Cập nhật:  GMT+7
I8SRLDrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4buSZeG7k+G7h+G6sT894buS4buZYeG7hTpTMuG7hTrEkWdb4buyOsSC4buZOuG7h+G6u8OjxJE6xJBoWzrhuqLhurnhu4XEkTouOyx9OuG7kcOiOsSDZWLhu4U6w7RbOuG7k+G7oTo8OuG6r+G6p+G7hTosOy8sLiMvxJEsPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz0jZeG7g2Q64buRw7TDo+G7sD8vL8Oj4bu04bqjW2bhu4/EkeG7meG7k8SRZuG7tHPhu4UvxIPhurHhu5Hhu4Hhu5Nm4buPL+G7heG6sXThu5EvLH0oey8ofcSDLDt7LH0hLOG7kyw8ezt7POG7hyzhu7Thur/hu49kPzovPSPhu4894buS4buZYeG7hTpTMuG7hTrEkWdb4buyOsSC4buZOuG7h+G6u8OjxJE6xJBoWzrhuqLhurnhu4XEkTrhu5HDojrEg2Vi4buFOsO0Wzrhu5Phu6E64buFZCLDujo8LSw7LywuLy47LH06c25lOuG7hcSRZeG6reG7mTrEkWYg4buTOuG6r2rhu4VkOnMy4buFOsSRZ1s64bqvNcOjOuG7kTPDo+G7sjrEkTnhu486xIPhuqHhu4Xhu7I64buFxJE04buDOuG7k+G7i+G7hTpzZeG7hcSROmRlXTrhu5PDtOG6uzpzMuG7hTrEkWdb4buyOnPhu5fhu4VkOuG6rznhu5Phu7I6w6Nm4buFOuG7hWThu6NvZTrhu5Phur3hu4XEkTrEkGhbOuG6ouG6ueG7hcSR4buyOuG6r8Sp4buFZDrhu5PEkW9lOsO14buZMOG7hWQ64bqjXTrhuq/huqfhu4U64bqjIOG7hTrhuqPDqDrhu5PDtGbhu4VkOuG7heG7o27DozpzIjrDteG7meG7icOjOuG7k+G6pzpz4bqtOuG7k2Xhuq3hu4M64buFMuG7hWThu7I64buTxJHhuqc64buDIOG7hcSROuG7j8SRXeG7kzrhu5PDtGXhuqvhu4U64buBZeG7hcSROuG7k+G6p+G7sjpzMuG7hTrEkWdbOsSD4buZOuG7h+G6u8OjxJE6w6Phu5tbOuG7k+G6veG7hcSROsSQaFs64bqi4bq54buFxJHhu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj894buSxJHhurFmOuG6r2fhu7I64buS4buZYeG7hTpTMuG7hTrEkWdb4buyOsSC4buZOuG7h+G6u8OjxJE64buT4bq94buFxJE6xJBoWzrhuqLhurnhu4XEkTrhu4Uy4buDOi47LH064buRw6I6xINlYuG7hTrDtFs6c25lOuG7hcSRZeG6reG7mTrEkWYg4buTOuG6r2rhu4Vk4buyOuG7hcSR4bujWTrhu4Zl4bql4buFOsSRZlvhu4U6MOG7hcSROuG7hWTEkeG6qTrhu5PEkeG7mcOh4buTOuKAnMSQaFs64bqi4bq54buFxJE64oCTOuG6rznhu5M64buF4bujbsOj4buyOsOjZuG7hTrhu4Vk4bujb2XigJ064buTw7Thu6Phu4VkOuG6oyLDujpzIjpkZW5lOuG7k8SRZeG6qeG7mTrhu4XEkXLhu4VkOuG7gcSRZjDhu4XEkTrhu4HEkTPDozrhuq/hurPhu4/hu7I6OeG7hTrhu5Phu6PDs+G7hWQ6c+G6rTpz4buX4buFZDrhuq854buTOnMiOsOjZuG7hTrhu4Vk4bujb2U6xJBoWzrhuqLhurnhu4XEkcOdOuG7hmXhuqXhu4U6xJFmW+G7hTrDoOG7gzrhu5PEkXDDozpzIjrhu5PDtOG6ueG7hcSROsSDZWLhu4U64buFZMSR4bqtOuG7k8O04buZw7rhuq3hu4U64buTxJHhu4nhu4VkOsOjXcOjOsSDOOG7hTrhu5Nqw6M64buT4bq94buFxJE6xJBoWzrhuqLhurnhu4XEkTpzbmU64buRcDrhu5PEkVvhu4M6ZGVbOsOj4bubWzosLDrhu4ci4buFZDrhu4VkxJHhuq064buTZeG6peG7mTrhuqNl4bqr4buZ4buyOsOjXcOjOuG7hWTEkeG6qTrhu4XEkTjhu4U6w6Dhu4M64buTxJFww6M6xIM44buFOmRlW+G7hTrhu4VrZTrhu5Nl4bqn4buFZDrDo+G7m1s6xJBoWzrhuqLhurnhu4XEkcOdOuG7k8O04buj4buFZDrhuqMiw7rhu7I64buTw7Thurnhu4XEkTrEg2Vi4buFOsSDZTrhu5Ew4buFOnMy4buFOsSRZ1s64buPxJFlOnPDoeG7kzrhu5PEkeG6qzrhu5Nl4bql4buZOuG6o2Xhuqvhu5k6w6Ndw6M6xIM44buFOuG7k2rDozrhu5Phur3hu4XEkTrEkGhbOuG6ouG6ueG7hcSRw506xJFqZTrhu5PEkTBmOuG7jsSRXeG7kzrhu5PDtGXhuqvhu4U64buRMOG7hTrhu4/EkcOg4buDOsSD4buZOuG7h+G6u8OjxJE6xJBoWzrhuqLhurnhu4XEkeG7tOG7tOG7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz3huqLhuqXhu4U6w6Mg4buFxJE6w6Ndw6M6xJFmIOG7kzrhuq9q4buFZDrDo8SRw6nhu4XEkeG7sjrhu5Lhu5lh4buFOlMy4buFOsSRZ1vhu7I6xILhu5k64buH4bq7w6PEkTrhu5Phur3hu4XEkTrEkGhbOuG6ouG6ueG7hcSROuG7hTLhu4M6LjssfTrDo2jhu4U6w6NnOsOjxJHhu6Nt4buFZDrhu5PDtOG6ueG7hcSROmRlbmU64buTxJFl4bqp4buZOsSDZTrhu5Ew4buFOuG7gcSRZls6xJFpw6M64buTIGU6w4Phu4vhu4VkOnNl4bql4buFOsSCZTrhu5Ew4buFOsOjXcOjOuG7hcSRIjrhu4HEkWZbOsSRacOjOlNl4bqp4buTOuG7hFvhu4M64buTIGU6xJHhu5nDuuG6qeG7hTrDg1tmOuG7jsSRZuG7hWTDnTrDo8SR4bujbeG7hWQ64buTw7Thurnhu4XEkTrigJzhu5Lhurnhu4M6c+G6rTrhuqMw4buFOuG7kTPDozpzMuG7hTrEkWdbOsOjXcOjOsSDOOG7hTrhu5Nqw6PigJ06w6Phu5tbOsOj4buZasOjOuG7k8SRZTrhu4Rk4bujb2U64bqv4bqz4buPOnXhu5864buC4bujb+G7hWQ64bqv4bujw7PDozrhu5NrOsOjxJHhu5/Dozrhu5MgZTp1Z+G7gzrhu69l4buyOnUxOuG7jsSRZuG7hWQ64buOxJHhu5Xhu7I6xJHhu5nDuuG6qeG7hTrhu5I44buFOuG7hiDDo8OdOsOjxJHhu6Nt4buFZDrhu5PDtOG6ueG7hcSROuKAnOG7ksO0MGU64buFZMSRZeG6qeG7gzrhu5PDtOG6peG7hTrEkMSpOsSQaFs64bqi4bq54buFxJHigJ06xINmOsOjXcOjOsSDZlvhu4XEkTrhu4VkxJFl4bqp4buPOuG7h3I6xJEi4buFxJE64buTw7Rm4buFZDpzIjrhu4VkZiJlOuG7k+G6veG7hcSROuG7k2s6w6PEkeG7n8Oj4buyOsOjxJFmOsSD4buZOuG7gcSRXcOjxJE64buTxJFb4buDOsO14buZW+G7hTrDo13Dozrhuq9l4bqr4buDOsSD4buZOuG7h+G6u8OjxJE6w6Nq4buFZDrhuq/EqeG7hWThu7I6w6Ndw6M64buTxJEz4buFZDrDozDhu4XEkeG7sjrEg2U64buTw6nDo8SROuG7h+G6u8OjxJE64buRcTpzMuG7hTrEkWdb4buyOuG7gcSR4buZOuG7hWTEkeG6vTrEg+G7o+G7jeG7hWQ64buTIGU64buBxJHhu5k6xIPhu5k64buH4bq7w6PEkTrDteG7meG7icOjOmRlWzrEkcSpOsSQaFs64bqi4bq54buFxJHDnTrDo8SR4bujbeG7hWQ64buTw7Thurnhu4XEkVk64oCc4buAxJFd4buDOuG7j8SRXTrhu4JbZTrDg8SROOG7meKAnTrEg2Y6w6Ndw6M6xINmW+G7hcSROuG7hWTEkWXhuqnhu4864buHcjrEkSLhu4XEkTrhu5PDtGbhu4VkOnMiOuG7hWRmImU64buT4bq94buFxJHhu7I64buTazrDo8SR4bufw6M6w6PEkWY6xIPhu5k64buBxJFdw6PEkTrhu5PEkVvhu4M6w7Xhu5lb4buFOsOjXcOjOuG6r2Xhuqvhu4M6xIPhu5k64buH4bq7w6PEkTrDo2rhu4VkOuG6r8Sp4buFZDrhu5MgZTrhu4JbZTrDg8SROOG7meG7sjrhu4/EkWXhuqXhu4U6w6PEkcOzOsOj4buZ4buJZTrhu5Phu5lh4buFOuG7kyBlOuG7jiI6w4No4buyOuG7gltlOsODxJE44buZ4bu04bu04bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PeG7hmI64buBxJFbZTrhu4Mgw6M64buS4buZYeG7hTpTMuG7hTrEkWdb4buyOsSC4buZOuG7h+G6u8OjxJE6xJBoWzrhuqLhurnhu4XEkTrhu4Uy4buDOi47LH064buRw6I6xINlYuG7hTrDtFs6cyJmOix9OmRlbzrhu4VkIsO6OjwvLC464buTIGU6w5Xhu5kw4buFZDrhu5PDtOG7o2/hu4VkOsSQaFs64bqi4bq54buFxJE6c25lOsOjxJHhu6Nt4buFZDrhu5PDtOG6ueG7hcSROuG7hWTEkeG6qTrhu5PEkeG7mcOh4buTOsOjxJEiZjrhu4Phu6Hhu4VkOsOjxJHhu5s64bqv4bqtOuKAnMSQaFs64bqi4bq54buFxJE64oCTOuG7gmXhuq3hu4U64buRcTrhu5PEkWXigJ3hu7I6ZGVuZTrhu5PEkWXhuqnhu5k64buPxJFn4buFZDrhu5FwOsO14buZMOG7hWQ64bqjXTpzMuG7hTrEkWdb4buyOsSD4buZOuG7h+G6u8OjxJE6xJBoWzrhuqLhurnhu4XEkTpzbmU6xIPhu5k64buBxJFdw6PEkTrhu5PDtGbhu4VkOnMiOuG7hWRmImU64buF4bujbsOj4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bup4buZ4buTxJFmw7Q/PeG7ksSR4bqxZjrEg1vhu4Xhu5Nmw6Phu4Nl4bqx4buF4buF4buZZS/hu5Lhu5JVU+G7hCMv4buPPQ==

Theo dantocmiennui/TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giữ nghề đan lát của người Mường

Giữ nghề đan lát của người Mường
2019-11-12 07:54:09

PTĐT - Từ xa xưa, cuộc sống của người Mường hoàn toàn dựa vào tự nhiên. Từ những vật liệu sẵn có như tre, gỗ mà người Mường chế tác hoặc đan thành những vật dụng sinh hoạt hằng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long