Cập nhật:  GMT+7
ỨăÝX0ậ%ịịỠWiỈắỉậ3WỪÔắáỉXẪ%ẩXậ}ẫX2}ĩX2,ẫãX0%ắXẬạXăêắXửbẫị%ắXô&XỊĩắị3ầắX0ă>ĩXở-ỈửvỨ/ăÝỪỨiX0ậ%ịịỠWiửb1ộWỪỨắẩãXịì0ỠW//0Ụ %biăĩỉăbỤôẫ/13ịầỉbi/ẫ3ốị/Ý$ỶỶ/Ỷ$1ỸY#Ỷ@Ỹ#ỉÝ@#@ỸỲậÝỤấiãWX/ỪỨiỪữ>ộX%ỉắịbX bẫị%ắỤXŨqẫăXẩắẫăXăđ%UXỈỈỒÔẪƯỨ/iỪỨiX0ậ%ịịỠWiửb1ộWỪẪã&ộX#/ÝÝÙXỉ?ắXỈă&ẫăXiăẻXĂẽXữăằXẨắẫăÙXĂêắXỊắẫăXô[ỉX0:ẫăXÔắáỉXẪ%ẩXiăẻắXăfiX0kẫãXữẹẫãXỉộXữếXiă}ẫXvĩXậẳ0ăXÔ,ẫXăc%XỊĩẻắXỈắ8ẫXỉếX0ăó0X0ẹẫãX ẻXỉăẹẫãXỉắẫXẬạXăêắXửbẫị%ắXô&XỊĩắị3ầắX0ă>ĩXởX-XỈă*ắXửặẫăXvoệẫãXậ}ẫXỉăóXÝỸ-ỲYÝ$ỤỨ/iỪỨiX0ậ%ịịỠWiửb1ộWỪÔểắX0ămX2aX“ẪãăáXỉăĩ[ỉXửbẫị%ắX-XẪệắXăêắXỉlX0m%XỉặẫăX ?ẫXô&XịọXăd%XăfiÙWXẬạXăêắXị7X1ắạẫXì%Xỉ?ắXẦăĩXvĩXậẳ0ăXÔ,ẫXăc%XỊĩẻắXỈắ8ẫÙXÍĩ[ẫX$ỤỨ/iỪỨiX0ậ%ịịỠWiửb1ộWỪẸẫãXỈìoệẫãXĂb&ẫãÙXIăcXữămXỉẳ0ăXĂêắXỊắẫăXô[ỉX0:ẫăXÔắáỉXẪ%ẩÙX0ăbX ắ9ỉÙX2>ộXậ&Xậ}ẫX2}ĩXỉắ8ẫXÔắáỉXẪ%ẩX2,ẫãX0%ắXỉếX0ăó0XẬạXăêắXôểắXịọX2}ĩXỉoXầờXậohẫãXôaXíĩộXẩẹXậ"ẫX0ă{ỉXậofẫãỤỨ/iỪỨiX0ậ%ịịỠWiửb1ộWỪữlXỉăàÙXẫ,ẩXẫ%ộXẬạXăêắXị7X1ắạẫXì%XỉòXẫã&ộXÝỸ-Ý=/ÝÝÙX2%X1?ẫãXăb?ỉX2êẫãX2(0Xị.0XẫăoXỈìắàẫXậ;ẩXửbẫị%ắXÔắáỉXẪ%ẩXôểắX1ọXầắ9ẫXị7XíĩộXỉlXã}ẫXÝỤYYYXỉ*0Xiă]ẩXẫãăáXỉăĩ[ỉXịắẫăXô[ỉX0:ẫăXỉòXỶYXỉẵẫăÙXỉă&ẫăỤỨ/iỪỨiX0ậ%ịịỠWiửb1ộWỪử8ẫX0?ẫăX2cÙXẬạXăêắX1ọXầắ9ẫXỉăĩXăjỉXăệẫXỲỸYXỉ*0Xiă]ẩXỊĩắị3ầắÙXẫếắX [ỉXậ&X êXịoĩXỉ[iX2*X0:ẫăXôểắXẫăõẫãXỉ*0Xiă]ẩXỉìẳXãắ*Xã}ẫXÝYXỉớX2ẽẫãỤXỈìbẫãXầăĩẹẫXầăếXẬạXăêắX0nẫãXị7X1ắạẫXì%XỉìắàẫXậ;ẩXôểắXăệẫXÝYYX:ẫăXẫãăáXỉăĩ[ỉXịắẫăXô[ỉX0:ẫăX0m%X0*0XẫãăáXẫă>ẫXỉìbẫãXẫoể0Xô&Xíĩẻ0Xỉ9…Ứ/iỪỨiX0ậ%ịịỠWiửb1ộWỪử%ẫXỉếX0ăó0XăoểẫãX29ẫXẩl0Xỉắ8ĩXãắểắXỉăắáĩÙXíĩ:ẫãX *XăặẫăX:ẫăXô,ẫXăc%ÙX1ĩXậẳ0ăXô&X0bẫXẫãoễắXÔắáỉXẪ%ẩX29ẫXôểắXẫãoễắX1>ẫXỉb&ẫX0}ĩỤXw(0X ắáỉÙXẫã&ẫăXịắẫăXô[ỉX0:ẫăXÔắáỉXẪ%ẩXẩbẫãXẩĩẻẫXã(iXãhÙXỉì%bX2ếắXầắẫăXẫãăắáẩXô&Xỉăj0X2]ộXăfiXỉ*0XầờXỉăĩ[ỉÙXỉ?bX2ắaĩXầắáẫXiă*ỉXỉìắàẫXầắẫăXỉ9XịắẫăXô[ỉX0:ẫăX !ẫãXôắá0Xẫ>ẫãX0%bXãắ*XỉìẳXãắ%Xỉ,ẫãỤỨ/iỪỨiX0ậ%ịịỠWiửb1ộWỪẸẫãXĂĩỗẫăXwẽẫãXỈĩ{ẫÙXIăcXỈếẫãXãắ*ẩX2ẻ0XữẹẫãXỉộXữếXiă}ẫXvĩXậẳ0ăXÔ,ẫXăc%XỊĩẻắXỈắ8ẫX0ăbX ắ9ỉÙX0ẹẫãXỉộX2;X2}ĩXỉoX2ếắXẩểắXầăĩẹẫXôắ8ẫXô&X0ăĩ]ẫX ẳXẫãĩẽẫXẫă>ẫXậọ0X2àXiăl0XôlX0ẹẫãXỉ*0XỉếX0ăó0XẬạXăêắXửbẫị%ắXô&XỊĩắị3ầắX0ă>ĩXở-Ỉă*ắXửặẫăXvoệẫãXậ}ẫXỉăóXÝỸ-ỲYÝ$ỤỨ/iỪỨiX0ậ%ịịỠWiửb1ộWỪÔểắXíĩộXẩẹXíĩẻ0Xỉ9ÙXẬạXăêắX2of0XầỗXôđẫãXị7XãciXiă}ẫX2]ộXẩ?ẫăXậ&ẫXịcẫãXậ%ẫXỉe%XỉặẫăXộ8ĩXỉăắ8ẫXẫăắ8ẫÙX :bXôáXẩẹắXỉìoễẫã…Ứ/iỪỨiX0ậ%ịịỠWiửb1ộWỪw(0X ắáỉÙXẫãb&ắX0*0Xăb?ỉX2êẫãXỉìbẫãXầăĩẹẫXầăếXẬạXăêắÙX1ĩXầă*0ăXỉìbẫãXô&Xẫãb&ắXẫoể0X0dẫX0cXỉăàXỉì:ắXẫãăắáẩXẫăõẫãXầỗXíĩ%ẫX2ê0X2*bXẫăoXậ?0Xô&bXỉă9XãắểắXỉăắ8ẫXẫăắ8ẫXỉ?ắXẦăĩXvĩXậẳ0ăXÔ,ẫXăc%XỊĩẻắXỈắ8ẫỤỨ/iỪỨiX0ậ%ịịỠWiửb1ộWỪẬạXăêắXửbẫị%ắXô&XỊĩắị3ầắX0ă>ĩXở-Ỉă*ắXửặẫăXvoệẫãX2of0XỉếX0ăó0Xậ}ẫX2}ĩXỉắ8ẫXỉ?ắXử%ậắXŨẮẫ1bẫ3ịắ%ƯÙXôểắXỉắẫăXỉă}ẫXỉăj0X2]ộXỉặẫăX ?ẫXãắõ%Xỉ{ỉX0:XẫăõẫãXẫãoễắXộ8ĩX0>ộX0:ẫăXô&XỉắẫăXỉă}ẫXộ8ĩXỉăắ8ẫXẫăắ8ẫÙXẩẹắXỉìoễẫãỤỨ/iỪỨiX0ậ%ịịỠWiửb1ộWỪỊ%ĩXã}ẫXỴYXẫ,ẩXầăẹẫãXẫãòẫãXậểẫXẩ?ẫăÙX2of0XịọXăogẫãXỉằ0ăX0ọ0X0m%XẫăắaĩXíĩẻ0Xãắ%ÙXẬạXăêắX2;XỉìgXỉă&ẫăXịọXầắáẫXẩ%ẫãXỉ}ẩXíĩẻ0Xỉ9ỤỨ/iỪỨiX0ậ%ịịỠWiửb1ộWỪỊbẫãXịbẫãX2cÙXẬạXăêắX2of0XỉếX0ăó0X2ẳẫăXầỗXă%ắXẫ,ẩXẩêỉXậ}ẫXôểắXăặẫăXỉăó0Xậĩ>ẫXiăắ8ẫXỉ?ắXẫăắaĩXíĩẻ0Xãắ%XẫăoXỈìĩẫãXÍĩẻ0ÙXỊắẫã%ibì3ÙXẪă[ỉXử:ẫÙXẨ%ậ%ộịắ%ÙXẮẫ1bẫ3ịắ%…Ứ/iỪỨiX0ậ%ịịỠWiợĩỉăbìWỪỈă3bXỈỈỒÔẪỨ/iỪ

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Người làm nên những thanh âm cuộc sống

Người làm nên những thanh âm cuộc sống
2019-10-12 10:59:19

PTĐT - Trong căn nhà nhỏ ở khu 3, xã Ngô Xá, huyện Cẩm Khê ngày nào cũng vang lên những âm thanh lúc trầm, lúc bổng, lúc thổn thức, réo rắt,... Đó là tiếng sáo của anh Nguyễn...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long