Cập nhật:  GMT+7
xrDDjHl3RU/huqDDmsOa4bufdlPhu4vhu4rDmU/hurp24bupw7Xhu4rDksOMd8OJ4bqgw5LDjHfhu7d4d8OJ4buM4bqgw5LDjHfDksONw4zhu4pGU3dO4buKw5LDjHfDieG7jOG6oMOSw4x3w4zhu4pG4bukd1Thu6Thuq53w5LDjOG6qMOZd8O14buKRsOZd+G6qeG6oMOTxrAvw4x54bupxrDDmeG6oMSQT+G6unfDmsOZ4bu0T+G6uuG7n3bDk+G6oFXDjeG7isOSdMO9U+G7snfhuqDhu6TDmeG7jHbhu6nGsMOZVeG7qcaww5nDieG7qcaw4buKw5PDjXfhuqBPw5nhu592dnfDmlVF4bufdsOMw5nDmVN0Ly/Dk+G6usOJ4buK4bqgw7nEkOG6oOG7jFPDjOG7pMOZw4zhu4zDuVnDki/DieG6oMOZ4bqg4buKw5PhuqDDjeG6usOaL8O9eHnDvXjhu7kv4buMVeG7isON4buKw5LhuqBPL+G7isOT4bqgw43hurrDmkHDgXjDgHl5X3h4eHh4eMO5TVPDjXZ3w5rDmeG7tE/hurrhu592w53hu4rDicOZw4x0d+G7s3jhu7lT4buydXfDjOG6uuG7isONw4zDmXR3eUHDvVPhu7J1d0lP4buM4bqgw5l0d1Xhu4rDjcOMw5l1duG7qcawL8OZw4nhu6nGsC/DmVXhu6nGsMOZVeG7qcaww5nDieG7qcawL8OZw4nhu6nGsC/DmVXhu6nGsC/DmeG6oMSQT+G6uuG7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592U8Oj4bq64bqgw4l24bup4bqpw4xYw5LDjXdF4bqi4buKd8OZ4buGw5J3VOG7pOG6usOSd8OZw4zhu6TGoEV3w5LDjOG7sHfDteG7isOS4bqgw5Phu4pPTsO6d8O14buKw5LhuqBF4bqgSeG6unci4buK4buGw5J3w6PDleG6oMO6d8O14buKReG7jMOT4oCmd8OS4bq0w5N3w5lV4buMw5LDjXfDmeG7jFN34bq44bqq4bukd+G6uOG7sFBFd1nhu4rDksOMd8OJ4bqgw5LDjMO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592U8Oj4bq64bqgw4l24bupw6zhuqLDksONd3nDgC/hu7nDunfDmcSC4buKd8OZw4zDg8OSw4x3U8OM4buUd8Oj4buWdyDDjOG7iHfhuq3hu4rDksOMw7p34buLxIJTd0XDjOG7iHfhuqnDjEpTd0Xhuqrhu6R3MeG6quG7pHfDmeG7sHdZw4N3IOG7mMOSw413w5nhu7R3ReG7mndTw4zhuqrDkndFw4zhu6zDksONd07DjOG7jOG6osOSd+G7i8OM4buK4buGw5J3w7Xhu4pGw5l3w5nhu5p3RcOM4busRXdZ4buKw5LDjHfDieG6oMOSw4x3duG7t3h3w4nhu4zhuqDDksOMd8OSw43DjOG7ikZTd07hu4rDksOMd8OJ4buM4bqgw5LDjHfDjOG7ikbhu6R3VOG7pOG6rnfDksOM4bqow5l3w7Xhu4pGw5l34bqp4bqgw5N2dy13duG7i+G7jFN34bu3eHZ3w5LhurbDk3fDvXh5w73DucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bup4bu3eHcg4buYw5LDjXfDmeG7tHdF4buOd8OM4buKRuG7pHdU4buk4bqud07hu4rDksOMd8OJ4buM4bqgw5LDjHfDmeG7lMOZd8OSw4zhuqjDmXfDmcOMSnfDmVXhu7Dhu6DDksONd0XDjOG7rMOSw413TsOM4buM4bqiw5J3w7Xhu4pGw5l34bqp4bqgw5N34bq44bqwd+G6uOG7sFBFd8OZVeG6oOG7jHfDmcOM4buwUcOSw43DunfDmVXhu4zDksONd+G6uOG7jnfhurjhu6zDksONd+G6uOG6quG7pHdPw4N34buLQlN34bq44buMw4PDknfDo8ODdzHhu5jDuncg4buYw5LDjXfDmeG7tHdF4buad1PDjOG6qsOSd8OaWOG6oHfDteG7ikbDmXfhuqnhuqDDk3fDteG7isOS4bqgw5Phu4pPTsO6dyDhu5jDksONd8OZ4bu0d0Xhu5p3U8OM4bqqw5J3w7Xhu4rDkkXhu4zDk8O6dyDhuqDhu4x3w5rhu6R3McODd+G6qeG6psOSw43DunfDteG7isOSReG6oEnhurp3IuG7iuG7hsOSd8Ojw5XhuqDigKZ3IMOM4buw4buiw5LDjXfDmVXEqMOSw4x3TsOM4bqu4buMd8Oa4bqiw5l3RcOM4buk4bu04buGw5J3w5rhuqzhu6R3WcODd+G7suG7glN3w4zEgsOSw4134buL4buMU3fhu7d4d8OJ4buM4bqgw5LDjHfDksONw4zhu4pGU3fDksOD4bu0d+G6uOG7sFBFd+G6uOG7sFBFd8OZw4zhuqDDk3dFw4zhu4rhu4Lhu6R3w5nhu653ReG6okV3xJDhuq7DksONd+G7suG7glN3w4zEgsOSw413w4nhu4zhuqDDksOMd8OSw43DjOG7ikZTd0Xhu4534buk4bu0d8OZ4buIw5J3VOG7pOG7lEV3w5nhu4LDundF4bqiRXdTw4zhu7Dhu6LDksONd1PDjOG6olN34bq44bqiw5LDjHfDjeG7iuG6ondFw4zhu4rhu4LDkndP4buwUEV3w4nhu4zhuqDDksOMd8OSw43DjOG7ikZTd0Xhu6jhuqB3w5nhu5p3RcOM4busRXfDmeG7sHdZ4bqow5J3VOG7pOG6rsOSd0/hu7Z3w5nhu4zDg8OSd0Xhuqrhu6TigKbGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qcOjxqDhu4p34bq44buWw5LDjXdOw4zhuq7hu4x3w5rhuqLDmXdF4bq2w5J3ReG7rHdZw4Phu4x34bu1d0XDjEt3w5rhu5R3w5nhurbDksONd8OZVeG7sFHDksONd8SQxKjDksOMd1Thu6ThuqzDknfDmVXhu4zDksONd+G7s3fDkuG6tsOTd8O9eHjDgC3DvXh5eXdF4buo4bqgd0XhuqJFd8OJ4buM4bqgw5LDjHfDksONw4zhu4pGU3fDjeG7lsOTd8OJ4buM4bqgw5LDjHfDmcOM4bukw7p3T1Dhu4p3w5LDjOG7pELDksO6d09Q4buKd8OSw4zhu6RCw5J3w5lV4buGw5J3WeG7lMOSd0XDjOG7qHfDmlF3w4xY4bukd+G7p8Ot4bqrMsWpd1nDg3dPUOG7infDksOM4bukQsOSd8OZVeG7hsOSd1nhu5TDknfhu6fDreG6qyDFqcO5dzDhu4zhuqDDksOMd8OSw43DjOG7ikZTd8OS4buK4buGw5N34bu04buCw5l34bq44buwUEV34buy4bq6w5N34buy4bq8w5l3TsOM4bqu4buMd8Oa4bqiw5l3U8OM4bqu4buKd+G6uOG6olN34busw5LDjXfhu7N3w5nhu4rhu4bhu6R3RcOM4buIdHfDjeG7iuG6onfDmVVKd1nhu5TDknfDjOG7juG6oHfhu7d4eHfDmUt34bq44buWw5LDjXfDmVVRd0/hu4bDksO6d8OJ4buM4bqgw5LDjHfDmcOM4bukd8OT4buc4buKd8OS4bq2w5N3w714eHfDmUt34bq44buWw5LDjXfDmVVRd0/hu4bDksO6d09Q4buKd8OSw4zhu6RCw5J3w5rhuqDhu6R3w5nDjOG7pOG7gnfDmVXhu4bDknfDvXh3w5lLd+G6uOG7lsOSw43DucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bupw7Xhu4rDksOMd8OJVnfDksOMQsOSd8ON4buK4bqu4buKd8OZw4zhu7BRw5LDjcO6d+G7mMOSw4134bqpw43hu6Thu7RIw5J34buLw4zhuqDDksOMd+G7i8Wow5LDjcO6d2jDjOG7jnfhu4vhu5rDksONd+G6o+G7iuG6osOTd+G6uOG7lEV3IOG7mMOSw413w5nhu7R3ReG7mndTw4zhuqrDknfDteG7isOS4bqgReG6oEnhurp3IuG7iuG7hsOSd8Ojw5XhuqB3w5Lhu47hu4p0d+KAnOG6peG7gsOZd1Thu6Thuq53TsOM4bqu4buMd8Oa4bqiw5l3w4nhu4x3ReG6okV3RcOM4buk4bu04buGw5J3w43hu4rhuqB3w5Lhu7Dhu55Fd8OSw43hu4zDg+G7infDmcOMVkV3w4zhu4pGw5J3WcODd0Xhu453w5nDjOG6oMOTd07DjOG6ruG7jHdF4bqiRXfDmeG7iuG7huG7pHdFw4zhu4h3ReG7qOG6oHdF4bqiRXdF4bukxqBFd8SQxKjDksOMd0XDjMOUw5J3TsOM4bqiRXfDmVXhu4bDknfDmcOM4buCd8ON4buK4buew7l34bql4buCw5l3VOG7pOG6rndF4bukxqBFd07DjOG6ruG7jHfDmuG6osOZd0/Dg3fhurjhuqLDksONd8OZ4buKw5J3RULhu7R3WcODd0/Dg3fDmcOM4buYw5LDjXfDmeG7isOSd8OZw4zhuqDDk3dOw4zhuq7hu4x3w5nhu5TDmXdFw4zhu4x3ReG6okV3w5LDjMODd+G6uOG6quG7pHfDmeG7sMO5d8O14buKRkV34bq44buw4bqgd1XhuqB3ReG7pMagRXfEkMSow5LDjHdFw4zDlMOSd8OSw4Phu7R3ReG7jnfDvXfDksONw4xM4bqgd0/Dg3fDmeG7msOSw413TuG7gsOZd0/EguG7indU4buk4bqid8OZVcSow5LDjHfDjOG7jMSCw5l34bq4xqDDksONd0Xhu6jhuqB3ReG6okV3ReG7mMOSw413w5nhu7R3w7Xhu4pGw5l34bqp4bqgw5N3w5lV4buMw5LDjXfhu7N3w5LhurbDk3dZ4buu4bqgd1Xhu5bhu4rDundZw4N3w5Lhu453T8ODd8OSw43hu6Thu5bDknfhurjGoMOSw413WeG7iuG7hsOSd0XhuqJFd0Xhu5jDksONd8OZ4bu0d8OZVnfDmeG7isOSd8OM4buiw5J3w5lV4buMw5LDjXfDjOG7jMSCw5l34bq4xqDDksONd8Oa4bquw5J34buy4buk4bqow5l3TuG7isOSw4x3w4nhu4zhuqDDksOMd0Xhu6jhuqB3w5PEqMOSw4zDuS/DucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bup4buLw4zhurrhu4x3w7XhuqvDtcawL1Phu6k=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Không ngừng sáng tạo, đổi mới để phát triển

Không ngừng sáng tạo, đổi mới để phát triển
2024-06-21 08:42:00

Với nỗ lực không ngừng, miệt mài đổi mới, sáng tạo, Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao bước sang năm thứ 62 xây dựng, phát triển (24/6/1962 - 24/6/2024) bằng...

Thanh Thủy phát triển sản phẩm OCOP

Thanh Thủy phát triển sản phẩm OCOP
2024-06-21 07:06:00

baophutho.vn Thời gian qua, huyện Thanh Thủy đã phát triển được nhiều sản phẩm OCOP chất lượng cao, có chỗ đứng trên thị trường trong nước và xuất khẩu, góp...

Giá xăng có thể giảm tiếp

Giá xăng có thể giảm tiếp
2012-06-19 10:48:00

Giới kinh doanh xăng dầu cho rằng hiện nay hoàn toàn có khả năng giảm tiếp giá bán lẻ xăng dầu mà vẫn hài hòa lợi ích doanh nghiệp, người tiêu dùng.

Cần giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp dệt may

Cần giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp dệt may
2012-06-18 18:27:00

Là ngành sử dụng nhiều lao động, sản xuất hàng xuất khẩu…, dệt may là một trong những lĩnh vực được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ nhằm giải quyết khó khăn, phát triển thị...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long