Cập nhật:  GMT+7
w5ph4bus4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHR8OhZ+G6t13hu6jDmcOS4bu24bq1YeG7quG6s8Sp4bq7Z+G7qm/DreG6tTnhu6rhu4Xhu7Zo4buqRyzhurXhu6rhu6lqe8OaL2Hhu6zDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nDmsOh4bqzOeG7qmbhu4V74buW4buoLy97Uj7hu7bDouG7h2FoZ2HDolJv4bq1L31dZuG6sWfDouG7hy/hurVdw7NmL+G7ruG7rOG7sFYvV+G7tH3hu6zhu6zDnVbhu7BYV2fhu6zDnVfhu7RY4buw4bq34busUuG6r+G7hznhu6jhu6ovw5nDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHQV3hu7Z94buow5nhu4ZH4bupR+G7qi3hu6rhurQ5YTThu6pn4buFZOG6tTnhu6rhu4Xhu7Zo4buq4bq/4buqRyzhurXhu6rhu6lqe+G7qlsk4buqe+G6peG7qmdr4buq4bq1YW7hurU54buq4bq1JeG6s+G7qlfhu7Dhu6p74buL4bu24buqZ2Ez4buq4bqx4buR4buqw5LDklLhu6pH4buFw6LhurU54buq4bq3QOG6tTnhu6phw6E14bq14buqe+G6peG7qmHhurnhurXhu6pY4buw4buw4buqYcSR4buqfSzhurVR4buqZ+G7hcOi4bq1OeG7qlvhuqXhu6p74bql4buqOSHhurXhu6pX4buw4buw4buqYcSR4buqe2Fo4buNMuG6teG7qmfhu4Vk4bq1OeG7quG7heG7tmjhu6rhurdoLOG6teG7qnvhu7bhurVhUeG7qsOyXeG6teG7qnvhu7bhurVh4buqZ+G7hTLhurXhu6p9w6E14bq14buqZ8Oge2Hhu6o5IeG6teG7quG7ruG7sOG7qmHhu7bhu6pn4buFZOG6tTnhu6rhu4Xhu7Zo4buq4bu24bq14buqZ8OiQOG6tVLDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nDmsOh4bqzOeG7qmbhu4V74buW4buoLy97Uj7hu7bDouG7h2FoZ2HDolJv4bq1L31dZuG6sWfDouG7hy/hurVdw7NmL+G7ruG7rOG7sFYvV+G7tH3hu6zhu6zDnVbhu7BYV2fhu6zDnVfhu7RY4buw4bq34buuUuG6r+G7hznhu6jhu6ovw5nDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5lPw63hurU54buq4buF4bu2aOG7qkcs4bq14buq4bupanvhu6rhur/hu6pvXeG6teG7qmZi4bq1OeG7quG6tTLhurXhu6pbLmfhu6rhurVhw6E0aOG7quG7h2HDreG7qmbhu7ZR4buq4bqzQGjhu6rhurPhu4HigKbDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nDmsOh4bqzOeG7qmbhu4V74buW4buoLy97Uj7hu7bDouG7h2FoZ2HDolJv4bq1L31dZuG6sWfDouG7hy/hurVdw7NmL+G7ruG7rOG7sFYvV+G7tH3hu6zhu6zDnVbhu7BYV2fhu6zDnVfhu7RY4buw4bq3VlLhuq/hu4c54buo4buqL8OZw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZ4oCm4buqb+G6oeG7qm8o4buN4buq4buF4bu2aOG7quG6tzLhurXhu6rDsuG7tuG6tWHhu6pnY2dSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZw5LEqeG7tuG7quG6scOh4bu24buqb8Ot4bq1OeG7quG6tUDhu43hu6rhurdA4buqPiTDoeG7quG6ssSRe+G7qm9d4bq14buqZmLhurU54buq4bq1MuG6teG7qlsuZ+G7quG6tWHDoTRo4buq4buHYcOt4buqZuG7tlHhu6rhurNAaOG7quG6s+G7gVHhu6rhu4Xhu7Zo4buq4bq3MuG6teG7qsOy4bu24bq1YeG7qmdjZ1Lhu6rhur7hu6pbLOG7jeG7quG6s8Opw6Hhu6rhurU5xKnhur3DoeG7qn0s4bq14buqZ+G7hcOi4bq1OeG7quG6t0DhurU54buqWzRo4buq4buP4buqZ2Fqe+G7quG7hS5n4buqe+G7tsOi4buqbzThu6pvw6E1e+G7qmfhu4Vk4bq1OeG7quG7heG7tmjhu6rhu7bhurXhu6pnw6JA4bq1UeG7qmdr4buq4bqxYSxo4buqfeG6reG6teG7qn0g4buH4buqbzXhu6pmw6HhurVh4buq4buDaOG7tuG6tWHhu6pvxKnhur3hurVR4buq4bq3QOG6s+G7qlsuZ1Hhu6pmbeG7qn3DrOG6tTnhu6rhurU5aGThurXhu6rhu4dhLOG6teG7qj7huqXhurVR4buqZm3hu6p9w6zhurU54buqZ2FoY3vhu6o+PcOi4buqbzXhu6pnYWx74buqbyhn4buqWzRo4buq4buHYT3DoeG7quG6t0DhurPhu6pnYV3DouG7qltp4bq1OeG7quG7g2jhu43hu6pn4buF4bqh4bq1YVLhu6rhu6k/e+G7qj7DoTVnUeG7quG7heG7tmjhu6rhur/hu6pbLOG7jeG7qnthw6Phu6pmbeG7qn3DrOG6tTnhu6rhurXEqeG6u3vhu6o5w6Ez4bq1OeG7quG6sWHDouG7tuG6teG7qls24buqZ8Sp4bq7w6FR4buqPuG6v8Oh4buqbyjhu43hu6rhurNA4buqe2Fp4bq1OeG7qnvhuqXhu6pv4bqj4buq4bq1OeG6rWfhu6pn4buFw6LhurU5UeG7qiXhurXhu6rhurPEkWfhu6rhurch4bq14buq4bq3QOG7quG6tWHhurvhu6rhurMkw6FS4buq4buE4bu2aOG7quG7tuG6teG7qmfDokDhurXhu6phw6E14bq14buqWyThu6p74bql4buq4bqzP2fhu6rhur/hu6p7YcOq4buqR+G7hWjhurU54buqZyzhurPhu6pnYUDhurVh4buq4buHYWPhu6pPw6E1Z+G7qkfhu4XhuqFR4buqe+G7uHvhu6pmw6EyaOG7qmdh4bqj4buqZ+G7hTLhurXhu6pb4bqj4bu24buqPkDhurXhu6pnw6PhurVhUuG7quG6tGFu4bq1OeG7qjnhuqXDoeG7qlvDqVHhu6pmaOG7qmZoUeG7quG7heG7tmjhu6p7PcOhUeG7quG7heG7tmjhu6p9NOG6tVHhu6pbxKnDqnvhu6pbM+G6teG7qm/hurvDoeG7qmfhu7bhu43hu6p7YeG6o+G7ql3hurPhu6rhurXEkcOh4buqZ+G7hcOq4buqZ+G7hcOi4bq1OeG7quG6sWEq4buH4buqZ2FA4bq1YeG7quG7h2FjUeG7qls24buq4buFZMOh4buqe+G6peG7quG6sz9n4buqZ+G7hcOi4bq1OeG7quG6tWFu4bq1OeG7qj5u4bu24buqe+G6ueG6s+G7qlsh4bqz4buqLuG6s+G7qnvhu4vhu7bhu6o+w6EzZ+G7qj7hu7bDouG7qjnDoeG7tuG7qlvhuqHhurVhUsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmcOaw6HhurM54buqZuG7hXvhu5bhu6gvL3tSPuG7tsOi4buHYWhnYcOiUm/hurUvfV1m4bqxZ8Oi4buHL+G6tV3Ds2Yv4buu4bus4buwVi9X4bu0feG7rOG7rMOdVuG7sFhXZ+G7rMOdV+G7tFjhu7DhurdXUuG6r+G7hznhu6jhu6ovw5nDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nhurQ5xKnhur3DoeG7qn0s4bq14buqZ+G7hcOi4bq1OeG7quG6t0DhurU54buqWzRo4buq4buP4buqZ2Fqe+G7quG7hS5n4buqe+G7tsOi4buqbzThu6pvw6E1e+G7qmfhu4Vk4bq1OeG7quG7heG7tmjhu6rhu7bhurXhu6pnw6JA4bq1UeG7qmdr4buq4bqxYSxo4buq4bq3QOG6s+G7qlsuZ1Hhu6p94bqt4bq14buqfSDhu4fhu6pvNeG7qmbDoeG6tWFR4buqZm3hu6p9w6zhurU54buq4bq1OWhk4bq14buq4buHYSzhurXhu6o+4bql4bq1UeG7qmZt4buqfcOs4bq1OeG7qmdhaGN74buqPj3DouG7qm814buqZ2Fse+G7qm8oZ+G7qls0aOG7quG7h2E9w6Hhu6rhurdA4bqz4buqZ2Fdw6Lhu6pbaeG6tTnhu6rhu4No4buN4buqZ+G7heG6oeG6tWFSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZw5rDoeG6sznhu6pm4buFe+G7luG7qC8ve1I+4bu2w6Lhu4dhaGdhw6JSb+G6tS99XWbhurFnw6Lhu4cv4bq1XcOzZi/hu67hu6zhu7BWL1fhu7R94bus4busw51W4buwWFdn4busw51X4bu0WOG7sOG6t1hS4bqv4buHOeG7qOG7qi/DmcOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmeG7qT974buqPsOhNWfhu6rhu4Xhu7Zo4buq4bq/4buqWyzhu43hu6p7YcOj4buqZm3hu6p9w6zhurU54buq4bq1xKnhurt74buqOcOhM+G6tTnhu6rhurFhw6Lhu7bhurXhu6pbNuG7qmfEqeG6u8Oh4oCmw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZw5rDoeG6sznhu6pm4buFe+G7luG7qC8ve1I+4bu2w6Lhu4dhaGdhw6JSb+G6tS99XWbhurFnw6Lhu4cv4bq1XcOzZi/hu67hu6zhu7BWL1fhu7R94bus4busw51W4buwWFdn4busw51X4bu0WOG7sOG6t1lS4bqv4buHOeG7qOG7qi/DmcOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmeKApj7hur/DoeG7qm8o4buN4buq4bqzQOG7qnthaeG6tTnhu6p74bql4buqb+G6o+G7quG6tTnhuq1n4buqZ+G7hcOi4bq1OVHhu6ol4bq14buq4bqzxJFn4buq4bq3IeG6teG7quG6t0Dhu6rhurVh4bq74buq4bqzJMOhUsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmcWpYeG6o+G7quG6tDlo4buNN+G6teG7qkdhaeG7jeG7qkFA4buq4bq/4buq4bqxYWjhu6pHYUDhurVh4buqxali4bq1OeG7qnthw6Lhu6o+w6EzZ+G7oOG7quG6vuG7quG6sWFo4buqYcOhNeG6teG7quG6teG7tuG7jeG7qnvhuqXhu6rhurFhw6I94bq1OeG7quG7tOG7sOG7qmHEkeG7qmfhu4Vk4bq1OeG7quG7heG7tmjhu6rhu7bhurXhu6pnw6JA4bq1UuG7quG7ucOh4bu24buqW+G6oeG6tWHhu6p7YeG6o+G7quG6t0DhurPhu6rhurU5YTThu6p74buJ4bq1OeG7quG6tyxo4buqW+G6vcOh4buq4buFZMOhUeG7qmdr4buqPiLhu6pnYsOh4buqWyThu6pnYV3DouG7qj5j4buq4bqzIOG7qlvDoeG7quG6t0DhurPhu6rhu4Xhu7ZoUuG7quG7hOG7tmjhu6rhur/hu6pbLOG7jeG7quG6tTnEqeG6vcOh4buqfSzhurXhu6pnYcSp4bq94bq1OeG7quG6t0DhurPhu6rhu4No4bu24bq1YeG7quG6tSXhurNS4buqR+G7hcSp4bq7e+G7quG6scOh4bu24buqe2HEqeG7tuG7qlvEqcOqe+G7quG7g2jhu7bhu6p74bu4e+G7quG6t+G6u+G7h+G7qmco4buH4buqYWgu4bq14buq4bq1MuG6teG7quG6t0DhurPhu6rhu4Xhu7Zo4buqe2HDo+G7qmdhXcOi4buq4bqxw6HhurVh4buq4bq1OWHDoTXhurNS4buq4bqwYcOh4buqW8Spw6p74buqZ2Hhu7bhurPhu6o5w6Hhu7bhu6p74bu4e+G7quG6t+G6u+G7h+G7qmco4buH4buqYWgu4bq14buqbzThu6pn4buFZOG6tTnhu6rhu4Xhu7Zo4buq4bu24bq14buqZ8OiQOG6teG7qmdhXcOi4buqZ8OhMmjhu6p7YWgp4bq14buqT8OhXWfhu7nhu5nhu4bhu6rhurUy4bq14buqe+G7ieG6tTnhu6pnYWgo4bq14buq4bq3w6rDoeG7qmHhurnhurXhu6pn4buFw6LhurU54buqb8OhNXvhu6rhurdA4bqz4buq4bq1OWE0UsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmcOaw6HhurM54buqZuG7hXvhu5bhu6gvL3tSPuG7tsOi4buHYWhnYcOiUm/hurUvfV1m4bqxZ8Oi4buHL+G6tV3Ds2Yv4buu4bus4buwVi9X4bu0feG7rOG7rMOdVuG7sFhXZ+G7rMOdV+G7tFjhu7DhurfDnVLhuq/hu4c54buo4buqL8OZw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZ4bq0w6E04bqz4buqb2jDoeG7qnvhu4vhu7bhu6rhurU5xKnhur3DoeG7qn0s4bq14buq4bqxYcOh4buqW8Spw6p74buq4bqzw63hu7bigKbDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nDmsOh4bqzOeG7qmbhu4V74buW4buoLy97Uj7hu7bDouG7h2FoZ2HDolJv4bq1L31dZuG6sWfDouG7hy/hurVdw7NmL+G7ruG7rOG7sFYvV+G7tH3hu6zhu6zDnVbhu7BYV2fhu6zDnVfhu7RY4buw4bq34buyUuG6r+G7hznhu6jhu6ovw5nDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5lG4bu2aOG7quG6sWHDoeG7qmdhaOG7qmHDoiN7YVHhu6rhurU5xKnhur3DoeG7qn0s4bq14buq4bq3I8Oh4buqPipn4buqZ+G7tuG7jeG7qm9Aw6Lhu6rhurdA4bqz4buqb8Os4buq4buF4bu2aOG7quG6s+G6u8OhUsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmUY94bq14buq4buHYSnhurPhu6rhu4Xhu7Zo4buq4bu24bq14buqZ8OiQOG6teG7qkcs4bq14buq4bupanvhu6pbJOG7qlvEqcOqe+G7qnsu4buH4buqe2Fq4bq1OeG7quG6tWEo4bq14buqPj3DouG7qmHEkeG7quG6tWEk4bq14buqYcOhNWjhu6pnKOG7h+G7qmdhNuG7qm/hurvDoeG7quG6tWEk4bq14buq4bqz4bu4e1Hhu6o+4bu2w6Lhu6o+4bqh4buq4buFw6Ey4bq1OVHhu6pbxKnDqnvhu6pnw6EyaOG7qmdhw6zhu6pvQOG7quG7g2g94bq14buq4bq34buP4buqZ2Fdw6Lhu6phNeG7qmdhY+G6tTlS4buq4bupLOG7jeG7quG6t0Dhu6pbw6E0aOG7quG6scOhNeG6teG7qls24buqOcOhaeG7h+G7qlvhuqPhu7bhu6rhu4dhxKnhurnhurU54buqZ+G7hcOhNuG6teG7quG6sWHhu7bDoeG7quG7g2jhu43hu6pn4buF4bqh4bq1YeG7qmY94bq14buqw7JoLmdR4buqZuG6ueG7qnthM1Hhu6pb4bql4bq1OeG7qjnhuqXDoeG7qj7hu7bDouG7qj7huqFR4buqfeG7uOG6teG7qmdd4bqz4buqW8OhNeG6teG7qmdt4buqZ2Fi4bq1OeG7quG6s8Oh4bq1YeG7qmfhu4Vo4buN4buqw7JoLmfhu6rhurU5aGThurXhu6o5Y3tR4buqZ2vhu6pb4bql4buqW8Sp4bu24buqZ2HEqeG6ueG6tTnhu6phw6E1aOG7quG7heG7tmjhu6rhu7bhurXhu6pnw6JA4bq14buqRyzhurXhu6rhu6lqe+G7qlvDoeG7qsOy4bu24buqYeG6ueG6teKApsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu5loZ2HDouG7heG7qMOZ4buZ4bq1YeG7qkdpw5ov4buHw5k=

Anh Tú

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bánh tẻ - Quà quê thương nhớ

Bánh tẻ - Quà quê thương nhớ
2021-01-12 17:31:23

PTĐT - Thị xã Phú Thọ là vùng đất có bề dày lịch sử với những làng nghề truyền thống lâu đời, tiêu biểu trong đó có bánh tẻ Hà Thạch, xã Hà Thạch. Hương vị đặc trưng của món...

Nơi lưu giữ nét đẹp truyền thống

Nơi lưu giữ nét đẹp truyền thống
2021-01-11 11:22:07

Nằm ở phía Nam huyện Thanh Ba, xã Đỗ Xuyên là nơi được nhiều người biết đến với các sản phẩm mây tre đan độc đáo, tinh xảo.

Đi tìm vị quýt Đan Hà

Đi tìm vị quýt Đan Hà
2020-12-31 15:04:27

PTĐT - Từ xa xưa, dân gian đã có câu “Bưởi Chí Đám, quýt Đan Hà, cà phê Phú Hộ, đồi trà Thái Ninh”, trong đó Chí Đám là xã có giống bưởi Sửu ngon nổi tiếng của huyện Đoan Hùng,...

Đậm đà vị chè xanh Mai Miếu

Đậm đà vị chè xanh Mai Miếu
2020-12-25 09:57:30

PTĐT - “Chè Mai Miếu, nõ điếu Sơn Vi, rượu Hạ Bì, men Tòng Lệnh". Từ xa xưa, chè Mai Miếu, xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy đã nổi tiếng gần xa bởi hương vị đặc trưng vốn có....

Đổi thay từ khu nông thôn mới

Đổi thay từ khu nông thôn mới
2020-12-22 17:04:45

PTĐT - Những ngày cuối năm, đi dọc các con đường tại các khu dân cư nông thôn mới đều cảm nhận được sự đổi thay từ những vùng quê.

Nghề làm ván ép

Nghề làm ván ép
2020-12-22 15:45:16

PTĐT - Với lợi thế diện tích đồi rừng lớn, nghề làm ván ép đã “khoác áo mới” cho vùng đất Ấm Hạ (huyện Hạ Hòa). Không chỉ mang hiệu quả kinh tế cao, tạo ra nhiều việc làm, giúp...

Vị Dổi Xuân Sơn

Vị Dổi Xuân Sơn
2020-12-18 15:41:15

PTĐT - Hiện diện trong hầu hết các món nướng, món chấm, hạt Dổi là thứ gia vị đặc biệt, không thể thiếu trong bữa ăn của các dân tộc vùng Tây Bắc. Về xã vùng cao Xuân Sơn huyện...

Đền Trù Mật - Tiếng vọng từ ngàn xưa

Đền Trù Mật - Tiếng vọng từ ngàn xưa
2020-12-12 08:25:15

PTĐT - Theo thông lệ từ bao đời nay, cứ vào dịp 17/2 và 16/10 âm lịch hàng năm, nhân dân ở xã Văn Lung nói riêng và thị xã Phú Thọ nói chung lại sửa soạn lễ vật hội tụ về Đền...

Những hạt ngọc trời ngũ sắc

Những hạt ngọc trời ngũ sắc
2020-11-28 09:11:41

PTĐT - Trong kho tàng văn hoá đặc sắc của người Mường, huyện Tân Sơn, văn hoá ẩm thực là một khối giá trị đồ sộ với những món ăn vừa dân dã, vừa độc đáo mang đậm nét của núi rừng.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long