Cập nhật:  GMT+7
VuG6tUDhu7Y1ZDtsbFThu7TEqU3Dom1kOOG7tFdNw7Xhu4tl4bqz4bu2ZcOixIPEkeG7tjtl4bq14bu24bq1w7Nl4bqz4bu2ZMOixINt4bu2bOG6q+G7tm3huqll4bq14bu2eeG6o2Xhu7ZNazhWL+G6tUBXVm07NGQ44bu2bG3hu51kOFThu7TEkTtr4bqzw6JlxagjxKnhu5vhu7Y7bm3DqeG7tFdWbWtXVm02V1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSp4bq0ODs24bu0V1YvbTZXVi9ta1dWbWtXVm02V1ZtOzRkOOG7tmxt4budZDhU4bu0xJE7a+G6s8OiZcWoI8Sp4bub4bu2O25tw6nhu7RXVm1rV1ZtNldWL202V1ZtNldWL202V1YvbWtXVi9tOzRkOFdWL202V1YvbWtXVm1rV1ZtNldWxKlXTCxl4bqz4bu2ZTvhu53hu7bhu6xAKi8m4buu4buo4bu2bWvDqWXhurPhu7Zj4bq14buBZeG6s+G7tmPhurXhuqXhu7Y1KOG7tmXDtWk14bu24bq1w7VpZeG6s+G7tuG7l8Oj4bu2Y3Dhu7Zlw6LEg8SR4bu2KiPhu7ZlPMSR4bu2ZeG6sy7hu53hu7ZN4bq1w7VoZeG6s+G7tjTDomXhurXhu7Zkw6LEg23hu7Zs4bqr4bu24busIyYvJi9AOiQm4bu24oCT4bu2IyYvJi8j4bu44bu4OuG7ruG7qOG7tuG7tcOpLmXhu7Y14buBZeG6s+G7tm0sNeG7tsO94bq14bqlZeG6teG7tsSp4bq14buN4buo4bu2xJB9beG7tm1rMWXhu7ZNZuG7tmpu4buHNeG7tuG7lsOixINt4bu2RTvEkeG7qOG7tnnhu4Xhu7ZKbuG7hzXhu7bEqeG6teG6u2XhurPhu6jhu7ZOeUXhu7Phu7Zt4bqpZeG6teG7tnnhuqNl4bu2TWs44oCm4bu24buXLuG7tjfhu4Fl4bqz4bu2NyjDqeG7tjchw6Lhu7Y0w6Lhuq9u4bu24buXw6Phu7Y24buT4bu24bq04buFw6Lhu7Zl4bqz4bq14bqt4bu2NMOi4bqvbuG7tjbDtWhl4bqz4bu2ZeG6s8O1w63DouG7tjXhurnhu7Y14buBZeG6s+G7tm3DouG6oW7hu7Y0w6Lhuq9u4bu2bcOpLmXhu7ZqbuG7hzXhu7ZlPMSR4bu2I+G7uOG7uDrhu7Y3KeG7tm1pw6Lhu7bhu5fDouG6o2XhurPhu7ZF4bqz4bq14bqrO+G7tm1rO2XhurPhu7ZEw6LEg23hu7Zs4bqr4bu2beG6qWXhurXhu7Z54bqjZeG7tk1rOOG7qlYvxKlXVi9tNldWL21rV1Zta1dWbTZXVm07NGQ44bu2bG3hu51kOFThu7TEkTtr4bqzw6JlxagjxKnhu5vhu7Y7bm3DqeG7tFdWbWtXVm02V1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFdWw6LEkeG6s+G7tjtkbVThu7Thu7Thu7ZsazVU4bu04bq1bW3EqcWoLy/GocahxqHhu6o14bq1w6Jl4bq1xKnhurVu4buq4buXZS/EqWRsL8Spw6lrbTtkLzbDqTVsL0AvQD8jJTrhu7g/JuG7qkLEqOG6suG7tOG7tjTDqWs2OGtU4bu04bu44bu0V1YvxKlXVi9tNldWL21rV1Zta1dWbTZXVsSpV+G7tcOpLmXhu7Y3IcOi4bu2NMOi4bqvbuG7tsO94bq14bqlZeG6teG7tsSp4bq14buN4buo4bu2xJB9beG7tm1rMWXhu7ZNZuG7tmpu4buHNeG7tuG7lsOixINt4bu2RTvEkeG7qOG7tnnhu4Xhu7ZKbuG7hzXhu7bEqeG6teG6u2XhurPhu6jhu7ZOeUXhu7Phu7Zt4bqpZeG6teG7tnnhuqNl4bu2TWs44oCm4bu2bcO14buLZeG6s+G7tmXDosSDxJHhu7Y1LDXhu7Y7ZeG6teG7tuG6tcOzZeG6s+G7tmTDosSDbeG7tmzhuqvhu7ZtIcOi4bu2ReG6s+G6teG6qzvhu7Ztaztl4bqz4bu2RMOixINt4bu2bOG6q+G7tm3huqll4bq14bu2eeG6o2Xhu7ZNazjhu7Yt4bu2w7pl4bq1xajhu7bDveG6tcOiZeG6tcSp4bq1buG7quG7l2VWL202V1YvbWtXVi9tOzRkOFdWxKlXTeG6tTvEkeG7tjbhu5Phu7ZE4bqx4bu24buXw6LhuqNl4bqz4bu2NeG6ueG7tsSo4bq14bq54bu2TeG6teG7jeG7tm3DtWll4bqz4bu2TeG6tcO1w61l4bqz4bu2bWvhu5M14bu2w73hurXhuqVl4bq14bu2xKnhurXhu43hu7ZF4bqzbuG7neG6sWXhu7ZMw6Jl4bq14bu24bq0w7Nl4bqz4buo4bu2w73hurXhu43hu7Zt4bqtNeG6teG7tuG7jOG7neG7tjQ7ZeG7tk1rbmXhurPhu7bDtWhl4bqz4bu2xJB9beG7tm1rMWXhu7ZNZuG7tmpu4buHNeG7tuG7lsOixINt4bu2RTvEkeG7tuG6tG7hu59l4bq14bu24bu1KMSR4buo4bu2eeG7heG7tm1rw7Xhu4tl4bqz4bu2eeG7heG7tkQ7w6nhu7Y34buFZeG6s+G7qOG7tk3hurXDtWhl4bqz4bu2NMOiZeG6teG7tuG7ly7hu7bhu5op4bu24bq14buFw6Lhu7ZF4bqzbuG7neG6sWXhu7ZN4bq14bqt4bu2Q8OixJHhu7ZF4bqzImXhu6jhu7ZF4bqzbuG7neG6oWXhu7bEqOG6teG6ueG7tsO94bq14buN4bu2beG6rTXhurXhu7Zlw7VpNeG7tk1rw7VoZeG6s+G7tsSQceG7tuG6tMOpO+G7qOG7tnnhuqXhu7Zt4bq1w7Xhu7ZN4bqpZeG6teG7tm5w4bu2beG6qWXhurXhu7Z54bqjZeG7tk1rOOG7tuG6tG7hu59l4bq14bu24buWPGXhu7Z5OOG7qOG7tsO94bq14buN4bu2beG6rTXhurXhu7bhurThu4XDouG7tkXhurUu4bu2NCzDqeG7tuG7lsOixINt4bu2RTvEkeG7ti1NZmXhurPhu7Z5w6LhuqFl4bu2bTHEqeG7tnksw6nhu7ZF4bq1ImXhu7Y2ImXhu7bhu7XDomXhurXhu7ZN4bq14bqj4bu24bq0buG7nWXhurXhu6pWbTs0ZDjhu7ZsbeG7nWQ4VOG7tMSRO2vhurPDomXFqCPEqeG7m+G7tjtubcOp4bu0V1Zta1dWbTZXVsSpV1bDosSR4bqz4bu2O2RtVOG7tOG7tOG7tmxrNVThu7ThurVtbcSpxagvL8ahxqHGoeG7qjXhurXDomXhurXEqeG6tW7hu6rhu5dlL8SpZGwvxKnDqWttO2QvNsOpNWwvQC9APyMlOuG7uD864buqQsSo4bqy4bu04bu2NMOpazY4a1Thu7Thu7jhu7RXVi9tNldWL21rV1Zta1dWbTZXVsSpV8So4bq14bq54bu2TeG6teG7jeG7tm3DtWll4bqz4bu2ReG6s27hu53hurFl4bu2TMOiZeG6teG7tuG6tMOzZeG6s+G7tm3hurU+xKnhu7bhurXDtWhl4bqz4bu2bcO14buLZeG6s+G7tmXhurVp4bu2NSw14bu2O2XhurXhu7bhurXDs2XhurPhu7Zkw6LEg23hu7Zs4bqr4bu2bSHDouG7tkXhurPhurXhuqs74bu2bWs7ZeG6s+G7tkTDosSDbeG7tmzhuqvhu7Zt4bqpZeG6teG7tnnhuqNl4bu2TWs44bu2LeG7tsO6ZeG6tcWo4bu2w73hurXDomXhurXEqeG6tW7hu6rhu5dlVi9tNldWL21rV1YvbTs0ZDhXVsSpV0XhurMu4bud4bu2IyYvJuG7tuG6tS5l4bqz4bu2ZTzEkeG7tjcp4bu2bWvhu4vhu7Zt4bq1LmXhurXhu7Zl4bqzLuG7neG7tm3DqS5l4bu24bu1KGXhurPhu6jhu7Ztw6kuZeG7tmpuImXhu6jhu7Ztw6kuZeG7tjYiZeG7tjQu4bud4bu2bcOq4bu2bOG7k+G7tm1rw6Lhu7YiZeG7tjfhu4fDouG7tuG7l2nDouG7tjUsNeG7tjtl4bq14bu24bq1w7Nl4bqz4bu2ZMOixINt4bu2bOG6q+G7qOG7tmXhurXhu5Vl4bqz4bu2ZeG6s8O1w63DouG7tjXhurnhu7Y14buBZeG6s+G7tuG7l2nDouG7tjcgbeG7tmXDtWk14buo4bu2Nynhu7bhurXhu53hu7Zsw6Jl4bq14bu24bubw7VoZeG6s+G7tsSRLG7hu7Y34bqv4bu24bqzw6IuZeG6teG7tjfhu4U14bu2ZDHEqeG7tm3hu5Phu7Y2w6nhu7Y14bq1w6nhu7ZNZuG7tmpu4buHNeG7tuG6teG7gcSR4bu2ZTvhu53hu6pWbTs0ZDjhu7ZsbeG7nWQ4VOG7tMSRO2vhurPDomXFqCPEqeG7m+G7tjtubcOp4bu0V1Zta1dWbTZXVsSpV1bDosSR4bqz4bu2O2RtVOG7tOG7tOG7tmxrNVThu7ThurVtbcSpxagvL8ahxqHGoeG7qjXhurXDomXhurXEqeG6tW7hu6rhu5dlL8SpZGwvxKnDqWttO2QvNsOpNWwvQC9APyMlOuG7uDrhu7jhu6pCxKjhurLhu7Thu7Y0w6lrNjhrVOG7tOG7uOG7tFdWL202V1YvbWtXVm1rV1ZtNldWxKlXReG6s+G6teG6qzvhu7Ztaztl4bqz4bu2RMOixINt4bu2bOG6q+G7tm3huqll4bq14bu2eeG6o2Xhu7ZNazjhu7Yt4bu2w7pl4bq1xajhu7bDveG6tcOiZeG6tcSp4bq1buG7quG7l2VWL202V1YvbWtXVi9tOzRkOFdWxKlX4buWacOi4bu2NyHDqeG7tmThu6Phu7Zta27hu53Do2Xhu7Zt4bq14buHZeG6s+G7tuKAnE7hu4dl4bqz4bu2ZcO1aTXhu7Zl4bq1aeG7tmXhurNu4buDZeKAneG7qOG7tuG7tShl4bqz4bu2NOG7heG7tuG7ly7hu7Zl4bq1ImXhu7Y2ImXhu7Zt4bqpZeG6teG7tnnhuqNl4bu2TWs44bu2ZG7hu4Fl4bu2am47ZeG7tm0ixJHhu7Zt4bq14buTNeG7tuG6tcOixINl4bu2beG7h23hu7Y14bq14bqlZeG6teG7tmwsNeG6teG7tjfDo2Xhu7ZoZeG7tjcsxKnhu7Zl4bqz4bq14bqrO+G7qOG7tuG6tTBu4bu24bq14bqjbeG7tjUsNeG7tsSRYeG7tuG7lsOixINt4bu2RTvEkeG7tjtl4bq14bu24bq1w7Nl4bqz4bu2N8OjbuG7tjfDtcOsNeG7tsSp4bq1w7Jl4bqz4bu2NsO14buJZeG6s+G7tjfhuqNl4bu2NW7hu4fDouG7tjfDrcOi4buo4bu2NSw14bu24bq14buF4bu24bqzw6I74bu2N+G6p2XhurXhu7Zkw6LEg23hu7Zs4bqr4buo4bu2beG6tcO1aGXhurPhu7Y0xINl4bq14bu2NMOiZeG6teG7qOG7tuG6s8OiO+G7tjfhuqdl4bq14bu2NeG6ueG7tjXhu4Fl4bqz4buo4bu2xJBh4bu24buWw6LEg23hu7ZFO8SR4bu2O2XhurXhu7bhurXDs2XhurPhu7Y3KeG7tjfDtcOsNeG7tuG6s8OiKMOi4bu2am7hu53huqNt4bu2NWjhu7Y0KGXhu7bhu5fDo+G7tmXhurUu4bu24buL4buq4bu2w73hu4Fl4bqz4bu2bSw14bu2beG6p8SR4bu2Y8Oi4bqjxJHhu6jhu7ZqbuG7neG7tm0xxKnhu7bhurUuw6Lhu7Y14buHbeG7tmTDosSDbeG7tmzhuqvhu7bhu5fDo+G7tjUsNeG7tmXhurPhurXhuqs74bu2bWs7ZeG6s+G7tuG6tW7hu53Eg2Xhu6jhu7Zt4bqpZeG6teG7tjfDtcOsNeG7tm3hurXhu5M14bu24bq1w6LEg2Xhu7Zt4bq1w7XDrWXhurPhu7bhu5tu4bud4bqhZeG7qOG7tjfhuqNl4bu2ZTvhu53hu7Y3KeG7tmpu4bud4bu2bTHEqeG7tm1r4bqhZeG7tj3hu7jhu6rhu7jhu7jhu7jhu7bhurUuw6Lhu7Y14buHbeG7tmTDosSDbeG7tmzhuqvhu6jhu7bhu5si4bud4bu2NuG7k2XhurPhu7bhu5cu4bu2NC5l4bu24bqzw6I7w6nhu7Zta+G6oWXhu7Y94buq4bu44bu44bu44bu2NTxl4bu2ZeG6tS7hu7Zt4bqnZeG6teG7tmXhurPhurXhuqs7xq/hu7bhu5si4bud4bu2NuG7k2XhurPhu7bhu5cu4bu2Y+G6tSxl4bq14bu2beG6tS5l4bq14bu2QCUj4bu2N8OjZeG7tm3hurXDreG7tmTDosSDbeG7tmzhuqvhu7ZtIcOi4bu2N+G6rTvhu7bEqeG6tcO1aGXhurPhu7Zt4buR4bu2ZeG6s27hu4Nl4bu2Y8OiZeG6teG7tsSp4bq14bql4bu2N+G6uWXhurPhu7bhurPhurnEqeG7tjXhu4074bu2ZeG6tSJl4bu2NiJl4buqVi9tNldWL21rV1YvbTs0ZDhXTeG6tTjDqeG7tsO94bq1w6Jl4bq1xKnhurVu4buq4buXZQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long