Cập nhật:  GMT+7
4bqj4buV4bql4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7NA4buXQXFs4bqzw6Phuq3hurVr4buX4buPw4HhurXEqWlz4bq14buJ4buX4buNQeG6tXDhu5Xhu5fhurXhu7nhurThurVq4bqic+G7meG6tXBscuG6tcSp4buVxrBz4buZ4bq1c+G7gXPhu5nhuqMv4buV4bqlw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7lGxlauG6s8OjUGxy4bq1xKnhu5XGsHPhu5nhurVz4buBc+G7meG6tXDhu5XFqXPhu5nhurXEqeG7leG7o+G6teG7meG7l8OA4buz4bq14buV4bq7c+G6tcSp4buV4buN4bq1QeG7m3Phu5XhurVB4bu34bq7c+G7meG6tcSp4buVw6nhuqjhurVz4buBc+G7mTnhurVxw6p04bq14buVdWXhurVqZeG6teG7lWXhuqjhurXDgXPhu5nhurVB4buV4bqu4bq1amXhurVy4bq54bq1xKnDunPhurXEqeG7lcawc+G7meG6tXPDqXI54bq1QeG6uXPhurVz4buVZXPhu5lhYWHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s8SoZeG7s0Hhu5d0c+G6s8Oj4bqj4buXcuG7meG6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buXxKhsc0Fs4bu34bqz4bq14bu5QeG6qHFsMeG6s+G6puG7l2pB4buVN+G6teG6pcOi4bqnw6Lhu7Phuqw44bq14buVbOG7l+G7meG7lUE34bq14bqlw6LhuqVj4buz4bqsOOG6s+G6teG7ueG7t8SpMeG6sy8vxKlh4buJZXThu7Phu5XDgUHhu5V0YeG6pHMvamzhu7lwQXThu7Mvc2zhuqbhu7kv4bqn4bqt4bql4bqnL+G6peG6peG6pWrhuqfDosSR4bqnxJHDosSRQeG6pWJi4bqlccSRLXBsci3EqeG7lXRz4buZLXNlc+G7mWHhu6Hhu7Phu5nhurPhurVlcUEx4bqz4bqt4bq1a+G7l+G7j8OB4bq1xKlpc+G6teG7ieG7l+G7jUHhurVw4buV4buX4bq14bu54bq04bq1auG6onPhu5nhurVwbHLhurXEqeG7lcawc+G7meG6tXPhu4Fz4buZ4bqz4bq14bqm4buXakHhu5Ux4bqz4bqlw6LhuqfDouG6s+G6teG7lWzhu5fhu5nhu5VBMeG6s+G6pcOi4bqlY+G6s+G6tS/Do+G6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buzxKhl4buzQeG7l3Rz4bqzw6NA4buVdGXhurVwbHLhurXEqeG7lcawc+G7meG6tXPhu4Fz4buZ4bq1a8OAc+G7meG6tcSpw6nEqeG7leG6teG7meG7l8OA4buz4bq14buz4buVw6lB4bq14buVw4HhuqjhurVBxrDhu5fhurVrZeG6tUHDqcSp4bq1auG6onPhu5lh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8Oj4bqj4bu5QeG7t3Rz4buZw6NQbHLhurXEqeG7lcawc+G7meG6tXPhu4Fz4buZ4bq1ceG6ueG6teG7meG7mzbhuqMv4bu5QeG7t3Rz4buZw6PhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6NA4buVbHThurXhu7TDgUJz4buV4bq1RXPhu5XhurUt4bq1cMSQ4bq1QeG7lcOBw61B4bq14bqk4buXw7Jz4bq1xKnhu5Xhur9y4bq14bu5dcSp4bq1amXhurXEqcODZeG6tXLhu6tB4bq1QeG7lcOscuG6tXLEkOG6teG6pOG7l8O1cznhurVwbHLhurXEqeG7lcawc+G7meG6tXPhu4Fz4buZ4bq1ceG6ueG6teG7ueG6vXPhurXhu7Phu5XDrHLhurVr4bqueMSp4bq14buJ4bq5dOG6tcSp4buV4buN4bq1auG6u3Phu5nhurXhuqzhu51BOeG6teG7mWxxYWFh4bq1xKl14bq1xKnhu5XhurBl4bq1xKnDqcSp4bq1QeG7leG6uXPhu5XhurXhu7Phu5Vpc+G6teG6pMOtQeG6tXHhuqrhurXhu5V04buDxKnhurXhu5V0w6nhurXhu5XDucSp4bq1xKl14bq1cOG7leG6veG6tXPhur9z4buZ4bq1c+G7meG6v3PhurXEqeG7leG7g3M54bq14buVaOG7s+G6tUHhu5XhuqLhurXhu5V04buDxKnhurXhu7Phu5XDqUHhurVBw6lz4bq1cuG7q0HhurXhu7nGsOG6teG7ieG6sMSp4bq14bqs4bq74bq1IyjhurVB4bu3w7Jz4bq14bqk4bqgc+G7meG6tWpl4bq1cOG7leG7l+G6tUHhu5fhu43hu7PhurXhuqzDgMSp4bq14bqkduG7l+G6tcOpc+G7leG6tXPhu4Fz4buZ4bq1cuG7g0HhurVB4bu3d+G7l2HhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6NL4buX4buPw4HhurVz4bq54bqo4bq14buZ4buXw4Dhu7PhurXhu5Xhurtz4bq1xKnhu5Xhu43hurVB4bubc+G7leG6tUHhu7fhurtz4buZ4bq1xKnhu5XDqeG6qOG6tXPhu4Fz4buZOeG6tXHDqnThurXhu5V1ZeG6tWpl4bq14buVZeG6qOG6tcOBc+G7meG6tUHhu5Xhuq7hurVqZWHhurVT4buZdOG6ueG7l+G6teG7t2U54bq1cGxy4bq1xKnhu5XGsHPhu5nhurVz4buBc+G7meG6tcSpw7pz4bq14buZ4buXw4Dhu7PhurXEqeG7lcawc+G7meG6tXPDqXI54bq1QeG6uXPhurVz4buVZXPhu5nigKbhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6PhuqPhu7lB4bu3dHPhu5nDo1BscuG6tcSp4buVxrBz4buZ4bq1c+G7gXPhu5nhurXEqXXhurXhuqfhurVxdOG6u+G7lzfhuqMv4bu5QeG7t3Rz4buZw6PhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6Mt4bq1UGxy4bq1xKnhu5XGsHPhu5nhurVz4buBc+G7meG6teG6pMOtQeG6tXHhuqrhurXhu4nhur104bq14bqkw7XhurVqZeG6teG7ieG7h3Phu5nhurXEqcOpxKnhu5XhurVB4bq7dOG6tXLhu6tB4bq1cXbhu7PhurVy4bq5c+G7meG6tWvDtOG6tcSp4buV4buBc+G6tcSpw6nEqeG6tUHhu5dl4bq1xKnhurLEqeG6tUHGoXJh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8OjLeG6tVBscuG6tcSp4buVxrBz4buZ4bq1c+G7gXPhu5nhurXhu5V0w6nhurXhu5XDucSp4bq14buJ4bq9dOG6teG6pMO14bq14buJ4buHc+G7meG6tcSpw6nEqeG7leG6teG7lWjhu7PhurVB4buV4bqi4bq14buV4buNQeG6tcSpw6nEqeG6tUHhu5dl4bq1xKnhurLEqeG6tUHGoXJh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8Oj4bqj4bu5QeG7t3Rz4buZw6Phu7jhurThurVq4bqic+G7meG6tXBscuG6tcSp4buVxrBz4buZ4bq1c+G7gXPhu5nhurVrw4Bz4buZ4bq1xKnDqcSp4buV4bqjL+G7uUHhu7d0c+G7mcOj4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8OjUMSQ4bq1QeG7lcOBw61B4bq14bqk4buXw7Jz4bq1xKnhu5Xhur9y4bq14bu5dcSp4bq1amXhurXhu7TDgUJz4buV4bq1RXPhu5XhurXEqeG7lXThurXhu4nhu5fhu41BOeG6tWvDtOG6tXBscuG6tcSp4buVxrBz4buZ4bq1c+G7gXPhu5nhurXhu7Phu5XDqUHhurXhu5XDgeG6qOG6teG7leG7l8O1w4HhurXhu7XDgeG6veG6teG6pOG6ueG6tcSpdeG6tUHDqcSp4bq1auG6onPhu5nhurVrxrDhu5fhurXhuqR24buX4bq1ceG6uXPhurVqZeG6tUHhu5Xhu5vhurXhu4nhurtz4bq1xKlpc+G6tcSp4buVw4DhurXhuqrhurVy4burQeG6teG7ucaw4bq1a+G7l+G7j8OB4bq14bu5ZcOBN+G6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDoy3hurVA4buVdGXhurVwbHLhurXEqeG7lcawc+G7meG6tXPhu4Fz4buZ4bq14buV4bq5c+G7meG6tXPhu5nhurnhuqjhurXhuqR24buX4bq1QeG7lXXhu5fhurXhu7XDgWxz4bq1QeG7lXRl4bq14bqtw6LhurXhu7Phu5XDgEHhurVB4bu34bqudsSp4bq1cOG7leG7l+G6teG7t2XhurVr4bqud3Phu5lh4bq1xKjhu5XDuXPhurVxdOG6u+G7l+G6tXBscuG6tcSp4buVxrBz4buZ4bq1c+G7gXPhu5nhurXEqXXhurXEqeG7leG7o+G6teG7ucaw4bq14bu44buy4buS4bq14bqtw6LhurVB4bu3eeG6tXHDsnM44bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8OjLeG6tUDhu5V0ZeG6tXHhurvhu5fhurXhu7llw4HhurXhuqct4bqr4bq1QeG7l+G7jXPhu5k54bq1QcOBQuG6tXF04bq74buX4bq1cGxy4bq1xKnhu5XGsHPhu5nhurVz4buBc+G7meG6teG7ueG6tOG6tWrhuqJz4buZOOG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDoy3hurVQ4buV4buX4bq1QeG7lXRl4bq1cGxy4bq1xKnhu5XGsHPhu5nhurVz4buBc+G7meG6teG7lcOq4bqo4bq1QeG7lXRl4bq1cuG7q0HhurVxduG7s+G6tWvDg+G6tWrhurnhuqjhurVrw7ThurXEqeG7lWzhurXhu7Phu5XDg+G6tUF04bq5c+G6teG7ieG7q+G6teG7ieG7j+G6tXLhu4NB4bq1amXhurVy4buDQTnhurXEqeG7seG6teG6pOG6ueG6tXPhu5XDgnPhu5nhurXhu7Phu5Vpc+G6tWpl4bq14buJ4bud4bq14buVeeG6tUHhu5fhu43hu7PhurXhuqzDgMSp4bq1QeG7t+G6ssSp4bq1QeG7l+G7jeG7s+G6teG6pHbhu5fhurXDqXPhu5XhurVz4buBc+G7mTjhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6NR4bquw4HhurXhuqo34bq1S8O5xKnhurVwxJDhurVB4buV4bq5c+G7leG6teG7s+G7lWlz4bq1cGxy4bq1xKnhu5XGsHPhu5nhurVz4buBc+G7meG6tUHhu7fhuq52xKnhurVw4buV4buX4bq14bu1w4Hhuqjhu41B4bq1a+G7nXPhu5XhurVyw4FlOOG6tVPDsnPhurXhuq7DgeG6tUHhu5fDsnPhurXEqeG7lcO5c+G6tcSpw6nEqeG6tXF04bq74buX4bq1cGxy4bq1xKnhu5XGsHPhu5nhurVz4buBc+G7meG6tWvhuq54xKnhurXEqeG7leG7l+G7jUHhurXhuqzDgWhB4bq1QeG6tuG6tcSpw6nEqeG6tUHhu5Xhurlz4buV4bq14buz4buVaXPhurVB4bqy4bq1c+G7leG7l8Oyc+G6tXHhurlz4buV4bq1Qcahc+G7leG6tXPhu5Xhuq7hurVB4bu34bq54bq14bqsZXPhu5U54bq1c+G6rnbEqeG6tXDhu5V0w6lz4buZOeG6tUHhu5Xhur104bq1cuG7q8SpYWFh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8Oj4bqj4bu5QeG7t3Rz4buZw6NT4buVw4Jz4buZ4bq14bu5ZeG7l+G6tXFpcuG6tXDhu5Xhu5fhurXhu7nhurThurVq4bqic+G7meG6tXBscuG6tcSp4buVxrBz4buZ4bq1c+G7gXPhu5nhuqMv4bu5QeG7t3Rz4buZw6PhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6Phu7TDgUJz4buV4bq1RXPhu5XhurXEqeG7lXThurXhu4nhu5fhu41BOeG6tUHhu7d0c+G7meG6teG7tcOBw6nhurVB4bu34bubc+G7leG6tUHhuq7hurXhuqRoc+G6tcSp4buV4bq/cuG6teG7uXXEqeG6tWpl4bq14buZ4buD4buz4bq14bu3aEHhurVz4buV4buX4buPw4HhurVB4bu34bqud3Phu5nhurXhu5V44buz4bq14buJxanhu5fhurVwbHLhurXEqeG7lcawc+G7meG6tXPhu4Fz4buZ4bq1cuG7reG7l+G6tXPhu5nhurnhuqjhurVz4buV4bquc+G7meG6tXHhurlz4bq1amXhurVw4buVxalz4buZ4bq1QeG7lcO04bq1xKnhur3hu5fhurVB4buV4buXw7VzOeG6tUHhu5XDrXLhurXEqeG7lcah4bq1xKnDunPhurXhu7nDrXLhurVy4bq5w4HhurXhu5Xhu69z4bq1cOG7leG7l+G6tUHhu7fhur3hu5fhurXhu7XDgWXhurVy4bqgZeG6teG7lcOoYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo1DEkOG6tUHhu5XDgcOtQeG6teG6pOG7l8Oyc+G6tcSp4buV4bq/cuG6teG7uXXEqeG6tWpl4bq1xKnhu5Xhu6PhurXhu7dl4bq14bqp4bq14bu5ZeG7l+G6tXFpcuG6tUHhu5Xhuq53c+G7meG6teG7meG7g+G7s+G6tXDhu5Xhu5fhurXhu7nhurThurVq4bqic+G7meG6tXBscuG6tcSp4buVxrBz4buZ4bq1c+G7gXPhu5k54bq1xKnhuqLhurVB4buVw7ThurVx4bq5N+G6teG7iMWp4buX4bq1cuG7q0HhurVxaXPhurVq4bqgc+G7meG6tcSp4buVdOG6tcSp4bq94bq1c+G7meG6ueG6qDjhurXEqeG7leG7o+G6tUHhu5V0ZeG6tXBscuG6tcSp4buVxrBz4buZ4bq1c+G7gXPhu5nhurXEqeG7lXThurVqZeG6tXLhu4NBOOG6teG7icWp4buX4bq1cGxy4bq1xKnhu5XGsHPhu5nhurVz4buBc+G7meG6teG7ucOpQeG6teG7meG7l3fhurXhu7dl4bq1c+G7mXThurnhu5c44bq14bu1w4HDqeG6tUHhu5dz4bq1QeG6rnlz4buZ4bq14bqk4bq5dOG6tXBscuG6tcSp4buVxrBz4buZ4bq1c+G7gXPhu5lhYWHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6Phu4hhS+G6tcOgQOG7lWx04bq1cWV0anRz4buZYeG6pHPhuqHhuqMv4buzw6M=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trao cơ hội hồi sinh cuộc đời

Trao cơ hội hồi sinh cuộc đời
2024-06-21 07:53:00

baophutho.vn Ngày 20/6, các y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiến hành lấy tạng từ một người bệnh chết não để chuyển tới Bệnh...

5 cách đánh bay triệu chứng nghẹt mũi lâu ngày

5 cách đánh bay triệu chứng nghẹt mũi lâu ngày
2023-03-16 09:31:00

Với những người thường xuyên chảy nước mũi khi gặp thời tiết lạnh, nước mũi chảy ra, chúng ta có thể làm những cách sau đây để hạn chế tình trạng khó chịu này, tránh biến chứng...

Chuyến xe miễn phí đón sản phụ

Chuyến xe miễn phí đón sản phụ
2023-03-13 15:08:00

baophutho.vn Với phương châm “Đồng hành cùng bạn, vượt cạn an toàn”, để sản phụ có hành trình đi sinh được thuận lợi, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi có dấu...

Ăn uống khoa học để hạn chế nám, tàn nhang

Ăn uống khoa học để hạn chế nám, tàn nhang
2023-03-09 09:11:00

Làn da được coi là cơ quan lớn nhất trong cơ thể - nó che phủ tất cả những phần còn lại bên trong. Khi ăn vào, một lượng lớn chất dinh dưỡng sẽ được nuôi dưỡng các tế bào da....

3 dấu hiệu trên tay báo động axit uric tăng cao

3 dấu hiệu trên tay báo động axit uric tăng cao
2023-03-08 09:10:00

Rất nhiều người khi khám bệnh mới phát hiện axit uric của họ cao. Nếu axit uric cao không được kiểm soát hiệu quả sẽ dẫn đến các biến chứng như bệnh gút. Dưới đây là 3 dấu hiệu...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long