Cập nhật:  GMT+7
dOG7guG7q8aw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5zhu4Xhu4RQ4buIQsWpdeG6r+G6tuG7rsawVsaw4buK4buE4bq4Ssaw4bqqTErhu4bGsOG7hkzhu5zGsOG7quG7t0vGsD7FqMawUOG7gkFLxrDhurfhu4bhu4JIxrDhu6JR4buu4bq4UMaw4bqsVeG7s8awKeG7s0rGsOG7heG7gsOZ4buUSuG7hsaw4buqVMaw4buFSUrhu4LGsFXhu67GsOG7quG6usawxanhu4Xhu4Thurjhu5zGsFBU4bqsxrDhuqrDlOG7hMawxKjhu5jhu4TGsErDleG7hMaw4bqoUUrhu4bhu6HGsOG7nOG7gsOZ4buSSuG7hsawUOG7guG7pOG6rMaw4buCS+G7uVDGsOG6qsOVSuG7hsaw4bqsVeG7s8aw4bqx4buF4buF4buBxrDhu6rhu7fGsOG6rOG7teG6rMaw4bqqS+G7t0rGsFDhu4LDisaw4bqs4buCRkrhu4LGsFDhu55IxrAtxrDhu6zDgcaw4buCw5Xhu4TGsOG6quG6uErGsErDgMSoxrDhu7Hhu6nhu7Hhu6nFqXQv4buC4burdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucOELhu7PhuqjFqXXhur/hu4XhurMtxrDhurfhu4bhu7fhu67GsOG7sXYteeG7ocaw4bqq4buOSuG7hsaw4bqs4buCRsaw4bq34buGUeG7ruG6vkrGsOG7heG7gkjGsOG7heG7guG7s0rhu4LGsDhR4buu4bq6SsawLcaww63hu67GsOG7quG7hMOJSsawKeG7s0rGsOG7heG7gsOZ4buUSuG7hsaw4buqVOG7ocaw4buF4buew5nGoErhu4bGsOG6puG7s0rGsD7hurBKxrDhu6rhurRKxrDhu4VJSuG7gsawVeG7rsaw4bqs4buCVcawUOG7nkfGsOG7gsOV4buExrBK4buG4buCSMawKeG7s0rGsD7hurBKxrDhu6rhurRKxrDhu4VJSuG7gsawVeG7rsaw4buI4bq24buuxrBWxrDhu4rhu4ThurhKxrDhuqpMSuG7hsaw4buGTOG7nMaw4buq4bu3S8awPsWoxrBQ4buCQUvGsOG6t+G7huG7gkjGsOG7olHhu67hurhQxrDhuqxV4buzxrAp4buzSsaw4buF4buCw5nhu5RK4buGxrDhu6pUxrDhu4VJSuG7gsawVeG7rsaw4buq4bq6xrDigJzhu4Xhu4Thurjhu5zGsFBU4bqsxrDhuqrDlOG7hMawxKjhu5jhu4TGsErDleG7hMaw4bqoUUrhu4bhu6HGsOG7nOG7gsOZ4buSSuG7hsawUOG7guG7pOG6rMaw4buCS+G7uVDGsOG6qsOVSuG7hsaw4bqsVeG7s8aw4bqx4buF4buF4buBxrDhu6rhu7fGsOG6rOG7teG6rMaw4bqqS+G7t0rGsFDhu4LDisaw4bqs4buCRkrhu4LGsFDhu55IxrAtxrDhu6zDgcaw4buCw5Xhu4TGsOG6quG6uErGsErDgMSoxrDhu7Hhu6nhu7Hhu6nigJ1wdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5wpS+G6qOG7rsWpdTxTSuG7hsaw4bqoxajGsOG6rEzGsOG6quG7jkrhu4bGsOG6rOG7gkbGsOG7heG7nuG6skrGsOG6v+G7glPGsOG7heG7hMOJUcawLcaww63hu67GsOG7quG7hMOJSsawKeG7hW3GsOG7hUlK4buCxrBV4buu4buhxrA84buCVcawUEjhuqzhu4LGsMOt4buuxrDhuqbhu7NKxrDhurHhu4Xhu4Xhu4HGsFBJSuG7guG7n8aw4buIw4FK4buCxrDhuqrhu7lLxrDhuqzhu7XhuqzGsOG6qkvhu7dKxrBQ4buCw4rGsOG6rOG7gkZK4buCxrBQ4bueSMawLcaw4busw4HGsOG7gsOV4buExrBQSUrhu4LGsOG7quG7t8aw4bqq4bu54buExrDhuqjhu4ThurxKxrDhu4jDgUrhu4LGsOG6quG7uUvGsMSow5VQxrDhu6Dhu4zGsOG7oMag4buhxrDhuqbhu7NK4buhxrBK4buG4bu3SuG7gsaw4buI4buEw4lKxrDhu6JR4buzSnB0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nClL4bqo4buuxal14buF4bu54buExrDhu4LDleG7hMawSuG7huG7gkjhu6HGsOG6rOG7teG6rMaw4bqq4bu54buExrDhuqbhu4TDilHGsOG6qsOBxrBQ4bue4buzS8aw4bqqw5Thu4TGsOG7iOG7t8SoxrDhu57Dk8awxKjDlVDGsOG7oOG7jMawSuG7guG7hOG6vMSoxrDhu6pUxrDhu6rhu7fGsOG7huG7hEHhu4TGsOG7nOG7guG7teG7nOG7ocaw4buiUeG7s0rGsOG6quG7hMOKxKjhu6HGsMSoVOG6rMawUOG7hMOJUcawUOG7gsWo4bqsxrDhu4Lhu4ThurxKxrDhuqxV4buzxrDhurHhu4Xhu4Xhu4HGsOG7quG7t8aw4bqs4bu14bqsxrDhuqpL4bu3SsawUOG7gsOKxrDhuqzhu4JGSuG7gsawUOG7nkgtxrDhu6zDgcaw4buCw5Xhu4TGsFDhu55LSuG7hsawUOG7guG7lOG7hMaw4buG4buE4buzSsawUOG7mOG7hOG7ocaw4bqqTMaw4buI4bu3xrDhuqzhu7XhuqzGsErDleG7hMaw4bqoUUrhu4bhu6PGsHvDguG7rsawxKjhu7lK4buCxrDhuqzDkkrhu4bGsFDhu7XhuqzGsFBR4buuw4lKxrBQ4bueUeG7ruG6ukrGsErhu4LhuqLEqMawSuG6sErhu4bGsOG6rOG7s0vGsErhu4LhurRKxrBQ4buC4buk4bqsxrDhuqxV4buzxrDhuqzhu7XhuqzGsOG6rOG6tuG7nMawVeG7rsaw4bqqQUrhu4bhu6HGsOG6rOG7gkZK4buCxrDhu6JR4buu4bq6SuG7ocaw4bqs4bu1Ssaw4bqmw5Xhu6HGsOG6qkFK4buGxrDhu6rhu4TDiUrGsOG7quG6usaw4buqSMawUOG7nkbhu6HGsOG7quG7s+G7hMawUOG7nk3GsOG6rFXhu7PGsOG6seG7heG7heG7gcaw4buq4bu3xrDhuqzhu7XhuqzGsOG6qkvhu7dKxrBQ4buCw4rGsOG6rOG7gkZK4buCxrBQ4bueSMawLcaw4busw4HGsOG7gsOV4buExrBQSUrhu4Lhu5/GsFDhu4Thurjhu5zGsFBU4bqsxrDhuqrDlOG7hMawxKjhu5jhu4TGsErDleG7hMaw4bqoUUrhu4bhu6HGsOG7nOG7gsOZ4buSSuG7hsawUOG7guG7pOG6rOG7ocawSuG6sErhu4bGsOG6rOG7s0vGsOG6rOG7guG6tlDGsOG7iMOZ4buWSuG7hsaw4buq4bu3xrDhu4Lhu4ThurxRxrDhu6JRQcaw4buCS+G7uVDGsOG6qsOVSuG7hsaw4bqsVeG7s8aw4bqx4buF4buF4buB4buhxrDhuqzhu7XhuqzGsOG6qkvhu7dKxrBQ4buCw4rGsOG6rOG7gkZK4buCxrBQ4bueSC3GsOG7rMOBxrDhu4LDleG7hOG7n8awUMOASuG7hsaw4bqsw5nhu5RK4buGxrDhu6DFqMaw4buIw4FK4buCxrDhuqrhu7lLxrDhuqxV4buzxrDhuqzhu7XhuqzGsOG6rOG6tuG7nMawVeG7rsawe0FK4buG4bufxrBQ4buE4bq44bucxrBQVOG6rMaw4bqqw5Thu4TGsMSo4buY4buExrDEqOG7jOG7hMaw4buiUeG7s0rGsOG7guG6vMaw4buc4buC4buM4buExrDhu4Lhu5bhu5zGsOG7huG7hOG7qOG7s8aw4bqs4buCRkrhu4LGsOG7olHhu67hurpKxrDhu6rhu5jhu4TGsOG6seG7heG7heG7geG7ocaw4bqs4bu14bqsxrDhuqpL4bu3SsawUOG7gsOKxrDhuqzhu4JGSuG7gsawUOG7nkjGsC3GsOG7rMOBxrDhu4LDleG7hOG7n8awSuG6sErhu4bGsOG6rOG7s0vGsOG6rOG7guG6tlDGsOG7iMOZ4buWSuG7hsawUMOUxrDhuqzhu4Lhu6ThuqzGsOG6psOVxrDEqOG7teG7ruG7ocaw4bqqw5Xhu4TGsErhu4bDmsaw4bqs4bu1Ssaw4bqmw5XGsOG6seG7heG7heG7gcaw4buq4bu3xrDhuqzhu7XhuqzGsOG6qkvhu7dKxrBQ4buCw4rGsOG6rOG7gkZK4buCxrBQ4bueSMawLcaw4busw4HGsOG7gsOV4buE4oCmdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5wpS+G6qOG7rsWpdeG6v+G7guG7tVDGsOG6puG7hMOKUcaw4buK4bq4UMaw4buIUeG6tErhu6HGsOG6quG7jkrhu4bGsOG6rOG7gkbGsOG6t+G7hlHhu67hur5KxrDhu4Xhu4JIxrDhu4Xhu4Lhu7NK4buCxrA4UeG7ruG6ukrGsFDhu4Thurjhu5zGsFDhu4JRxrDhuqzhu7XhuqzGsFbGsOG7iuG7hOG6uErGsOG6qkxK4buGxrDhu4ZM4bucxrDhuqxV4buzxrDhuqzhu7XhuqzGsOG6quG7ueG7hMaw4bqm4buEw4pRxrDhu6rhu7fGsOG6quG6usawSuG7huG7gkjGsFDhu55LSuG7hsawPsWoxrBQ4buCQUvGsOG6rOG6skrGsOG6psOUxrDhu6BRSuG7hsawxKjDlVDGsOG7oOG7jMawSsOV4buExrDhuqhRSuG7hsawSuG7gsOZ4bujxrDhu4XDgErhu4bGsOG6rMOZ4buUSuG7hsaw4buc4buC4bu1UMaw4buCUeG7rsaw4buq4buz4buExrBQ4bueTcaw4bqsVeG7s8aw4bqx4buF4buF4buBxrDhu6rhu7fGsOG6rOG7teG6rMaw4bqqS+G7t0rGsFDhu4LDisaw4bqs4buCRkrhu4LGsFDhu55ILcaw4busw4HGsOG7gsOV4buE4bufxrBQ4buC4buMSuG7hsawSuG7guG6tlDGsOG6rOG7gknGsFDhu4TDiVHGsFBZxrDhu4jhurzGsFDhurThu5zGsOG7guG7luG7nMaw4bqqS+G7t0rGsOG7quG7hMOJSuG7ocaw4buCw5Xhu4TGsOG7quG7hMOJSuG7n8aw4bqs4bqySsaw4bqqw4Lhu67GsMSo4bu5SuG7gsaw4bqsw5JK4buGxrBQ4bu14bqsxrBQUeG7rsOJSsawUOG7nlHhu67hurpKxrBQ4bueS0rhu4bGsFDhu4Lhu5Thu4TGsOG7huG7hOG7s0rGsFDhu5jhu4TigKZ0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nClL4bqo4buuxal1xIPhu4Lhu7VK4buCxrDhu4Xhu4Lhu650L+G7nHU=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hiệu quả từ một Nghị quyết

Hiệu quả từ một Nghị quyết
2024-05-30 07:49:00

baophutho.vn Thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TU, ngày 4/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục tăng cường xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các...

Chữa trị “bệnh” hẹp hòi, đố kỵ

Chữa trị “bệnh” hẹp hòi, đố kỵ
2024-05-30 07:47:00

baophutho.vn Hẹp hòi, đố kỵ hiểu theo nghĩa nôm na là sự ganh ghét, so bì, tị nạnh, không muốn ai hơn mình, nó là “thuộc tính đặc hữu” của chủ nghĩa cá...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long