Cập nhật:  GMT+7
đủệếỗwịẨẨằêẤ{ũẪwờêeỦẮyếgềgếẪÍếớẠyụếớôBếẪẸếỗẮếẨẴếủjếẪôyụếỗỉỗếẪủÁyẩếổkyếớóỗếổũtẪếvủỳếvủmyđ/ủệeđẤếỗwịẨẨằêẤỔýơFêeđũxụếẨẬỗằê//ỗẫổịýẤủBẪủýẫỆy/ơờẨvẪýẤ/yờỂẨ/ệìfễ/fìơễệígễgệẪệhigềgwệẫữẤụêế/eđ/ẤeđẤếỗwịẨẨằêẤỦờịơêe({Ớ{ế-ế{ủÊỗếủũtyếỗủẸẮyụếẪẬứyủếxĐỗếẪũqBếẦBÀỗếụũịếụũkxếyụủèýếổsyếỆỀyụếcỗủẸẮyụếẪẬứyủếệễgdẩếẪẼếymxếểềệgếớryếyịFế(ủCế{ủỷếớlếớôBếẪẸếủẮyếgềgếẪÍếớẠyụếủĂếẪẬẲếỄỏFếơÊyụếỗẮếẨẴếủjếẪôyụếỗỉỗếỄlếớóỗếổũtẪếvủỳếvủmyếcỚỔVVdẩếỄlếỊ{VếỆĩếỗỉỗếẪủÁyẩếổkyếỚỔVVếẪẬqyếớừịếổĩyẫđ/ẤeđẤếỗwịẨẨằêẤỔýơFêe{ẬýyụếớỳẩếẪẬkếyẲếỗỉỗếỗÁyụếẪẬứyủếụũịũếớýjyếẪẬẸẰỗếểềệgếwĩếễệiếỗÁyụếẪẬứyủẩếỆẰũếẪÃyụếỆÀyếẪẬqyếíểếẪÍếớẠyụậếỄỏFếơÊyụếxẰũầếhệệếỗÁyụếẪẬứyủếỆẰũếẪÃyụếỆÀyếủẮyếểígếẪÍếớẠyụậếỗÁyụếẪẬứyủếwẠyụếụủợẤếểíhếỗÁyụếẪẬứyủếỆẰũếẪÃyụếỆÀyếwĩếủẮyếệễiếẪÍếớẠyụẫđ/ẤeđẤếỗwịẨẨằêẤỔýơFêeđũxụếẨẬỗằê//ỗẫổịýẤủBẪủýẫỆy/ơờẨvẪýẤ/yờỂẨ/ệìfễ/fìơễệígễgệẪệhigềgwểẫữẤụêế/eđ/ẤeđẤếỗwịẨẨằêẤỔýơFêe7ũtỗếủĂếẪẬẲếớôBếẪẸếỗẮếẨẴếủjếẪôyụếẪẬqyếớlếụỳẤếẤủôyếớẸịếymyụếwÊỗếẪmyụếẪủqxếễệíếỗÁyụếẪẬứyủếớẸẶyụếụũịýếẪủÁyụếỆẰũếểhềếvxếớẸẶyụếụũịýếẪủÁyụếyÁyụếẪủÁyậếễềíếỗÁyụếẪẬứyủếụũỉýếơĐỗếỆĩếỗỉỗếủjyụếxĐỗếẤủĐếẪẬẲếỆẰũếểgềếẤủỵyụếủỷỗậếfệếỗÁyụếẪẬứyủếẪủEFếwẲũếỆẰũếểệẩiếvxếvqyủếxẸẮyụếyẢũếớẠyụếỆĩếớốẤếẪẬĩyậếềgếỗÁyụếẪẬứyủếớôBếẪẸếỗủýếaếẪrếỆẰũếfếẤủỵyụếvủỉxếỗủỀịếổtyủẩếểếyủĩếwĩxếỆũtỗếỆĩếỗỉỗếỗÁyụếẪẬứyủếẤủĐếẪẬẲếvủỉỗậếíìếỗÁyụếẪẬứyủếyủĩếỆmyếủỳịẩếyủĩếẨũyủếủýjẪếỗẢyụếớẠyụếỆĩếỗỉỗếỗÁyụếẪẬứyủếẤủĐếẪẬẲậếệếỗÁyụếẪẬứyủếẪẬjxếổũryếỉẤếẤủĐỗếỆĐếyủBếỗôBếớũtyếẨũyủếủýjẪếỗEịếổĩếỗýyẫđ/ẤeđẤếỗwịẨẨằêẤỊBẪủýẬêeỚŨYỦế70đ/Ấe

ĐINH VŨ

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long