Cập nhật:  GMT+7
4buKI8OTTsavLOG7lMOhw6HhurxNOMOAPcOgLOG7sE3hu4jDgOG6oWJYIU7DoGHhuqFiw50hTjgj4buWOE4s4bqhw5nDoE7huq3DnU7hu5QhTsOgKMagIU5APeG7lChOw6AjWyFATuG6rcagTsOgYeG7lChOOeG6ocagTsavIyhOxq/hu5bGr07hu7AuTiM+xq9Ow6E9ISNOxq8pTiMoxqAhTsav4bucISNOOyMpTjsj4bueIeG7ii8jw5Phu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOMah4buw4buU4buoTeG7iHVAxqBiTuG7kC/Dk8OTR04j4bq3NiFATuG6syFATnVAxqBiTuG7tyPhu5Y4TizhuqHDmcOgTuG6rD3hu7LDoE514buULkdObSjGoCFOw4Aj4buUISNOIT1YIU5rWyFATuG7lCFOw6AmISNOOCNdPU4jNThO4bqtMz1O4bu3IzwhQE5r4bucISNOw6Hhu5bDoE7hu5c94buUKE7DoCNbIUBOw41rw4Hhu5fDgMOMR07hu7cjPCFATmvhu5whI07DoeG7lsOgTnI9ISNOw6BZR05rWyFATuG7lCFOw6AmISNHTmtbIUBOw6BiTsOAdcahxqFOaiUhI050PSEjTsOgME7GryPhurPGr07GryPhurcyIUBOw6BhJSEjTsOg4bqhYlghTsOgYeG6oWLDnSFOOCPhu5Y4TizhuqHDmcOgTuG6rcOdTsOgYcOZw6BOw6DDok7hu5QhTsOgKMagIU5APeG7lChOw6AjWyFAR04j4bq3MyFATuG7qOG7piFOLOG7lj1O4bqr4buwTuG7lCFOw6AoxqAhTsavIyhOIzIhTsOT4buMT07Gr+G7liFOxaggR05APeG7lihO4bqtPVghTuG6rcagTsOTSMOVT09OIz7Gr07DoT0hI07DoGHhurc0IUBOw4DGoeG7t8OATmsj4bqhYlghTsahw6MhQE7huqzhurcyIUBHTsOgI8agISNOOCNdTuG6rD3hu7LDoE7DgGElSOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThr4buUOMOgPSghTeG7iOG7ij0uQE7Gryzhu5TDocOh4bq8TT1r4buwIcOg4buwYU1Ow6HDoGIs4buw4bq8TeG6qT3hu6jDoCPhu4ROw5NPT0844bqrRk4j4buwPUAjw6Dhu4ROw5Xhu5jhu5I44bqrRk1Ow6Fhxq/hurxNLy/Gr0jFqOG7lCg4I+G6ocOgIyhI4bqtIS/hu6jhu7DDoTvDoCg4LyHhu7DhuqnDoS/DksOS4buOw5Uvw5PDk8OT4buow5PDk+G7kMOSw5NP4buYw6Dhu4zhu5DDlcOULMOVLeG7jMOT4buO4buS4buSw5XDk0/Dki3Dk8OS4buM4buQw5Phu5Lhu5DDlU/DlUg6OEBNTuG7lCzDoOG6vE3DgOG6oWJYIU7DoGHhuqFiw50hTjgj4buWOE4s4bqhw5nDoE7huq3DnU7hu5QhTsOgKMagIU5APeG7lChOw6AjWyFATuG6rcagTsOgYeG7lChOOeG6ocagTsavIyhOxq/hu5bGr07hu7AuTiM+xq9Ow6E9ISNOxq8pTiMoxqAhTsav4bucISNOOyMpTjsj4bueIU1O4bqpPeG7qMOgI+G6vE3Dk09PT01OI+G7sD1AI8Og4bq8TcOV4buY4buSTU4v4buI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGvhu5Q4w6A9KCFN4buIa+G7liFOxaggTuG7tyM8IUBOa8OB4buXw4BOOCMwTsWoPVkhTsav4buWxq9OOeG6oWJO4buqKiEjTsavMk7FqOG7nCFO4bqtw51Oc+G6ocOZw6BO4buXPeG7lChOw6AjWyFATuG7quG6tzQhQE7FqCBI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGoo4buoYk3hu4jDgOG7mj1OxajhuqEwPU7DoOG6oWJYIU7DoGHhuqFiw50hR07Gr+G7lsavTuG7sC5OIz7Gr07DoT0hI07hu6rhurc1xq9OOCMwTsWoPVkhTuG6rcOdTnPhuqHDmcOgTuG7lz3hu5QoTsOgI1shQE7hu6rhurc0IUBOxaggR07Gr+G7lsavTkA94bucPU44I+G7ljhOISNQLk7hu6rhu5wuTsWo4bucKE7huq3GoE44IzwhQE7DoGHhu5YhI07DoOG7lD1OIeG7miFOQD3hu5QoTsOgI1shQEhOalghTsav4buaISNO4buqKUdOxq/hu5bGr07hu7AuTiM+xq9Ow6E9ISNOxq88IU7hu6rhurc1xq9Ow6Aj4buULk5APeG7lE7DoGHhu5xOLDQ9Tsav4buWxq9Oxq9U4bqhTiN7PUdOw6A94bu04bqhTjgj4bukLk7huq3DnU7hu5QhTsOgKMagIU5APeG7lChOw6AjWyFATiM+xq9O4buq4bq3NCFASE5qUCFATjgj4bq3MiFATjgj4buWOE7DoGHDosavTjnhuqHhu5QhTsOhPSEjTuG7qiAhQE7Gr8OjIUBOxq/hu5bGr044I8OaIU4jez1O4buq4buWOEdOxq/hu5YhTsWoIE7hu7cjPCFATmvDgeG7l8OATmtbIUBO4buUIU7DoCYhI07hu6rhu6JOOCMwTsWoPVkhTsav4buWxq9OOeG6oWJO4buqKiEjTsavMk7FqOG7nCFO4bqtw51Oc+G6ocOZw6BO4buXPeG7lChOw6AjWyFATuG7quG6tzQhQE7FqCBHTkA94bqjOE4jPsavTsOhPSEjTiFUIUBOxq/hu5QoTjvDqU4h4bueIUBHTjs9WSFOw6Aj4bqzxq9HTuG7quG7nC5Oxajhu5woTuG7lCFOw6AoxqAhTjsjPU7DoCPhu5QuTkA94buUTkA94buUKE7DoCNbIUBITm3hu5o9TuG7qD3hu7IhTmtbIUBOw6BiTsOAdcahxqFOaiUhI050PSEjTiPhurczIUBO4buo4bumIU7GryMoTiM+xq9Ow6E9ISNO4buqID1OLuG6sU7FqOG7nChOIz3hu7QuTuG7quG6oyFATsav4buWxq8jR04hQCI9TuG6rcagTizhu5Y9TuG6q+G7sE7hu5QhTsOgKMagIUjhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04a+G7lDjDoD0oIU3hu4jhu4o9LkBOxq8s4buUw6HDoeG6vE09a+G7sCHDoOG7sGFNTsOhw6BiLOG7sOG6vE3huqk94buow6Aj4buETsOTT09POOG6q0ZOI+G7sD1AI8Og4buETuG7kMOVTzjhuqtGTU7DoWHGr+G6vE0vL8avSMWo4buUKDgj4bqhw6AjKEjhuq0hL+G7qOG7sMOhO8OgKDgvIeG7sOG6qcOhL8OSw5Lhu47DlS/Dk8OTw5Phu6jDk8OT4buQw5LDk8OT4buSw6Dhu5jhu5LDkuG7jizhu5It4buMw5Phu47hu5Lhu5Lhu47hu47hu5jhu4wtw5PDkuG7jOG7kMOT4buS4buOT+G7jOG7kkg6OEBNTuG7lCzDoOG6vE3DgOG6oWJYIU7DoGHhuqFiw50hTjgj4buWOE4s4bqhw5nDoE7huq3DnU7hu5QhTsOgKMagIU5APeG7lChOw6AjWyFATuG6rcagTsOgYeG7lChOOeG6ocagTsavIyhOxq/hu5bGr07hu7AuTiM+xq9Ow6E9ISNOxq8pTiMoxqAhTsav4bucISNOOyMpTjsj4bueIU1O4bqpPeG7qMOgI+G6vE3Dk09PT01OI+G7sD1AI8Og4bq8TeG7kMOVT01OL+G7iOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThr4buUOMOgPSghTeG7iMahPsavTsOhPSEjTuG7quG6tzXGr04j4bq3MyFATuG7qOG7piFOw6Aj4buULk5APeG7lE5APeG7lChOw6AjWyFAR04s4buWPU7huqvhu7BO4buUIU7DoCjGoCFI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGoo4buoYk3hu4jDgOG7mj1Oxq8j4bq3MiFATsOgYSUhI0dObSjGoCFOw4Aj4buUISNOIT1YIU5rWyFATuG7lCFOw6AmISNHTuG7tyM8IUBOa+G7nCEjTsOh4buWw6BOOz0hI07DoFlOw6Bh4buUKE7Dk09Ow6HhuqFVw6BOIz7Gr07FqDAhQE7GryMoTsOTT07hu7AuTiM+xq9Ow6E9ISNOxq8pTiMoxqAhTsav4bucISNOOyMpTjsj4bueIUZO4bu3IzwhQE5rw4Hhu5fDgE7DoGHhu5QoTsOgUSFATsOTT09OLuG6sU7FqOG7nChOIz3hu7QuRk5rWyFATsOgYk7DgHXGocahTmolISNOdD0hI07DoDBOxq8j4bqzxq9Ow6Aj4buUYk7hu6jDmuG6oU7huqvhu7BOLj3hu7YhTjgjJE7GryMoTsOSw5VPTsav4buWIU7FqCBHTkA94buWKE7huq09WCFO4bqtxqBOIz7Gr07DoT0hI04hI8agTsOgYeG6tzQhQE7huq0zPU7DoDAhQE5APeG7lk7DoGEqTsavI+G6tzIhQE7DoGElISNO4buMw5VOw6BhPeG7suG6oU7hu6oiIUBI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGvhu5Q4w6A9KCFN4buI4buKPS5ATsavLOG7lMOhw6HhurxNPWvhu7Ahw6Dhu7BhTU7DocOgYizhu7DhurxN4bqpPeG7qMOgI+G7hE7Dk09PTzjhuqtGTiPhu7A9QCPDoOG7hE7DlcOVw5U44bqrRk1Ow6Fhxq/hurxNLy/Gr0jFqOG7lCg4I+G6ocOgIyhI4bqtIS/hu6jhu7DDoTvDoCg4LyHhu7DhuqnDoS/DksOS4buOw5Uvw5PDk8OT4buow5PDk+G7kMOSw5Phu4zDk8Og4buM4buQw5PDlCxPLXrhu4zhu5LDlMOT4buQT8OSw5Lhu45Pw5VPw5Mt4buY4buYxajhu6jhu45IOjhATU7hu5Qsw6DhurxNw4DhuqFiWCFOw6Bh4bqhYsOdIU44I+G7ljhOLOG6ocOZw6BO4bqtw51O4buUIU7DoCjGoCFOQD3hu5QoTsOgI1shQE7huq3GoE7DoGHhu5QoTjnhuqHGoE7GryMoTsav4buWxq9O4buwLk4jPsavTsOhPSEjTsavKU4jKMagIU7Gr+G7nCEjTjsjKU47I+G7niFNTuG6qT3hu6jDoCPhurxNw5NPT09NTiPhu7A9QCPDoOG6vE3DlcOVw5VNTi/hu4jhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04a+G7lDjDoD0oIU3hu4ht4buaPU7hu6g94buyIU4s4buiISNO4buq4buaKE44IzwhQE5r4bucISNOw6Hhu5bDoE47PSEjTsOgWUdOa1shQE7hu5QhTsOgJiEjTsOgUSFATjnhuqHGoE7GryMoTiM+xq9Ow6E9ISNOIUAjw6goTuG6reG6tzXDoE47IylI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOMOBKOG6oWHGr+G7sE3hu4jDgCPhuqFO4buXPeG7lCFA4buKLzjhu4g=

Thu Giang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xảy ra hỏa hoạn do quên tắt bếp gas

Xảy ra hỏa hoạn do quên tắt bếp gas
2022-10-31 14:30:00

baophutho.vn Khoảng gần 10 giờ sáng ngày 31/10, tại nhà số 6, ngõ 204, phố Minh Lang, thành phố Việt Trì đã xảy ra một vụ hỏa hoạn.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long