Cập nhật:  GMT+7
buG6sOG7k8O0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjOG6t+G6tkrhuqrDvcO1b2XhurbhuqBKw7Thurfhu4jhurTDtOG7lMaw4buWw7R4w5VD4bquw7RZc0Phuq7DtHbhu4DDtErhurZBS8O0duG6tuG6oktuL+G6sOG7k29uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW9u4bq2QuG6rsO0xKjhu4h3ZsO1Ly93anbhu6FEw4zhurBLSuG6sERq4buSQy94w73EqOG6qEpEw4wvQ8O94buYxKgv4buZ4buZ4buT4buTL+G7k+G7k+G7k3jhu5fhu5Hhu6Phu5fhu53hu5Hhu5FK4buT4buj4buV4buZ4buV4buR4bqq4buTauG6rMOM4bquw7XDtC9vWMOSRuG6tsO0xKjDlcO04bqqdEPhurDDtHlyRMO0d0/hu6HDtFlzQ+G6rsO0T+G7lsSpw7RD4bqw4bq2w4BLw7RKS+G7lsOBQ8O0ecOSR0Phuq7DtErhu4hEQ+G6rsO0w4zhurDDkkdD4bquw7ThurfhurDhu6FD4bqww7R94bq2w4FLw7R5w5JId8O0QknDtOG7iOG7gEPhuq7EqcO0Q8awQ+G6rsO0d+G7qcOMxKnDtEpyRMO0SuG6sEvhu7FDw7ThuqpI4bq2w7R34bqwRMO04bqu4bq24buhRMO0SuG6sMOS4buEQ+G6rsSpw7TEqHNDw7Thu5RL4bupSmpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjDrDveG7oXjDtW97ccO0QuG7gErDtErhu4hEQ+G6rsO0QsOSR+G6tsO0SuG7hsO0d+G6sOG7jHfDtHfhu4TDtMSoScO0WXND4bquw7R5w5JId8O04bq34bqwcUPhurDDtE/hu5bDtGXhurbhuqBKw7Thurfhu4jhurTDtErhu6VD4bquw7Q/4bq24bup4buWw7ThuqjhurDDvUPDtHlySsO0SuG6tkFLw7R34bqwS+G7rUPDtOG6sERxQ8O0SuG6sHFD4bqww7Thu5RL4bupSsO0xKjDunfDtEPhurDhurbhuqBCw7Thu5JOw7RDdULDtOG7meG7keG7meG7k8Spw7RD4bqu4buh4buWw7RK4buOw7RD4bqw4buQQ+G6rsO0SuG6sHBD4bquw7R54burS8O0Q3VCw7Thu5nhu5Hhu5nhu5nEqcO0WXND4bquw7RP4buWw7TDjOG6sMOSR0Phuq7DtOG6t+G6sOG7oUPhurDDtH3hurbDgUvDtHl0w7RKdUPhuq7DtHfDkkdD4bquw7TEqMOVw7Thuqp0Q+G6sMO0eXJExKnDtHfhurDhuqTDtHlyRMO0SkRxQ8O0eOG6tuG6oEPDtErhu4hBQ8O0d3B3w7ThuqrhuqZD4bqww7Thu5LDlXfEqcO0w4zhurDhu6lDw7R54bupS8O04bqwRHFDw7RK4bqwcUPhurDDtOG7lEvhu6lKw7TEqMO6d8O0d3B3w7R34bqw4bqkw7RK4bq2QUvEqcO04bqow4HDtOG6sERyd+G6sMO0eXTDtHnDgMO04buI4buhw7RK4buIREPhuq7DtEN1QmpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b+G6uXB3w7R5w4JD4bqww7R34bq8Q+G6rsO0SnB3w7Thu5TGsOG7lsO0eMOVQ+G6rsO0WXND4bquw7Thuqpxw7RD4bqw4bq24bqgQsO04buSTsO0SuG6sMO9Q8O0d+G6sMOKSsSpw7RZc0Phuq7DtE/hu5bDtMOM4bqww5JHQ+G6rsO04bq34bqw4buhQ+G6sMO0feG6tsOBS8O0eeG7pXfDtHbhurbhuqBKw7R34bqwTMO0SuG7iMOJQ+G6rsO04bqqdEPhurDDtHlyRMSpw7R34bqw4bqkw7R5ckTDtHfhurxD4bquw7RKcHfDtOG7lMaw4buWw7R4w5VD4bquw7RZc0Phuq7DtHbhu4DDtOG7kuG7kEPhuq7DtEJyQ+G6sMO0SuG7iEFDw7R3c8O0duG7ocO0QuG7pUrhu4vDtFfhurDhurJD4bqww7RK4buIw4LEqcO0SsOSw7RKw5JJQ+G6rsO04buSccO0SuG7hsO0d+G6sOG7jHfDtHnhur5D4bquw7RK4bqwR+G6tsO0Q8awQ+G6rsO0d+G7oUTDtErhu4hwd+G6sMO0Q+G6sOG6tuG6oELEqcO0SuG6skPhurDDtHfhurDhurbDgUPDtHnhu6lLw7R3T+G7ocO0QuG7guG6tsO0d3BDw7R24buAxKnDtHlzQ+G6rsO04buS4bq2QUNqw7RZc0Phuq7DtE/hu5bDtMOM4bqwxrBDw7R34bq8Q+G6rsO0d3B3w7R54bq+Q+G6rsO0d+G6sOG6ssO0SuG7iERD4bquw7RW4buhQ8O04bq34bqww5JHQ+G6rsO04buSTsSpw7RW4buhQ8O0V+G6sOG7qcOMw7ThurBxQ+G6sMO0SuG6sMOSR0Phuq7DtOG7lEvhu5ZBQ8O0eMOVw7R3cHfDtHZL4buG4bq2w7TEqOG6tkPhurDDtOG6sERySsO0d0/hu6HDtHdwd8O0d+G6sOG6tsO0duG7gMO04buSccO0d3B3w7R3S+G7gHfDtOG6sMOJw4zDtOG6qOG6sEvEqcO04bqow4LDjMO0SuG6sEfhurbDtEPDukLDtHbDukrDtErhurRD4bqww7ThurDhurRD4bqww7R34buEw7TEqEnDtOG7knHDtOG6qsO6Q+G6rsO0Q+G6ruG6sMO9w7RKxrBCw7RKw5LEqcO0Q+G6rkvhu5bhuqBDw7Thu5LDiUPhuq7DtHdP4buhw7RD4bqwxrBDw7R4xrBDasO0V3B3w7Thu5Lhu6lDw7R5w4DDtHlzQ+G6rsO04buS4bq2QUPDtOG7knHDtEPhurDGsEPDtHjGsEPDtMOM4bqwc0PDtHBD4bqww7R5w4BLw7R5w5JId8O04bqu4bq2c+G6tsO0eXDDjMO04bqow4LDjMO0SuG6sEfhurbDtEPhuq7hu6Hhu5bDtEpy4bq2w7ThurDhu4DhurbDtEPhuq7hurDDgmrDtFnDiuG6tsO04buSRuG6tsO0Q+G6sOG7kEPhuq7DtOG7kuG7qUPDtHnDgMO04buKS+G7oUPDtErhu4jDiUPhuq7DtOG6sEThu6V3w7ThuqjhurDEkMO04bqu4bq2c+G6tsO04buKS+G7lsOBSsSpw7RW4buhQ8O04bq34bqww5JHQ+G6rsO04buSTsSpw7RW4buhQ8O0V+G6sOG7qcOMw7ThurBxQ+G6sMO0WXND4bquw7R24buAw7R2cUPDtHZyd8Spw7RK4bqwc0TDtOG6qkvhu7FDw7R4xrBDw7R34bqwT8Spw7RK4buOw7R5xJDDtHnDkuG7ocO04buI4buhw7Thu4pL4buWw4FKw7TEqHB34bqww7R5TEPhuq7DtHnDukPDtEPhurDhu6lKasO0V3B34bqww7ThuqpxQsO0Q3Hhu5bDtHl0w7RKckTDtMSow5XDtHnhur5D4bquw7RK4bqwS+G7sUPDtHfhu6FEw7R3T+G7ocO0d3BDw7R24buAxKnDtHlzQ+G6rsO04buS4bq2QUPEqcO0Q+G6sMawQ8O0eMawQ8O0SuG7iERD4bquw7RK4buI4bq24bqiQ8O04bqo4bqw4buh4bq2w7RK4bqww5V3w7ThurDhurbhuqBDw7R3cHfDtEPhuq7hurDDgsO04buKS+G7lsOBSsO0d0/hu6HDtFlzQ+G6rsSpw7RK4buIREPhuq7DtHdwd8O04bqwRHJKw7R54buAQ+G6rsSpw7TDjOG6sERD4bquw7RK4buIcUTDtErhurDhurbDtHlL4buhw7RJw7R5w4Lhu6HDtMOM4bqww5Lhu4RD4bquam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvWeG6vkPhuq7DtHfhurDhurLDtDpEcUPhuq7DtOG6t+G6sMOCw7ThurfhurBLw7Qtw7TDo+G6sMSQw7RW4bqyw7RK4bqww5LDtOG6t+G6sMOSR0Phuq7DtErhu4jDlXfDtFlzQ+G6rsO0T+G7lsO0w4zhurDDkkdD4bquw7R34bqwRMO0duG6tsOBSuG7i8O0WXND4bquw7R24buAw7TDjOG6sMOSR0Phuq7DtOG6t+G6sOG7oUPhurDDtH3hurbDgUvDtOG6sOG6tuG6oEPDtHfEkMO04buZ4buRw7R34bqw4bq2w7R24buAw7RK4buIw5V3w7RK4bqwS+G7gHfDtOG7kkbhurbDtOG7neG7o+G7k8O0eXND4bquw7Thu5LhurZBQ2rDtFnhuqLDtOG7lMaw4buWw7R4w5VD4bquw7RZc0Phuq7DtHbhu4DDtOG6sERxQ8O0SuG6sHFD4bqww7Thu5RL4bupSsO0xKjDunfDtEPhurDhurbhuqBCw7Thu5JOw7R34bqw4bqyQ8O0Q3VCw7ThuqrhurZBQ8O0Sk53xKnDtFlzQ+G6rsO0duG7gMO0w4zhurDDkkdD4bquw7R5dMO0Q0FLw7R34buhRMO0SuG6tkPhurDDtErhurDhu6tDw7R5RHFDw7ThuqjDgUrEqcO0w4zhurDGsEPDtHfhurxD4bquw7RD4bqw4bq24bqgQsO04buSTsO0d07DtErhurDhuqLDtHfhurBEw7R3cHfDtHnhur5D4bquw7R34bqw4bqyw7RK4buIREPhuq7DtFbhu6FDw7ThurfhurDDkkdD4bquw7Thu5JOxKnDtFZXOsO0WXND4bquw7R24buAw7TDjOG6sMOSR0Phuq7EqcO0w4zhurBwSsO04bqwS+G7lsO04buS4buh4bq2w7RK4buIRcSpw7RK4buIcHfhurDDtEPhurDhurbhuqBCw7R3T+G7ocO0SuG7jkPhuq7DtHdww7RD4bqwxrBDxKnDtErhu7HDjMO0SuG6sOG6ouG7icO0eeG6vkPhuq7DtErhurBH4bq2w7RK4bqww4pD4bquw7RD4bqw4bupSsO04buKS+G7oUPDtHnhurbhuqJCw7R34bqw4bqkw7R5ckTDtOG7lMaw4buWw7R4w5VD4bquw7R34bqww5Lhu4RD4bquw7RK4buI4bq0Q+G6sMO0d+G6vEPhuq7DtEpwd8O04bqwcUPhuq7DtEN1QsO04bqo4bqwROG7ocO04bqww4l3xKnDtHnhur5D4bquw7R24buAw7Thu5Jxw7ThurDhurbhuqBLw7Thu4pLc2rDtFvhuq5EceG6tsO04buI4buhxKnDtFlzQ+G6rsO0T+G7lsO0d0VDw7RKdUPhuq7DtHfDkkdD4bquw7R34bq8Q+G6rsO0SnB3w7ThuqjhurbhuqJCw7RK4buI4buhxKnDtOG6ruG6tnBCw7TEqHBKxKnDtMOM4bqwcErDtOG6sEvhu5bDtOG7kuG7oeG6tsO0SuG7iEXDtENBS8O04bquw5Lhu4RD4bquw7R3T+G7ocO0d3BDw7R24buAxKnDtHlzQ+G6rsO04buS4bq2QUPEqcO0Q+G6sOG7qUrDtOG6qnHDtEPhuq7DkkfhurbDtHnhu4xD4bquw7R54burS2puL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b1jDkkbhurbDtMSow5XDtOG6qnRD4bqww7R5ckTDtEpEcUPDtHjhurbhuqBDw7R3T+G7ocO0WXND4bquw7RP4buWw7TDjOG6sMOSR0Phuq7EqcO0Q3VCw7Thu5nhu5Hhu5nhu5PDtOG6qOG6tkPhurDDtErDgcO0d0/hu6HDtMOM4bqww5JHQ+G6rsO0SuG6tsOBw4zDtEpOd8O0SnVD4bquw7RK4buIw5JJQ+G6rsO04buSRuG6tsO0SuG7hkPhuq7DtErhurBLw7RD4bquxrBDw7TEqHB34bqww7RD4bqwccO0Q8OSRnfDtHlySsO04buX4budauG7o8ah4buTw7RK4buI4bq24bqgS8O0eeG6vkPhuq7EqcO0eXJKw7Thu5Xhu5Hhu53EqeG7l2jDtMSoRMO04buSRuG6tsO0d01D4bquw7Thuqjhu5rEqcO0SuG6sEvDtEPhuq7GsEPDtMSocHfhurDDtErhurDDvUTDtHjDlcO0SkRwQ8O0SuG6sHFD4bqww7TDjOG6sMOKw7Thuq7hurbhu6FEw7R5ckrDtOG7l+G7lWrhu53hu5Hhu5fDtErhu4jhurbhuqBLw7R54bq+Q+G6rsSpw7R5ckrDtOG7leG7o+G7mcSp4buTaMO0xKhEw7Thu5JG4bq2w7R4w5XDtEpEcEPDtOG7knHDtHbDuUPhuq7DtOG7leG7o+G7ncSp4bubaMO0xKhEw7Thu5JG4bq2w7R3TUPhuq7DtOG6qOG7msSpw7R34buEw7TEqEnDtOG6sHLDtErhu6tD4bquw7TDjOG6sHBKw7RK4buI4bq24bqiQ8Spw7Thu6BbV+G6t8Spw7Thurfhurfhu6Dhurfhurk6w7R5w5JId8O04bqu4bq24buQw7Thu5Lhu5BD4bquxKnDtEpEcUPDtMOM4bqww5JHQ+G6rsO0d8SQw7Thu5/hu53EqeG7nWjDtOG6sOG7gMO04bqu4bq24buhw7R54bq0Q+G6sMO0eXJKw7Thuq7hurbhu6HDtHnhurRD4bqww7Thu5J1Q8O04bqwxJDhu6HEqcO04buT4buVL+G7k+G7lcO04bqo4bqwS8O0eMawQ8O0d8OSw7R5ckrDtOG6qOG6sEvDtHjGsEPDtHfDksO04buSdUPDtOG6sMSQ4buhxKnDtMOM4bqww5JHQ+G6rsO0w4zhurDhu6lDw7R54bupS8O0eXJKw7R34bqwS+G7rUPDtOG7knVDw7RC4bq2Q+G6sMO0eeG6vMO0SuG6sMOCam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvV+G6vEPhuq7DtEpwd8O04buUxrDhu5bDtHjDlUPhuq7DtFlzQ+G6rsSpw7Thu5TGsOG7lsO0eMOVQ+G6rsO04bqw4bqgw7RK4bqww4pD4bquw7R34bqw4bqyQ+G6sMO0SuG7iMOCw7R5w5JId8O0d+G6sEzDtErhu4jDiUPhuq7EqcO0SuG7iERD4bquw7RDdULDtOG7meG7keG7meG7k8O0WXND4bquw7R24buAw7ThuqjDgUrDtENyw4zDtHnDkkh3w7TGocO0eXND4bquw7Thu5LhurZBQ8O0Qkbhurbhu4nDtHfhurDhuqTDtHlyRMO0SuG7hsO0d+G6sOG7jHfDtErhurBxQ+G6sMO0d+G6vEPhuq7DtHdL4buAd8O0duG7q0vDtHfDlMO0eXLhurbDtHbhurbhuqJLw7TEg0vDinfDtOG6sOG7gOG6tsO04bqo4bqwxJDhu6HDtOG6uWXDtOG7knHDtHly4bq2w7R24bq24bqiS8O0OllbWMO0d3B3w7R34bupw4zDtEPhurDhurbhuqBCw7Thuqjhu5rDtOG7meG7keG7meG7ky3hu5nhu5Hhu5nhu5tqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW9XTUPhuq7DtOG7kkbhurbDtHnEkMSpw7Thu5LhurbhuqB3w7Thuqp0Q+G6sMO0eXJEw7TDjOG6sEVD4bquxKnDtHfhurDDikPhuq7DtHjDgnfhurDDtFddZTtYLeG7k+G7n8O0ecOSSHfDtFlzQ+G6rsO0T+G7lsO0SuG7iOG6tuG6okPDtOG6qOG6sOG7oeG6tsO04bqow4LDjMO0SuG6sEfhurbEqcO04bqw4bq24bqgS8O04buKS3PEqcO0WXND4bquw7RP4buWw7R5dMO04bqwS+G7lsO0eeG7gEPhuq7DtMSow5XDtOG7knFEw7R3S+G7gHfDtHdP4buhw7R3c8O04bqw4bqgw7RK4bqww4pD4bquw7R34bqw4bqyQ+G6sMO0SuG7iMOCw7Thu5JG4bq2w7Thu5fhu5HDtOG6t+G7hsO0V11lWMO0d+G7gEPhuq7DtHnhur5D4bquw7TDjOG6sE7DtErhu4hwd+G6sMO0d3B3w7ThurDhu4DDtOG6ruG6tuG7ocO0eeG6tkPhurDDtCbhu5HEqcO0w4zhurBFQ+G6rsSpw7R34bqww4pD4bquw7ThuqjhurDhurxD4bquw7R54bqiw7R4w4J34bqww7ThuqrGsOG7lsO04bqq4buhQ8O0SuG7iERD4bquw7R34buAQ+G6rsO0eeG6vkPhuq5qbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW9Yw5JG4bq2w7TEqMOVw7Thuqp0Q+G6sMO0eXJEw7RKRHFDw7R44bq24bqgQ8O0d0/hu6HDtFlzQ+G6rsO0T+G7lsSpw7TEqMOVw7Thu5JxRMO0d0vhu4B3w7R3T+G7ocO0d3PDtOG6sOG6oMO0SuG6sMOKQ+G6rsO0d+G6sOG6skPhurDDtErhu4jDgsSpw7RZc0Phuq7DtE/hu5bDtMOM4bqww5JHQ+G6rsO04bq34bqw4buhQ+G6sMO0feG6tsOBS8O0eeG7oUPhuq7DtErhurDhurbDtHlL4buhw7RK4bqww5V3w7ThurDhurbhuqBDw7RKw4pKw7RD4bqw4bq24bqgQsO04buSTsO0Q+G6ruG7oeG7lsO0SuG7jsO0Q+G6sOG7kEPhuq7DtErhurBwQ+G6rsO0eeG7q0vDtErhurZBQ8Spw7TDjOG6sOG7qUPDtHnhu6lLw7Thuq7hurbhu5DDtOG7kuG7kEPhuq7DtHjhu6FD4bqww7ThurDhurbhuqBLw7RZc0Phuq7DtHbhu4DDtOG6sERxQ8O0SuG6sHFD4bqww7Thu5RL4bupSsO0xKjDunfDtEPhurDhurbhuqBCw7Thu5JOam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOM4bugS0rhurBE4buIw7VvV+G6sOG6tsO0OsOS4buEQ+G6rm4vw4xv

Chi Hương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tu thân, rèn bản lĩnh

Tu thân, rèn bản lĩnh
2024-07-11 08:58:00

baophutho.vn Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh...

Kỳ II: Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

Kỳ II: Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng
2022-03-16 07:47:00

baophutho.vn Để nâng cao chất lượng đoàn viên thanh niên, là cơ sở tạo nguồn phát triển Đảng, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh cũng đã xây dựng các mô...

Sắc áo xanh dưới cờ Đảng

Sắc áo xanh dưới cờ Đảng
2022-03-15 08:05:00

baophutho.vn Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét,...

Tình Người tỏa sáng đất quê

Tình Người tỏa sáng đất quê
2022-03-05 08:39:00

baophutho.vn Tròn 75 năm trước, ngày 4/3/1947, trên đường lên Chiến khu Việt Bắc lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng...

Đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên đề

Đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên đề
2022-02-20 15:43:00

baophutho.vn Chi bộ Đảng là hạt nhân lãnh đạo trực tiếp, toàn diện các vấn đề ở cơ sở. Sinh hoạt chi bộ góp phần nâng cao chất lượng xây dựng Đảng. Nhận...

Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
2022-02-20 10:32:00

baophutho.vn Với nhận thức sâu sắc tổ chức cơ sở Đảng là tế bào nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, trong những năm qua, tỉnh Phú Thọ...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long