Cập nhật:  GMT+7
eE7DgEHhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavb0/hu6zhu5JG4bu5eW/hu6rhu7LDmeG7lE1BN+G6tOG7lkE5xJDhu5RNQeG6uU1O4buIQWtOVkFvTuG7nEHGr07DguG7rEHhu6zhu6pPSuG7lEHhu6xORuG7lkHhu6xPw4zhu65B4buGTsOTQeG7rOG7quG7ssOZ4buUTUHhu4LhuqYqQeG7lE1O4buIQeG7hk7hurjhu6xB4buS4buy4buk4buUTUHhu4bhurThu5ZB4buG4bqsQeG7lOG7ssOa4buGeC9Ow4B5eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXl4T+G7mE1B4buw4buq4buGw7rhu7kvL+G7huG7reG7gOG6tOG7lsavTuG7ruG7rE7hu5bhu6094buUL+G7gkbhu7Dhu5Dhu6zhu5bGry/hu5RGJOG7sC/huqDhuqDDgeG6oi/DgMOAw4Dhu4LDg8OAw4PhuqLhuq7DgcOB4busw4DhurbhuqDDg8OB4bq24buSw4Dhu63DlMavTeG7uUEveWXhuqjhu5ROQeG7hOG6puG7lkHhu6zhu6rhu7LDmeG7lE1Bb+G7quG7ssOZ4buUTUE34bq04buWQeG7hMSQ4buUTUHhurlNTuG7iEFrTlZBb07hu5xB4bus4buq4bq04buWQTZD4buUTUHhu5BORuG7lEHhu4ZZ4bq0QcOzNuG6uThB4bus4buO4buUTkHhu4ZO4buWQeG7hsOC4buGQeG7rOG6vMavQeG7rE5KQT3huqRB4buGw4JB4buUTsOJ4buUQeG7hOG6puG7rEHhu6xO4bqk4buUTkHhu6zDk+G7hk5BJeG7ruG6uOG7rEHhu7BC4buG4buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGr+G6pUbhurThu4Lhu7l54bq5TeG6pCpB4bqgw4Evw4Dhu7FBb+G7quG7ssOZ4buUTUE34bq04buWQeG7hMSQ4buUTUHhurlNTuG7iEFrTlZBb07hu5xB4busU0Hhu4ZO4bu04buGQU5ST0Hhu5RNTuG7jEHhu4bDguG7lEHhu4BS4buxQT1Pw4zhu5RB4buGTuG7tOG7huG7sUHhu6zhu6pPSuG7lEHhu5BO4bq0T0Hhu5ROT8So4buYQT1YQeG7lOG6quG7mEHhuqDDgeG6oOG6oOG7rUE5SkHhu4Thuqzhu5hB4buA4bqs4buWQeG7hsOC4buGQeG7qOG7ripB4buE4buM4buUTkHGr07hu5rhu5RN4buxQeG7hk5Q4buUTUHhu4Lhu4zhu4ZOQTfhurvhu5vhuqc4LcOA4bqy4buxQU5ST0Hhu5RNTuG7jEHhu4Thu7Lhu6Thu4ZB4busU0Hhu4ZO4bu04buGQeG7guG7ssOaT0FO4bq0T0FOw5Lhu5ROQeG7rE7hu7Thu4ZB4bus4buq4bu44buGQeG7rE/hu4rGr0E94bqkQeG7rOG7quG7uOG7hkHhu6zhu64q4buK4buU4buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eeG6ueG6quG7mEHhuqDDgeG6oMOA4buxQeG7mEThu4ZB4buCV0Hhu4Lhu5ZB4bqs4buUTkFO4buy4bum4buUTUHhu4Dhu6ZPQeG7guG7jOG7hk5BN+G6u+G7m+G6pzgtw4DhurLhu7FB4bus4bq8xq9B4busTkpB4buGw4Lhu5RB4buAUuG7sUE9T8OM4buUQeG7hk7hu7Thu4ZB4bus4buq4buyw5nhu5RNQTfhurThu5ZB4buExJDhu5RNQeG6uU1O4buIQWtOVkFvTuG7nEHhu4ThuqhBxq9O4bq44buUQeG7hOG6uOG7rkFO4buW4bqk4buUQeG7rE7huqThu5ROQeG7hsOC4buGQeG7hk7hu45B4busT8OM4buuQeG7hOG7iEHhu6rhurRBPeG6pEFNROG7rEFOw4JPQeG7mFLhu6xB4buwUEHhu6xO4bqk4buUTkHhu6jhu67huqxB4buUU09B4buA4bq84bus4butQTdO4bq44busQeG7kuG7suG7pOG7lE1B4buE4bqk4buWQeG7rOG6puG7luG7sUHhu6jhu67huqzhu5RB4buSJkHhu4ThuqThu5ZB4bus4bqm4buWQeG7hOG7suG7pOG7hkHhu5TDieG7lE1B4buSw4zhu5RB4busTkbhu5ZB4busT8OM4buuQeG7hk7Dk0Hhu6zhu6rhu7LDmeG7lE1B4buC4bqmKkHhu5RNTuG7iEHhu4ZO4bq44busQeG7kuG7suG7pOG7lE1B4buG4bq04buWQeG7hlnhurRB4buG4bqsQeG7lOG7ssOa4buG4burQeG7rOG7quG7ssOZ4buUTUHhu6zDk+G7hk5B4buG4bu44buGQeG7tOG7lE1B4buCWOG7lE1B4buGw4Lhu4ZB4buE4buIQeG7rOG6pE9B4buQTuG7luG6tEFO4buc4buG4buxQeG7sMOC4buUTUHhu5BP4buK4buUQeG7kE/hu5ROQeG7lE1OT8So4buYQT3huqThu5ZBTuG7luG6puG7rEHhu4RS4buUTUHhu6xO4bu44buGQeG7rE9L4buU4buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eW/huqZPQU5ST0Hhu5RNTuG7jOG7sUHhu4bDguG7lEHhu4BS4buxQU1P4bqs4buUTUE9T8OM4buU4buxQeG7lE7DieG7lEE9T8OM4buUQeG7rOG7quG7ssOZ4buUTUHhu4ThuqhB4busTuG6tOG7mEFNT+G6tEHhu6xO4bqs4buWQeG7kuG7ruG6vOG7lOG7sUHhu4TGoOG7lE1BTcagxq9BJkHhu5BP4buK4buUQT3hu4hB4buGw4Lhu4ZB4buGTuG7jkHhu6xPw4zhu65B4buE4buIQeG7quG6tEHhu6zhu6rhu5bhu5RNQcavTuG7slXhu5RNQU7hu7LDmuG7lE3hu7FB4buUTk/EqOG7mEE9WEHhu5Thuqrhu5hB4bqgw4HhuqDhuqBBPeG6pEHhu5hS4busQeG7sFBBPeG6uOG7lEHhu4Thu4hB4buST8OM4buUQeG7qOG7ruG6tOG7lEHhu4Thu4rhu5RB4buG4bug4buUTUHhu6zDguG7hkFNT+G6rOG7lE1B4buC4bqmKuG7sUHGr05Y4buGQT1YQU1P4bqs4buUTUHhu4LhuqYq4butQTfDguG7hkHhu5BP4buK4buUQeG7lE1O4buM4buxQSZB4buQT+G7iuG7lEHhu4TGoOG7lE1BTcagxq9B4buGWeG6tEHhu4bDguG7lEHhu4BS4buxQU1P4bqs4buUTUE9T8OM4buU4buxQeG7lE7DieG7lEE9T8OM4buUQeG7rOG6pk9BTlJPQeG7lE1O4buMQeG7hOG6qEHhu4Thu7Lhu6Thu4ZBOeG7luG6pOG7lEE3TllB4bus4buM4buGTkE94bqkQeG7kuG6qOG7lE5B4buE4bqm4buWQeG7hsOC4buGQeG7hFXhu5RBPeG7jEHhu4bGoEHhu5JPw4zhu5RB4buo4buu4bq04buUQU1P4bqsT0Hhu6zhu6rDkuG7lE5B4buGWEHhu6xOSkHhu6zhu6rDjOG7lEHhu6xP4buUTkHhu6xO4bq64buUQeG7huG7pk9B4buY4bum4buxQeG7gsOJ4buUQeG7hk5ZQT3huqRB4buUTuG6vOG7lEHhu4Thu7Lhu6Thu4ZB4buw4bu4QeG7hFHhu5RNQeG7rE7hu67hurzhu5RB4buGWeG6tEHhu6zhu5bhuqThu5RB4busTkpB4buGw4Lhu5RB4buAUuG7sUE9T8OM4buUQeG7hk7hu7Thu4ZB4buUTuG6pEHhu6zhu6rhu7LDmeG7lE3hu61BNuG6tOG7lEHDok/DguG7mEFOT8So4buuQeG7lE7huqRB4bus4buq4buyw5nhu5RNQT3huqRBNuG6tOG7lEE3TuG6uMavQU7huqThu5ROQTfhu6Dhu5RNQeG7hOG7luG6pOG7lEHhu4ZVQeG7sOG7pkHhu4ThuqhB4buQJkFNT+G6tOG7lkHhu7LDmuG7hkHhu6xOT0Hhu4Thu67hurRBPeG6pEHGr07DguG7rEHhu4RS4buUTUHGr07hu5bhu5RNQeG7rOG7quG6pOG7lkHhu6xOT0Hhu4Thu67hurRB4buU4bqq4buYQeG6oMOB4bqg4bqg4burQeG7kE5G4buUQeG7rE7hu7Lhu6bhu5RNQeG7hsOC4buGQeG7rOG6vMavQeG7rE5KQT3huqRB4buGw4JB4buUTsOJ4buUQU7hu5bhuqThu5RB4busTuG6pOG7lE5BJeG7ruG6uOG7rEHhu7BC4buGQeG7lE5PxKjhu5hBPVhB4buU4bqq4buYQeG6oMOB4bqgw4B4L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavLuG7ruG7rE7hu5bhu6rhu7l54bq5T+G7lE5Bw6JP4bq04buUTXgvxq95

Ninh Giang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Gửi trẻ ngày Hè

Gửi trẻ ngày Hè
2024-07-13 08:39:00

baophutho.vn Hè là thời điểm nghỉ ngơi của học sinh và giáo viên các bậc học nói chung, bậc học mầm non (MN) nói riêng. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng nhu cầu gửi...

Bàn giao “Nhà nhân ái” ở Hạ Hòa

Bàn giao “Nhà nhân ái” ở Hạ Hòa
2022-01-20 14:24:00

baophutho.vn Ngày 20/1, Tỉnh Đoàn phối hợp với Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT Vinaphone) Phú Thọ tổ chức bàn giao “Nhà nhân ái” cho gia đình bà Vũ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long