Cập nhật:  GMT+7
w6JwxJFjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6ojpx4bqw4bunw7Vi4bqlPOG7ucOyY8Wp4bu3Y+G6sOG6qmPDsuG7g8awcGPGsOG7r8OiL3DEkeG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqJQw7Xhu4fhu41i4bqlP3HGsHBjxILhu4djxJDhu4Vj4bun4bu5xrBj4bun4buVxrBj4bqwZnFjcOG6tuG6uOG7m8awYzpqxrBjP+G7t8aw4bqvY8Oyd2Phu6Hhu4NxY8Wo4bqsQcaw4buhY1Dhu4VjOnB0Y8Wo4buHcWPGr+G7oWrGsGPhuq7hu7nFqWPigJzDs8O0xrBj4buN4bq24bq44buVxrDigJ1jxJDhu7lxY8Oy4buDxrBwY8aw4buv4bqxY2Xhur1j4bqw4bq24buzceG6r2PFqOG7h3Fjxq/hu6FqxrBj4buPaGPDsuG7q2PhurDEguG7lcawY8SR4bq7Y8awacWpY+G7p+G6tuG6uOG7m8awY+G6sG3huqLhuq9j4bqwcHFj4buPa+G6tmPEkOG7hWPhu6Fx4buFxrBwY8awcHHGoeG6tmPhurBw4buFxrBwY+G6sHLDsnBjw7Lhu4fhu6ljxJDhu7lxY8Wpd8awY+G6sHDhu51j4bqwcOG7h+G7qWPhurDEguG6tuG6uMahxrBj4bqwcHjGsOG7oWPDsuG6pOG7h2PGsOG7oeG6rEFxY8Wo4bqsQcaw4buh4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOS4buH4bqi4bqwceG7qcawYuG6pcOiccWp4buhY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWJxw5LDtcaw4bqww7XEgmJj4bqu4bqw4bq44bunw7U5YkVx4buN4bqwcMOjY8SRZGRk4bqiw4nEg2Nww7Vx4buhcOG6sMOjY+G6u+G6ueG6veG6osOJxINiY+G6rsSCw7I5Yi8vw7LhurHDs+G7h+G7qeG6onDhurbhurBw4bup4bqxxJDGsC/hu43DteG6ruG7peG6sOG7qeG6oi/GsMO1ReG6ri9lZeG6ueG6vy/EkcSRxJHhu41lxJHEkcSR4bq74bq5ZeG6sOG6v8SR4bq7w6nhu6fEkS1l4bq94bufw7XDqcOz4bq74bq74bq94bq54bq94bq74buHZcOpw7Phu5/Ds8Oq4bq54bqxw7nhuqLhu6FiY+G7h+G7p+G6sDliPOG7ucOyY8Wp4bu3Y+G6sOG6qmPDsuG7g8awcGPGsOG7r2JjRXHhu43hurBwOWLEkWRkZGJjcMO1ceG7oXDhurA5YuG6u+G6ueG6vWJjL+G6pcOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDkuG7h+G6ouG6sHHhu6nGsGLhuqUi4buOImNQ4buFYzpwdGPFqOG7h3Fjxq/hu6FqxrBj4bqwcHFj4buPa+G6tmPFqXfGsGPDk8OtxrBjxrDhu69j4bqwZnFjUMO9cWPhurBwcWM6cOG7nWPhurBw4buH4bupY8Oy4buDw7Jj4buNasawY+G6sMO9w7Jj4bqwcHHhu53hurZj4bqueGPhu6dsxrBj4bqwcOG6qGMwUVFj4bqw4buzY8OycOG6qMOyY+G6sGZxY+G6sHXGsHBj4bum4buF4bupY8OS4buHceG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqU6cOG7hcawcGPhurByw7JwY+G6sHBxY+G7j2vhurZj4buPbOG6tmPhurBx4buVxrBjxajhu4dxY8av4buhasawY+G7oXHhu4XGsHBj4buP4bqsw4HDsmPhurDhuqpjxrBpxaljw7XFqWNw4butw7Jj4bun4bu54bqiY+G6veG6r2Phu6VwcWPDsuG6tMaw4buhY+G7j+G7qeG7hcawYyLhu44iY3Dhurbhurjhu5vGsGPhurBw4buHxalj4buhceG7h2NQw71xY+G7pXDhu6/DtWMlcOG6tGPhu47hu7PGsOG7oWPDsmvhuqJj4bqwdcawcOG6r2Phu6Fx4buFxrBwY3Dhu4dxY1Dhurbhurhjw5Jw4bqs4bu3xrDhu6FjIuG7hcaw4buh4bqvY8Wpw73hurBjUOG6tuG6uGPDknDhuqzhu7fGsOG7oWPDk2bDsuG6sWM64bqqY+G7j+G7q2Phu4/hu5fGsGPGsOG7h+G6uOG6r2Nwc8awcGNnxrBwY8Oyd2Phu6Hhu4NxY+G6sMSC4buTY8aw4buh4bqsQXFjxajhuqxBxrDhu6Fjw7LhurTGsOG7oWPDsuG7g8awcGPGsOG7r2PhurDEguG6tuG6uMahxrBj4bqwcHjGsOG7oWPDieG6tmvhurBjcHHhu5vGsGPGsOG7oeG7heG6uGPDsuG7hcaw4buhY8awcHHGoeG6tuG6sWMlcOG7qcaw4buhY+G6sHDhu4NxY8OycETGsOG7oWPDsnBmw7Lhuq9jw7NzxrBwY+G6sMO6xrBw4bqvY+G6sHBxY+G7j2vhurZj4bqwQmPhurBxxrBj4bqwxILhu6nGsOG7oWPFqeG7rXFj4buhcWdxY+G6sHBxY+G7j2vhurZj4bqw4bqqY8Oya+G6omPhurB1xrBw4bqvY+G7pXDhurZjxJBCw7JjcOG7h+G6uGPhurDhu6nhu4XGsGPDg+G6tnjDsmPEkOG7hWPFqeG7h8aw4buhY8SQxqFjxrBwccah4bq2Y+G6sHDhu4XGsHBj4bqwcsOycGPDsnDhu6lj4bqwcOG7nWPhurBw4buH4bupY3Dhurbhurjhu5vGsGM6asawYz/hu7fGsGPGsOG7q3FjxIJx4buVxrDhu6Hhuq9j4bqwcOG7nWPhurBw4buH4bupYyVw4bqyYzpw4butY8aw4burcWPDsnDhurbGsOG7oeG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXFqOG7h3Fjxq/hu6FqxrBjw7JwceG7h2Phuq7hu5PDo2PigJzFqHfGsGPDs8OtxrBjxrDhu69jxIJr4bqwY+G7pXDhu6vhuq9j4bqw4bqqY8Oz4bqs4bu5w7Jj4bulw7Thu6lj4buNauG6uOG6r2PDsmnGsGPDsnB1xrBwY+G7j+G6rEHGsOG7oWPGsOG7ocOtxanhuq9jxrByxrBj4bqwcMOAY8SQ4buFY8Oz4bur4bqiY8Oy4buxY+G7j8ah4bq2Y+G6onBncWPDsmzGsGPEgmvhurBjxrBwccah4bq2Y+G7peG7gGPGsGnGsOG7oWPDsuG6psaw4buhY8awcOG6rGPhuq5CY+G7j3Hhu5XhurZj4bun4bq24bq44bubxrDhuq9jxrDDrcawY8aw4bur4bqw4bqxYzrEguG7qcaw4buhY+G7pXBxY8OyauG6uGPGsOG7r2PhurDhu6nhuq9jxrDhu4vGsOG7oeG6r2PEkHHhu5vDsmPhurBCY+G7pcO04bupY+G7jWrhurhj4buh4buL4bqiY8SCa+G6sGPGsHBxxqHhurZj4bulcOG7q2Phu6Vwacaw4oCd4bqxY8Wo4buLw7Jj4buN4bq0Y+G6sG3huqJj4bun4bq24bq44bubxrBjxIJr4bqwY8SQa+G6sGPEkGdjxrBw4bqsxrDhu6Fjxajhu4dxY8av4buhasawY+G7pXB3xrDhu6FjcMahY8awZ8awY8OycHLhuq9jw7J3Y+G6sGrFqWPhuq5Cw6NjYsOVxaljxIJr4bqwY8Wp4bupxrDhu6Fj4bqwxILhu6nGsOG7oWPhurDhuqzhu7fGsOG7oWPhu6fhu4dxY8Wpd8awY8Ozw63GsGPGsOG7r2Phuq7hu5lj4buP4bqsw4HDsmPDg+G6tuG7h8awY+G6sGrFqWPGsHBxxqHhurZjcOG7t8aw4bqvY8Oy4burY8awcHHGoeG6tmPhu6FxZ3Fj4bqwcHFj4buPa+G6tmNw4bu3xrBj4buP4budY8Wpd8awY+G6sHDhu51j4bqwcOG7h+G7qWPhurDEguG6tuG6uMahxrBj4bqwcHjGsOG7oWPDsuG6pOG7h2Phu41qxrBj4bqww73DsmPGsOG7heG6uGPhurBx4buX4bqiY+G6sMOCw7Jj4buP4bqsw4HDsmPhuqJw4buD4bqwY3Dhurbhurjhuq9jxrBwasawY8SCw73GsOG7oeG6r2PDg+G6tuG7h2Phu4/hu6tj4buh4bur4bqiY+G6onBsxrBj4buhc8awY+G7oXFEY8OzZ8awY+G6rsOtw7JjxJBpxrBjcOG7q+G7h2PFqOG6rEHGsOG7oeG6r2PDg+G6tmfGsOG7oWPDs+G7g2Nwc8awcGNnxrBwY+G7j2vhurBjxJDhu4VjxrDhu6HhuqxBcWM6asawYz/hu7fGsGPhu4/hu5fGsGPEkOG7uXFjxanhu61xY8WpccahxrBjOuG7s2PDg+G6tnjDsuKAneKApsOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLhu4bhurbhurBw4bupxIJi4bql4bum4buVY1Dhu6nhu4XGsOG7ocOiL+G6ouG6pQ==

Lê Hoàng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lan tỏa giá trị văn hóa Mường

Lan tỏa giá trị văn hóa Mường
2022-11-16 08:31:00

Xã Đông Cửu (huyện Thanh Sơn) có 96,6% dân số là đồng bào dân tộc Mường. Với ý nghĩa góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường, năm 2019 Câu lạc bộ (CLB) văn...

Đến Cổng Trời… xem người Mông vẽ sáp ong

Đến Cổng Trời… xem người Mông vẽ sáp ong
2022-11-15 17:06:00

Trên đỉnh đèo Ma Thì Hồ mà người dân bản địa vẫn thường gọi dân dã là “cái yên ngựa” có một bản người Mông với cái tên khá ấn tượng - bản Cổng Trời. Từ xa xưa, Cổng Trời...

Giữ gìn nét đẹp trang phục truyền thống

Giữ gìn nét đẹp trang phục truyền thống
2022-11-15 08:30:00

baophutho.vn Phụ nữ dân tộc Dao Tiền (xã Vinh Tiền, huyện Tân Sơn), ngoài những lúc lao động trên nương, ngoài ruộng, khi về nhà họ lại chăm chỉ với những...

Đẩy mạnh phong trào thi đua trong đoàn viên

Đẩy mạnh phong trào thi đua trong đoàn viên
2022-11-12 08:28:00

baophutho.vn Công đoàn Trường Tiểu học Sơn Thủy 2 (huyện Thanh Thủy) hiện có 18 đoàn viên, trong đó có 14 đoàn viên nữ; trên 83% đoàn viên Công đoàn là đảng...

Độc đáo Câu lạc bộ văn hóa Mường

Độc đáo Câu lạc bộ văn hóa Mường
2022-11-11 07:53:00

baophutho.vn Thực hiện Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường, năm 2017, Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) THCS...

Câu lạc bộ Đàn T'rưng của Kpuih Dyui

Câu lạc bộ Đàn T'rưng của Kpuih Dyui
2022-11-10 14:48:00

Từ tình yêu âm nhạc dân tộc, anh Kpuih Dyui (làng Ấp, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã mở Câu Lạc bộ Đàn T'rưng, dạy âm nhạc dân tộc miễn phí cho các bạn trẻ trong...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long