Cập nhật:  GMT+7
4bqlcWVk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODO3LhurbFqcO0Y+G6p1Hhu7dk4bq24bquw4Bk4buP4bur4buD4bupcWThu6lwcXLhu53Dg2TDtW3hurJk4bq24bqoZEVm4burZOG7qXjhu6lwZOG7qXBxcuG7ncOD4bqxZOG7qXjhu6lwZOG6tnF44bup4bqlL3Fl4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODUcO04buD4buPY+G6p8OV4buxZMWpZmThurZxeOG7qXBk4bq2cuG7qWTDteG6qMOA4buNZOG7qeG7l+G6smThurbhuq7hu6vhu6lwZOG7j0Nk4bq2cWjhu6tk4buocHF1ZMO1deG7qXFkReG7m2Thu41xc+G7qXFk4bqw4buF4buNcWThu6dx4bqy4bq6xqHhu6lk4buncXPhu41xZOG7j+G7q+G7g+G7qXFk4bupcHFy4budw4PhurFkccOAw4Nk4bq24buF4buNZOG6uGlkw7Vt4bqyZOG6tuG6qGRFZuG7q2Thu6l44bupcGThu6lwcXLhu53Dg+G6sWThu6l44bupcGThurZxeOG7qWThu4/hu6tkw5Lhu7Nk4bumxqFkceG7q2fhu41xZEVmZMOVbeG6smThurbhuqhk4bqw4burZ+G7qWThurZxaOG7q+G6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p+G6peG6tuG7g8OyxanDtGThurDhurbhurrFqcO0YWPGsOG7g+G6rnBy4bupxIPDqcOD4bq4ZOG7g+G6suG6tuG7q2PhuqfhuqXhurbhuq7huqfhuqXhurbhu4/huqfhuqVyxrBwZOG6sOG6ruG7jWFjLy/hu43hurfDsuG7g+G7q8ODceG6suG6tnHhu6vhurdF4bupL+G7j8O04bqw4bun4bq24burw4Mv4bupw7TDieG6sC9lw6nDqeG6vS/hurvhu4Hhu4/DqWXhur1l4bq5xJHEkeG6tuG6ueG6ueG6v8Oqw6rFqWXhurfhu6XDg3BjZC/huqfhuqUv4bq24buP4bqn4bqlL+G6tuG6ruG6p+G6peG6tuG6ruG6p+G6peG6tuG7j+G6p+G6pcOD4bqn4buocWZk4bup4bqoQeG7jWThu43hu7Fk4bupcXLhu5vhurJk4buNcXPhu6lxZOG6sOG7heG7jXFkceG7t2Thurbhuq7DgGThu4/hu6vhu4Phu6lxZOG7qXBxcuG7ncOD4bqlL8OD4bqnw7Vt4bqyZOG6tuG6qGRFZuG7q2Thu6l44bupcGThu6lwcXLhu53Dg2Thu6l44bupcGThurZxeOG7qeG6pS/Dg+G6p+G6pS/hurbhu4/huqfhuqUv4bq24bqu4bqn4bqlL+G6tuG7g8OyxanDtOG6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6pztxw7Thu6tkw7Xhu7HhurFk4buP4bur4buD4bupcWThu6lwcXLhu53Dg2Thu43hu7Fk4buPQ2Thu4Xhu6lk4bupeOG7qXBk4bupcHFy4budw4Nk4bq2ceG6suG7s+G7jWThu49y4bud4bupZOG6qOG6smTDtWly4bqxZOG7p3HhurLhurrGoeG7qWThu6dxc+G7jXFkw7Vt4bqyZOG6tuG6qGThu6nGoeG6smTDteG6qMOA4buNZOG7qXFmZOG7qeG6qEHhu41kcHLhu4Phu6tkw7Vs4bq2ZOG6tnF0ZMO14bqow4Dhu41kxrBy4buf4bup4bqxZHByaMawZOG6vcSRw6BkceG7q+G7ieG7jWThur/EkcOgZOG6tnLhu5vhu6lk4bqwRGThu4/huqThu6lwZMO1bOG6tmTDg3FocmThu6nhu7PDg2Thu6lwa+G7qWThurDhu4Xhu41xZOG7qXFmZOG7qeG6qEHhu41kw7V5cmRFQXJk4buPQ2Thu4Xhu6lkw7Vt4bqyZOG6tuG6qGTDteG7seG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p8OVw73hu6lwZOG6tnHDgXJk4bupcWZk4bup4bqoQeG7jWThu43hu7Fk4buNcXPhu6lxZOG6sOG7heG7jXFkceG7t2Thurbhuq7DgGTDtWbhu6tk4bq2Z+G7q2Thu6lw4bqyw73hu6lk4bupcWvhu6lkxalD4buN4bqxZOG6tnHDtOG7q2TDteG7sWThu4/hu6vhu4Phu6lxZOG7qXBxcuG7ncODZOG7jeG7sWThu49DZOG7heG7qWTDtW3hurJk4bq24bqoZOG6tnHhurLhu7Phu41k4buP4buD4bupcWTGsOG6pOG7jWTFqcO54bupcWRFQ+G7jWThu6l44bupcGThu6lwcXLhu53Dg2TDteG7ieG7jWTDsnLhu53hurZk4bqo4bqyZMO1aXJkw7Vt4bqyZOG6tuG6qGTDteG6qMOA4buNZOG7qXFmZOG7qeG6qEHhu41kceG7t2Thurbhuq7DgGRlxJHEkcOgZOG7p3Lhu6lxZMODcXNkw7Vm4burZOG6tmfhu6tk4bupcHHhu5tk4buNceG7q2Thu4144bupcGThu6lxa+G7qWTFqWbGsGRFcuG7neG7jWThurZncmThu49DZOG7heG7qWThu6dxcmTDtWbhu6tk4bq2Z+G7q2ThurZncmThu43hu4Xhu41k4buN4bu5ZOG6sOG6oGTDtWbhu6tk4bq2Z+G7q2Rxw4DDg2TDg3Hhu4XDg2Thurbhuq7hu6vhu6lwZOG7qeG6qEHhu43hurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfhu6jGoeG6smThu4/hu6vhu4Phu6lxZOG7qXBxcuG7ncODZOG6tkNkw7Vm4burZOG6tmfhu6tk4bq24bquQ+G7jWThurZyxqHDg2Thu41x4burZOG7qXDhuqjDgXJkxanhu4Phu6tkw7Xhu7Phu6lwZOG6tmdyZOG7qXFmZMaw4buF4bq6ZOG7jeG7sWThurZxcsah4bq2ZMOydWThurBo4bupZOG6uOG6smzhurZkw7VpZMO14bqow4Dhu41kxanDrMODZMO14buJ4bq2ZOG6tmdyZOG7j+G7q+G7g+G7qXFk4bupcHFy4budw4PhurFk4bupcWZk4bup4bqoQeG7jWRx4bu3ZOG6tuG6rsOAZMaw4bqq4buNZGVk4bq24bqucuG7neG6smTDtcO94bupcC/hurZx4buF4bupcC/hu6lw4bqow4FyZMWp4buD4burZMO14buz4bupcOG6sWThurZxw4FyZHBy4buD4bupZMO1ZuG7q2ThurZn4burZOG6tnlyZMO14buDZMOqZOG6tnHhu4Xhu6lw4bq34bqlw4PhuqfDkuG7l+G7qWThu41n4bupcWTDteG7seG6sWTDteG7o2Rx4bu3ZOG6tuG6rsOAZOG7j+G7q+G7g+G7qXFk4bupcHFy4budw4Nkw4Nx4buF4bq2ZOG6tuG6rnLhu6Phu6lk4bq2cXVk4bq24bqu4bqow4Hhu6lw4bqxZOG7j0Nk4bq2cWjhu6tkxILhurLhurpkw7V14bupcWThu4/hu6vhu4Phu6lxZOG7qXBxcuG7ncODZOG7jeG7sWThu49DZOG7heG7qWThu6l44bupcGThu6lwcXLhu53Dg2ThurZx4bqy4buz4buNZOG7j3Lhu53hu6lk4bqo4bqyZMO1aXLhurFk4bunceG6suG6usah4bupZOG7p3Fz4buNcWTDtW3hurJk4bq24bqoZMO14bqow4Dhu41kceG7t2Thurbhuq7DgGThur3EkcOgZOG7jXFyZMODcXNkxILhurJo4bupcGThu43hu4Xhu6tk4buP4bur4buD4bupcWThu6lwcXLhu53Dg2RFZmThurBo4bupZMODcW/GsGThurbhuq7hu5fhu6lkw4Nx4bqo4bu54bupcGThurZy4bud4bupZOG6tnF44bupcGThurZy4bupZMO1Z3Jk4buNceG6tOG7qXDhurFk4bupceG6qOG7qXBk4buncXjhu6lwZMSC4bqy4buFZGXEkcSRZOG6tuG6rnLhu53hurJkw7XDveG7qXAv4bupw63GsOG6t2Q7ccOBcmRwcuG7g+G7qWRx4bu3ZOG6tuG6rsOAZOG7p3F44bupcGTEguG6suG7hWThurlk4bupw63GsGThu41x4burZMaw4buz4bq2ZMO1w4FyZOG7j0Nk4buF4bup4bq34bq34bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqnUeG7t2Thurbhuq7DgGTDtW3hurJk4bq24bqoZOG7hcODZOG7j+G6pOG7qXBk4bunceG7q+G7g2Rx4buv4buNZOG7jXjhu6lwZOG7qXBx4bud4bqlw4Phuqc7QmThurZxQ+G7jWThurZy4buf4bup4bqxZMOS4buzZOG7psahZHHhu6tn4buNcWRFZmTDlW3hurJk4bq24bqoZOG7jXHhu6tk4bqu4buL4bupcGThu41t4bupZOG6tnFyxqHhurZkw4NxaHJkw7Xhu7VyZMawQXJkxILhurLhurpk4bq24bqudOG7qXFk4bupcHFy4buX4bupZOG7jeG6quG6smRFZmThu4XDg2Thu4/huqThu6lwZOG7p3Hhu6vhu4NkceG7r+G7jWThurbhuq7hu6vhu6lwZOG7qXjhu6lwZMWpa8awZOG7qXBxcuG7ncOD4bq3ZDtxw7Thu6tkw7Xhu7HhurFk4buPQ2ThurZxaOG7q2Thu41x4burZMODceG7kcODZOG7j+G7q+G7g+G7qXFk4bupcHFy4budw4Nkw7Xhu6NkxalncmTGsOG7s+G6tmTDg3Ft4bupZOG6tnHhurLGoWTDteG7o2Thu4/hu6vhu4Phu6lxZOG7qXBxcuG7ncODZMO14bubZOG6uOG6smzhurZk4bupccSQ4bupcGThu6lwcXLhu5fhu6lk4buN4bqq4bqy4bqxZOG7hcODZOG7j+G6pOG7qXBk4bq2cXNkw7Vy4bujxrBk4bupccSQ4bupcGThu4144bupcGThurbhuq504bupcWThu6dx4bur4buDZHHhu6/hu41kcMOs4bupZEVBcmThurZxQ+G7jWThurZy4buf4bupZOG6sGjhu6lk4bq44bqybOG6tmThu43huqbhu4Nk4buP4bur4buD4bupcWThu6lwcXLhu53Dg+G6sWThu43hu7lkxILhurLhu4Phu6lk4bupcWZk4bup4bqoQeG7jWThurZxb8awZMO1deG7qXFkw4Nx4buXZOG7j+G6suG6uuG7neG6tuG6sWThu4/hu6vhu4Phu6lxZOG7qXBxcuG7ncODZOG6tnHhurLhu5dk4buN4buF4buNZOG7qXFmZOG7p3Hhu6vhu4NkceG7r+G7jWTDtXPhu41xZOG6tnFD4buNZMO14bujZOG6tuG6rnLhu6Phu6lk4bunceG7g3LhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfhu45DZOG6tnFo4burZMSC4bqy4bq6ZMO1deG7qXFk4buP4bur4buD4bupcWThu6lwcXLhu53Dg2Thu43hu7Fk4buPQ2Thu4Xhu6lk4bupeOG7qXBk4bupcHFy4budw4Nkw7XhuqjDgOG7jWThuqjhurJkw7VpcuG6sWThu6dx4bqy4bq6xqHhu6lk4buncXPhu41xZMO1beG6smThurbhuqhkw7XhuqjDgOG7jWThurBEZOG7j+G6pOG7qXBkxrDhu7PhurZkw4NxbeG7qWThurZx4bqyxqFkw4NxaHJk4bup4buzw4Nk4buN4bqm4buDZOG7j+G7q+G7g+G7qXFk4bupcHFy4budw4Nkw7Xhu6Nkw7Vt4bqyZOG6tuG6qGThu4XDg2Thu4/huqThu6lwZOG7p3Hhu6vhu4NkceG7r+G7jWThu4144bupcGThu6lwceG7neG6sWTGsOG6quG7jWThurBEZOG7j+G6pOG7qXBkxalmZGXEkcOgZOG6tnHhurLGoWTDg3FocmThu6nhu7PDg2Thu41x4burZOG7qXBr4bupZOG6sOG7heG7jXFkcWbhu6lwZOG7qcOtxrDhurFk4bupceG6qOG7qXBk4buncXjhu6lwZMSC4bqy4buFZOG6vWThurbhu4Bkw7XDveG7qXAv4bq9ZOG7qcOtxrDhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqc7ccO04burZOG7jHFz4bupcWTDg3HhuqbhuqUvw4Phuqc=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nỗ lực giải phóng mặt bằng các dự án

Nỗ lực giải phóng mặt bằng các dự án
2024-06-19 10:03:00

baophutho.vn Nhiệm kỳ 2020-2025, Tân Sơn xác định tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội là một trong những khâu đột phá, trên...

Giá xăng có thể giảm tiếp

Giá xăng có thể giảm tiếp
2012-06-19 10:48:00

Giới kinh doanh xăng dầu cho rằng hiện nay hoàn toàn có khả năng giảm tiếp giá bán lẻ xăng dầu mà vẫn hài hòa lợi ích doanh nghiệp, người tiêu dùng.

Cần giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp dệt may

Cần giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp dệt may
2012-06-18 18:27:00

Là ngành sử dụng nhiều lao động, sản xuất hàng xuất khẩu…, dệt may là một trong những lĩnh vực được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ nhằm giải quyết khó khăn, phát triển thị...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long