Cập nhật:  GMT+7
4bq24buiQuG6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwj4buf4bueKsOaw5LhuqzhurLGsOG7nuG7lCrhuqjhu4nDisOZ4bqo4bukSMOZ4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqjhu6Thu6LFqMOZ4bqoQuG6quG6qD0m4buuTuG6qOG7nOG7nsOK4bqo4bui4bum4buA4buk4bqoKuG7puG7gOG7pOG6qFXhu6Lhu6zhu6Thu5zhuqhOxajhuqhdJuG7pOG7nOG6qMOTVyrhurYv4buiQuG6suG6tuG7nsOZ4buc4bqoJSRO4buz4bqsLy9Ow4NNw4rhu6Yj4buiJirhu6Lhu6bDg33hu6QvT8OSJVUq4bumIy/hu6TDklslL0LDiUTEkC/EkOG6uk9FQsSQQ8SQ4bqq4bqqKkLhuqrDiUNEw5pCw4NUI+G7nOG6rOG6qC/hurLhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI+G7gcOSw4pP4bqs4bqyxrDhu57hu5Qq4bqo4buJw4rDmeG6qOG7pEjDmeG6qCok4bum4buk4buc4bqo4buk4buixajDmeG6qELhuqrhuqjhu6Qh4buyTuG6qOG7ouG7puG7gOG7pOG6qCrhu6bhu4Dhu6ThuqhV4bui4bus4buk4buc4bqoKuG7osOKw5nhuqjhu5zhu57DiuG6ti8j4bqyTuG6vk7huqhOJldO4bqoXSbhu6Thu5zhuqjDk1cqw4Phuqjhuq7hu4nhu5wmVuG7pMOA4bqo4buH4bukT8OSI8OS4bukT8OS4bukKuG6sOG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhu5/hu6Lhu5Lhuqjhu5zhu57hu7Lhu57huqjDk+G7hOG6qCok4bu44bqoKuG7ouG7gOG7pOG7ouG6qMOZVyrhuqhO4bui4buu4buk4bqo4buk4bucJiLhuqjhu6Lhu57hu5bDmeG6qOG7osOd4buk4bqofeG7gOG6qOG7ouG7nuG7lOG7pOG6qE7hu6JS4bqoTsWo4bqoQuG6quG6qD0m4buuTuG6qOG7nOG7nsOK4bqow5Mh4bu2TuG6qF3DksOZ4bqow5rhu4Dhuqjhu6Lhu6bhu4Dhu6Thuqgq4bum4buA4buk4bqoKuG7ouG7puG6virhuqhV4bui4buq4bue4bqoTuG6vk7huqhOJldO4bqoXSbhu6Thu5zhuqjDk1cq4bqi4bqoKuG7osOS4bum4bqoTuG6vk7huqgq4bq+TuG6qOG7nOG7nuG7guG6qMOTKOG7pOG7nOG6qCXDiibhuqhN4buC4buk4buc4bqoKljhu6Thu5zhuqglRyPhuqjhuqXhu6JS4bqoJeG7ruG6qOG7osavw4rhuqhNUOG7pOG7ouG6qCrhu6bhu4Dhu6ThuqhOxKgm4bqo4bqu4bq/xqHhu4fhurDhuqh9KcOK4bqow5Mh4bu2TuG6qE7hu6zhu6Thu5zhuqhN4buuw4PhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhuqUmV07huqhdJuG7pOG7nOG6qMOTVyrhuqgqVuG7nuG6qCrhu5Thuqjhu6RIw5nhuqjhu7jhuqjhu58kJuG7pOG7nOG6qOG6reG7rOG7pOG7nOG6ouG6qCpQ4buk4bui4bqoKiThu4bhu6Thu5zhuqgq4bui4bue4buSJuG6qOG7nOG7nuG7guG7nuG6qCPhu6Lhur4j4bqoTuG7ouG7puG6qE4mV07huqhV4buiLOG7pOG7nOG6qOG7ouG7puG7guG7pOG7nOG6qOG7pOG7nCHhu7Thu57huqgqMeG6qOG7pOG7huG7pOG6qH3hu4DhuqglPOG6qCpG4buk4buc4bqow5rhu5Dhu6ThuqhOLMOK4bqoJeG7ruG6qOG7pOG7nCHhu7Thu57huqhO4bui4buSKuG6qH1Q4bqoTuG6vk7huqh9O+G6qFXhu6Is4buk4buc4bqoTeG7ruG6qMOa4buy4buk4bqow5rhu4Dhuqjhu6Thu6J74buk4buc4bqoIuG7kibhuqgq4buu4bqoVeG7ouG7nuG7kuG7pOG6qCrhu6Lhu5Lhuqjhu5zhu57hu7Lhu57huqgqJOG7uOG6qOG7pOG7kOG7pOG6qOG7oCrhuqgi4buQ4buk4bqoTVDhu6Thu6Lhuqjhu6LDneG7pOG6qCok4bum4buk4buc4bqo4bukRsOZ4bqoQ+G6qkLDieG6qCXhu6bhuqh94buy4bue4bqo4bukRsOZ4bqoQ+G6qkJFw4PhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhu4Hhu57hu5Thu6ThuqhO4buiUuG6qE7Gr+G7pOG6qOG7oCrhuqg9JuG7rk7huqjhu5zhu57DiuG6qCok4buQ4buk4bqoKuG7ouG7kuG6qOG7nOG7nuG7suG7nuG6qMOTIeG7tk7huqhdw5LDmeG6qMOa4buA4bqoKuG7ojxO4bqoJTzhuqjhu6LGr8OK4bqoTVDhu6Thu6Lhuqgt4bqo4bukxajhu57huqhO4bq+TuG7ouG6qFXhu6Lhur5O4bqow5rhu4DhuqhV4bui4bus4buk4buc4bqoKuG7osOKw5nhuqjhu5zhu57DiuG6qH3hu4Dhu6bhuqhN4buIKuG6qFUw4bqoTiZXTuG6qF0m4buk4buc4bqow5NXKuG6qOG7pOG7gOG7puG6ouG6qCok4bum4buk4buc4bqo4bukV+G7nuG6qE1X4bqo4buiw4oi4bqofeG7suG7nuG6qOG7pCHhu7JO4bqoVeG7ouG6vk7huqgt4bqoJeG7puG6qH3hu7Lhu57huqjhu6RGw5nhuqhD4bqqQsSQw4PhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhu5/hu6LDkuG7puG6qMaw4bue4buU4buk4bqo4buk4buc4bui4bue4buQ4buk4bqoTigm4bqow63hu57hu6Thu6Lhuqgq4buS4bqofeG7gOG6qOG7gcavw4rhuqhNUOG7pOG7ouG6qOG6ruG7h+G6qcah4bqw4bqi4bqow5lXKuG6qCpY4bqoTuG7oihO4bqow5Phu4ThuqhO4bus4buk4buc4bqoTeG7ruG6qOG6v8ah4buH4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqhC4bqq4bqo4bukRsOZ4bqoPSbDiuG6ouG6qE7hu6JS4bqoTsWo4bqow6Lhu6YqJVvDiuG7pMOK4bqi4bqo4bql4bui4buew5rDkuG6ouG6qOG6peG7piUqw4rhuqjhu53hu55Ow4rhuqLhuqjhu4nhu6JKKuG6qMOi4buC4buk4bqi4bqo4buLw4omJOG7nirhu54mJeG6ouG6qMahw4rhu6TDisOZw4rhuqLhuqjhu5vDiirDiiThuqLhuqjhu5/hu6I7IuG6qOG7ozPhuqLhuqjhu6EkJuG7nCbDiiLhuqh94buA4bqoxrDhu57hu5Qq4bqo4buJw4rDmeG6qOG7ouG7puG7gOG7pOG6qCrhu6bhu4Dhu6Thuqgq4bui4bum4bq+KuG6qFXhu6Lhu6rhu57huqhO4bq+TuG6qE4mV07huqhdJuG7pOG7nOG6qMOTVyrDg+G6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6suG6reG6vuG7pOG7nOG6qE7hu6I/4bqoIOG6qOG7pOG7ouG7iCrhuqjDmuG7gOG6qCrhur5O4bqow5NX4buk4buc4bqoKinhuqgqUOG7pOG7ouG6qOG7olDhu6Thu6Lhuqjhu58kJuG7pOG7nOG6qOG6reG7rOG7pOG7nOG6qCrhu7Lhu57huqhO4buiUuG6qCXhu67huqjhur/GoeG7h+G6qE7hu6Im4buk4bucw4Phuqjhuqzhu4nhu5Im4bqo4buk4buiUOG7pOG6qCrhu6bhu4Lhu6ThuqhO4buC4buk4bui4bqoJMOK4bqoKuG7ouG7kuG6qOG7nOG7nuG7suG7nuG6ouG6qCrDiuG6qCXDlOG6qCrhu6Lhu4gi4bqo4bukxajhuqgqJOG7uOG6qOG7pOG7kOG7pOG6qFXhu4zDmeG6qOG7osavw4rhuqhNUOG7pOG7ouG6qOG7osOd4buk4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqh9xq/hu6Thu5zhuqhCQ+G6qCrhu6Lhur7hu6Thu5zhuqg9JsOK4bqi4bqs4bqo4bus4buk4buc4bqo4bujKsOSfcOS4bqow63hu57DmsOaw5LDmsOSw4rhuqLhuqgl4bq+4buk4buc4bqow5pKI+G6qH3hu57hu5Dhu6Thuqjhu4fhuqnGoeG6ouG6qE7hu6Lhu6bhuqhN4bue4buSKsOD4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPDouG7pk8i4bqs4bqy4oCc4buJ4buiIeG7pOG7nOG6qOG7pOG7kibhuqhO4buiP+G7pOG7nOG6qCrDiuG6qMOa4bum4buG4bue4bqoTeG7quG6qOG7nyQm4buk4buc4bqo4bqt4bus4buk4buc4bqoVeG7ouG7quG7nuG6qOG6v8ah4buH4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqh9xq/hu6Thu5zhuqgq4buiSiPhuqhVMuG6qH0pw4rhuqg9JsOK4bqoLeG6qH3hu4DhuqhO4buC4bqo4bukRsOZ4bqo4buk4buc4bum4bq+4bue4bqoLeG6qCrhu6Lhu5Lhuqjhu5zhu57hu7Lhu57huqglw5ThuqgqJOG7uOG6qOG7pOG7kOG7pOG6qOG7osavw4rhuqhNUOG7pOG7ouG6qOG7osOd4bukw4Phuqjhuq3hu57hu5gm4bqo4buk4buAIuG6qE7hu6Lhu6bhuqgq4bui4buIIuG6qCrhur5O4bqow5NX4buk4buc4bqow5rhu7Lhu6ThuqhOLMOK4bqoVeG7oibhuqh9PE7huqjhu58kJuG7pOG7nOG6qOG6reG7rOG7pOG7nOG6qH3hu7Lhu57huqgq4bui4buS4bqo4buc4bue4buy4buew4PhuqzhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhur/GoeG7h+G6qE7hu6Lhu6bhuqgq4bui4buIIuG6qOG6ukLhuqjhu6Qh4buyTuG6qMOT4buE4bqoKiThu7jhuqjhu6Thu5Dhu6Thuqgi4buQ4buk4bqoTVDhu6Thu6Lhuqjhu6LDneG7pOG6qCok4bum4buk4buc4bqo4bukRsOZ4bqo4buk4buc4bum4bq+4buew4Phuqjhu58mIuG6qOG7pOG7ouG7nuG7kOG7pOG6qCpQ4buk4bui4bqo4buiUOG7pOG7ouG6qMOa4buG4bue4bqoKuG7lOG6qMOT4bue4bqo4bu44bqo4bq44bq84bqo4bukIeG7sk7Dg+G6qMOt4bui4bus4buk4buc4bqo4buc4bue4buu4buk4buc4bqo4buk4buie+G7pOG7nOG6qOG7pEbDmeG6qCokIeG7sk7huqjDk+G7iiLhuqLhuqjhu4fhuqnGoeG6qMOT4buE4bqo4buk4buiSuG7pOG6qCrhu6Lhu4gi4bqow5lXKuG6qF0m4bqoKuG7ouG7kuG6qCThu7Dhuqgk4buA4buk4buc4bqi4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqjDk8Wo4bqoTuG6vk7huqjhu6Qh4buyTuG6qCLhu5Dhu6ThuqhNUOG7pOG7ouG6qOG7osOd4buk4bqo4buk4buc4buAIuG6qE7hu4Dhu6Thu5zhuqhO4buC4bue4bqoKuG7ouG7nuG7lOG7pOG6qCpQ4buk4bui4bqo4buiUOG7pOG7ouG6ouG6qCok4bum4buk4buc4bqoVeG7ouG7nuG6qOG7pOG7onvhu6Thu5zhuqjhu6Qh4buyTuG6qOG7oCrhuqgi4buQ4buk4bqoTVDhu6Thu6Lhuqgq4buiUOG6qCTDneG7nuG6qH3hu4Dhu6bhuqgqUOG7pOG7ouG6qCok4buG4buk4buc4bqoTuG7gOG7pOG7nOG6qMOaP07huqhO4buA4buk4buc4bqoKlbhu57huqgq4buUw4Phuqjhuq3hu57hu5gm4bqo4buk4buAIuG6qMOT4buE4bqoKuG7huG7puG6qCTDiuG6qCpQ4buk4bui4bqoKiThu4bhu6Thu5zhuqjhuqxN4buIKuG6qE1Q4buk4bui4bqow5PDjeG7pOG7nOG6qOG7osavw4rhuqhNUOG7pOG7ouG6rOG6qMOa4buy4buk4bqo4buiw53hu6ThuqgqJOG7kOG7pOG6qCrhu6Lhu5Lhuqjhu5zhu57hu7Lhu57Dg+G6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6suKAnMaw4buI4buk4bqow5Phu5jhuqhO4buiLOG6qE7hu6Lhu64q4bqow5NI4buk4buc4bqoJcOKJuG6qOG7ouG7nuG7lOG7pOG6qCoh4bu24buk4buc4bqo4buk4buAIuG6qMOa4buA4bqoJTzhuqhN4buIKuG6qMOaPE7huqhOLMOK4bqoTuG7oj/hu6Thu5zhuqgqw4rhuqgqJOG7puG7pOG7nOG6qH3hu57hu5RO4bqo4buc4bue4buC4bue4bqoPSYi4buSKuG6qE7hur5O4bqoTiZXTuG6qF0m4buk4buc4bqow5NXKuG6qMOTw4rhu6Thu5zhuqgj4bui4bq+KuG6qCok4bue4buW4buk4bqi4bqs4bqow63hu57DmsOaw5LDmsOSw4rhuqjhu6TFqOG7nsOD4bqo4bqs4bqlJldO4bqoXSbhu6Thu5zhuqjDk1cq4bqo4bu44bqoNOG7muG7nOG7osOK4buk4bueJSrDiuG7pOG6qH3hu4Dhuqjhu4ckw4o94bqow5Phu4ThuqhV4buM4bum4bqoT+G7gOG7nuG6qCok4bum4buk4buc4bqo4buiw53hu6ThuqjDmVcq4bqoKuG7okoj4bqoVTLhuqLhuqgqJCHhu7JO4bqoVeG7ouG7nuG6qMOaw4rhu6Thuqglw4rhu6Thu5zhuqjhu6MiJOG7nsOK4bqofeG7gOG7puG6qOG7pEbDmeG6qEPhuqpCQuG6ouG6qCRW4bue4bqoTcav4bqoKuG7suG7nuG6qMOs4bueTSLDiuG6qE464buk4buc4bqo4buxw5LDmcOS4bukw4Phuqjhu6M84bqoKuG7ouG7iCrhuqhN4buG4bue4bqoJOG7sOG6qCThu4Dhu6Thu5zhuqjDmuG7gOG6qE7hu6JQw4rhuqhV4buixajDiuG6qE4sw4rhuqh94buI4buk4bqow5Phu5jhuqLhuqzhuqjhu6zhu6Thu5zhuqjhu6TFqOG7nsOD4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPDouG7pk8i4bqs4bqy4buf4buiw5Lhu6bhuqjhu5/hu5/hu6vGsOG7ieG6ti8j4bqy


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hiệu quả từ một Nghị quyết

Hiệu quả từ một Nghị quyết
2024-05-30 07:49:00

baophutho.vn Thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TU, ngày 4/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục tăng cường xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các...

Chữa trị “bệnh” hẹp hòi, đố kỵ

Chữa trị “bệnh” hẹp hòi, đố kỵ
2024-05-30 07:47:00

baophutho.vn Hẹp hòi, đố kỵ hiểu theo nghĩa nôm na là sự ganh ghét, so bì, tị nạnh, không muốn ai hơn mình, nó là “thuộc tính đặc hữu” của chủ nghĩa cá...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long