Cập nhật:  GMT+7
Tjrhu5LDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PhurY74bq3e8Odw5VP4buD4bqzWDvDlOG6t+G6rzsk4bqzw5Q6NTvDlOG6ucOdw5TEgsagw5RYXcOUezg7w5ThurfhurU7w5Q+OizDlOG6tuG7oD7hu6Dhurfhu6BOLzrhu5JPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjccOd4bugWMOVT+G6tjrhuqk5Wz/DlDo7JOG6s8OUM8OU4bq3M8OU4buD4bqzWDvDlOKAnFvhuqtXw5Thurc7I1s/4oCdw5RX4bqn4bugw5TDteG6q1fDlGVi4bugw5RXOixbOsOU4bq3OuG6q1fDlFczWz/DlFY0w5Q+I8OUOl1SVzrDlOG6sTnDlFY2w5Thurfhuq87JOG6s8OUOjU7w5Q6UVs/w5Q6UVs/w5RXOuG6pVfDlFs/Oi5bw5ThurnDncOUWF3DlHs4O8OU4bq34bq1O8OUPjosw5Thurbhu6A+4bug4bq34bugw5ThurdSO8OU4buD4bqz4bqx4bq34bqv4bugezvhu6DDlC3DlH024bq3w5Thurfhuq9dWz/DlFbhu6DDlFvhuqlhV8OUVyLDlOG6t+G6r+G6qcOhWz/DlDrDoMOjw5Thurdkw5RlXVs/w5RYXcOUezg7w5RbUeG6u8Sow5RWQFvDlFdSWzrDlMaw4buHw5RlUcOUxrDhu6B74bug4bq74bqxO+G7oEpOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU9OO30/w5Thu6B74bq3RsOVw5Thu406OyNXw5Thu4PhurNYO8OUxILGoMOUw6M6O0Bbw5RWU1vDlOG7mOG7kOG7kOG7nsOUw5XDlOG6seG6r1dGw5U64bq34bq3w6PhurHhu4ovL1jhu6Bb4bq34bqvO1dYW0pXXX0v4buY4buQ4buS4buiL+G7nC/hu5Lhu5wv4bug4bqzWDvEg8ag4bq3WDvhu5jhu5Dhu5Dhu54t4buSxqDhu5Thu5Lhu5zhu6Lhu57hu5LGoMag4bui4buc4buW4buS4bucxqDhu5zhu5Thu5Thu5bhu5zhu5zhu6JKPMOjP8OVw5QvT04vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT+G7jTo7I1fDlOG7g+G6s1g7w5TEgsagw5TDozo7QFvDlFZTW8OU4buY4buQ4buQ4bueTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VPxrDhu67hurPDlOG6ucOdw5RZ4buq4bqzw5Thurc7QFvDlFnhuqnDoFfDlOG7g+G6s1g7w5RbOsOaV8OU4bq3YTvDlOG6t+G6r11bP8OUVlNbw5Q+I8OUOl1SVzrDlOG6t+G6rzsk4bqzw5Q6NTvDlFtR4bq7w5R7UcOUxILGoMOUw6M6O0Bbw5RWU1vDlOG6t2LDlOG7mOG7kOG7kOG7nsOUWSNbw5Thu5jhu5Dhu5Lhu5hKw5RxVFs/w5RX4bqtWz/DlOG6seG7uMOUP2Q7w5Thurc6M1s/w5RWUF3DlFc6O8OU4bq3OyPhurfDlOG6t2E7w5RXUFfDlFc64bqnw5ThurnDncOU4buD4bqzWDvDlOG7g8agw5ThurDDo13huq/hurdW4bugVz7DlEzhu5jhu5Dhu5Dhu54t4buY4buQ4buS4buYTcSow5Thu4PhurNYO8OU4buDxqDDlOG7jeG7oFbhuq87XXvDneG6t8OUTOG7mOG7kOG7kuG7kC3hu5jhu5Dhu5Lhu5JNw5RlUcOU4buD4bqzWDvDlOG7g+G7lMOUTOG7mOG7kOG7kOG7mi3hu5jhu5Dhu5Lhu5RNw5Thurdiw5RX4bqzNDvDlOG6tzpQWz/DlOG7nMOUW1HhurvDlGVRw5RXUFfDlOG6t+G6tTvDlD46LMOUViHDlHs4O8OU4bqx4bu4w5TDozpTO8OUWeG6qcOgV8OU4bq3OuG7oOG6u8OU4bq3OiPDlOG6t+G6r+G6qWFXw5RX4bqzNDvDlFtVfcOU4buY4buQ4buS4buiSk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT+G7g+G6s1g7w5RYY8OUPjsjW8OUOl1RW8OU4bq34buo4bq3w5RlOyRXw5ThurFk4bugw5R7ODvDlFc6XcOU4bq34buo4bq3w5RXU8OUV1BXw5ThurnDncOU4bq34bqv4bqpYVfDlFs/UeG6u8OU4buU4buSL+G7kuG7mC/hu5jhu5Dhu5jhu5DDlC3DlOG6tzrDoTvDlDpSW8OU4bq7QOG6s8OUV+G7quG6s8OUV+G6p+G7oMOUVzosWzrDlMOjOuG6p8OU4buD4bqz4bqx4bq34bqv4bugezvhu6BKw5Thu40iw5Thurc3Wz/DlFc2Wz/DlOG7luG7kErhu5Dhu5Dhu5DDlOG6ucOdw5ThurHhu7jDlFYhw5Thurfhuq87JOG6s8OUOjU7w5Thurfhuq9dWz/DlFnDoOG6t8OUW1HhurtKTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VP4buD4bqzWDvDlD464bqz4bq7I1vDlFdQXcOUV1BXw5RXOuG6p8OU4bq5w53DlFciw5Thurc6JcOU4bq34bqv4bugw5RX4bqr4bqzw5ThurE0w5RFSnJK4bupw5Thurfhuq9jV8OU4bq34bqz4bq7I1vDlFklw5Q+OyV9w5Thurfhuq/hu6DDlFc6OyNXw5ThurnDncOUV+G6p+G7oMOUfS5bOsOUVyLDlFnhuqnDoFfDlOG6t+G6r+G7oFs/w5RWIcOUfTbhurfDlDpd4bukV8OUWzo7PeG6s8OU4bq34bq1O8OUPjosw5RWIcOUezg7w5RW4bqzNlfDlMOjOlM7w5Thurfhuq87JOG6s8OUOjU7w5Q64bug4bq7w5Q+OjNbP0pOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU/hurbhu6A+4bug4bq34bugw5ThurFkw5RY4bqlWz/DlDrDoMOjw5RXOuG7qOG6t8OU4bugfV1bO8OUWzvhurfhuq/hu6DhurfDlFgqw5RW4bug4bq7w5Q6OTvEqMOUWeG6qcOgV8OUVzpdw5R7UcOU4bqv4buo4bq3w5RbP+G6s+G6u8OUOjslfcSow5RZJcOUe1F9w5TDozo1Wz/DlOG6t+G6tTvDlD46LErDlOG6tuG6r+G6qcOhWz/DlDrDoMOjw5ThurlT4bq7w5Thuq/hu6DDlGXhu6DDlFc6Un3EqMOUVjl9w5ThurfhurU7w5Q+OizDlFbhurNbP8OUxIPhurNQw5R9Uls6xKjDlHtRfcOUZVVbP8OUV1BXw5R9U1s6w5Q+O33DlHtdUjvDlOG6scOaV8OUWzowW8OUZVFdw5RbP+G6qcOhO8OUWz81O8OU4bq34bqvQFvDlOG6ucOdxKjDlFjhu65bw5ThurdhO8OUWz/hurPhurvDlFc5w5Q6MVs/w5Thurc6IcOUe2NXxKjDlOG6r1BXOsOUfeG7pOG6t8Sow5RXN8OUZVHDlOG6t+G6r0Bbw5RXOcOU4bq3OiXEqMOUWeG6q+G6t8OUWMav4bq7w5Thurc64bugWzrDlMSD4bqzU1vEqMOU4bq3N1vDlOG6tzrhuqk5Wz/DlMOjOuG7qlvDlFnhu6rhurPDlOG6t+G6r11bP8OUWSLDlFciw5RXOuG7qFvDlOG6tzrhuqk5Wz/DlOG6sTDDlFtUXUpOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU/DtVTDlFciw5Q6OVvDlOG7mOG7kMOU4bq34bqv4bqpw6FbP8OUOsOgw6PDlOG6t2TDlGVdWz/DlOG6t1I7w5TGsOG7h8Sow5TGsOG7oHvhu6DhurvhurE74bugw5RlUcOU4buD4bqz4bqx4bq34bqv4bugezvhu6DDlFnhuqnDoFfDlOG6uVBXw5RZIVs6w5R7UcOUWF3DlHs4O8OU4bq34bq1O8OUPjosw5RbIjvDlOG6t+G6r0BbSsOUcTU7w5RZ4buq4bqzw5RbVX3DlOG7mOG7kOG7kuG7osSow5RXOixbOsOUw6M64bqnw5Thu4PhurPhurHhurfhuq/hu6B7O+G7oMOUV+G6rVs/w5RZVMOUVzpdw5Thurfhuq87JOG6s8OUOjU7w5RWw5rhurfDlFbhurM2V8OUOlFbP8OU4bq34bqvOyThurPDlOG6ucOdw5Qzw5Thurczw5ThurdSO8OUW+G6qWFXw5RbUeG6u8OUWF3DlHs4O8OU4bq34bq1O8OUPjosw5Thurbhu6A+4bug4bq34bugSk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT+G7j+G7oFs6w5ThurFQVzrDlFdQV8OUfeG7ruG6s8OU4bq5w53DlFfhuqfhu6DDlOG7g+G6s1g7w5RWIcOU4bq34bqvOyThurPDlDo1O8OU4bq3UjvDlOG6tzohw5Thurfhuq/huqnDoVs/w5Thu4PhurPhurHhurfhuq/hu6B7O+G7oMOUWzrhuqnDlOG6seG7oOG6s+G7ik4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT+G7g+G7lsOU4buN4bugVuG6rztde8Od4bq3w5TDozo7QFvDlFZTW8OU4bq3YsOU4buY4buQ4buQxqAt4buY4buQ4buQ4buixKjDlOG6t+G6tTvDlD46LMOUWz/huqnDoTvDlHtQO8OULcOU4buW4buc4buUw5ThurnDnU4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT+G7g+G7lMOUw6M6O0Bbw5RWU1vDlOG6t2LDlOG7mOG7kOG7kMagLeG7mOG7kOG7kuG7lMSow5ThurfhurU7w5Q+OizDlFs/4bqpw6E7w5R7UDvDlC3DlOG7kuG7lErhu5Lhu5Lhu57DlOG6ucOdTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VP4buDxqDDlOG7jeG7oFbhuq87XXvDneG6t8OUw6M6O0Bbw5RWU1vDlOG6t2LDlOG7mOG7kOG7kOG7ni3hu5jhu5Dhu5Lhu5LEqMOU4bq34bq1O8OUPjosw5RbP+G6qcOhO8OUe1A7w5Qtw5Thu5JK4buS4buW4buUw5ThurnDnU4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT8SCxqDDlMOjOjtAW8OUVlNbw5Thurdiw5Thu5jhu5Dhu5Dhu6It4buY4buQ4buS4buYxKjDlOG6t+G6tTvDlD46LMOUWz/huqnDoTvDlHtQO8OULcOU4bueSuG7mOG7luG7lsOU4bq5w51OL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU/hu4PGoMOUw6M6O0Bbw5RWU1vDlOG6t2LDlOG7mOG7kOG7kOG7ni3hu5jhu5Dhu5Lhu5LEqMOU4bq34bq1O8OUPjosw5RbP+G6qcOhO8OUe1A7w5Qtw5Thu5hK4buS4buc4buYw5ThurnDnU4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT+G6tuG6tsOUw6M6O0Bbw5RWU1vDlOG6t2LDlOG7mOG7kOG7kuG7li3hu5jhu5Dhu5Lhu5zEqMOU4bq34bq1O8OUPjosw5RbP+G6qcOhO8OUe1A7w5Qtw5Thu5JK4buU4buQxqDDlOG6ucOdTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VP4bqu4buiw5TDozo7QFvDlFZTW8OU4bq3YsOU4buY4buQ4buS4buaLeG7mOG7kOG7kuG7nMSow5ThurfhurU7w5Q+OizDlFs/4bqpw6E7w5R7UDvDlC3DlOG7kuG7mOG7osOU4bq5w51OL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU/hu4Phu5bDlMOjOjtAW8OUVlNbw5Thurdiw5Thu5jhu5Dhu5Dhu5Yt4buY4buQ4buQ4buexKjDlOG6t+G6tTvDlD46LMOUOlFbOsOUPjpQVzrDlC3DlOG7okrhu5Thu5bGoMOU4bq5w51OL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU/hu4Phu5rDlMOjOjtAW8OUVlNbw5Thurdiw5Thu5jhu5Dhu5Dhu5Yt4buY4buQ4buS4buSxKjDlOG6t+G6tTvDlD46LMOUOlFbOsOUPjpQVzrDlC3DlOG7lkrhu5Lhu5zhu5zDlOG6ucOdSk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOj4buD4bqz4bq3Ol3huq/DlU/hurY6w51dw5RY4bugW+G6t+G6rztOL8OjTw==

Theo dantri

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Không để ùn tắc đăng kiểm phương tiện

Không để ùn tắc đăng kiểm phương tiện
2024-05-21 08:05:00

baophutho.vn Dự báo từ nay đến cuối năm, lượng phương tiện đăng kiểm sẽ tăng cao do số xe được tự động gia hạn thêm 6 tháng đã đến hạn kiểm định. Trước thực...

Nissan thừa nhận gian lận

Nissan thừa nhận gian lận
2018-07-12 06:54:35

Nissan hôm 9/7 vừa qua đã chính thức gia nhập hàng ngũ các nhà sản xuất ô tô thừa nhận làm sai lệch kết quả kiểm tra khí thải và/hoặc mức tiêu thụ nhiên liệu của xe ô tô.

Piaggio ra mắt Zip và Liberty màu mới, tăng giá bán

Piaggio ra mắt Zip và Liberty màu mới, tăng giá bán
2018-07-04 07:50:44

Hãng xe nước Ý đã chính thức giới thiệu các phiên bản dành cho năm 2018 của mẫu Zip và Liberty, với giá bán tăng thêm 2 triệu đồng so với các phiên bản hiện tại trong khi chỉ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long