Cập nhật:  GMT+7
LuG7g1194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu51Q4buFcOG7iWJ7IeG7rGJ9cOG6teG7nX3hu4k34buFfeG7i+G7g8OyauG7h33huqvDueG7l+G6rX3hu6NxN33huq3Dui4v4buDXSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4buCYjbhuql7IVDhu4Nia33huqnFqX1w4buDYWt9UOG7g8OyauG7h31ww7l94bqtdTZ94bqmw7V94buG4buFNmt9cOG7g8OyauG7h33hu6vhurVqfXBh4buFJn1w4buN4buFfXDhu4Phu4XDqnF9MltAfcOyfXDDsn1w4bq14budfeG7iTfhu4V94bqtdTZ94bqt4buTfeG7ocahfeG6qzhrfXA5a33hu4k34buFfeG7rWJ94bud4buDYeG7hX3huq1sfWrhu4XDqWp94buDOWp94buhxrB94bqpdGrhu4d94buL4buDw7Jq4buHfeG7o3E3fV1bfWrDoMSpJn3huq3hu5N94buhxqF94bqrOGt9cDlrfeG6rcO6auG7h33huq1sfXDhu4PDqn3hu6HGsH3huql0auG7h33hu61ifeG7g+G7l+G7nX3huqvhu49q4buHfXDhu6d9XX1qw6DEqX1w4bufxqF94buJw6lqfWrhu4PDuWrhu4d94bur4buZ4buFfeG7oeG7jX3hu4nDueG7l2rhu4d94buL4buDw7Jq4buHfeG7o3E3fV1bQH3hu6Hhu4194butYn3hu6HGoX3hu4Phu6lxfeG6rXNq4buHfeG7gzlq4buHfeG6rXU2feG6reG7k33hu6HGoX1qOOG7rz8/Py4v4budIS5wNuG6p+G7iWJ94buhcOG7r+G7iWLhu7Z7xKk24buf4buH4buFaiUi4bud4butfTZxcGt7IS5w4bufIS5w4bqpIS7hu4XEqeG7h33hu6Hhu5/huq3hu7Z7Ly/huq0/4bqnNmvhu53hu4NxcOG7g2s/4burai/huqli4buh4buLcGvhu50vamLhu7Hhu6EvXSIiNC8wNOG6qSBdMSAgW1twMDUwIjHhu4ldP8Os4bud4buHe30vIS4vcOG6qSEuL3Dhu58hLnDhu58hLnDhuqkhLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IeG6pmFrfeG6q2HEqX1w4buN4buFfXDhu4Phu4XDqnF9MltAfcOyfXDDsn1w4bq14budfeG7iTfhu4V94bqtbH1q4buFw6lqfeG7gzlqLi/hu50h4buhxrB94bqpdGrhu4d94buL4buDw7Jq4buHfeG7o3E3fV1bfWrDoMSpfXBmauG7g31w4bunfWrDoMSpfeG7oWFqfeG7rXHhurdwPy4v4budIS4vcOG6qSEuL3Dhu58hLi9wNuG6p+G7iWIhLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IeG6psO1feG7huG7hTZrfXDhu4PDsmrhu4d94bur4bq1an1wYeG7hX3huqs2auG7h33huqnFqX1w4buDYWt9UOG7g8OyauG7h31ww7l94bujceG7r33huqtoauG7g33hu6vhurt94bqrOGt9cDlrJn3hu6E3cH3hu4M54bqt4buDJn3huq3hurfhu5194buH4buF4bq34buvfeG7neG7g2Phu5194buJN+G7hX3hu61ifeG6reG7k33hu4fhu4Xhu5nhu4V94bqrw7nhu5Vq4buHfeG6p8O1Py4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHEqMO1cH1w4bufa2rhu4d9auG7g+G7qWrhu4d94buvw6lxfeG6reG6s3F94bqr4buN4buFfeG7q+G7meG7hX3huq3hu5N94buhxqF94bqrOGt9cDlrfeG7iTfhu4V94butYn3hu4k4feG7neG7g2Hhu4V94bqtbH3huqt1feG7rWJ9cOG6teG7nX3hu4k34buFfeG6rTfhuq194buDOWrhu4d9cMO54buTauG7h33hu6Vq4buHfeG7q+G7meG7hX3hu4nDuXF94buJw7nhu5dq4buHfeG6qzhrfXA5a33hu4fhu4Phu4V9cOG7n2tq4buHfeG7h+G7heG6t+G7r33hu53hu4Nj4budfeG6qzhrfXA5a33hu4k34buFfeG7rWI/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IeG7rGJ9cOG6teG7nX3hu4k34buFfXDhu4Nxw7Xhuq194buhxqF94buD4bupcX3huq11Nn3huq3hu5N94buhxqF94bqrOGt9cDlrfeG7iTfhu4V94butYj994bqsbH1w4buDw6p94buhxrB94bqpdGrhu4d94butYn3hu4Phu5fhu5194bqr4buPauG7h31w4buD4buV4buFfeG7gzlqfXDhu6d9W119asOgxKl9cOG7n8ahfeG7icOpan3hu6vhu5nhu4V94buh4buNfeG7icO54buXauG7h33hu4vhu4PDsmrhu4d94burw7nhu5dwfeG7o3E3fV1bQH3hu6Hhu4194butYn3hu6HGoX3hu4Phu6lxfeG6rXNq4buHfeG7gzlq4buHfXDDueG7k2rhu4d94bulauG7h33huq11Nn3huq3hu5N94buhxqF94bqrOGt9cDlrKi4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyFQ4bufa2rhu4d94bqrbCZ94bud4buDYeG7hX3huqdha33huqthxKl9cOG7jeG7hX1w4buD4buFw6pxfTJbQH3Dsn1ww7J9cOG6teG7nX3hu4k34buFfeG6rWx9auG7hcOpan3hu4M5an3hu6HGsH3huql0auG7h31wZmrhu4N9cOG7p31qw6DEqX3hu6Fhan3hu61x4bq3cH3hu4vhu4PDsmrhu4d94bujcTd9XVt9asOgxKkmfeG6rWx94buL4buFw6pxfeG7iWs54buFfXDhu4PDsmrhu4d94bqpdGrhu4cmfeG7i2bhuq3hu4N9cOG7g8O54buZ4bqtfeG7neG7g3N94buD4buX4budfeG7i2bhuq3hu4N9cOG7g8O54buZ4bqtfeG7rWJ94bqt4buTfeG7h+G7heG7meG7hX3huqlzauG7h33huqvDqn3hu6E3cH3hu4M54bqt4buDfXDhu59rauG7h31Q4bufcWrhu4d9cOG6scSpfeG7oTdwfeG7gznhuq3hu4N94buJN+G7hX3hu61iPz8/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IeG6qOG7heG6vWp9cGbhuq3hu4N9cOG7jeG7hX1w4buD4buFw6pxfeG6rXU2feG7oeG6sWp9cOG6teG7nX3hu4k34buFfXDhu6d9XT9bW1t9xKkifeG6q+G6uWp9XTA/W1tbxKkiLi/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IeG6qsOqfeG6p2FrfeG6q2HEqX1w4buFw6lxfeG6reG7g3HDomp94buh4bqxan1w4bq14budJn3huqnFqX1w4buDYWt94buvw6lxfeG6reG6s3F94bqt4buTfeG7ocahfeG6qzhrfXA5a33hu4k34buFfeG7rWJ9w7J9cMOyfeG6rWx94buJw7lxfeG7icO54buXauG7h33huqs4a31wOWt9XVtbW33hu4Nu4bqtfeG7q+G7hcOpan1w4bufxqF94buJw6lqfeG7neG7g2Hhu4V94bqtbH1mcH1q4buD4bq3cH0ifeG7oeG6sWp9cOG6teG7nX3hu4k34buFfeG7rWJ94bqnYWt94bqrYcSpfeG6qeG7heG6vWp9cGbhuq3hu4N9xKnhu5Hhu4V94buh4bqxan1w4buDYmt94bujceG7r33huqtoauG7gz994bug4bqxan1w4bq14budfeG7iTfhu4V9w7J9cMOyfeG7neG7g2Hhu4V94bqtbH3huqt1feG7g+G6vX1w4buD4buNauG7h33huqfhu4XDqmp94bqnN2t94buD4buF4bq9cX3huqvDueG7lWrhu4d94bqnw7UmfeG6q3V9cGdq4buDfeG7g3Hhu41q4buHfeG6rTfhuq194bqnOOG7hX3hu4Nu4bqtfXDhu4Nia31qw7Xhu4V94bqpcWrhu4d94bqt4buDw7nhu5Nq4buHfXDhu59nauG7g33huqs4a31wOWs/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IeG6qOG7heG6vWp9cGbhuq3hu4N9cOG7jeG7hX1w4buD4buFw6pxfeG6rXU2feG7oeG6sWp9cOG6teG7nX3hu4k34buFfeG6qzhrfXA5a33huq034bqtfeG7gzlq4buHfeG7s10mfeG7syImfeG7syB94burOH3hu7MwfeG7iTh9XT9bW1vEqX0ifSp94bqrOGt9cDlrfeG6rTfhuq194buDOWrhu4d94bqmXX3hu6s4feG6piJ94buJOH00P1tbW8SpfSJ9Kn3huqs4a31wOWt94bqr4bq5an3hu4M5auG7h33huqx94buJOH1dWz9bW1vEqX0ifSp94bqtbWp94bqrOGt9cDlrfeG6q+G6uWp94bqtN+G6rX3hu4M5auG7h33huqgmfUJ94burOH3hu4B94buJOH1dMD9bW1vEqX0ifT8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3shUHHhu6/hurlqfeG6q8O54buVauG7h31w4bq14budfeG7iTfhu4V94bud4buDYeG7hX3hu4fhu4Phu4V94bufw7N9cOG7n2tq4buHfeG7h+G7heG6t+G7r33hu53hu4Nj4budfeG7rWJ9cOG6teG7nX3hu4k34buFLi/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IeG6qMWpfXDhu4Nha33huq3Dumrhu4d94bujceG7r33huqtoauG7g33hu6vhu4Xhur3huq194bqt4buDbmp94bqrw7nhu5Vq4buHfeG7h+G7hTZrfXDhu4PDsmrhu4d94bqtw7Jq4buHfeG6rcO1auG7h33huqvDqn3huqk54buvfeG7iTfhu4V94butYn3hu53hu4Nh4buFfeG6rWx94bqrdX3huq034bqtfXBnauG7g33hu4Nx4buNauG7h33hu4fhu4U2a31w4buDw7Jq4buHfeG7neG7g3N94buD4buX4budfeG7q+G7meG7hX1qw7Xhu4V94bqpcWrhu4d94bqt4buDw7nhu5Nq4buHfXDhu59nauG7g33huqs4a31wOWsmfWrhu4PDuSV94bqrw7nhu5Vq4buHfeG6p+G6o2rhu4cmfeG6q8O54buVauG7h33hu4Nk4budJn3huqvDueG7lWrhu4d94bqp4buN4bqtJn1w4bufcWrhu4d94bqpcX3huqvDqGt9anLhu4UmfeG6q8O54buVauG7h31w4buf4buTan3hu4nhurPhu68mfeG6q8O54buVauG7h31q4buH4bqzxKkmfeG7o3E2feG6reG6s3EmfeG6q8O54buVauG7h33hu53hu4Phu40mfXDhu4NofeG7rcOhJn1w4buDaH1w4buf4bq3an3huqvDsmrhu4d9auG7h8O54buV4buFPz8/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IVDhu59rauG7h33huqtsJn1wceG7r+G6uWp94bqrw7nhu5Vq4buHfXDhurXhu5194buJN+G7hX3hu53hu4Nh4buFfeG6q8O54buX4bqtfeG7h+G7g+G7hX3hu5/Ds31w4bufa2rhu4d94buH4buF4bq34buvfeG7neG7g2Phu5194butYn1w4bq14budfeG7iTfhu4U/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IeG6rOG7g8O54buTauG7h31w4bufZ2rhu4N94burOH1w4buD4buV4buFfeG7h+G7hTZqfeG6qzhrfXA5ay4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyEucDbhuqfhu4lifeG7oXDhu6/hu4li4bu2e8SpNuG7n+G7h+G7hWolIuG7neG7rX02cXBreyEucOG7nyEucOG6qSEu4buFxKnhu4d94buh4buf4bqt4bu2ey8v4bqtP+G6pzZr4bud4buDcXDhu4NrP+G7q2ov4bqpYuG7oeG7i3Br4budL2pi4bux4buhL10iIjQvMDThuqkgXTEgIFtbcDA1MCIx4buJIj/DrOG7neG7h3t9LyEuL3DhuqkhLi9w4bufIS5w4bufIS5w4bqpIS7hu50hUOG7n2tq4buHfeG7o3E3fXDhu59nauG7g31w4buDxanhuq194buDOGrhu4N94buDbuG6rX3hu6vhu4XDqWp94bud4buDYeG7hXsuL+G7nSFw4buDxanhuq194buD4buF4bq9an1dW33huqc44buFfXDhu4Phu4V94buJ4buFw6lqfeG7g2s4aj8uL+G7nSEuL3DhuqkhLi9w4bufIS4vcDbhuqfhu4liIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhuqrhu43hu4V94bur4buZ4buFfeG6rTfhuq194buDOWrhu4d94buJN+G7hX3hu61ifeG6pl0mfeG6piImfeG6rH3huqnFqX1w4buDYWt94bujceG7r33huqtoauG7g31w4buD4buV4buFfeG7h+G7hTZqfeG6qzhrfXA5a33huq1hfeG7iXZ9cOG7g3Hhu6/hurlwfeG7qzh9cOG7g8Wp4bqtfeG7gzhq4buDfXDDueG7k2rhu4d94bulauG7h33hu4k4fTAxMip9MDQ0feG7qzh9NDQ0feG7h+G7heG7lT99UOG7n2tq4buHfXDhu4Phu5Xhu4V94buH4buFNmp9ajjhu68mfeG7g27huq194bur4buFw6lqfeG6q8O54buX4bqtfeG6qzhrfXA5a33hu4vhu4XhurlqfXDhu4Phu6Xhuq194bur4bq7JX3hu4hx4bq1cH3hu4bhu4U2a31w4buDw7Jq4buHfeG6q8O54buVauG7h33huqfDtSp94bqs4bq3cX1wOWt94burOH3hu6HGsDZ94bqt4buD4bupNn1w4buDw7Jq4buHfXDhu4PDueG7lWrhu4cqfUrhu4fhu4Phu4Xhur3hu5194burdH3hu6vhurVqfXBh4buFKn3huqo5a33huqvhu6Xhuq19auG7h8O54buV4buFfeG7iTfhu4V94butYip94buKw719cOG7g3HhurVwfeG7iTfhu4V94butYj8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3sh4bqqN2rhu4d94bqt4buDcn12Jn1w4bufa2rhu4d9xKnDsmp94buDbuG6rSV94bqqOWt94bqr4bul4bqtfeG7iTfhu4V94butYn3hu6s4fVDhu4PFqeG6rX3hu4M4auG7g33hu4k34buFfeG7rWJ94buDbuG6rX3hu6vhu4XDqWp94bqrw7nhu5fhuq19cOG7nzZq4buHfeG6p2h9cOG7g8OpxKl94bqtN+G6rX3hu4vhu4XhurlqfXDhu4Phu6Xhuq194bur4bq7fXDhu4PFqeG6rX3hu4M4auG7g33huq3hurfhu5194bqt4bulcSZ9cOG6teG7nX3hu4k34buFfXDhu5/DqWp94bqrw7nhu5Vq4buHfeG7q+G7meG7hX3hu61ifcOyfXDDsn3huq1sfeG7g8O14budfeG7oeG7jX1wxal94bqrw7Vq4buHPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhu4rhu4Phu4V94buL4bq5cH1w4buDcuG6rX3hu4vhu4NsNn3hu4Nu4bqtJn3huqvDqn3huqvDueG7l+G6rX3huq3hurfhu5194bqt4buD4bulauG7h33huq3hu4NpJn3hu4fhu4Xhurfhu6994bqt4buD4bulauG7h31q4buD4bq1an3hu4vhu4Phu4V94buL4bq5cH1w4buDcuG6rX3hu4vhu4NsNn3hu4Nu4bqtfeG7g27huq194bur4buFw6lqfeG7neG7g2Hhu4V94buDazhqfXDhu4M4auG7g33huqc44buFfeG7i+G7hcOqxKl9cOG7nzZ94bur4bq7feG7iHHhurVwfeG7huG7hTZrfXDhu4PDsmrhu4d94bqrw7nhu5Vq4buHfeG6p8O1fXDhu4Nia33huqfDtX3huq3hurFxfeG7g2/hu4V94buhN3B94buDOeG6reG7g33hu4l2fXDhu4Nx4buv4bq5cD994bqq4buPauG7h31w4buD4buV4buFfXDhu4PFqeG6rX3hu4Phu4Xhur1qfV1bfeG6pzjhu4V9cOG7g+G7hX3hu4nhu4XDqWp94buDazhqfeG6q+G7jeG7hX3hu6vhu5nhu4V9xKnDsmp9cOG7g8Wp4bqtfeG7gzhq4buDJn3huqc44buFfXDhu4XhurlqfeG7iXPhu4V94buDZ2rhu4N94bqt4buD4bupfeG6reG7g+G7hX3hu6s4feG7iTfhu4V94butYn1w4bufw6lqfeG6q8O54buVauG7hz8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3shUOG7g2JrfeG6rOG7g2Zq4buDfeG7neG7g3UuL+G7nSE=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xe hơi ở Việt Nam cách đây 1 thế kỷ

Xe hơi ở Việt Nam cách đây 1 thế kỷ
2012-07-11 09:48:00

Vào năm 1926, đã có tổng cộng 10.299 xe cơ giới được đăng ký trên toàn Đông Dương, trong có 5678 chiếc ở Nam Kỳ, 2866 chiếc ở Bắc Kỳ và 966 chiếc ở Trung kỳ.

Top 10 xe sang tiết kiệm nhiên liệu

Top 10 xe sang tiết kiệm nhiên liệu
2012-07-10 07:44:00

Giá nhiên liệu có thể giảm, nhưng khả năng đi được quãng đường xa hơn với cùng lượng nhiên liệu vẫn là yếu tố quan trọng để các "thượng đế" quyết định chi tiền cho một chiếc xe mới.

Honda Việt Nam khuyến mãi lớn cho Air Blade FI

Honda Việt Nam khuyến mãi lớn cho Air Blade FI
2012-07-09 13:51:00

Công ty Honda Việt Nam cho biết từ nay đến hết ngày 31/8/2012, Honda Việt Nam thực hiện chương trình khuyến mãi dành cho xe Air Blade FI mang tên “Trước bạ trao tay, mua ngay...

Ôtô lội nước kiểu Trung Quốc

Ôtô lội nước kiểu Trung Quốc
2012-07-09 09:31:00

Nặng 1 tấn, tải trọng 3 tấn, chiếc xe ba bánh có thể di chuyển dưới nước với tốc độ 30 km/h và 60 km/h trên cạn.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long