Cập nhật:  GMT+7
dOG7guG7q8aw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5zhu4Xhu4RQ4buIQsWpdSnhu7XhuqzGsOG7oMON4buhxrDhu4rDncaw4bugw5nGsFDhu4Lhu7PEqMaw4buG4buE4buzxrDhuqrDmeG7lErhu4bGsOG6qOG6sOG7rsaw4bqs4bu1xrDhuqrDlcaw4buC4buSSsawd+G7qeG7qcawUFnGsOG7iMOBSuG7gsaw4bu1SnQv4buC4burdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucOELhu7PhuqjFqXU84buCScaw4buC4buSSsaw4buxxrBKw4DEqMaw4buCS+G7uVDGsOG6qsOVSuG7huG7ocaw4bqqw5nhu5RK4buGxrDhuqjhurDhu67GsOG6quG7tUrhu4LGsOG6puG7ueG6rMaw4busUeG7rsOJSsaw4buiUeG7jOG6rMaw4buG4buE4buzxrDhuqxV4buzxrDhu4Xhu4JISuG7gsaw4bqqw4HGsOG7huG7hOG7s0vGsOG6qEjhuqzhu4LGsOG7oOG7jMawUOG7hOG6ukrGsMWp4buK4buCVUrhu4bFqeG7ocaw4buC4buSSsawd+G7qeG7qcawUFnGsOG6quG7jkrhu4ZwdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5wpS+G6qOG7rsWpdeG7g+G7s1HGsOG7huG6skrGsOG7q8awUFHhurJKxrDhu6xDUMaw4busxq/hu6HGsOG6rOG7guG7hOG6ulHGsErhu4bhu7fhu67GsOG7q+G7qy/DveG7ocaw4buF4buy4bq3Psaw4buF4bq/cDg84bqxxrDhuqrDgcawUFHhu67DiUrGsOG7nOG7guG7uVDGsOG6quG7jOG7hMaw4buq4buY4buExrDhuqrDmeG7lErhu4bGsOG6qOG6sOG7rsaw4bqq4bu1SuG7gsaw4bqm4bu54bqsxrDhu6xR4buuw4lKxrDhu6JR4buM4bqsxrDhu4bhu4Thu7PGsOG6qEvGsOG6r+G7s8aw4buFU0rhu4bGsOG7heG7gkhK4buCxrByduG7rcawUFHDlOG7hOG7ocawSuG7hlTGsOG7olHhurRKxrDhu6vhu6lzxrDhuqzhurLEqMaw4bqq4bqyUXB0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nClL4bqo4buuxal14buF4buCQkvGsOG6qkzGsOG6r+G7s8aw4buFU0rhu4bGsOG7heG7gkhK4buCxrDhuqZIxrBQUeG7rsOJSsaw4buc4buC4bu5UMaww73GsErDgMSoxrBQU+G7n8aw4bqvw5nGsG3DjUrhu4LGsOG6r+G7luG7hMawcnZ2xrBQUcOU4buE4buhxrBK4buGVMaw4buiUeG6tErGsHdzxrB4xrBKw4DEqMawd8awUOG7guG7tUrhu4bGsFBT4bufxrDhuq/hu7nhuqzGsOG7heG7guG7hMOJSsaw4bqvS0rhu4bGsHLhu6/hu63GsFBRw5Thu4Thu6HGsErhu4ZUxrDhu6JR4bq0Ssaw4bur4burc8aweMawSsOAxKjGsFBT4buhxrA8UUrhu4bGsOG7heG7gkjGsOG7heG7guG7s0rhu4LGsOG7heG7gkFLxrB2xrBKw4DEqMawUFPGsOG6rFNK4buGxrDhu6rhurrGsFDDleG7hMawxanhu4XDlMaw4bqs4buC4buk4bqsxrDhuqrhu7VK4buCxrDhuqbhu7nhuqzFqXB0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nClL4bqo4buuxal14bux4buxxrDFqeG6rEtKxrDhuqbhu7nhuqzFqcaw4buK4buC4bu14bqs4buhxrBQ4bueS0rhu4bGsOG6qkzGsOG6rEzGsErhu4bDmeG7lOG7hMaw4buI4bu3xrBQ4bueRsawUOG7guG7pOG6rMawSuG7gsOZxrDhu4rDncaw4bugw5nGsOG6quG7hOG6vErhu6HGsFDhu4JV4buuxrDhu6BBSuG7ocaw4bqm4bu14bqsxrDhu6DDneG7ocaw4bug4buESuG7gsaw4buq4buEw4lKcHBw4bqsw5pK4buGxrDhu5zhu4JB4buExrDhu4jDgUrhu4LGsOG7q8awSsOAxKjGsHfGsFDhu4Lhu7VK4buGxrBQU8aw4bqs4buCS8aw4buCw5nGoErhu4bGsOG7tUrGsFDhu55CS8aw4bqq4bq4Ssaw4butxrBKw4DEqMawd8awUOG7guG7tUrhu4bGsFBTxrDhuqxTSuG7hsaw4buq4bq6xrBQw5Xhu4TGsMWpe+G7tUrhu4LGsOG6puG7ueG6rMWpcHQv4bucdXRQ4buz4bqm4buIQsaw4bugUOG7ruG7iELhu5nFqcSo4buz4bue4buG4buESuG7o+G7seG7nOG7rMaw4buzUVBLxal1dFDhu551dFDhuqh1dOG7hMSo4buGxrDhu6Dhu57huqzhu5nFqS8v4bqscOG6puG7s0vhu5zhu4JRUOG7gktw4buqSi/huqhC4bug4buKUEvhu5wvSkLhu7Dhu6Av4bureeG7rXgv4buveeG6qOG7reG7qXjhu6/hu7F2eVDhu6t34bup4buvd+G7reG7iOG7q3DDjOG7nOG7hsWpxrAvdXQvUOG6qHV0L1Dhu551dFDhu551dFDhuqh1POG7teG6rMaw4bqmSMaw4bqs4bu1S8awUOG7ueG7hMawUE3hu7N0L1Dhuqh1dC9Q4buedXQvUOG7s+G6puG7iEJ1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5wpS+G6qOG7rsWpdXvDmeG7lErhu4bGsOG6qOG6sOG7rsaw4bqq4bu1SuG7gsaw4bqm4bu54bqsxrBK4bu34buuxrDhu4JL4bu5UMaw4bqqw5VK4buGxrDhuqjDmeG7mOG7hMaw4buCR0rhu4LGsFDhu4Lhu6ThuqzGsOG6rOG7tcaw4bqqw5XGsOG6pkxK4buGxrDhuqrhu7XGsFDhu57FqOG6rMawUFHhu67hurhKxrBQ4buew4lKxrDEqOG7uUrhu4bGsOG7hEpQQuG7nkpCUOG7ocawxKjhu7Xhu67GsOG6rOG7glXGsOG6qsODUMawUOG7ueG7hMaw4bq/4buC4buE4buI4buI4buE4buc4buc4buESkLhu6BwxrDhurfhu4Lhu4ThurpRxrBK4buGw5nhu5Thu4TGsErDmeG7mOG6rMawSuG7hkvhu7fhu4TGsOG6rOG6tlHGsOG7iuG6uFDGsOG7quG7mOG7hMawSuG7hsOZ4buU4buExrBt4buE4bq8UMaw4bq34buzxKjGsFDDlMaw4bqs4buC4buk4bqsxrDhuqrhu7VK4buCxrDhuqbhu7nhuqzGsFDhu57DiUrGsOG7rcawUOG7nuG7s0rhu4bGsOG7sELhuqbhu6PGsG3hu7Dhu4RKcOG6rEvEqOG7ocawbnl5cOG6rEvEqMaw4buq4bu3xrA2UUp5eXDhuqxLxKhwdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5wpS+G6qOG7rsWpdeG7heG7gkhK4buCxrDhu6rhu7fGsOG6quG7jkrhu4bGsOG6pk5KxrDEqMagxrDhuqzhu7XhuqzGsFDhu7fhu4TGsOG7iuG7gktBSsawSuG7huG6sErGsOG7guG7t0rhu4bGsFDhu7nhu4TGsG3hu4ThurxQxrDhurfhu7PEqMaw4buI4bu3xKjGsFDhu7fhu4TGsOG7iuG7gktBSsaw4bqq4bu54buExrDhuqjhu4ThurxKxrDhuqzhu4JLxrDhu63GsFDhu57hu7NK4buGxrDhu7BC4bqmxrBKw4lRxrBQ4buew4lKcMaw4bqxVOG6rMaw4bqqRuG6rOG7gsaw4bqqw4rGsErhu4LhurRKxrBQ4buE4bq6SsawUOG7psawSuG7guG7qErhu4bGsOG6rEtKxrDhuqbhu7nhuqzGsFDhu4Lhu7PEqMaw4buG4buE4buzxrDhuqzhu7XGsOG6rMOZ4buW4bqs4buhxrDhuqzhu4JR4buuw4pKxrBQ4buE4bq6Ssaw4bqs4buCS8awSuG7hsOZ4buU4buExrBQ4buC4bqgSuG7hsaw4bqsw5nhu5bhuqzhu6HGsFDhu55RSuG7hsaw4bqs4buCUeG7rsOKSsaw4bqq4bq4Ssaw4bqs4bu14bqsxrBQ4bu34buExrDhu4rhu4JLQUrGsOG6quG7ueG7hMaw4bqo4buE4bq8Ssaw4bqsVeG7s8aw4bqqw5nhu5RK4buGxrDhuqjhurDhu65wdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5wpS+G6qOG7rsWpdeG7heG7psawUOG7guG7tUrhu4bGsOG7sS/hu7Hhu6nhu6vhu6/GsOG6quG6uErGsFDhu4Lhu7VK4buGxrDDvS/hu7Hhu6nhu6t34buhxrDhu4Xhu4JISuG7gsaw4bqsU0rhu4bGsOG6r+G7luG7hOG7ocaw4bqvS0rhu4bhu6HGsOG7heG7gkFLxrDhuqrDgcawUOG7nsWo4bqsxrBQ4buE4bq44bucxrDEqMagxrDhu4JLw4PhuqzGsFDhu4JRw4nGsErhu4bDmeG7lOG7hMaw4buK4buC4bu14bqsxrDEqMagxrB34bupxrBQ4bu34buExrDhu4rhu4JLQUrGsFDhu7nhu4TGsOG6rOG7teG6rMawSuG7huG6sErGsOG7guG7t0rhu4bGsFDhu7nhu4TGsG3hu4ThurxQxrDhurfhu7PEqMaw4buI4bu3xKjGsFDhu7fhu4TGsOG7iuG7gktBSsaw4bqq4bu54buExrDhuqjhu4ThurxKxrDhu63GsFDhu57hu7NK4buGxrDhu7BC4bqmxrBK4bu34buucMaw4buD4buMxrBQ4buE4bq6Ssaw4bqs4buCUeG7rsOKSsaw4bqq4bq4SsawUOG7t+G7hMaw4buK4buCS0FKxrDhuqrhu7nhu4TGsOG6qOG7hOG6vErGsOG7iOG7t8awd+G7seG7scawUFnGsOG6quG7jkrhu4ZwxrDhu4Xhu55LSuG7hsaw4bqqTOG7ocaw4buK4buCS0FK4buGxrDhu7Hhu6/hu6/GsFBZxrDhuqrhu45K4buGxrDhuqrDmeG7luG6rMaw4bqs4buCUeG7rsOKSsaw4bqq4bq4SsawUOG7t+G7hMaw4buK4buCS0FKxrDhuqxV4buzxrDhu4Xhu4JISuG7gsaw4buq4bu3xrBK4buC4buoSuG7hsawSuG7hsOZ4buU4buExrDhu4Xhu4JISuG7gsawSuG7guG7lMawcHQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucKUvhuqjhu67FqXXhu7Hhu7HGsOG6pkjGsOG6rOG7tUvGsOG6rE1KxrDhu4jhu7nhu4Thu6HGsOG7iOG7t8aw4bqs4bu14bqsxrDhuqxLSsaw4bqm4bu54bqs4buhxrDhuqrhurpRxrDhu4jhurThu5zGsFDhu7fhu4TGsOG7iuG7gktBSsawUOG7guG7t0rhu4LGsOG7quG7hMOJSsawUOG7ueG7hMaw4buwQuG6psaw4bqxeXnGsOG7quG7t8awxKjGoMawUOG7t+G7hMaw4buK4buCS0FKxrBQ4bu54buExrBK4buG4bqwSsaw4buC4bu3SuG7hsaw4bqqw4rGsOG7huG7hOG7s0vGsOG6qEjhuqzhu4LGsOG6rOG7glHhu67DikrGsFDhu4ThurpK4buhxrDhu55SUMawUOG7hOG6ukrGsOG6rOG7tcaw4bqqw5XGsOG6pkxK4buGxrDhuqrhu7Xhu6HGsOG6quG7tUrhu4LGsOG6puG7t+G7hMawUOG7nsWo4bqsxrBQUeG7ruG6uErigKbhu6rhu5jhu4TGsOG6quG7ueG7hMaw4bqo4buE4bq8SsawUOG7nuG7s0rhu4bGsOG7sELhuqbGsFDhu57DiUpwdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5wpS+G6qOG7rsWpdeG7heG7ueG7hMaw4buc4buC4buEw4lKxrBQTeG7s+G7ocaw4busQ1DGsFDhu4Lhurbhu67hu6HGsOG7guG7t0rhu4LGsOG7quG7hMaw4bqsVeG7s8aw4bqs4bu14bqsxrDhuqZIxrDhuqzhu7VLxrDhu4jhu7fGsOG6qsOD4bqsxrDhuqbhu4ThurxQxrBK4buG4buC4buEw4nEqMawUOG7nk5K4buG4buhxrDhu5zhu4Lhu7nEqMawUMOV4buExrDhu6rhu5jhu4TGsOG7oOG7jMawUOG7hOG6ukrGsOG7nuG6tlDGsOG7iOG7mErGsFDhu55LSuG7hsaw4bqo4buE4bq8Ssaw4buew5VK4buGxrDhu6rhu7fGsFDhu4Lhu5Thu4TGsOG7huG7hOG7s0rGsOG6qOG7t+G7hHDGsOG7hVHhu67GsErhu4Lhu4TDiUrhu6HGsOG6rOG7teG6rMaw4bqmSMaw4bqs4bu1S8aw4bqq4bq6UcawUOG7guG7t0rhu4LGsOG7iuG7gsOCSsaw4buK4buC4buz4buExrDhuqbhu7VL4buhxrDDgErGsErDgErGsOG7guG7jOG7hMaw4buI4buQ4buE4buhxrBK4buC4buE4bq6Ucaw4bqmSMaw4bqs4bu1S8aw4bqsTMaw4buCS+G7t0rGsOG6rEFK4buCxrDhu4rhu4JMxrDhu4rhu4LDgErGsErDiUrGsDjDleG7hMaw4bqq4buOSuG7hsaw4busQ1DGsOG7rMavxrDhuqrDgcawUFHhu67DiUrGsOG7nOG7guG7uVDGsMSo4buk4bqsxrDhu7VKxrBK4buCw5nGsFDhu57DiUpwdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5zhu7JRUOG7gkvhu57FqXXhu4Xhu4JCS8awbeG7hEJQSuG7s8SoSkJQdC/hu5x1

Theo Vietnamnet

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2024

Sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2024
2024-07-12 16:25:00

baophutho.vn Sáng12/7, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Đại tá...

Trường Sa! - Một lần tôi được đến

Trường Sa! - Một lần tôi được đến
2024-07-12 16:11:00

Nghề báo giúp tôi được đi, được kết nối và trải nghiệm vô vàn điều mới mẻ. Không biết có phải do cái chất phù sa sông biển của quê hương Cà Mau đã ngấm sâu vào máu hay không,...

Trên phên giậu xanh Si Ma Cai

Trên phên giậu xanh Si Ma Cai
2018-09-08 07:04:29

PTĐT-Huyện biên giới Si Ma Cai những năm gần đây được nhiều người biết đến nhờ nét hoang sơ, dung dị, mộc mạc trên vùng cao Lào Cai và không gian văn hóa mang bản sắc riêng,...

“Dìu nhau” trong lốc xoáy

“Dìu nhau” trong lốc xoáy
2018-09-01 07:22:36

PTĐT-Cuộc sống trong đất liền khá yên bình, chỉ có những người sống ở làng chài. đánh bắt xa bờ ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi mới thấu hiểu, người thân của...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long