Cập nhật:  GMT+7
NsOyw6PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FX4buNd+G7l2nDoDdXeOG6sMSp4bub4bqhZ+G7ueG7peG7m8Oz4bqhw6PhuqPhuqHDs+G7ueG7peG7m8Oz4bqhxqHDqXfhuqF3w7Lhu41qeOG6oeG7m8Oy4buN4bqhd+G7jcSpeOG6oeG7heG7jW144bqhd+G7neG6qeG7m+G6oeG7rXhzZjYvw7LDozc2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buxw5Jp4bqnZ8OgN1dz4buN4bqhw6Phuq8v4bq34bqhd+G6q+G7jeG6oUZ44bubw7PhuqFXw7Lhu41qeOG6oeG7m8Oy4buN4bqhw5LhuqnhuqHhu5p14buNMeG6ocOSdeG7jeG6oWh04bubw7PhuqFIdeG7jeG6oVfhu6944bubw7PhuqHhu7nhu6Xhu5vDs+G6oXfDuuG6oWbDskFm4bqhd3jhurDEqeG7m+G6oWfhu7nhu6Xhu5vDs+G6ocOj4bqj4bqhw7Phu7nhu6Xhu5vDs+G6ocahw6l34bqhd8Oy4buNanjhuqHhu5vDsuG7jeG6oXfhu43EqXjhuqHhu4Xhu41teOG6oXfhu53huqnhu5vhuqHhu614c2YyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDc24buNxqHDs+G6oXbhu69mPsOgw7J3d+G7sSAvL+G7heG6p+G7neG7scOyeHfDsuG7nTLDg+G7my/hu53hu5dnZ+G6p3fhuqcvxIJp4buFduG7jXdpL8OD4bqn4bubLcOy4bud4bqnLeG6ruG6py3DsuG7neG7jS/Eg+G6o8OjxIMvxIMvw6PEg09JR8OiSeG7hE/Dok8vw6Phuq/huqPhurfhuq/hurPhuqPhurPhuqPhurPhurPhurfhurNf4bqjxIMy4buZ4buxw7PDoDc24buxN+G7hOG7j+G6oXfDsuG7ueG6oVfhu7jhuqFI4bud4bqp4bubMeG6oUbDsuG7teG6oXfDtGbDsuG6ocOSdeG7jeG6oWh04bubw7PhuqFIdeG7jeG6oVfhu6944bubw7PhuqHhu7nhu6Xhu5vDs+G6oeG7msOzeOG6sG7hu5vhuqFXw7LDtOG6ocOS4bqp4bqhZsO94bubw7PhuqFm4bqtZuG6ocOz4bu54bul4bubw7PhuqHGocOpd+G6oXfDsuG7jWp44bqh4bubw7Lhu43huqF34buNxKl44bqh4buF4buNbXjhuqFo4bu5xrBm4bqhd3jhurDEqeG7m+G6oWfhu7nhu6Xhu5vDszYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3SOG6veG6sOG6oeG7l+G6qeG6oeG7m2TGoeG6oWjhur944bqhd+G7jcSp4bub4bqhw5J14buN4bqhaHThu5vDs+G6oUh14buN4bqhV+G7r3jhu5vDs+G6oeG7ueG7peG7m8Oz4bqhd8O64bqhZsOyQWbhuqF3cuG7m+G6ocOD4buN4bubw7LhuqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqhd8OqxqHhuqHDs+G7ueG7peG7m8Oz4bqhd8Oy4buNanjhuqHhu5vDsuG7jeG6oXfhu43EqXjhuqHhu4Xhu41teOG6oeG7m8Oyw6p34bqhd+G7r8Sp4bub4bqhZuG6rWbhuqHhu5fhu5Phu5vDsuG6ocODw4BmMuG6oVfDgeG6oeG6t+G6seG6ocOydOG6oXbhu6XhuqHDs+G6oOG7jeG6ocODazHhuqHDknXhu43huqFodOG7m8Oz4bqhSHXhu43huqFX4buveOG7m8Oz4bqh4bu54bul4bubw7PhuqFoY+G6oWbDsuG7oeG7m+G6oeG7r+G6p+G6ocOj4bqj4bqhw7Phu7nhu6Xhu5vDs+G6ocahw6l34bqh4bqueMOqd+G6oXbEkWbhuqHhu5vDssOqd+G6oWht4bqhd3jhurDEqeG7m+G6oWfhu7nhu6Xhu5vDs+G6oeG7m8Oy4bq94bub4bqh4buVw4LhuqHhu5vhu41sxqHhuqHhurXhuqPhuqHhu5tkxqHhuqF3w7Lhuqnhu5vDsuG6oeG7l+G7geG7seG6oUh14buN4bqhV+G7mlfhu7DhuqHDknThuqFGw7Lhu4/huqHGoOG7jeG7m8OyMuG6oUjhu6PhuqHhu5fhuqnhuqEgNi/hu7E3w6My4bqhw5Lhu53huqnhu5vDs+G6oeG7hGLhu53huqHhu5bhu53hu5vDszHhuqHhu5fhu6fhu7HhuqHhurMx4bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7PhuqFXw5JGVuG6oeG7msOy4bqi4bqh4buE4bqt4bqhVuG6pDHhuqHDsnjhurBs4bub4bqhw5Lhu53huqnhu5vDs+G6ocOS4buj4bqnMeG6oVfDsuG6p+G7m8Oy4bqhw5Lhu6PhuqcyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfEgzLhuqHhu5bhu7l44bqh4buWxKnhuqHDknjhurAx4bqh4buX4bun4bux4bqh4bq1MeG6oXfhu6/hu7nFqeG7m8Oz4bqhV8OSRlbhuqFX4buv4buh4bubw7PhuqFI4buNbcahMeG6oVfhu7DhuqHDkuG6q+G6oeG7luG7neG7m8OzMeG6oXfhu5Hhu5vDsuG6oeG7rHhi4bubw7PhuqHhu5rhu43hu5vDsjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A34bqvMuG6ocOS4bud4bqp4bubw7PhuqHhu7DDsuG6q8ah4bqhV+G7r+G6qeG6ocag4bqwMeG6ocOS4buhZuG6ocOD4buNxKnhu5vhuqHhurzGoeG6oeG7m8Oy4bqrZuG6oeG7rHhzZuG6ocOz4buN4bqn4bqhKuG7jWx34bqh4bua4bqnxqE2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN+G6sTLhuqHDknThuqFXw7LDtOG6ocOS4buNanjhuqHDkuG7jWvhu5sx4bqh4buX4bun4bux4bqh4bq1L+G6peG6oXfhu6/hu7nFqeG7m8Oz4bqhV8OSRlbhuqFX4bq94bqw4bqhVuG7peG7mzHhuqHhu6144buB4bub4bqhw5Ji4buN4bqhRsOy4bq9eDHhuqFX4buw4bqhSOG6qeG6oeG7muG6u+G7m8OzNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfhurcy4bqhRuG6p+G7neG6ocOSYuG7jeG6oeG7muG6p8ahMeG6oeG7l+G7p+G7seG6oeG6teG6oXfhu6/hu7nFqeG7m8Oz4bqhw5LhuqnhuqHhu5p14buN4bqh4oCT4bqh4bqmxqF2d2nhu69n4bqnxqEx4bqhw5LhuqnhuqHhu5p14buNNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfhurMy4bqh4buaw7N44bqwbuG7m+G6oeG7luG7uXjhuqFGYuG7m8Oy4bqhw5Lhuqnhu50x4bqh4buX4bun4bux4bqh4bqz4bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7PhuqFXw5JGVuG6oUjDqeG7m8Oz4bqhV8Oy4bqn4buN4bqhxqDhuqfhu40x4bqhV+G7sOG6oSrhu43hu5vDsjHhuqHhu5rDs8OybOG6oeG6puG7mzYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A34bq1MuG6oeG7msOzeOG6sG7hu5vhuqFXw7LDtOG6oeG7rHjhurLhu5vDsuG6oeG7msOy4bu5MeG6oeG7l+G7p+G7seG6oeG6tzHhuqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6oXfhu41teOG6ocOy4buhZuG6oVfDsnjhu4Hhu5vhuqHGoOG6pDHhuqHDsnjhurBs4bub4bqhRsOy4bq9eOG6oVfDsuG6qeG7m8OyMeG6oeG7luG7neG7m8Oz4bqh4bqm4bubNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfDojLhuqFX4bqr4bqh4bqm4bubw7LhuqFH4bu34bubw7Mx4bqh4buX4bun4bux4bqh4bq3MeG6oXfhu6/hu7nFqeG7m8Oz4bqhRuG6p+G7neG6ocag4bqr4buNMeG6ocOyeOG6sGzhu5vhuqHhu5bhur3GoeG6oVfDsuG6p+G7nTHhuqHhu7DDsnnhuqFXw7Lhu6E2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN+G6pTLhuqFX4buv4bq/4bub4bqh4buaw7Phu6Fm4bqhR+G7jW7GoeG6ocOSeOG6sGvhu5sx4bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7PhuqF34buNbXjhuqHDsuG7oWbhuqHhu5rhuqfGoeG6oVfDsuG6qeG7m8Oy4bqhRnLhu5vDszHhuqHhu6144buB4bub4bqhSHPhu5vDs+G6oUjhuqcx4bqhw5LhuqnhuqHhu5p14buNNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfDo+G6ozLhuqHhu5rDs3jhurBu4bubV8Oy4bqn4bubw7LhuqFXw7J4w4LhuqFX4buNxKnhu5sx4bqh4buX4bun4bux4bqh4bq3MeG6oXfhu6/hu7nFqeG7m8Oz4bqhd+G7jW144bqhw7Lhu6Fm4bqh4bq8eOG6oUfhu7nhu6Xhu5vDs+G6oeG7luG6veG7mzHhuqHhu6144buB4bub4bqhw6Ix4bqhV+G7sDLhuqHDknThuqFGw7Lhu4/huqHGoOG7jeG7m8OyNi/hu7E3V8OyaeG7neG6oUhGVirhu5o=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phục dựng Đình Thôn Liêm, phường Trường Thịnh

Phục dựng Đình Thôn Liêm, phường Trường Thịnh
2011-05-13 14:41:00

PTO- Căn cứ vào các tài liệu lịch sử và nhân chứng, Đình thôn Liêm, phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ nằm trong quần thể văn hóa tâm linh của đền thờ Mẫu khuôn, đình làng Mè...

Lương Sơn: Rộn ràng không khí trước bầu cử

Lương Sơn: Rộn ràng không khí trước bầu cử
2011-05-13 14:12:00

PTO- Có mặt tại xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Yên Lập vào những ngày đầu tháng 5, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử -...

Náo nức hướng về ngày hội lớn

Náo nức hướng về ngày hội lớn
2011-05-12 14:08:00

PTO- Những ngày đầu tháng 5, nhiều cơn mưa nối tiếp nhau khiến cho con đường đang thi công vào huyện Cẩm Khê ngầu bùn đất.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long