Cập nhật:  GMT+7
QcOU4bq24bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G7keG7kOG7suG7ouG7iMSCw4Fk4buQw5Phu7Thuq5Y4bu0ReG6rsOjJuG6rkPhu6Dhuq5Xw5RD4buy4bqu4buyWeG7kMOS4bug4bqu4bugw5VE4bugw5Thuq7hu7JZ4buI4bqu4bqy4bqu4buy4buW4bugw5Thuq51TeG7oOG6ruG6oUPhu5Dhuq47ROG6ruG7jcOU4bu24bqu4buRw5RTQS/DlOG6tsOBQVfDgUHhu5Dhu57DleG6rkLhu6Lhu5DDleG7oOG7q8SC4bui4buI4buO4buyxILhuq7DnVnDjeG7q8SCw5Thu7Lhu7JXeC8vSUJQV8OU4bu04buyw5RQ4buzO+G7oC9Q4buiw4zDjELhu7JCLyzhu4hJw53hu5Dhu7Lhu4gv4buc4buQ4bugw5Qt4buy4buIL+G6tuG6sOG6sOG6o2LhuqF94bqq4bqmw6PDgi/hurLhurDhurbhurAv4bqkL+G6tuG6suG6puG6quG6oeG6rH3hurbhuqrhurJiL+G6tuG6suG6puG6pOG6tOG6suG6qOG6qOG6suG6rOG6quG6suG6tl/hurDhurDhurDhu6JQw5VQ4buz4buaV8OVxILDgS3huq5yKkLhuq5Y4bu0QuG6ruG7ssSQ4buQ4bquw5Thu7Qhw5Phu6Dhuq5kxJDhuq5kUkLDveG6rmThu6xX4bqu4buyQ8ON4bquLsOJ4bqu4buyJOG6rjvhu4Lhu6Dhuq47ROG6rsOUxq/huq7hu7JZ4bus4bquV8OUQ+G7suG6ruG7slnhu5DDkuG7oOG6ruG7oMOa4bugw5Xhuq7hu6DDlcOU4buQw5NX4bquZMSQ4bquZFJC4bqu4bu3ZELDo+G7iDt94bu54bquV8OUw5nhu5Dhuq7DlOG7rFfhuq474buq4buQ4bqu4buyxajhuq7DjcOUJcON4bqu4bqjUMOM4buIw51XQuG6ruG7t+G7keG7hiHhuq7huqFC4bug4bqu4buDw5RC4bu5w73huq7DjcOUJOG7qOG7oMOV4bqu4buyWeG7mOG7oMOU4bqu4buyWeG7iOG6ruG7h03huq7hur/DmuG7oMOV4bqu4buyw5Thu7Thu6bDjeG6ruG7slnhu7Thu6DDleG6ruG7suG7huG7nuG6ruG7jcSR4bqu4buyxajhuq7DjcOUJcON4bquw5Thu6bhu5Dhuq7hu6DDlcOU4buU4bqu4buyxajhu6DDleG6ruG7nE7hu7Lhuq7DjCbhuq5D4bug4bquV8OUQ+G7suG6ruG7slnhu5DDkuG7oOG6ruG7oMOVROG7oMOU4bqu4buyWeG7iOG6ruG7sllN4bug4bqu4buK4buUQuG6rklE4bug4bqu4bqy4bqu4buy4buW4bugw5Thuq7hu43DlOG7tuG6ruG7kcOUU+G6rjtE4bqudU3hu6Dhuq7huqFD4buQ4bquw5Xhu5BC4buQ4bqu4buKUMSQ4bug4bqu4bqy4bqw4bqw4bqo4bquLeG6ruG6suG6sOG6sOG6quG7s+G6rsOjJuG6rsOU4bum4buQ4bqu4bugw5XDlOG7lOG6rsONUeG6ruG7isSQ4buQ4bquw4zhu5DDk+G7oOG6rsONQ8ON4bquw5Thu6bhuq7hu6DDmuG7oMOV4bquw4zhu4bhu6Dhuq7hu7JZ4buk4bugw5Xhuq7hu7JZ4buI4bqu4buyw5Thu7Thu6bDjeG6rsOMJuG6rkPhu6Dhuq47ROG6rsONQ8ON4bquw4xQQuG7oMOU4bqu4bugw5XDlOG7kMOTV+G6rsONw5RO4bquSeG7kE7hu6Dhuq7hu57DiuG7suG6rsOUROG7oMOV4bqu4bugRCHhu7NBV8OBw6Mm4bquQ+G7oOG6ruG7oMOU4bq84bue4bqu4bueQMON4bqu4buy4buQTeG7tOG6ri5RQuG6ruG7ilHhu5Dhuq7DleG7kEXhu57huq7hu6DDlcOUw6hQ4bqu4buu4bqu4bqy4bqu4buy4buW4bugw5Thuq7hu43DlOG7tuG6ruG7kcOUU+G6rjtE4bqudU3hu6Dhuq7huqFD4buQ4bqu4buyw5TDmuG7oMOV4bquWOG7tELhuq7DlMav4bqu4buyWeG7rOG6rlfDlEPhu7Lhuq7hu7JZ4buQw5Lhu6Dhuq7hu6DDlUThu6DDlOG6rsOUROG7oMOV4bqu4buyWeG7iOG6ruG7nkLhu6DDleG6ruG7osSQ4buQ4bqu4buyw5Thu7Thuq7hu6DDlEZX4bquw43DlFDhuq7hu6DDlSThu7Dhu5Dhuq7hu6DDmuG7oMOV4bquw4zhu4bhu6DDveG6ruG7isOKw43huq5J4buQw5Phu7Lhuq7hu6JE4bqu4bugw5rhu6DDleG6rsOM4buG4bug4bqu4bugw5XDlMOoUOG7s+G6ruG6o0PDjeG6rsOUUMSQ4buy4bqu4buK4bum4bugw5Xhuq7DjcOU4buS4bugw5Thuq7DjSNC4bquw4wm4bquQ+G7oOG6rklCUOG6rsOV4buk4bueeOG6ruG7jcOUQ+G7suG6ruG7slnhu5DDkuG7oOG6rjvhu7jhu6DDleG6ruG7oMOV4bu0IU3hu6Dhuq7hu6Lhu5DDk+G7tHnhuq7DlMav4bqu4buyWeG7rOG6rsONQ8ON4bquSeG7kMOT4bug4bquV8OUQ1fhuq7hu7LDlOG7huG7nuG6rsONQuG7oMOUw73huq7hu57hu67huq5Z4bum4bugw5Xhuq7DjOG7kMOT4bug4bqu4buy4buSw43DlOG6ruG7slnhu6Thu6DDleG6ruG7nuG7quG7kHnhuq7DlMav4bqu4buyWeG7rOG6rsONQ8ON4bquSeG7kMOT4bug4bquV8OUQ1fhuq7DnUXhu6Dhuq4u4bu04buC4buy4bqu4bue4buq4buQ4bqu4buiROG7nuG6rsOV4buQReG7nuG6rsONw5Thu5Dhuq5Xw5Thu5Lhuq7hu7JZ4buk4bugw5XDveG6ruG7suG6uOG7oMOV4bqu4buyw5Thu7Thuq7hu6DDlEZX4bqu4buyWU3hu6Dhuq7hu57hu6bhu7Lhuq7hu4rhu6jhu6Dhuq474buU4bquw4zhu5DDk+G7oOG6ruG7suG7ksONw5Thuq47ROG6ruG7nE7hu7Lhuq7hu6DDmeG7kOG6ruG7oMOVJOG7sOG7kOG6ruG7slnhu6Thu6DDleG6ruG7slnhu4jhuq474buq4buQ4bquw43hu6jhuq7DneG7ruG6rsONw5RO4bquSeG7kE7hu6Dhuq7hu7fhuqPDtOG6o+G6oeG7uXnhuq7DlMav4bqu4buyWeG7rOG6ruG7ssOUROG7oMOU4bqu4buiRlfhuq7DjUPDjeG6ruG6o8O04bqj4bqh4bqu4bue4buq4buQ4bquO0Thuq7hu4pC4bquw4zEkOG7oMOV4bquw5RRQuG6rsOdReG7oOG6rlfDlEfhu5554bqu4bug4buG4bugw5Xhuq7DjUJQ4bqu4bug4bq44bugw5Xhuq7hu6Imw43huq7DnUXhu6Dhuq4u4bu04buC4buy4bqu4buc4buQ4bugw5Thuq7DjFBC4bugw5TDveG6ri7hu4Yh4bquw4wm4bugw5Xhuq7hu57EkOG7oMOV4bqu4buiJOG7quG7kOG6rsOdReG7oOG6ri7hu7Thu4Lhu7Lhuq7DjcOUUOG6rsONQ8ON4bqu4bqjw7ThuqPhuqHhuq7hu6DDlFThuq47ROG6ruG7ouG7quG7oHnhuq7hu7LFqOG6rsONw5Qlw43huq7hu7LDlELhu57huq5Y4bu0QuG7oMO94bquw5RTw43huq7hu7JGV+G6ruG7ssSQ4buQ4bquw41Dw43huq7hu4rhu5RC4bquV8OUJOG7qOG7oMOV4bquw41R4bqu4bugw5VE4bugw5Thuq7hu7JZ4buI4bquV8OUQ+G7suG6ruG7slnhu5DDkuG7oOG7s+G7s+G7s0FXw4HDoybhuq5D4bug4bqu4buKw4nhuq7hu4ok4busw43huq7hu7JZ4buQw5Lhu6Dhuq7hu5zDlELhu5Dhuq7hu7LEkOG7kOG6rsOC4bquw5Thu7Qhw5Phu6Dhuq7hu7JZTeG7oOG6ruG7iuG7lELhuq5JROG7oOG6ruG7suG7luG7oMOU4bquSUJQ4bquw5Xhu6Thu57huq51TeG7oOG6ruG7gUZXw73huq7Eg1BC4bug4bquZOG7uOG7oMOVw73huq5kxJDhuq5kUkLDveG6ruG7kcOUQuG7oMOU4bquw7Thu6jhu6Dhuq474buq4buQ4bqu4bqo4bquLsOJw73huq7hu7LDlOG7lOG6ruG7slnhu4Lhu6Dhuq7hu7LDlELhu57huq7DleG7kELhu7Phuq7DtELhu7Thuq7hurLhuq7hu6Dhurjhu57huq7hu7LDlELhu57huq7DleG7kELhuq7DjCbhuq5D4bugw73huq7hu7LDlOG7tOG6ruG7oMOURlfhuq7hu7LDlOG7tOG7hOG7oOG6rsONI0Lhuq7hurbhu7PhurThuqThurThuq7DlOG7puG6rsOUJOG7ruG7oMOV4bqu4bui4bus4buQ4bqu4buyWSbDjeG6ruG7suG7kE5X4bqu4buy4bq44bugw5Xhuq7hurbhurLhu6154bqu4bq04buz4bqm4bqo4bq24bquw5Thu6bhuq7DlCThu67hu6DDleG6ruG7ouG7rOG7kOG6rsOV4buQQ+G7oOG6ruG7suG7kE5X4bqu4bu34buyWeG7pOG7oMOV4bqu4buyWeG7iOG6ruG7nuG6uOG7oMOV4bu54bqu4buy4bq44bugw5Xhuq7hurThurLhu6154bqu4bqs4buz4bq2w4LhuqThuq7DlOG7puG6rsOUJOG7ruG7oMOV4bqu4bui4bus4buQ4bquw5Xhu5BD4bug4bqu4buy4buQTlfhuq7hu7fhu7JZ4buk4bugw5Xhuq7hu7JZ4buI4bquw43hu4Yh4bu54bqu4buy4bq44bugw5Xhuq7huqzhu63hu7Phuq7hu5Hhu5Lhu6DDlOG6ruG7slnhu7Thu6DDleG6rknhu5jhu6DDlOG6rsONJeG6ruG6tuG7s+G6sOG6sOG6sMOUQuG6ruG7slnhu4jhuq7DjVHhuq7hu7LDlMOS4bqu4bueQuG7oMOV4bqu4buixJDhu5Dhuq7hu7LDlOG7tOG6ruG7oMOURlfhuq7DjcOUUOG6ruG6tuG6sOG7s+G6sOG6sOG6sOG6ruG7oMOa4bugw5Xhuq7DjOG7huG7oOG7s+G6ruG7kVlQ4bugw5Xhuq7hurLhuq7hu6Dhurjhu57huq7hu4rDieG6rsONUeG6ruG7ssOUTeG7nuG6ruG6tOG6ruG6o8O04bqj4bqh4bqu4bue4buq4buQ4bqu4buKJOG7rMON4bqu4buyw5RE4bugw5Thuq7hu6JGV+G6ruG7oOG7huG7oMOV4bqu4buyxajhu6DDleG6rsOdw5nhuq7huqPDtOG6o+G6oeG6ruG7nsOK4buy4bquw5RE4bugw5Xhuq7hu6BEIeG6ruG7ok3hu6Dhuq7huqjhuq7huqPDtOG6o+G6oeG7s+G6ruG7g8OVUEThu5Dhuq7DjUPDjeG6ruG7nsOK4buy4bquw5RE4bugw5Xhuq7hu7JZ4bu0IU/hu6Dhuq7hu7LDlMOZ4bugw5Xhuq7hu6DDlCThuq7hu4o9QsO94bqu4buy4bq44bue4bquLuG7kE3hu6DDveG6rsONw5Thu5BO4bu04bqu4buyWeG7tsON4oCm4bqu4buyw5Thu5jhuq7hu57hu6bhu7Lhuq7DncOZ4bquw51F4bug4bquV8OUR+G7nuG6ruG7nuG7quG7kOG6ruG7oMOUJOG6ruG7oELhu6Dhuq47Q+G7oOG6rsOdROG7oMO94bquSeG7puG7suG6ruG7slnhu4jhuq7DneG7kE3hu7Thuq7hu57hu5Thu6DDveG6ruG7slnhu4jhuq7EqFfhuq7hu4rDieG6ruG7iiThu6zDjeG6ruG7oMOU4buQT+G7tOG6ruG7nMOUQ8ONw5Thuq7DlEThu6DDleG6rljhu7TDmcON4bqu4buyTuG6ruG7ikPhu6DDlOG6rsOV4buQQ+G6rsONQlDhuq47T+G6rsONw5Thu4Lhu7Lhuq7hu6Ik4bus4bugw5Xhu7Phuq5k4buQw5Phu6Dhuq7hu6BCIcO94bqu4buyWU3hu6Dhuq7hu4rhu5RC4bquSUThu6Dhuq7hu7JQROG7oOG6ruG7suG7luG7oMOU4bquw41S4bug4bqu4bucw5RQReG7oMOV4bqu4bq24bqq4buz4bqw4bqw4bqww5RC4bqu4buyWeG7iOG6rsONUeG6ruG7ssOUw5Lhuq7hu5zDlELhu5Dhuq7hu7LDlEPDjeG6rjtE4bqu4bueQuG7oMOV4bqu4buixJDhu5Dhuq7hu7LDlOG7tOG6ruG7oMOURlfhuq7DjcOUUOG6ruG7oMOa4bugw5Xhuq7DjOG7huG7oOG7s0FXw4HDo1Dhuq7DjcOUJELhuq7hu4ok4busw43huq7DnSbhuq5Y4bu0QuG7oOG6ruG7suG7huG7nuG6ruG7iuG7tuG7oMOV4bqu4bueJcON4bquw40jQuG6rsONw5Thu5Lhu6DDlOG6rljhu7QhT+G7oOG6ruG7iuG7lELhuq5Xw5Qk4buo4bugw5V54bqu4bugw5Xhu7Thu6Thu6Dhuq47w5nhu6Dhuq5Xw5RAw43huq47QOG6rsOdReG7oOG6ri7hu7Thu4Lhu7Lhuq7DjVLhu6Dhuq7hu7LDlOG7kE7hu7TDveG6rljhu7Qh4bquw5RQxJDDjcOU4bquO+G7uOG7oMOV4bqu4bugw5Xhu7QhTeG7oOG6ruG7ouG7kMOT4bu04bquw43DlCRC4bqu4buyRlfhuq7hu7JZ4bu04bugw5XigKbhuq7hu6BN4bug4bqu4buyWVDhu6DDleG6ruG7ssOU4buw4buQ4bquw5Xhu5BC4bug4bqu4buy4buq4buQ4bquw4wm4bquQ+G7oOG6rlnhu4Lhu7Lhuq7DjeG7hOG7oOG6rsOdJuG6rljhu7RC4bug4bqu4buy4buG4bue4bquw5Thu6jhu6Dhuq7hu6A6QuG6rsONI0Lhuq7DjUPDjeG6rsON4buCV+G6ruG7osOJ4bugw5Thuq7hu4rEkFDhuq7hu4rDkuG6ruG7ssSQUOG6ruG7iuG7kE/hu7Thuq7hu5zhu5DDk+G7oOG6rsONw5RQ4bquw4xQQuG7oMOU4bqu4bugw5XDlOG7kMOTV+G6ruG7nuG7ruG6rlnhu6bhu6DDleG6rljhu7Qh4bqu4buew5rhuq7DnUXhu6Dhuq4u4bu04buC4buyw73huq7hu4pC4bquw4zEkOG7oMOV4bquw5RRQuG6rsOdReG7oOG6rlfDlEfhu57DveG6rljhu7Qh4bquw5RQxJDDjcOU4bquO+G7uOG7oMOV4bqu4buyWeG7pOG7oMOV4bqu4bugw5Xhu7QhTeG7oOG6ruG7ouG7kMOT4bu04bquw5VRV+G6rlfDlOG7hOG7oOG6ruG7nkLhu6DDleG6ruG7osSQ4buQ4bqu4buyw5Thu7Thuq7hu6DDlEZXw73huq7DleG7kEXhu5Dhuq5Y4bu0IU7hu7Lhuq474buQw5PDjeG6ruG7okThu57huq7DjcOUUOG6ruG7oMOVJOG7sOG7kOG6ruG7oMOa4bugw5Xhuq7DjOG7huG7oOG7s+G6rmThu7jhu6DDleG6ruG6oyThu7Dhu6DDlQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tổng kết công tác khuyến nông năm 2009

Tổng kết công tác khuyến nông năm 2009
2010-02-04 07:38:00

Ngày 2-2, Trung tâm Khuyến nông tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2009, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2010.Năm 2009, Hệ thống khuyến nông đã có nhiều cố gắng, đóng...

Những cung đường - Những nhịp cầu mùa xuân

Những cung đường - Những nhịp cầu mùa xuân
2010-02-03 15:06:00

Dù bộn bề nhiều công việc của những ngày cuối năm, kỹ sư Phạm Ngọc Hòa – Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải vẫn dành thời gian để tiếp cánh báo chí chúng tôi. Trong câu chuyện...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long