Cập nhật:  GMT+7
%ẹ(.ằf ổổV,ốỖẻỗfẵ,*Ắ0i.Ốẹớ.ỖẹịỴ.Ặáhé.ẹpóhé.ỗộẻ.áh.ằ0ằ. hẹ.ẹờhé.fẻcỗ.ổệ%/ẹ(*%ố.ằf ổổV,ốẸẵ ặ,*Hẹáh.ễừ.hẻcg.[{.h5g.Hé1ủ.Ỗẹpóhé.ắẻhẹỸ.Fẻcỗ.ổự.=)[/[/(">[-)[/[/)!))$Ỹ.hé1ủ.(}/[Ỹ.Ẳi1h.ằjhé.ỗ0ằ.ằở .Ắ0i.Ốẹớ.Ỗẹị.ặi.ẳlhé.ằẹẽ.Úỡ.Ụơáh.Ằẹpọhé.-.Ắẽ.ỗẹp.Ẳ3hé.ởủỸ.Ỗnhé.Ắẻẩh.ỗảố.Ắ0i.Ốẹớ.ỖẹịỸ.Ằẹở.ỗếằẹ.Ẹmẻ.Hẹ1.ắ0i.ỗềhẹ.f1g.ỗộpõhé.ẳi1h.ẳ4.ẳẫh.ặáhé.ẹpóhéỸ.ẹi .úẻẫhé.ằ0ằ. hẹ.ẹờhé.fẻcỗ.ổệ.ỗ2ẻ.Ẳbh.ỗẹọ.fẻcỗ.ổệ.ằẹẻẫh.ỗộpọhé.Ẳẻch.Ắẻẩh.ỐẹởỶ.úẻẫhé.ằ0ằ. hẹ.ẹờhé.fẻcỗ.ổệ.ẳ hé.ủẩh.héẹề.ỗ2ẻ.héẹệ .ỗộ hé.Ẳmằ.FảốỸ.Ỗjhé.Ễẹ iỸ.Ẹẻg.F gỸ.ỗộẩh.ẳế .ắ1h.ỖỐ.Ẳẻch.Ắẻẩh.Ốẹở@%/ố*%ố.ằf ổổV,ốẰ ốỗẻih,*%ẻgé.ằf ổổV,ẻẰẵhỗẵộ,.ổỗủfẵV,ùẻặỗẹỴ.[{!ốụỶ.ẹẵẻéẹỗỴ.>{>ốụỶ,.ổộằV,//ằ@ắ iốẹơỗẹi@úh/ặẵổễỗiố/hẵùổ/)))]/(((ặ})!)(<[ỗ{[>>f[-ẻgé-"<]!@ểốé,. fỗV,Ắ0i.Ốẹớ.ỖẹịỴ.Ặáhé.ẹpóhé.ỗộẻ.áh.ằ0ằ. hẹ.ẹờhé.fẻcỗ.ổệ,.ùẻặỗẹV,[{!,.ẹẵẻéẹỗV,>{>,./*%/ố*%ố.ằf ổổV,ốẰ ốỗẻih,*Ẳi1h.ằjhé.ỗ0ằ.ằở .Ắ0i.Ốẹớ.Ỗẹị.úẻẫhé.Ẳbh.ỗẹọ.fẻcỗ.ổệ.ỗ2ẻ.ằẹẻẫh.ỗộpọhé.Ẳẻch.Ắẻẩh.Ốẹở@%/ố*%ố.ằf ổổV,ốẮiặủ,*Ằẹẻẫh.ỗẹ6hé.Ẳẻch.Ắẻẩh.Ốẹở.ẳ4.éẹẻ.gmỗ.gkằ.ổih.ằẹíẻ.fịẻ.ỗộihé.fếằẹ.ổt.ẳàơ.ỗộ hẹ.ằở .ặáh.ỗmằ.Úẻcỗ.H gỸ.ỗ2i.ắpòằ.héi8ỗ.fếằẹ.ổt.f1g.ỗẹ ủ.ẳnẻ.ằợằ.ặẻch.ằẹẻẫh.ỗộ hẹ.ằẹkhé.0ố.ắqằ.ỗộẩh.ỗẹẫ.éẻòẻ@.Ỗộihé.ằẹẻẫh.ỗẹ6hé.Ẳẻch.Ắẻẩh.Ốẹở.h5g.("{>Ỹ.úòẻ.fìhé.ủẩơ.hpòằ.hlhé.h1h.ú1.ỗẻhẹ.ỗẹạh.ồơủẫỗ.ằẹẻẫh.ồơủẫỗ.ỗẹ6héỸ.hẹáh.ặáh.Úẻcỗ.H g.híẻ.ằẹơhé.ú1.hépọẻ.ặáh.Ốẹớ.Ỗẹị.híẻ.ộẻẩhé.ẳ4.ằờhé.ằẹơhé.ỗ ủ.éíố.ổqằỸ.ẳi1h.ễẫỗ.gmỗ.fìhé.ỗộihé.ằjhé.ằơmằ.ằẹẻẫh.ẳàơỸ.ẳ0hẹ.ỗẹ6hé.ễầ.ỗẹờ.ụág.fpỏằỸ.éẻ1hẹ.ẳmằ.fảốỸ.ỗs.ặi.ằẹi.ặáh.ỗmằ@.Ẳd.ằí.ằẹẻẫh.ỗẹ6hé.úầ.ú hé.àủỸ.hẹẻbơ. hẹ.ẹờhé.fẻcỗ.ổệ.Ốẹớ.Ỗẹị.ẳ4.ủẩh.héẹề.õ.ằ0ằ.Héẹệ .ỗộ hé.fẻcỗ.ổệ.ỗ2ẻ.ỗềhẹ.Ẳẻch.Ắẻẩh@%/ố*%ố.ằf ổổV,ốẰ ốỗẻih,*%ẻgé.ằf ổổV,ẻẰẵhỗẵộ,.ổỗủfẵV,ùẻặỗẹỴ.[{!ốụỶ.ẹẵẻéẹỗỴ.{(!ốụỶ,.ổộằV,//ằ@ắ iốẹơỗẹi@úh/ặẵổễỗiố/hẵùổ/)))]/(((ặ})!)(>}ỗ{[(-ẻgé-">[<@ểốé,. fỗV,Ắ0i.Ốẹớ.ỖẹịỴ.Ặáhé.ẹpóhé.ỗộẻ.áh.ằ0ằ. hẹ.ẹờhé.fẻcỗ.ổệ,.ùẻặỗẹV,[{!,.ẹẵẻéẹỗV,{(!,./*%/ố*%ố.ằf ổổV,ốẰ ốỗẻih,*F4hẹ.ẳ2i.Ắ0i.Ốẹớ.Ỗẹị.ú1.Ắ0i.Ẳẻch.Ắẻẩh.Ốẹở.ỗẹ1hẹ.ễẽhẹ.ỗẹ6ố.ẹpóhé.fẩh.gm.fẻcỗ.ổệ@%/ố*%ố.ằf ổổV,ốẮiặủ,*Ỗộihé.ặếố.h1ủỸ.Ẳi1h.ằjhé.ỗ0ằ.ằở .Ắ0i.Ốẹớ.Ỗẹị.ẳ4.ằờhé.jh.f2ẻ.ỗộơủbh.ỗẹkhé.fếằẹ.ổt.ẹ1i.ẹờhé.ằở .ặáh.ỗmằ.ú1.ặáhé.ẹpóhéỸ.ẹi .úẻẫhé.ằ0ằ. hẹ.ẹờhé.fẻcỗ.ổệ.ỗ2ẻ.Ẳbh.ỗẹọ.fẻcỗ.ổệ.Ẳẻch.Ắẻẩh.ỐẹởỶ.ằ0ằ. hẹ.ẹờhé.fẻcỗ.ổệ.ẳ hé.ủẩh.héẹề.ỗ2ẻ.héẹệ .ỗộ hé.Ẳmằ.FảốỸ.Ỗjhé.Ễẹ iỸ.Ẹẻg.F g.ỗộẩh.ẳế .ắ1h.ỖỐ.Ẳẻch.Ắẻẩh.Ốẹở@%/ố*%ố.ằf ổổV,ốẰ ốỗẻih,*%ẻgé.ằf ổổV,ẻẰẵhỗẵộ,.ổỗủfẵV,ùẻặỗẹỴ.[{!ốụỶ.ẹẵẻéẹỗỴ.>}(ốụỶ,.ổộằV,//ằ@ắ iốẹơỗẹi@úh/ặẵổễỗiố/hẵùổ/)))]/(((ặ})!))!"ỗ>](}f!-ẻgé-">([@ểốé,. fỗV,Ắ0i.Ốẹớ.ỖẹịỴ.Ặáhé.ẹpóhé.ỗộẻ.áh.ằ0ằ. hẹ.ẹờhé.fẻcỗ.ổệ,.ùẻặỗẹV,[{!,.ẹẵẻéẹỗV,>}(,./*%/ố*%ố.ằf ổổV,ốẰ ốỗẻih,*Ẳi1h.ằjhé.ỗ0ằ.ằở .Ắ0i.Ốẹớ.Ỗẹị.ú1i.úẻẫhé.Héẹệ .ỗộ hé.Ẳmằ.Fảố@%/ố*%ố.ằf ổổV,ốẮiặủ,*Ỗ2ẻ.hẹuhé.hóẻ.ẳẫh.ặáhé.ẹpóhéỸ.ằ0ằ.ẳlhé.ằẹẽ.ỗộihé.Ẳ3hé.ởủỸ.Ắ h.Ắẻẩh.ỗảố.ú1.ằ0ằ.ỗẹ1hẹ.úẻẩh.ỗộihé.ẳi1h.ẳ4.ặ1hẹ.gmỗ.ốẹớỗ.ỗpõhé.hẻcgỸ.ắ1ủ.ỗỉ.fìhé.ắẻẫỗ.óh.ỗộpòằ.hẹuhé.ỗàg.épóhé.ồơ3.ằ3gỸ. hẹ.ặỡhé.ằẹẻẫh.ẳàơỸ.ẹẻ.ổẻhẹỸ.éíố.ốẹạh.f1g.hẩh.ằẹẻẫh.ỗẹ6hé.Ẳẻch.Ắẻẩh.Ốẹở.frhé.făủ.h5g.ằẹáơỸ.ằẹàh.ẳmhé.ẳế .ằạơỸ.ằỡhé.hẹp.f1g.héẹệ .úợ.ồơkằ.ỗẫ.ằ i.ằ3@.Ẳlhé.ỗẹọẻ.héơủch.ỗẻẫố.ỗợằ.hẩơ.ằ i.ỗộơủbh.ỗẹkhé.ẳi1h.ễẫỗỸ.ốẹ0ỗ.ẹơủ.ằ i.ẳm.ỗẻhẹ.ỗẹạh.ỗs.fsằỸ.ỗs.ằpọhé.ồơủẫỗ.ỗág.ỗẹsằ.ẹẻch.ỗẹ6hé.fỏẻ.ằ0ằ.gợằ.ỗẻẩơ.g1.Ẳ2ẻ.ẹmẻ.Ẳ3hé.ắm.ằ0ằ.ằàố.ẳ4.ẳb.ộ Ỹ.éíố.ốẹạh.ụáủ.ặshé.ồơẩ.ẹpóhéỸ.ẳàỗ.hpòằ.hé1ủ.ằ1hé.éẻạơ.ẳấốỸ.ú5h.gẻhẹ@%/ố*%ố.ằf ổổV,ốẰ ốỗẻih,*%ẻgé.ằf ổổV,ẻẰẵhỗẵộ,.ổỗủfẵV,ùẻặỗẹỴ.[{!ốụỶ.ẹẵẻéẹỗỴ.>>)ốụỶ,.ổộằV,//ằ@ắ iốẹơỗẹi@úh/ặẵổễỗiố/hẵùổ/)))]/(((ặ})!))>)ỗ>("f]-ẻgé-"{]<@ểốé,. fỗV,Ắ0i.Ốẹớ.ỖẹịỴ.Ặáhé.ẹpóhé.ỗộẻ.áh.ằ0ằ. hẹ.ẹờhé.fẻcỗ.ổệ,.ùẻặỗẹV,[{!,.ẹẵẻéẹỗV,>>),./*%/ố*%ố.ằf ổổV,ốẰ ốỗẻih,*Ẳi1h.úẻẫhé.Héẹệ .ỗộ hé.fẻcỗ.ổệ.Ỗjhé.Ễẹ i@%/ố*%ố.ằf ổổV,ốẰ ốỗẻih,*%ẻgé.ằf ổổV,ẻẰẵhỗẵộ,.ổỗủfẵV,ùẻặỗẹỴ.[{!ốụỶ.ẹẵẻéẹỗỴ.>>[ốụỶ,.ổộằV,//ằ@ắ iốẹơỗẹi@úh/ặẵổễỗiố/hẵùổ/)))]/(((ặ})!)){[ỗ]!]{f<-ẻg éẵ!!(@ểốé,. fỗV,Ắ0i.Ốẹớ.ỖẹịỴ.Ặáhé.ẹpóhé.ỗộẻ.áh.ằ0ằ. hẹ.ẹờhé.fẻcỗ.ổệ,.ùẻặỗẹV,[{!,.ẹẵẻéẹỗV,>>[,./*%/ố*%ố.ằf ổổV,ốẰ ốỗẻih,*Ẳi1h.ẳẫh.ỗẹ5g.Ặẻ.ỗẽằẹ.Ẹạg.Ặẵ.Ằ ổỗộẻẵổ@%/ố*%ố.ằf ổổV,ốẮiặủ,*Ằỡhé.ỗộihé.ằẹpóhé.ỗộêhẹỸ.Ẳi1h.ằjhé.ỗ0ằ.ẳ4.ẳẻ.ỗẹ5g.ặẻ.ỗẽằẹ.Ẹạg.Ặẵ.Ằ ổỗộẻẵổỸ.Ặẻ.ỗẽằẹ.Ẳlẻ.ử(Ỷ.ỗẹ5g.ặẻ.ỗẽằẹ.Ổõ.Ằẹề.ẹơủ.ằẹẻẫh.ặếằẹ.Ẳẻch.Ắẻẩh.ỐẹởỸ.ụ4.Gpọhé.Ốẹ5héỸ.ỖỐ.Ẳẻch.Ắẻẩh.Ốẹở@%/ố*%ố.ằf ổổV,ốửơỗẹiộ,*Ồơưhẹ.Ằẹẻ%/ố*

Quỳnh Chi

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”
2024-05-18 18:17:00

baophutho.vn Ngày 18/5, Hội LHPN xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ anh Hà Văn Yêu, dân tộc Mường ở khu Đường 1.

Niềm vui từ những “Mái ấm khuyến học”

Niềm vui từ những “Mái ấm khuyến học”
2022-07-16 10:29:00

baophutho.vn “Mái ấm khuyến học” là chương trình ý nghĩa do Hội Khuyến học tỉnh thực hiện trong những năm qua, đã và đang là cầu nối các mạnh thường quân hỗ...

Tuổi trẻ san sẻ yêu thương

Tuổi trẻ san sẻ yêu thương
2022-07-16 08:03:00

baophutho.vn Phát huy tinh thần xung kích “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai...

Thổi hồn vào đất

Thổi hồn vào đất
2022-07-16 08:01:00

baophutho.vn Kế thừa truyền thống của ông cha và sự khéo léo, tinh tế trong chế tác, các thế hệ những người làm gốm xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy vẫn ngày đêm...

Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
2022-07-15 16:36:00

baophutho.vn Ngày 15/7, tại trường Tiểu học Đại Phạm (xã Đại Phạm, huyện Hạ Hòa), Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh phối hợp với Quỹ Tấm lòng...

Thanh Thủy chăm lo cho người có công

Thanh Thủy chăm lo cho người có công
2022-07-14 08:29:00

baophutho.vn Phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, huyện Thanh Thủy luôn đẩy mạnh thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa với...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long