Cập nhật:  GMT+7
4buMIcag4buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhuqQo4bqlIuG7uOG7mOG7juG6vCjhu7jhuqUoMMOdUzBd4buU4bq2IeG6reG7lOG6pCE04buU4bq3IeG7rjDhu5Thu7bhu67huqfhu5ThuqXhu6YwLuG7lOG6peG6tWThuq8wLuG7lDAu4bqnOTDhu5Thur04MOG7lOG6vVXhu5Thu7Rk4buUMMSD4buMLyHGoOG7juG7jOG6t+G7juG7jCggLuG7lFMiKC4ww43hu5gi4bu4LOG6peG7mOG7lMOi4bq14buyw43hu5gh4bql4bql4bq3Sy8vw51TMeG6tyHhuqfhuqUhMU7hur0wLzEi4bu04bu0U+G6pVMvw6rhu7jDncOiKOG6peG7uC9dKDAhLeG6peG7uC/GoOG7luG7luG7kXPDtMO0aOG7keG7muG7kS/hu5rhu5bGoOG7li/hu54vxqDhu5rhu6BSw7Ro4buT4buRUOG7omgvxqDhu5rhu6Dhu57hu5zhu5zhu5rhu5rhu5pR4buiUeG7ol/hu5bhu5bhu5YiMS4xTlvhurcu4buY4buOLeG7lOG7r+G7piDhu5Thu5rhu5bhu5ZSTeG7lMOdVCDhu5TDolThuqXhu5Thu7JU4buy4buUIOG6q+G7suG7lOG6pSgl4bqn4buU4bu2PjAh4buUIWThuqMwLuG7lOG7smJT4buU4bq8KOG7uOG6pSgww51TMF1N4buU4buRISjhu5QwIVQwIeG7lOG6tiHhuq3hu5ThuqQhNOG7lOG7tuG7pOG7lMOhMOG7lOG7tj4wIeG7lCExw5rhuqXhu5Thu7ZhMC7hu5RdKDAh4buU4bu0MVMwIeG7lOG6vVXhu5ThuqUh4bqn4buU4bu2ZMSD4buy4buUMCEoJuG6p+G7lF0q4bql4buU4bqz4bqnw5nhu5ThurPhuqdTMOG7lOG6peG6tTQwLuG7lOG6peG6tSUw4buU4buyVOG7suG7lCDhu6jhuqXhu5QhMcOa4bql4buU4bu2YTAuTeG7lC4y4bq34buU4bq3IVYw4buU4bq/4bus4buB4buU4bu0w6kwLuG7lOG6pSFk4bqhMC7hu5QhKD/huqfhu5Thurwo4bu44bqlKDDDnVMwXeG7lDAuVeG7geG7lOG7slUwLuG7lCLhuqMw4buUIMOaMCFO4buU4buZKjDhu5Thu5zGoC3GoOG7mi3hu5rhu5bhu5ZSTeG7lOG6pcOhMC7hu5QwLuG6pzkw4buU4bq9ODDhu5Qh4bqn4buB4buU4bu2YTAu4buU4bu2w5rhuqXhu5ThuqXhurUlMOG7lMagTsag4buWxqDhu5ThuqVm4buU4bu2OTAuTeG7lOG7siEoKiDhu5TGoOG7mk1Q4buK4buU4bqlIT7hu5ThurchVjDhu5ThuqXhurUlMOG7lOG7tj5T4buUw51VMEzhu5ThuqU44buy4buU4bu2YeG7lOG6peG7pjAu4buU4bql4bq1ZOG6rzAu4buUxqBRTVDhu4pM4buU4bqlw6EwLuG7lOG7tGThu5QwxIPhu5Thu7IhMeG7lOG6vVPhu4Hhu5Thu7bDmuG6peG7lMagTuG7nFDhu5bhu5ThuqVm4buU4bu2OTAuTeG7lOG6pTjhu7Lhu5Thu7Zh4buU4bql4bumMC7hu5ThuqXhurVk4bqvMC7hu5Thu7bDmuG6peG7lMag4bucTeG7oOG7ikzhu5ThuqUh4bqn4buU4bq3ISnhu5Thu7Q+4buyIeG7lOG6veG6q+G7lOG7tsOa4bql4buUUU7hu5bGoMag4buU4bql4bq1KD/huqfhu5Thu7Y5MC5N4buU4bqlOOG7suG7lOG7tmHhu5ThuqXhu6YwLuG7lFDhu5xN4bug4buK4buUw6Ix4buU4bq94bqjKOG7lDDhu6Yg4buU4bql4bq1ZOG6o+G7skzhu5QixIMo4buUMCHhuqdXMOG7lOG7tsOa4bql4buU4buaUE3hu6Lhu5ThuqVm4buU4bu2OTAuTuG7lOG7mcOjKOG7lMOiODAu4buU4buyYlPhu5QwLmTDoyjhu5QiUzHhu5Thu7ZhMC7hu5TDoTDhu5Thu7Y+MCHhu5Thur1V4buUMC5V4buB4buU4buyVTAu4buU4bu2ZMSD4buy4buUMOG7rDAu4buU4buyUzFO4buUxqDhu5bhu5bhu4rhu5QiUzHhu5Thu7ZhMC7hu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5Thu7YyMC7hu5TDncOZMeG7lCEoOiDhu5Thur/hu6Thu5QhYShN4buUw53DmTHhu5QhKDog4buU4buB4buU4bqlKk3hu5TDncOZMeG7lCEoOiDhu5ThuqUh4buu4bql4buUMC4hKD/hurdM4buU4bu2ZMSD4buy4buU4bql4bq1UzAu4buUw50+4buU4bu2VuG7geG7lOG7tmLhu5ThuqXhurVTMC7hu5ThuqUhKCrhuqXhu5TDnT7hu5QiVSDhu5Thur0oP+G7sk3hu5Thu7bDmSDhu5TDncOZMeG7lOG7slThu7Lhu5Thu7IhKuG7lOG7tmHhu5Thur0m4buU4bql4bq1UzAu4buU4bq3IeG6q+G7sk3hu5RdIVQg4buUw6LEkeG7suG7lF0hNeG7uOG7lOG7tj4wIeG7lF3hu4NO4buU4buRVOG7suG7lOG6peG6tWTDozAu4buUIcSD4bq34buUOCDhu5Thu7ZT4bqnTeG7lC7hu6jhurfhu5ThurViKOG7lOG6tTFN4buU4bqlUyjhu5Qww5ow4buU4bu2YeG6peG7lOG6v+G6p+G7ruG6pUzhu5QwIeG6uzAu4buU4bql4bq1ZMOjMC7hu5QhxIPhurfhu5QwLiF74buUIWThuqdN4buU4buyIeG7riDhu5Thu7TEkeG6peG7lCHEg+G6t+G7lOG7tjkwLuG7lCJTMeG7lOG7tmEwLk3hu5TDoigwIeG7lDAhV+G6peKApuG7lOG7tibhuqfhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5ThuqUh4bumIOG7lCE1KE3hu5ThuqXhu6gwLuG7lOG6s+G6p1VN4buUIcOg4buU4bql4bq1xIPhu5ThuqUhJSDhu5ThuqVl4buUMC7huqc5MOG7lOG6s+G6p2fhu5Thurch4bqt4buy4buUIsSDKOG7lOG7smJT4buU4buRISjhu5QwIVQwIU7hu5ThurwoP+G7suG7lOG6pSEo4buU4bu24bqnU+G7lF0h4bu4MOG7lOG6pSFk4bqvMC7hu5RdPuG6t+G7lOG6pSHDoyjhu5Thu7IhMeG7lDAuZMOjKOG7lCJTMeG7lOG7tmEwLuG7lOG7sjLhu5ThuqUhVTAh4buU4bqlKeG7siHhu5ThuqXhurUxMC7hu5Thu7I3MC7hu5ThuqVU4buy4buU4buyYzAu4buU4bu2ZMSD4buy4buU4bqlIcOp4buy4buUISg/MOG7lOG6pTjhuqVO4buM4bq34buO4bqkw5oo4buU4bu2w5oo4buUIWEo4buU4buR4buv4bq84buR4buUMOG7piDhu5Thu5rhu5bGoOG7luG7lCDhuqMo4buU4bu2ZMSD4buy4buU4bqlw6Hhu5Thu7IhxJHhu7JN4buU4bqlV+G6t+G7lOG6pSE64buU4buyVDDhu5TDnWHhu5Thu5Hhu6/hurzhu5Hhu5Thu7bhu6Thu5TDojco4buUMMOhKOG7lOG6pSHDmTHhu5Qi4bqnVzDhu5Thu7ZUMCHhu5QuKFThu5RdKuG6peG7lOG6s+G6p8OZ4buU4buyVOG7suG7lCDhu6jhuqXhu5QhMcOa4bql4buU4bu2YTAuTOG7lDAuISglIOG7lOG6peG6reG7suG7lOG7tlQwIeG7lC4oVOG7lOG7slThu7Lhu5Qg4buo4bql4buU4buyIWRT4buUIlUg4buU4bu2ZMSD4buyTeG7lOG7tuG7qOG7suG7lMOdKD/huqXhu5QiVeG7lOG7siF74buU4bqlKCXhuqfhu5QixIMo4buUMCHhuqdXMEzhu5Thurch4busMOG7lOG6pSnhu7Ih4buUMC7huqfhu4ElMOG7lDAh4busMOG7lOG7smJT4buUMCHhurswLuG7lOG6pTkw4buU4bqlw5ooTeG7lCHDmjDhu5Thu7IhKuG7lOG6vVXhu5Thu7ZkU+G7lOG6tVPhu5QwISgm4bqn4buULijDmSjhu5ThurchVOG6t+G7lF0hxajhu7Lhu5Thurch4bqr4buy4buUMCHGryDhu5ThuqUhw6nhu7Lhu5QhKD8w4buU4bql4bumMC7hu5ThuqXhurVk4bqvMC7hu5QwLuG6pzkw4buU4bq9ODBN4buU4bql4bumMC7hu5ThuqXhurVk4bqvMC7hu5Thu7Rk4buUMMSDTeG7lOG6peG7pjAu4buU4bqlIeG6p+G7lOG6tyEp4buU4bu0PuG7siHhu5Thur3huqtN4buULijDmSDhu5QwxIPhu5Thur/hu67huqdN4buUMMSD4buU4bqz4bqnVOG7lCHDmjDigKbhu5ThurYh4buuMOG7lOG7tuG7ruG6p+G7lCExVTDhu5ThuqUhVTAh4buU4bq9VeG7lCExVTDhu5ThuqUhVTAh4buU4bq9ZMSD4bql4buUIMSR4buy4buU4buyVOG7suG7lOG7siF74buU4bqlKCXhuqfhu5RdKuG7lCExw5rhu7Ih4buUXSgwIeG7lOG7tDFTMCHhu5Thurwo4bu44bqlKDDDnVMwXeG7lC4oUzFN4buU4bqlKCrhurfhu5ThuqXhuqvhu7Lhu5Qw4busMC7hu5Thu7JTMeG7lOG7tsOjKOG7lMOiODAu4buU4bqlIeG6p+G7lDAhV+G6t+G7lOG7siEx4buUMC5kw6Mo4buUIlMx4buU4bu2YTAuTuG7jOG6t+G7juG7ryHhu6ww4buU4bu0PuG6t+G7lOG7tsOaKOG7lCFhKOG7lOG7keG7r+G6vOG7kU3hu5ThuqVX4bq34buU4bqlITrhu5Thurwo4bu44bqlKDDDnVMwXeG7lOG6tiHhuq3hu5ThuqQhNOG7lOG7tuG7pOG7lOG6vSgwIeG7lOG7tMOp4buU4bu2MjDhu5QwIVcw4buUw53GrzAu4buUXSHhu7gw4buU4buyYlPhu5ThuqQhYuG7lOG6pWThuqMwLuG7lOG7kSEpMCHhu5ThurchYuG7lOG6vSbhu5QwIeG6uzAu4buU4bu2MjAu4buULjLhurfhu5Thu7IhMeG7lMOiw6nhu5QwLiEoP+G6t+G7lC4oVDHhu5Thu7Thuqvhu7Lhu5Thur1V4buU4bu2VTHhu5ThuqXDmjHhu5ThuqVl4buUMOG7piDhu5Thu5rhu5bhu5ZQ4buU4bu2KjDhu5Qw4bumIOG7lOG7muG7luG7llJM4buU4buyVOG7lDAh4busMOG7lDcwLuG7lOG7ry7huqfhu4E7MOG7lOG6pCgqMOG7lOG7k2MwLuG7lC3hu5R0KFQg4buU4bu2OOG7suG7lOG6vCjhu7jhuqUoMMOdUzBd4buU4bq2IeG6reG7lOG6pCE04buU4bu2ZMSD4buy4buUw7Rh4buUdChUMeG7lOG7tOG6q+G7suG7lOG6vVXhu5Thu5lVMeG7lOG6pcOaMeG7lOG6peG7qDAu4buUXWbhu5QwKD8g4buU4buyIWThuqEwLuG7lOKAnOG6vDzhu5TDosOp4buUMC4hKD/hurfhu5QuKFQx4buU4bu04bqr4buy4oCd4buU4bq9POG7lOG7tuG7pOG7lOG7sjLhu5QwISgm4bqn4buU4bu2MjAu4buULjLhurfhu5Thu7IhMeG7lMOiw6nhu5QwLiEoP+G6t+G7lC4oVDHhu5Thu7Thuqvhu7Lhu5Qt4buU4bu2VTHhu5ThuqXDmjFN4buUUeG7lOG7slThu5QwIeG7rDDhu5Thu7JiU+G7lOG7kSEo4buUMCFUMCHhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5QwIVcw4buU4oCc4burZuG7lDAoPyDhu5Thu7IhZOG6oTAu4oCd4buU4buyYlPhu5Thu68u4busMOG7lCFVMC7hu5Thu68hVeG7lDBk4bqj4buy4buU4bq8KD/huqXhu5Thu69TIE7hu5Thu7El4buU4bqkIT7hu5R1OTAu4buU4buxUzA=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tổng kết công tác khuyến nông năm 2009

Tổng kết công tác khuyến nông năm 2009
2010-02-04 07:38:00

Ngày 2-2, Trung tâm Khuyến nông tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2009, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2010.Năm 2009, Hệ thống khuyến nông đã có nhiều cố gắng, đóng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long