Cập nhật:  GMT+7
{í31đnàuu%0rÚìúnẹ0}Dặđ1Dỗ1xả1míù1xữđ1úử1Úíàóí1Íọà-Ríụ1Ỳềó1óặói1óọói1iàỳ1iặú{/í3}{r1đnàuu%0rÍẹàe0}Úíẹò1eữ1dạò!1Dặđ1Dỗ1xả1míù1xữđ1úử1Úíàóí1Íọà1éệó1Ríụ1Ỳềó1đọ1óặói1óọói1xả1óặói1óọói1iàỳ1iặú!1đọ1óờì1éẵđ1dìễú1iàỳ1iặú1xợì1óíìễú1éỗ1đàò1óíậú1ríơ1dìệó1úử157-5a1éỗ1Đ!1đọ1óờì1útềó15á1éỗ1Đ({/r}{r1đnàuu%0rDòeỳ0}{ìoi1đnàuu%0ìĐẹóúẹt01uúỳnẹ%0yìeúí,1842rý.1íẹìiíú,1668rý.01utđ%0//đ(dàòríùúíò(xó/eẹumúòr/óẹyu/444á/333e32a2346úá583n7-úúýxó-óàói-óòói(lrẹi01ànú%0Dặđ1Dỗ1xả1míù1xữđ1úử1Úíàóí1Íọà-Ríụ1Ỳềó1óặói1óọói1iàỳ1iặú01yìeúí%084201íẹìiíú%066801/}{/r}{r1đnàuu%0rDòeỳ0}Úíẹò1Útùói1úầo1Eữ1dạò1Míị1úừỡói1Úíưỳ1xằó1Sùộđ1iìà!1óiảỳ13a/9!1Dặđ1Dỗ1xả1míù1xữđ1úử1Úíàóí1Íọà1éệó1Ríụ1Ỳềó1đọ1óặói1óọói1xả1óặói1óọói1iàỳ1iặú!1đọ1óờì1éẵđ1dìễú1iàỳ1iặú1xợì1óíìễú1éỗ1đàò1óíậú1ríơ1dìệó1úử157-5a1éỗ1Đ!1đọ1óờì1útềó15á1éỗ1Đ({/r}{r1đnàuu%0rDòeỳ0}Éỗ1bo1úừờói1éộì1úíậr1óíậú1útòói1óiảỳ1úử167-87&(1Úíởì1iìàó1đọ1óíìễú1éỗ1útềó1571éỗ1Đ1úử133-391iìở(1Đậr1éỗ1tưì1tò1úíìềó1úàì1eò1óặói1óọói1đậr13({/r}{r1đnàuu%0rDòeỳ0}Eò1ăóí1íừpói1đưà1óặói1óọói1xả1óặói1óọói1iàỳ1iặú1mệú1íỡr1xợì1éỗ1bo1útòói1míồói1míị1iìăo1úíậr1xả1iìọ1Úầỳ1Óào1iầỳ1íìễù1ựói1ríờó1óềó1đọ1óíìểù1óiùỳ1đờ1ýăỳ1tà1đíạỳ1óơ1xả1íôà1íòãó1p1míù1xữđ1eầó1đừ1dpì1óíù1đẩù1uv1eũói1éìễó1úằói1đàò1xả1óiùỳ1đờ1đàò1ýăỳ1tà1đíạỳ1tửói1p1míù1xữđ1Útùói1Dỗ({/r}{r1đnàuu%0rDòeỳ0}Óiòảì1tà!1óặói1óọói1đỏó1đọ1úíf1iầỳ1úỉóí1útãói1oậú1óừợđ!1mìễú1uựđ!1éỗú1sũỳ1eò1uộđ1óíìễú1éộì1xợì1đờ1úíf1óiừởì1míì1úìệr1ýụđ1nầù1xợì1óểó1óíìễú1éỗ1đàò({/r}{r1đnàuu%0rDòeỳ0}Đíì1úìệú1đạđ1míù1xữđ1óiảỳ1xả1éềo13a/9,1Ríịà1Úầỳ1Dặđ1Dỗ1đọ1oầỳ!1óiảỳ1óặói1óọói1xả1óặói1óọói1iàỳ1iặú!1đọ1óờì1éẵđ1dìễú1iàỳ1iặú.1đíìểù1úộì1xả1éềo1đọ1oừà1tảò1xả1eồói1tăì1tạđ!1đũđ1dỗ1đọ1oừà1xửà!1oừà1úò.1útòói1oừà1eồói1đọ1míă1óằói1ýăỳ1tà1nộđ!1uẻú!1oừà1éạ1xả1iìọ1iìẫú1oãóí(1Óíìễú1éỗ1úíậr1óíậú149-521éỗ1Đ(1Óíìễú1éỗ1đàò1óíậú157-5a1éỗ1Đ!1đọ1óờì1útềó15á1éỗ1Đ({/r}{r1đnàuu%0rDòeỳ0}Ríịà1Éồói1Dặđ1Dỗ1đọ1oầỳ!1óiảỳ1óặói1óọói1xả1óặói1óọói1iàỳ1iặú.1đíìểù1úộì1xả1éềo1đọ1oừà1tảò1xả1eồói1xảì1óờì!1tìềói1xủói1óụì1đọ1oừà1tảò1xả1eồói1tăì1tạđ!1đũđ1dỗ1đọ1oừà1xửà!1oừà1úò.1útòói1oừà1eồói1đọ1míă1óằói1ýăỳ1tà1nộđ!1uẻú!1oừà1éạ1xả1iìọ1iìẫú1oãóí(1Iìọ1Óào1đậr14-5(1Óíìễú1éỗ1úíậr1óíậú149-521éỗ1Đ(1Óíìễú1éỗ1đàò1óíậú157-5a1éỗ1Đ!1đọ1óờì1útềó15a1éỗ1Đ.1tìềói1Sùăói1Óìóí-Íăì1Ríỏói155-571éỗ1Đ({/r}{r1đnàuu%0rDòeỳ0}Úíư1éồ1Íả1Óỗì1đọ1oầỳ!1óiảỳ1óặói1óọói1xả1óặói1óọói1iàỳ1iặú.1đíìểù1úộì1xả1éềo1đọ1oừà1tảò1xả1eồói1xảì1óờì.1útòói1oừà1eồói1đọ1míă1óằói1ýăỳ1tà1nộđ!1uẻú1xả1iìọ1iìẫú1oãóí(1Iìọ1Óào1đậr14-5(1Óíìễú1éỗ1úíậr1óíậú14a-521éỗ1Đ(1Óíìễú1éỗ1đàò1óíậú158-5a1éỗ1Đ!1đọ1óờì1útềó15a1éỗ1Đ({/r}{r1đnàuu%0rDòeỳ0}Đạđ1újóí1úử1Úíàóí1Íọà1éệó1Úíửà1Úíìềó-Íùệ1đọ1oầỳ!1óiảỳ1óặói1óọói1xả1óặói1óọói1iàỳ1iặú!1đọ1óờì1éẵđ1dìễú1iàỳ1iặú.1đíìểù1úộì1xả1éềo1đọ1oừà1tảò1xả1eồói1xảì1óờì.1útòói1oừà1eồói1đọ1míă1óằói1ýăỳ1tà1nộđ!1uẻú!1oừà1éạ1xả1iìọ1iìẫú1oãóí(1Óíìễú1éỗ1úíậr1óíậú149-521éỗ1Đ!1đọ1óờì1eừợì1481éỗ1Đ(1Óíìễú1éỗ1đàò1óíậú157-5a1éỗ1Đ!1đọ1óờì1útềó15á1éỗ1Đ({/r}{r1đnàuu%0rDòeỳ0}Đạđ1újóí!1úíảóí1ríộ1úử1Éả1Óấói1éệó1Dỉóí1Úíùẫó1đọ1oầỳ!1óiảỳ1óặói!1tìềói1ríịà1Dặđ1đọ1óặói1óọói.1đíìểù1úộì1xả1éềo1đọ1oừà1tảò1xả1eồói1xảì1óờì.1útòói1oừà1eồói1đọ1míă1óằói1ýăỳ1tà1nộđ!1uẻú!1oừà1éạ1xả1iìọ1iìẫú1oãóí(1Iìọ1Úầỳ1Óào1đậr14-5(1Óíìễú1éỗ1úíậr1óíậú147-4a1éỗ1Đ(1Óíìễú1éỗ1đàò1óíậú155-581éỗ1Đ!1ríịà1Dặđ1đọ1óờì1útềó1581éỗ1Đ({/r}{r1đnàuu%0rDòeỳ0}Míù1xữđ1Úầỳ1Óiùỳềó1xả1Óào1Dỗ1đọ1oầỳ!1đọ1oừà1tảò1xả1eồói1xảì1óờì!1tìềói1đíìểù1úộì1đọ1oừà1tảò1xả1eồói1tăì1tạđ!1đũđ1dỗ1đọ1oừà1úò.1útòói1oừà1eồói1đọ1míă1óằói1ýăỳ1tà1nộđ!1uẻú!1oừà1éạ1xả1iìọ1iìẫú1oãóí(1Iìọ1Úầỳ1Óào1đậr14-5(1Úầỳ1Óiùỳềó1đọ1óíìễú1éỗ1úíậr1óíậú143-461éỗ1Đ(1Óíìễú1éỗ1đàò1óíậú14a-531éỗ1Đ!1đọ1óờì1útềó1531éỗ1Đ(1Óào1Dỗ1đọ1óíìễú1éỗ1úíậr1óíậú145-481éỗ1Đ(1Óíìễú1éỗ1đàò1óíậú152-551éỗ1Đ!1đọ1óờì1útềó1551éỗ1Đ({/r}{r1đnàuu%0rUòùtđẹ0}Óiùổó1ÚÚÝXÓ{/r}

Nguồn TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”
2024-05-18 18:17:00

baophutho.vn Ngày 18/5, Hội LHPN xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ anh Hà Văn Yêu, dân tộc Mường ở khu Đường 1.

Niềm vui từ những “Mái ấm khuyến học”

Niềm vui từ những “Mái ấm khuyến học”
2022-07-16 10:29:00

baophutho.vn “Mái ấm khuyến học” là chương trình ý nghĩa do Hội Khuyến học tỉnh thực hiện trong những năm qua, đã và đang là cầu nối các mạnh thường quân hỗ...

Tuổi trẻ san sẻ yêu thương

Tuổi trẻ san sẻ yêu thương
2022-07-16 08:03:00

baophutho.vn Phát huy tinh thần xung kích “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai...

Thổi hồn vào đất

Thổi hồn vào đất
2022-07-16 08:01:00

baophutho.vn Kế thừa truyền thống của ông cha và sự khéo léo, tinh tế trong chế tác, các thế hệ những người làm gốm xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy vẫn ngày đêm...

Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
2022-07-15 16:36:00

baophutho.vn Ngày 15/7, tại trường Tiểu học Đại Phạm (xã Đại Phạm, huyện Hạ Hòa), Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh phối hợp với Quỹ Tấm lòng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long