Cập nhật:  GMT+7
xqAiU1EqN+G7qMSRxJFOUGJFIGU3OlDhu5pFZOG7geG6pzldUUJF4buhRVE54bq3IFFlZOG6uVFlMzkiw5XGoC8iU+G7msagYlEqN+G7qMSRxJFOUGLhu7E64buoJlDhu5rhu7nDoiBR4buBw6I4UTkiZzldUThAOFHDreG7qDkixqBi4buaxqAgOF1R4buoNyBdOU5QNzpbZVBRxJFkKk5QImVlYsOVLy8l4buoYWIiw6llImHhu5JoOS9hNyYm4buoZeG7qC9pOiXEkSBlOi9dIOG7qGEtJsOpKi0m4buoYS1l4buoYS9UUlLGry/hu6YvU1RUw5lVUuG7qVXDmnHhu6kvU1TDmuG7pMavVcOaUlLGr8avw5lVX1JS4bu1YV1hUUJFQeG7kjViXVDhu5otUUVk4buB4bqnOV1RQiLhurNRZSLEgzldUeG7oeG7tjlRZeG6typROeG6tyBRZWThurlRZTM5IlE34buwUTjhurdlUWVk4buB4bqnOV1RKiLDqcOsKDlRJSA+ZeG7kFFlIuG7sDkiUTcjYlE5VzhRU8avxq/hu6bhu5BRZeG7rCBRRcONUUIi4bq5UUUi4bqh4buQUSrDoVE5IiA+OFFo4bq9UTnDqcSDIFEtUSbhu6zDrFEqYTlROjhRP+G6sTldUSXhu7BhUSrhu6oqUSbhu7Y5UWXhurcqUWUiIHvDqVHEkeG6r1Eqw6rhu6hRw5lRIsOpw6w+OVFFIuG7qDkiUcSQw6I54buQUUXhu7Y5UcSQw6I54buQUcOMKDlR4bu1I2Lhu5BRcGHhu6g5UeG7seG6uzldUWjhu7BRRSLhu6g5IlFFIsOpauG7klHEkOG7qMOpUSLDojlRU1JRw63hu7bDrFEm4buFOV1RaOG7sFFiIuG7qmVRZWQgeznhu5BRP+G7geG6rSpRxJHhu4VRY8Op4buoOVFl4bu2OFEqw6rhu6hRKuG7qipRKuG7uGLhu5BRKuG7qipROV3hu7A5IuG7kFFlZOG7geG6pzldUT9WUWhnOV1RaOG7sDldUWjhu4Hhuq1lUTcoOVFlZCg5UTjhuqEgUTYiw6FRNiJXOVFlImZRZSLhu6oqIuG7kFFl4buDOV1RJeG7geG6pSpRKsOqOV1RKuG6r1Fl4bqzUSoi4buHKuG7kFE/QMOpUWXhu4FRw63hu7bDrFEm4buFOV1RKsOiUcSR4bqpUWgjZVEqIuG7uGXhu5BROeG7tjldUSrhu6hhUSoi4bu4ZVE34buB4bqtOV1RXSDhu6phUSbhur0qUWVh4buwOVEmID45USoiYVEi4bqhKlHEkSA5IlFo4buwUV3DoWJRYiJAOVFjw6nhu6g5UWVk4bqhOV1RaOG7sGFRaCA+KlE54bu2OV1RKuG7qGFRKiLhu7hlUTfhu4Hhuq05XVFdIOG7qmFRJuG6vSpRZTM5IlE5IuG7sOG7ksagYuG7msagZeG7qCU3OlHEkWXDrDc6TlA44buoZF0gOcOVVGLDrVHhu6jDqWVhUOG7msagZWThu5rGoGUm4buaxqAgOF1RxJFkKk5QImVlYsOVLy8l4buoYWIiw6llImHhu5JoOS9hNyYm4buoZeG7qC9pOiXEkSBlOi9dIOG7qGEtJsOpKi0m4buoYS1l4buoYS9UUlLGry/hu6YvU1RUw5lVUuG7qVXDmnHhu6kvU1TDmuG7pMavVcavU+G7pMOa4bukUsavX1JU4buSNWJdUOG7msagL2Lhu5rGoGJRKjfhu6jEkcSRTlBi4bujYSbDrFDhu5rGoC9lJuG7msagL2Vk4buaxqAvZeG7qCU3OuG7msON4buqKlE/MjkiUTkiID44UWjhur1RZWThuqE5XVFl4bu2OFEqw6rhu6hROSLhu7BRZWThu4Hhuqc5XVE34buwUeG7ucOJxILhu60tUeG7oW/DjFEi4bqhKlHEkSA5IlEq4buqKlEm4bu2OVFl4bq3KlFlIiB7w6lRxJHhuq/hu5JRSOG6pSBRNiI9w6lRIiA+w6nDlVHigJxF4bu4ZVEq4buuUWgxUSLhuqEqUcSRIDkiUSrhu6oqUSbhu7Y5UWXhurcqUWUi4bu2OVHDrCjDqeKAncOUUTki4buwUWVk4buB4bqnOV1RN+G7sFHigJxo4buB4bqnOVHhu4HDojhROSJnOV1RIuG7rGVRXSDhuq85XVFl4bqvZVHigJ3hu5BROcOiIFFl4busYVE5XcOp4bqxOVEq4buqOVEl4bq3USoiYVEq4buqKlEl4buuOVE34buwOV1Rw63hu6hRw63EgyDigKZROSLhu7BRZWThu4Hhuqc5XVE/VlE2IsSDOV1ROV3hu4M5XVE/4bqzIFE44bqlIFEqxIM5XVFl4buqKlFdIOG7rjldUSbhu6zDrOG7kFFjw6nhu645UTfhu4tRIuG6oSpRxJEgOSJROeG6tyBRZWThurnhu5BRZSNiUWVkw6k5XVEq4buuIFFlICk5UWIi4buBw6I5XVFiIuG7qmJRXSDhu6phUSbhur0q4buQUeG7hzldUSbhur05XVEqxIM5XVE5XSI+UWUixIM5XVFlIDlRaOG7sGFRXSDhu645XVEm4busw6zhu5BRY8Op4buuOVE34buLUSLhuqEqUcSRIDkiUWjhu7BRPzI5IlEi4buB4bqlOV1ROV0iPFE5XSIgPmLigKZRP+G6sTldUWUi4bqnIFFjw6nhu6g5UWXhu7Y4UT8pOVFoID4qUSXhurEgUSbhu4Hhuqs5XVHhu7HEkOG7q+G7kFHEgzlRZSIgUWXhuq9lUTldIiA+YuG7kFHEgzlRZSIgUXDhu7Hhu5BR4bufcOG7klHhu7ki4bqnUT/DoVEqIuG7uGVRN+G7geG6rTldUSrhu6oqUTjDnWVRXSDhu6phUSbhur0qUTfDqcSDOVE/4buB4bqtKlFdIGdRaGc5XVFo4buwUTYixIM5XVE5XeG7gzldUT/hu4Hhuq0qUTnhu7Y5XVEq4buoYeG7klHhu7Hhu7A5XVE5Vzjhu5BR4buxxJBRZSIgUT/hurVRZeG6r2VROV0iID5iUT/hu6xlUWXhu4NRxq9SLVNSUsOTw5RRZSIgUT/hurVRaOG7sGFRKuG7qipRZWThu4Hhuqc5XVFw4bux4buQUeG7n3BRaOG7sFEm4buFUSUyUXDhu7FROSJnOV1ROVc4UV1AOVE/4bu2w6xRPzzDqVE/4busZVFVw5lRLVHDmlLDk+G7kFE5IiA8w6lRIuG6oSpRxJEgOSJRP+G7rGVRXSDhu64gUSrhu6hhUWVkYTldUSrhu6oqUTbhu4lRZSIgUeG7scSQ4burUSrhu7hiUWUzOSLhu5LGoGLhu5rhu7lXOFEi4bqhKlFUUlLFqC1UUlLGr+G7kFEq4bq7OV1RZWHhu7A5UTld4buwOSJRXSDhu6phUSbhur0q4buQUWUjYlFlIntRZWQoOVHDmlRSUSrhu6o5USXhurfhu5BRXSDhu6phUWggKDlRaOG7sFEi4bqhKlHEkSA5IlE5IuG7sFFlZOG7geG6pzldUWUgKWJRZeG6vSpRIuG7geG6qTldUeG7hzldUSrDqeG6typRaCM5UT/hurc5XVHigJzhu7HhuqEqUWUjYlFo4buwUTfhu7A4UWUiOmFRZeG7uDhRXeG7gcOiOV1RP+G7rGFRP+G7hypR4bux4bqxUeG7nyIwUeG7tyA5IuKAncOUUSrDqeG6typRaCM5UT/hurc5XVHigJxR4bu34bq1IFFlIkDDrFFdIOG7qmHhu5BRKsSDUV0g4buqYVE34buwUTjhurdlUWXhu7g4UV3hu4HDojldUT/hu6xhUT/hu4cq4buQUWXhu4VRIuG6oSrhu5BRaOG7sFHEkeG7qjldUWXhu6xh4oCdw5RRP+G6sTldUWUi4bqnIFFlZCB7OVE2IuG7qCBRZSLhu4UqUSIgPjlRYiJhOV1RZWThu7BhUWUiIFE/w6nhu6hR4oCcRWThu4Hhuqc5XVEi4bqhKlFlIuG7tjlRZSIgPjnhu5BRIuG6oSpRxJEgOSJRZTAqIlEq4buFKuKAneKAplFwe1Eq4buqKlEqw6nhurcqUWgjOVE/4bq3OV1ROeG7sMOsUWUi4buFKlHEkeG7hVE/IFFo4buwYVEqw6nhurcqUcSR4bqvOV1RaOG7sFEqw6FR4buuOSJRIuG7geG6qTldUT/huq8gUWjhuqUgUTjhurUgUSrhu6o5USXhurfhu5BRXSDhu6phUWggKDnhu5BRIuG6oSpRxJEgOSLhu5BR4bufIiBRJeG6t+G7kFHhu6Phu6vhu7FROSLhu7BRZWThu4Hhuqc5XVE/VlFlw6nDrCg5UWVkw6nDrDw54buQUSoiM1E/4busYVFlZOG7hSpRZSApYlFl4bqlIFFl4buDOV1R4burSOG7kFHhu7lIUWjhu7BR4buxxJBRYiLhu64gUTnhurVRN+G7hSpRYiLhu7g5UT/hu7jDqVFlIiBRP8Op4buoUeKAnOG7oeG7rMOsUWXhuq9lUS1RIuG6oSpRZeG6r2XigJ3hu5BR4oCc4bux4bqhKlFlIiNlUS1RZSIgUWUiI2XigJ3hu5LGoC9i4buaxqBiUSo34buoxJHEkU5QYuG7o2Emw6xQ4buaRWQoOVEqw6JRxJHhuqlRP8OhUTki4buwUWVk4buB4bqnOV1RZeG6s1EqIuG7hypRKiJhUSLhuqEqUcSRIDkiUT9XOV1RNuG7i1Ei4bqhKlE54bu2OV1RKuG7qGFRZSI6YVE2IuG6ryBRbC1R4bujLVHhu58tUeG7oeG7kFHEgzlRZSIgUXDhu7EtUeG7n3BRZSI6YVE/4bq5OV1RNiLhu65ROVc5XVFo4buwUTldw6nDrD45UWjhuqE5XeG7klHhu5/hu6oqUSJh4busZVE/4bq3OV1RJuG7rMOsUSLhuqEqUSoiMDkiUTYiYeG7quG7kFEm4busw6xRYiLhur1RP+G7rGHhu5BRxIM5UWUiIFHhu7HEkOG7q+G7kFHEgzlRZSIgUWXhuq9lUTldIiA+YuG7kFFw4bux4buQUeG7n3BROOG6t2VRKuG7qioiUTldIiAoOFFl4bq5KuG7klFFVzldUSrhu4Hhuqc5XVFlIuG7qGFRXSDhu645XeG7kFFlIuG7hSpRZSNi4buQUSrhu64gUWUgKTlRxJEgOSJRImHhu6xlUWXhurNROSLDoThRKiLDqcOsKDlROMSDOeG7kFFlI2JRZWTDqTldUWjhu7BhUWggPipRP+G6syBROOG6pSBRYiLhu4HDojldUWIi4buqYlFdIOG7rjldUSbhu6zDrFFo4buwUeG7hzldUSbhur05XVEqxIM5XVE5XSI+UWUixIM5XVFlIDlRZWRhOV1RXSDhu645XVEm4busw6zhu5LGoC9i4buaxqBi4buacOG7sGFRZeG7rGFRP+G6tyBROV3hur9RXSDhu6phUWggKDlROOG6vyBROSLhuqE5UeG6qVFl4bu4ZVEq4buuUSrhu6oqUTjEgznhu5BRZeG7rGFRPyA8w6lRNiA+OVEqImFRXSDhu6phUWggKDlRPyBRIuG6oSpRP+G7rGVRKiLDqT05UWjhu7BRZWQoOVEqIsOpPTlROSJZOFE/4buqYlHhu4c5XVE2MmJRZSLhuqcgUcOsKMOpUSpAw6nhu5BROSIgPjhRaOG6vVFdIOG7qmFRJuG6vSpRZWRhOV1RZTE5IlEiMTkiUTjhuqUg4oCmUeG7syllUWPDqeG7rlE5VzhRIuG6oSpRVFJSxagtVFJSxq/hu5BRZWThu4Hhuqc5XVEqw6FRU1Hhu6tIUT/hu6xlUV0g4buuIFEl4buoUWVkYTldUTYxUWUiIFHhu6tIUSbhu6zDrFFdIOG6oyBRKuG7uGJRZTM5IuG7kFFTU1Hhu7HEkFE/4busZVFdIOG7riBR4buxxJDhu6tRKuG7uGJRZTM5IlEq4buqKlE4xIM5UWhXOVEiYeG7qsOUUSoi4bu4ZVE34buB4bqtOV1RXSDhu6phUSbhur0qUT/hu6wgUWVk4buwUSrhur85XVE/4buB4bqtKlE54bu2OV1RNyg5UT/hu6o5XVE2e+G7kFFlZCg5UcOaVcOTUeG7scSQUT/hu6xlUTfhu4UqUSLhuqEqUTYi4buq4buQUV0g4bqjIFHhu5RlZGE5XVE/w6FRKsOhUVNUUSLhuqEqUcSRIDkiUV0g4bqjIFFlYeG7sDlRJiA+OeG7kFE/4busZVFV4buQVcOZw5Phu5bhu5BRZMOoOVE3w6nDrD45UT/hu6xhUT/hu4cqUVNSUsOTUeG7scSQUT/hu6xlUTYi4buq4buQUWXhuq9l4buSxqBi4buaQ8Op4buoUVNSUTlXOFHDreG7tsOsUSbhu4U5XVFo4buwUWVk4buB4bqpOV1RZSLhu7A5IuG7kFE5IuG7sFFlZOG7geG6pzldUTcgKDlRZeG6vSpRP+G7rGVRJuG7qDkiUSIgPsOpUWUjYlFlIntRZSAoOVFlICk5UcOtw6nhu7hlUcSRWCrDlFE5VzhRIuG6oSpRVFJSw5otVFJSw5lRP+G7geG6rSpR4buj4bq3UWVk4buB4bqpOV1R4buj4bq3UeG7qyDhu6phUSbhur0qUeG7jFFw4buwYVFl4busYVFlw505XVElWTldUTYiOjnDlFE5VzhRIuG6oSpRVFJS4bumLVFUUlLFqFE/4buB4bqtKlFFIsOqUWXhu4HhuqU5XVHhu58iMDkiUWIiw6pRZcOdOV1RJVk5XVE2Ijo54buQUcOJ4buj4bu54buhUWUzOSJRKsSDOV1ROSIjOVE34buwUT/DojlRaDJRaFc5USJh4buqUSrhu7hiUWUzOSLDlFHhu58iIFEl4bq3UXDhu645XeG7kFHhu5/EgzldUT9h4buwOVFo4buwUXBh4buwOVFF4bu5UTki4buwUWVk4buB4bqnOV1RNyAoOVFl4bq9KlE/4busZVFoZzldUTjhu6w5IuG7kFE/4buB4bqtKlEq4buqKlEq4bu4YlFlw505XVE5IiA8w6lRJVk5XVE2Ijo54buQUV0g4bu4w6xRNiI6OeG7klFF4buDUTjhu6ogUWVk4buB4bqnOV1ROeG7sMOs4buQUWVkKDlROOG6t2VROV3hu7A5USLhuqEqUcSRIDkiUTfhu7BRKmE5UTo4UT/hurE5XVEl4buwYVEq4buqKlEm4bu2OVFl4bq3KlFlIiB7w6lRxJHhuq9RZWRhOV1RZTM5IlE/VlFlZOG7geG6qTldUWUi4buwOSLhu5JR4bu5IiA8w6lROjhRP+G7qDldUWUgKWJRZeG6vSpRIuG6oSpRZSNiUWXhu6wgUSrhu6oqUWVk4buB4bqnOV1RcOG7seG7kFHhu59ww5RR4bu5IiA8w6lROjhRZOG7qFFlZOG7geG6pzldUT/hu6g5XVEqxIM5XVFl4buqKuG7kFE34buwOFFoID4qUWXhu6wgUSrhu6oqUcOtVlFo4bq7OV1RKuG7qGHhu5BRw61WUT/DnSpRJSA+ZVE2IsOhUTYiVznhu5BRXcOhYlFiIkA5UcOt4bu2w6xRJuG7hTldUWPDqShRIuG7gcOiOV3hu5BRJeG7rjlRN+G7qDldUTgxOSJROV3hu7DDrFEq4buwOV1RYiLhu6plUWVkIHs54buSUeG7syLhu6o5IlFI4bu2OQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khai mạc Trường hè Toán học năm 2024

Khai mạc Trường hè Toán học năm 2024
2024-07-22 14:30:00

baophutho.vn Ngày 22/7, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán phối hợp với Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP Việt Trì tổ chức khai mạc Trường hè Toán học năm...

Công bố điểm thi Đại học trước 5/8

Công bố điểm thi Đại học trước 5/8
2009-07-06 13:56:00

hậm nhất ngày 5/8 các trường phải chấm thi xong tất cả các môn, công bố điểm thi của thí sinh trên Mạng Giáo dục và trên các phương tiện thông tin đại chúng - ông Trần Văn...

Bộ GD&ĐT công bố đáp án môn thi khối A

Bộ GD&ĐT công bố đáp án môn thi khối A
2009-07-06 08:37:00

Chiều 5/7, ngay sau khi kết thúc đợt một kỳ thi đại học 2009, Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án các môn thi Toán, Vật lí, Hóa học. Thí sinh xem lại bài thi.

105 thí sinh bị kỷ luật trong đợt thi ĐH đầu tiên

105 thí sinh bị kỷ luật trong đợt thi ĐH đầu tiên
2009-07-06 07:18:00

ố thí sinh bị kỷ luật giảm so với năm ngoái, lỗi vi phạm chủ yếu do mang điện thoại di động. Môn Lý được các chuyên gia, thí sinh đánh giá "dễ thở", đề Toán và Hóa khó, dài hơn...

Kỳ thi tuyển sinh Đại học Cao đẳng 2009:

Kỳ thi tuyển sinh Đại học Cao đẳng 2009:
2009-07-04 21:37:00

ết thúc ngày đầu tiên: Nhiều thí sinh bị đình chỉ thi do đem mobile Thí sinh và người nhà trao đổi sau khi thi 71 thí sinh vi phạm quy chế thi bị xử lý kỷ luật. Không phát hiện...

Trường Đại học Hùng Vương

Trường Đại học Hùng Vương
2009-07-03 08:12:00

ẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh năm 2009- Năm nay, trường Đại học Hùng Vương có 9.461 thí sinh ở 29 tỉnh, thành phố trong cả nước đăng ký dự thi. Đây là năm thứ 6 trường chính...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long