Cập nhật:  GMT+7
cMOK4bunw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Thur/hur7hu5xJ4bqmw7pxa+G6psO54bqk4bq+RcOMw7nGoOG6qsO5w4zDisOD4bucw7nhu5zDikTDueG6vOG6vsOV4bq+w7nGoHfDucON4bu54bucw7nhu6bDleG6vsO54bq84bq+eMO54bq0w4pTd8O54bqkxILhu6jDueG7p+G7neG7peG7peG7pcO54buBw6ohcC/DiuG7p3Fw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qs4buKw4Lhu6jDunFw4bq+w43hurzDueG7msag4bq0w7XDui8v4bq04bud4bqyd+G7iuG7lMOK4bui4bucw4rhu4rhu53hu6bDjC/DguG6puG7mkjhu5zhu4rhu5Qvw4zhuqbFqOG7mi/FqeG7pcWp4buvL+G7qXbDgsWp4bul4bur4bupxrDhu6Xhu6nhu5zhu6fhu63hu6fhu6/hu6nhu69J4bun4budR+G7lOG6vMO6w7kvcXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lDThuqZ3w4LDunEuw4p3w4zhurxJ4bq+4bubw7nhurTDiuG6vkThurTDucav4bqmw7nhuqThur5Fw4zDucag4bqqw7nDjMOKw4Phu5zDueG7nMOKRMO54bq84bq+w5Xhur7DueG6pOG7tcO54bqkU+G7kOG6tMO5xqB3w7nDjeG7ueG7nMO54bumw5Xhur7DueG6vOG6vnjDueG6tMOK4buEw7l2xrDhu6XDueG7gcOqIeG7ncO5KOG6vsSQ4buiw7nhuqTDgeG6tMO54bqy4bq+ReG7nMO5SXnDuUjDinjhurTDisO54bq04buIw7nhu5zDisOJw7nhuqTDgeG7nMO5w43hu6J3w7nhu5zGoMOa4bq0w7nhu5zhu6Lhu6hEw4zDueG7pnnDucOMw4rhuq7DjMO5xq/huqbDueG6vOG6vnfhu4rDueG6pETDjMO54buc4bquw4zDucOMw4p54budcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7pxw6NE4buiw7nhurLDvcOMw7nhu6hD4buiw7nhu5zDiuG7gOG6tMOKw7nhu6Z5w7nDjeG7isOM4bq8w7nDjeG7ok7DjMO54bqkU+G7kOG6tMO54bua4buSw7nDiuG7pOG7osO5w43Dk+G7nMO54bq0w4rhur5E4bq0w7nGr+G6psO54bqk4bq+RcOM4bubw7nDjMOKU8OM4bq8w7lJw73hur7DueG6tMOKU3fDueG6pFHDuUjDiuG7s8O5w4zhu7fDjOG6vMO54buceeG6vsO54bq0w4rhu4DDjMOKw7nhu5rhu7nDjcO54bumxJDDucONw5Phu5zDueG6tMOK4bq+ROG6tMO54bq/4bqm4buaSXfDueG7nMOK4buGw7nDiuG7teG7qMO54buW4buid8OMw7nhu5zhuqLDjcO54bucw5Xhur7DuS7DinfDjOG6vEnhur4t4bq0w4rhur5E4bq0w7nGr+G6psO54bqk4bq+RcOMw7nGoOG6qsO5w4zDisOD4bucw7nhu5zDikTDueG6vOG6vsOV4bq+w7nhu6ZVd8O5xqB3w7nDjeG7ueG7nMO54bumw5Xhur7DueG6vOG6vnjDueG6tMOK4buEw7l2xrDhu6XDueG7gcOqIeG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6cS7DinfDjOG6vEnhur7DuUl5w7nhu5rhu7PDjMO54buUw4rhurDDjcO5w4Lhu4rDueG6tE3DjOG6vMO54buc4buow7lr4bq+SeG6vsO5LnfGoMO5NcOMw4Lhu6Lhu5rhu5zGoOG7qMO54bucw4rhur5E4bucw7lIRMO54bumecO54bua4buzw4zDucav4buiw4Phu5zhu53DuS7DinfDjOG6vEnhur7hu5vDucOKd+G7qMO54bq0xKjDjMO54bq04buIw7nhu5xDw4zDueG6vErhur7DuS7DinfDjOG6vEnhur7DucOj4bqmw43huqbhurR34bubw7lJecO5w43Dk+G7nMO54bq0w4rhur5E4bq0w7nGr+G6psO54bqk4bq+RcOMw7nhu5rhur5D4buiw7nDjMOKS8O54bqk4bu1w7nhurzhuqLhu6jDucOMw4rhur7EkOG7osO54buaw5rDueG6tMOK4buew7nhu6rDueG7mnfhu6LDuUjDiuG6vsO54bqkU+G7kOG6tMO5xqB3w7nDjeG7ueG7nMO54bumecO54buW4bui4buzw4zhurzDueG6snjDuUl5w7nDjeG6tuG7osO5xq/huqbDueG6pOG6vkXDjMO54bq84bq+eMO54buUw4rhu7Phur7DueG6tMOK4bu3w4zhurzDucOMw4rDg+G7nMO54bucw4pEw7nhurzhur7DleG6vuG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6cS7DiuG6vkThurTDucav4bqmw7nhuqRT4buQ4bq0w7nhu5zGoHfDjOG6vMO54bqy4buCw7nhuqTDk8OM4bq8w7nhurThu47DueG6pOG6vkXDjMO54bq04buIw7nhurRNw4zhurzDueG7muG7osOD4bucw7nhu5xT4buOw4zhurzDueG6pFPhu47DjOG6vMO54bun4bub4bun4buxw7nDjeG7tcO5ScOa4bq04bubw7nhu5xO4bq0w7nhuqTDk8O54bucTuG6vsO54bqkd8O54bq0w4rhu4TDucaw4bulw7lIw40vw4rhu53DueG6v+G7ouG7qMO5w4zDiuG6vkPDjMO5xq/huqbDueG6pOG6vsO5SMOow43DueG7psOV4bq+w7nDjcOT4bucw7nhu5pOw7nhu5zhu4DDjMOKw7nDjOG7t8OM4bq8w7nhu5zDiuG7nsO54bum4buCw7nDjMOKU8O54bqk4bq+xJDhu6LDucOKxKh3w7lIw4pNw4zhurzDuUjDiuG7gOG7m8O5w4pFw7nhu5zDik7DjOG6vMO54buaU+G7kuG6vuG7m8O54bqkeeG6vsO5xqB3w4Lhur7hu4rDueG7pnnDueG7nMOK4bquw43DueG6tMOK4buAw7nhurThu7PDueG6tHfDjeG6psagd8O5SeG7oOG6vuG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6ccOjw4pTw4zhurzDueG6pOG6vsSQ4buiw7nhurzhuqLhu6jDucODw4zDueG7nFPhu5DDjOG6vMO5w4zDisOD4bucw7nhu6bEkMO5LsOKd8OM4bq8SeG6vsO5SXnDueG6skPDjMO54bqyeMOMw7nhurThu4jDueG7nMOKw4nDueG6vOG6vnfhu4rDucav4bqmw7nhu5zDleG6vsO54buc4bquw4zDucOMw4p5w7nhurLDvcOM4budw7nhur/Dinfhu6jDueG7puG7hsO54buUw4rhu7Phur7DueG6pETDjMO54bqkw73hur7DuUnhu6rDueG7pnnDueG7nMag4buzw7nhu5TDiuG7gOG7m8O5w4zhurxTw5Thur7DucOC4bugw4zhurzDueG6tOG7iMO54bucw4rDicO54bqkw4Hhu5zDucON4buid8O54bq0w4rhur5E4bq0w7nGr+G6psO5w4x54buow7nhu5zGoMOa4bq0w7nhu5zhu6Lhu6hEw4zDueG7nMagQ8OMw7lIQ8OMw4rDucON4buid8O54bqyeMOMw7lXSeG6vuG6snfhurJ3w7nhu6Z5w7nhu5p34buiw7nhuqThu4jDucOMw4rhuq7DjMO5w4p5w4zhurzDueG7nMO94bq+w7nhurLDg+G7nMO5SOG7sMO5w4zhu47hur7DucOMeeG7isO5w4pKw7nDjeG7ok7DjOG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6ccSpxJDDucONw4Hhu5zDuUhWw7nhu5zDiuG7ouG6ruG7nOG7m8O5LsOKd8OM4bq8SeG6vsO54bq04buIw7nhurTDiuG6vsSQ4buiw7nDgnnhur7DucWp4bub4burw7nDjeG6rOG7nOG7m8O5xqDDk8OM4bq8w7nhu6fhu5vhu6vhu6XDucON4bqs4bucw7nhu6Z5w7nhurR34buKw7nhu6fhu5vhu6/hu6XDucON4bqs4buc4budw7lr4bqmw7nDjMOBw4zhurzDucawxanGsMO5SOG6vOG7m8O54bq04buIw7nhu5zDisOJw7nhu6bhuq7DjMO54bq0w4rhu6Lhu6jDicOMw7nDjcOT4bucw7lIw4pO4bq+w7lJU+G7kMOM4bq8w7nDjOG6vFPDlOG6vsO54bumecO5w4p5w4zhurzDuUlDw4zDueG7nMOV4bq+w7nGsOG7peG7pcO5SOG6vOG7ncO54bqj4buM4bq+w7lJxILDjMO54buaw73hurTDueG6pMSC4buo4bubw7nGr+G6psO54bq04buIw7nhu5zDisOJw7nhurTDisO94buow7nhu5zGoEPDjMO54buW4bui4bu1w4zhurzDueG6pFPDlMOM4bq8w7nhu5xVw7nhu6nhu6XDuS3DueG7p+G7peG7pUjDjeG7m8O54buc4bug4buow7nhu5zDiuG6puG7isO54bq0eOG6tMOKw7nDjOG6vFPDlOG6vsO54bqk4bq+xJDhu6LDuUjDiuG6vsOJw4zDucav4bqmw7nhurTDisO94buow7nhu5xVw7nhu5xOw4zDucOKd+G7qMO54bucw4rhu4DhurTDisO5w4zDisODw4zDueG6vHfhu53DuS7DiuG6vkThurTDucav4bqmw7nhu5pCw7nDjcOD4bucw7nhu5xVw7nhu63DueG6pETDjMO54bun4bulw7nhurzhur7DlMO54bqkw4nDueG7msO94bq0w7nhuqTEguG7qMO54buU4bq+w4zhu51wL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qs4buKw4Lhu6jDunE04bq+RcOMw7nhu5TDiuG6vkPDjMO54bqy4buzw4zDucOKd+G6vsO54bq0w4rhu4zDucOM4bq8T+G6vsO54bq0UXfDuS7DinfDjOG6vEnhur7DueG6tOG7iMO54bq84bq+eMO5SMOK4buS4bq+w7nhuqThur7DicONw7nhu5xVw7l2xrDhu6XDueG7gcOqIeG7n8O54bunxanhu6Xhu6Xhu4HDqiHDueG7psOV4bq+w7nhu5Thur7DjMO5ScOVw4zDucOK4buOw4zhu6Hhu53DucOj4bq84buKeeG6vsO5xqB3w7nGr+G6psO54bq0UsOM4bq8w7nhurThu4jDueG7lMOK4bq+Q8OMw7nhurLhu7PDjMO54bqyd8O54bq0w4rhu4zDucOM4bq8T+G6vuG7m8O54bqkU+G7kOG6tMO54bqyeMOMw7nhu6bDleG6vsO54bq84bq+eMO54bun4bur4bul4bulw7nhu4HDqiHhu51wL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5RX4bui4bucw4rhu4rGoMO6ceG6v8OK4bqm4buKw7nhur/hur9rxKnDo3Av4buUcQ==

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Kia ra mắt hộp số sàn điện tử

Kia ra mắt hộp số sàn điện tử
2020-06-27 06:19:26

Hệ thống hộp số mới giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí CO2 sẽ được sử dụng trong các mẫu xe sắp tới.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long