Cập nhật:  GMT+7
IeG7hSJb4bqpxKk3cHDhu7h94bujUWZxxKljfShR4buh4bq5a1vhu6Phu4XhurlrW+G7g2bDonJb4buvN2vhu4VbUGZbSjdb4bqoN2YhL+G7hSIoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oIWZq4buDW3Dhu6Hhuqnhu7h9Ly/huqk64bqtN2zhu6Phu4VyceG7hWw64buxay/huqtjcOG7iXFs4bujL2tj4butcC8iNTAzLzE14bqrM100XTEgNnEiM10wMjTEqSI64buL4buj4buDfVsvKOG6qDhrW+G6rcO0W0LDtWtb4bqsZuG6uWtb4buj4buFbmvhu4NbUGZbSjdb4bqoN2Zb4buF4bul4buVa+G7g1vhuqvhuqdrP1vhu41rW3HDouG7o1vhuq05Zlvhuqnhu4VsW+G6qTjhuqlb4bqp4buFOHJbYuG7mWtb4buxaVtr4buFw6JrW2Lhu51bYuG6tXI/W2ty4buNZlvhuqvhu6Xhu51r4buDOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4buEYzfhuqt9KOG7olFCUS3hu4RydsOqa1vhuq1m4bq5a1vhu4Nm4buVZltQZltKN1vhuqg3Zltr4buF4bura+G7g1tr4bqhalvhu4PhurVrW2Lhurd2W2Lhu6XGoeG6qVtr4buFZuG6vXJba+G7g+G7peG7l2Zb4bqtZuG6u3FbYuG6u2tba+G7heG7l1trZHFb4buFbDdr4buDW3Dhu5k/W+G6q3Jr4buDW+G6q2k/W2rDtOG6qVtqYeG6qVtx4buh4bq5a1vhu7F0a+G7g1vhuqk3bFvEqDlsW+G6qDdmW+G7sTlb4buJ4buF4buNa+G7g1vhu4NmN2tb4bux4bqha1vhu4VtN1tqN2vhu4Nb4bqtw6FrW3DhuqPhuqlb4buhZuG6uWvhu4M/W+G6qW5rW2vhu4NyduG6uWtb4buxxJFrW+G6qcO6N1siMlvhuqvhurdrW3HDtOG6qVtx4buFZuG6v3JbcOG7jzpbS+G7heG7pWvhu4Nb4bqza1tx4bulxqFr4buDW+G7heG7mWtb4bqpw6FbxKk5W3DGsFvhu7Hhu6Xhu5lrW8Sp4bq5a1tqYWvhu4VbasOpW+G6qcO6N1tr4buF4bura+G7g1vhuqlsa1tr4buD4bul4buXZlvhu4PhuqNrW+G6rW1ba+G7mWZba3NmW2I4P1tw4bul4buZa+G7g1tqdFvhuq03bFvhu6Phu4XDulvhu59yN2vhu4Vba+G6oWo6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4buwdGvhu4NbYuG6s3Fb4bqpw7o3W2vhu4Xhu6tr4buDW3Fm4bq9altr4bqha+G7gyEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KFHFqVtw4bq3a1tCw7VrW+G6rGbhurlrW+G7o+G7hW5r4buDW1BmW0o3W+G6qDdmW3Hhu6HhurlrW2LDtFvhuqk3bFsiOjJdXWpbcGxb4bux4buVZltqxINxW2vhu6Xhu5Xhuqlb4bqtZuG6v2s/W+G7o+G7hW1r4buDW3HhurVqW2rhuqNxW+G7seG6vVvhu6Phu4VnN1vhu683W8SpOVtr4buF4bura+G7g1vhuqlsa1ti4bul4buXa+G7g1vEqWbhurlrW3Hhu4Xhu41rWy1b4bqtw6FrW2Lhu6XGoeG6qVvhuq3hurlbceG7jWvhu4Nb4buFbTdb4bux4bqjcVtr4buDN2vhu4Nba3NmP1vhu7FhcVtiw7VmW3HGsDdb4bqrw6FmW+G7ieG7heG6oWtbxKl1N1vhuqnDujdb4bqp4buNW+G7gzhmW0rhu41r4buDOlvhu643W+G7heG7mWtba+G7qzc/W2vhu4Xhu6tr4buDW+G6rcOha1vEqTlr4buDW3Hhu6F0W+G7o+G7hXNb4buDZjjhu6Nb4bqtZuG6uWtb4bqpw7o3W+G7hTdmW2vhu6Xhu5Xhuqlb4buwZsOqcVtLN2pbLVtR4buhcmvhu4Nb4buecuG7j+G6qVtx4buhw6FmW+G6q2/huqlb4buFN2Zb4bqt4buXW3Dhu41r4buDW+G6qOG7hcOhdlvhu7E5W+G6qcSD4bujW+G6qeG7qTdb4buJ4buF4bqlclvhu4RtN1vhuqjhu4Xhu6Vb4bui4buFdGvhu4NbLOG7sGbDqnFbSzdqLlstW1BjbFvhu6LDoVvhuqjhu4Xhu6VbLFHhu6Fya+G7g1vhu55y4buP4bqpLj9ba+G7mWZbceG7heG7jWvhu4NbceG7heG7peG7mWvhu4M/W+G7g2Y3bFvEqeG7pXJb4bux4bqha1vhu4VtN1vhuqnDujdba+G7heG6t2tb4bqr4bq3a1vhu4U3Zlvhuq3hurlrW+G6rWbhurlrW+G7g2bhu5VmOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KOG6qOG7hcO6W2vhu4XDonFbxKk5W2vhu4M5dlvhuqnhu4XGoVvhuqnhu4Vna+G7hVvhuqnDujdb4bqp4buFxqFbceG7oXJr4buDW3HhurdqW1BmW0o3W+G6qDdmOlvhuqjhu4XGoVtrw6NqW+G7m1vEqeG7pWvhu4Nb4bqp4buFxalr4buDW+G6q+G7j+G6qT9bYuG7pcah4bqpW+G7r+G6t3Zb4bqrxrBr4buDW3HFqVtx4buF4buXZlvhu6Lhu4U44bujP1tx4buhw6FmW+G7n3I3W2vhu4Xhu6tr4buDW+G6reG7peG7leG6qVtx4buF4bqha+G7g1tx4buh4bq1alvhuqnDujdbxKlp4bqp4buFW3Dhu6k/W2vhu4Xhu6Vr4buDW2vhu4Xhu6tr4buDW+G6q+G6s3Jb4bqza1vhuqlua1vEqWFmW+G6qeG7hWxbceG7heG6s3Zba+G7mWZbYuG6t3ZbccWpa+G7g1vEqTlbasO0cVtx4buhcmvhu4NbceG6t2pbceG7heG7peG7mWvhu4NbamFmW3DhurVqW3LhurNxW+G6qcO6N1tiw7Vr4buDW+G6rTlsW+G6qTjhuqlb4bqr4bq3a1txw7Thuqlb4buFN2Zb4bqt4bq5a1vhuq1m4bq5a1vhu4Nm4buVZlvhu7Bmw6pxWy1bUeG7oXJr4buDOlvhu4jhu4VmWzhr4buFW2vhuqNr4buDW2rDs2vhu4Nbajdr4buFW+G7jWpbxKnhurN2W3Hhu4VpW3Hhu6HhurNrW+G6qcO5a+G7g1vEqTlbxKlz4bqpW2vhu4Phu6Xhu5dmW+G7m1vhuqk44bqpW+G6rcOha1vhu683W+G7seG6vVtx4buVZlvhuqnhu4XGoTpb4buEOWvhu4Nb4buFbTdbceG7oTlrW2vhu4PDouG7oz9b4bqp4buFZjdbceG7hTlr4buFW+G6qTjhuqlb4buJ4buFcltr4buNa+G7g1tx4buF4buRW3DDoWs/W+G7g2Y3W3Bz4bqpP1vhu4NmN1vhuqnhurVqOjo6W+G7ieG7heG7jWvhu4NbceG7hWbhurtyW2rDtHFbceG7heG7p1vhu4NoOltRZuG6u2vhu4Nb4bqp4buFOWxb4buFOWvhu4M/W+G7g29mW2vhu4U3cj9b4buvY2tbxKnhuqdrW3Fm4bq7a+G7g1tqxIPhuqlb4bqpw6E/W2LDultr4buD4buNa1tr4buD4burW+G6qTjhuqlb4bqr4bq3a1txw7Thuqk/W3FhbFvhu6E3W2tkcVvhu7HhuqFrW+G7hW03W2LEg+G6qVvhuq1mw6pxW+G6qeG7hWxb4bqp4buFxqFb4buj4buFZuG6uWs6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4bui4buFbVvhuqjhu4XDultxaeG6qeG7hVtS4bqsS+G6qlvhu4VydsOqa1tQZltKN1vhuqg3Zj9b4buCZjlr4buDW1Bna1vhuqjhu4Xhu5Vb4buFOWxb4buF4buna+G7g1vhu4Nm4buVZltx4buFZsOqcipb4oCc4bqoOOG6qeG7hVti4bq3dlsiXVtr4bqhaj9bYuG7peG7l2vhu4Nb4buxOWxba+G7hWbhur1yW+G7r8OgW+G6qeG7hcOtW+G6qW1ba+G7g8awN1tq4buVZltiZltr4buRZjpbS+G7hWbhur1yW+G6rcOha1vhu683W3E44bqp4buFW+G6rWbDqnFb4bux4buVZlvhuqnDtGvhu4NbYsO1a+G7gz9ba+G7g+G7peG7l2Zb4bqr4bq3a1vhu4nhu4Xhu41r4buDW2Lhu6XGoeG6qVvhuqnhu4XhuqFqW3Bt4bqpW3Dhu6fhuqlb4buJ4buFw7NjP1tx4buhZVtjalvhu4nhu4Xhu41r4buDW2Lhu6XGoeG6qVti4bq7a1tx4buh4bul4buXa+G7gzo6OlvhuqhtW2Lhu6XGoeG6qVvhuqlyw7ThuqlbcOG7j2vhu4Nba+G7heG7pVvhu4Xhu41qW2s3dlvEqTlba+G7heG7l1vhuqnhu49b4buD4bqja+G7g1vhu6HhurNxW8Sp4buVa1vhuqnDujdb4bqpOOG6qVvhuqnhurPhu6M/W+G6qTjhuqlba+G7gzlr4buFW+G7sTlb4bqp4buNa+G7g1tw4bun4bqpW2vhu4Phu6Xhu5dmW+G6q+G6t2tba+G7mWZbYuG6t3bigJ06IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oUeG7hThr4buDWzYtIF1dXT9b4buFcnbDqmtbUGZbSjdb4bqoN2ZbYuG7pcah4bqpW3E4ZlvEqcOi4bujP1txOOG6qeG7hVvhu6E3W3HFqVvhu4VydsOqa1vhuqzhuqPhuqlb4buEOVvhuqltW+G6q2bDqmtbcWfhuqnhu4VbccawW2vhu4Vm4bq5a1sgMDoxMjHhu4U3OlvhuqpsW2JpN1vhu4Voa+G7hVvhu6HFqWvhu4Nba3NmW+G7hWbhur9qW3Hhu6Hhu5s/W+G7ieG7hWdb4buFw6JyW+G7ieG7heG6o+G6qVtr4buD4buFZsOqcT9bceG7hWbhurtyW2LhurNxW3DDoWtb4buvcuG6s3Fba+G7jWvhu4Nba+G7g+G7hWbDquG7oz9ba+G6uWtbUGZbSjdb4bqoN2ZbxKly4buNa1vEqTlb4buFcnbDqmtb4buJ4buFbVvhu4nhu4XhuqFrW2vhu4XhurNxW+G6qcO6N1txw61r4buFW8SoOWxb4bqoN2Zb4bux4buVZltxw71bxKnDqlvhu4XDtFtr4buD4buFw6hsW+G7hWbDqmtb4bqp4buFZuG6u2pbceG7oeG6uWtbMCAjOlvigJxL4buF4bula+G7g1vhuq10W8SpYWY/W1BmW0o3W+G6qDdmW8SpOVtiaTdb4buj4buF4bul4buZa+G7g1vhuqltW2LDtFvhuqnhu4VjW+G7o+G7hcO6W+G7ocWpa+G7g1vhuqk3bFtr4buF4bqzcVtxw61r4buFW8SoOWxb4bqoN2Y6W0vhu4NsOWZb4buF4buZa1syOl00IuG7hTdb4buhxalr4buDW+G7o+G7hW5r4buDW+G7hcO0W2Lhu6XGoeG6qVvhuq3DoWxb4buxw6pba+G7g+G7hWbhurlqW2vhu4PEg3E/W+G7hXJ2w6prW2LDoFvhu4NmN2xb4buJ4buFbDhrW+G6qeG7heG6oWpbcG3huqk/W+G6rcOhbFvhu7HDqlti4bulxqHhuqlbNTowNjXhu4U3W+G7ocWpa+G7gz9bMTA24buFN1vhu6HFqWvhu4NbcMOha1vhu69y4bqzcVvhu7E5W+G7ieG7hWw3a+G7hVtrcuG7jWZbcThmW3Bma+G7hVti4bulxqHhuqlbMV1d4buFN1vhu6HFqWvhu4M6W1HFqVti4bq1cltr4bqhalti4bq7a1trN3Y/W2vhu4XhurdrW+G6q+G6t2tbceG7oWxr4buDW+G7hXJ2w6prW1BmW0o3W+G6qDdmW2LDoFtx4buhw7Vr4buDW2rhu5VmWzBdXVtr4buD4buFaGtb4bqp4bq3dltwN1tqw7Thuqlb4buxOVvhu4NmY2xb4bul4buZalsxXV1ba+G7g+G7hWhrW+G6qeG6t3Zb4bufcuG6uz9b4buvbDdrW3Hhu6HhurlrW+G6q2bDqmtbcWfhuqnhu4VbMF1d4buFN1ti4bqzcVvhuqvhu4/huqk/W2LDtWZba3NmW3Hhu6Fv4bqpOjo64oCdWy1b4bui4buFbVvhuqjhu4XDultxaeG6qeG7hVvhu4JmOWvhu4NbUGdrW+G6qOG7heG7lVvhu6Phu4XhurNrW+G7ieG7heG7m2Zb4bqp4buFbFtx4buNZlvhuq1m4bq7cTohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSjhu4hma+G7hVtx4bq7W+G7ocWpa+G7g1vhu4nhurtxW+G7hcah4bujW+G7seG7lWZb4buj4buFOHFbceG7oWbhur9rW+G6q3JbxKlp4bqp4buFW2Lhu6XGoeG6qVtCw6Fr4buDW+G6rcO0P1vhuqnhu4Vna+G7hVvhu59yduG6vWtb4buFcnbDqmtbUGZbSjdb4bqoN2Zb4buvOOG6qVtiaWvhu4VbxKk5W2vhu4M5a+G7hVvhu4lma+G7hVtx4bq7W2rDuWZba+G7hW9rP1vhu4Xhu6Xhu5Vr4buDW+G7o+G7hThxW3Hhu6Fm4bq/a1vhuq3hur1rW+G7seG7q2vhu4Nb4buxOVvEqeG6t3Jb4bqrOWY6W1Hhu4XGsOG6qVtx4bq7W2I3a+G7g1vhuqnhu4Xhu6dr4buDW2pma+G7hVvhuqnhu4XDultx4buh4bul4buZa+G7g1tx4buh4bq5a1vEqTlbYnNr4buDW2LhuqNrOlszW3Hhu4U4a+G7g1ti4bq1cltr4bqhalsgXSI1P1tQZltKN1vhuqg3Zltiw6BbceG7hXJb4buFc3Fb4buD4bq1a1siIFtr4buD4buFaGtbxKnhu6XGoXFb4buJ4buFOOG6qeG7hVvhuqtyW8SpaeG6qeG7hT9bceG6oWvhu4NbIFtr4buD4buFaGtbxKnhu6XGoXFbcGxb4bux4buVZlvhuql0a+G7g1vhu4l4W2vhuqFqW3Hhu6Hhu6Xhu5Xhuqk/W+G6qeG7heG7pTdb4buJ4bq/W+G7hTlr4buDW+G7sWFrW8Sp4bulxqFxW+G6q3Jb4buJ4buFOOG6qeG7hVti4bq7a1tx4buFN2pb4bqrxrBb4bqpOOG6qVvEqeG7gVvhu4XDtGZbYuG6tXJba+G6oWpb4buxOVvhuqk44bqpW+G7o+G7hWbhurlrW+G6qeG7hcahW3Hhu6HhurlrW2JpN1vhuq05a1vhu4VydsOqazpb4buEZsOqa1txYWY/W2vhu4Nyw7VrW3Hhu4VyW3HFqVvhu6HFqWvhu4Nb4buxOVvEqeG6t2pbcMOhaz9b4bqrclvEqWnhuqnhu4VbYjdr4buDW+G7g2Zz4bujW+G6qTjhuqlb4buFw7Rb4bqr4bq3a1vhuqltW2vhu4Nyw7VrW3Hhu4VyW2vhu4XDouG7o1vhu5FrW2Jpa+G7hT9b4buDbeG7o1vhu6Phu4XhurVrW+G7g2bDoWpbMiNb4buFw7Rba+G7g+G7hcOobFtq4buTZltr4bqhajohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSghZmrhu4NbcOG7oeG6qeG7uH0vL+G6qTrhuq03bOG7o+G7hXJx4buFbDrhu7FrL+G6q2Nw4buJcWzhu6Mva2Phu61wLyI1MDMvMTXhuqszXTRdMSA2cSIzXTAyNMSpIDrhu4vhu6Phu4N9Wy8o4bqoOGtb4bqtw7Q/W+G6qeG7hWbhurtrW3DDrFtCw7VrW+G6rGbhurlrW+G7o+G7hW5r4buDW1BmW0o3W+G6qDdmW+G7g2Zz4bujW2vhu4XhurdrW+G6q+G6t2tbxKk5alti4bul4buXa+G7g1tr4buNa+G7g1tx4buF4buNa1tq4buVZjohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShRaGvhu4Vba+G7g+G7peG7l2ZbUGZbSjdb4bqoN2YhL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShR4buF4bulxqFr4buDW3E4W0vhu4NyduG7gWtb4buI4buFOGvhu4VbUXRr4buDWy1bQsO1a1tx4buh4bul4buba+G7g1tCw7VrW+G6rGbhurlrW+G7o+G7hW5r4buDW1BmW0o3W+G6qDdmW+G7hTlsW+G7heG7p2vhu4Nba21mW+G7seG6vVtwxrBb4bqzaltrbFtiN2vhu4Nb4buFZsOqa1vhu4Xhu6tyW3Hhu6Fsa+G7g1tqb2Zba+G7g+G7jWZba+G7hTlb4bubWzBb4buvw6Bb4bqtZuG6uWtb4buDZuG7lWZbYsO1a1vhu59yw6FrW8Spdz9b4buDw7VqW1BmW0o3W+G6qDdmP1tLOWtbUDhrP1tQOGtb4bqo4buFw6FmOltR4buFZuG6u3JbcThbxKh3W1BjbFtRw7M3P1tr4buD4bul4buXZlvhuqvhurdrW3HDtOG6qVtK4buNa+G7gz9bcGZr4buFW+G7oTdb4bubW+G7r8OgW1BmW0o3W+G6qDdmP1vhuqltW+G7heG7mWtbIF1ba+G6oWpb4buD4bqja1vhuq1tW+G7seG7lWZbQsO1a1vhuqxm4bq5a1vhu6Phu4Vua+G7g1tQZltKN1vhuqg3Zj9b4buJ4buF4bqva+G7g1tiaWvhu4UqW+KAnEvhur1rW+G6rGbhurlrW+G7o+G7hW5r4buDW3FsOWtb4bqr4bq3a1vhu4Voa+G7hVtx4buFOWvhu4VbccWpW2vhu4Xhu6tr4buDW2vhu4M5dlvigJzhuqvhurVqW2rhu6U3P1vhuqvDoGZba+G6o2vhu4PigJ0/W3HFqVvhu4U5a+G7g1tx4buFOGvhu4NbceG7oeG7l2Zb4oCc4bqt4buPa1vhuql0a+G7g+KAnVvhu7Hhu5VmW2vhu4XhurdrW+G6q+G6t2s6W+G7rnLhu49r4buDW+G6rcOhaz9bceG7heG6s3Zb4bqtOVvhuqlsa1vEqTlqW+G7g2g/W+G6rcO0W2LDtGZbxKnDouG7o1tx4bun4bqpW8SpOWpb4bqpdGvhu4M/W+G7scWpN1vEqTlqP1vhu7HFqTdba+G7hcSRW2vhu4U5a+G7g1vhu7HDomtbYsO0a+G7gz9b4buj4buF4buRW+G6rWbhurtrW+G7iWbhurtrW3Hhu4Xhu6fhuqlb4bqp4buFbFtr4buD4bul4buXZlvhuqvhurdrW2Lhur9b4buhw7VmW+G7hW9ba+G7g+G7hWNb4buhN1tqOVtxxrBb4buDZjjhuqlbxKk5altx4buFY2zigJ06IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oUeG7oWxr4buDW2vhu4Vm4bq9clvhuqnhurdyW+G6qeG7hXJ2w6prW+G6qcOhaltiw7Rr4buDP1tr4buF4bura+G7g1vhu7Fmw6rhuqlbxKk5altx4buFZuG6u3FbceG7hcaw4bqpW+G6qcO6N1tCw7VrW+G6rGbhurlrW+G7o+G7hW5r4buDW1BmW0o3W+G6qDdmW+G7g2Zz4bujW2LDtWvhu4Nb4bqtOWxb4bqpOOG6qVvhuqvhurdrW3HDtOG6qVtx4buh4bq5a1vhuq1m4bq5a1vhu4Nm4buVZlvhu6Phu4U4cVtx4buhZuG6v2tb4buJZmvhu4VbceG6u1stW+G7r8OgW+G7hcO0Zj9b4buvbTdbYm1mW+G7g2bDoWpba+G7g+G7hcOobD9ba+G6t2vhu4Nb4bqpN2xb4bqr4bq3a1tx4buhZzo6Oj9b4buFaGvhu4Vbw6Fr4buFW+G7hTlr4buDW2vhu4M5dj9b4bqpOOG6qVvhuqnhu4VzW+G6rcO0W2LDtGZb4bqrdGvhu4Nb4buvY1tqOHZbYuG7pTdbYm1rW+G6qTjhuqlbY2pb4buFb+G6qVtwZmvhu4VbYuG6u2tb4bqpOOG6qVtiZuG6v2pbceG7oeG7peG7l2vhu4M/W+G6qTjhuqnhu4Vb4buvN1ti4buZa1vhu7FpW+G7g+G6tWtb4bqp4buFdeG6qVvhuqnhurd2W3Dhu49bxKk5W2rDtHFbamZr4buFW+G6qeG7heG7p2vhu4NbYsOialtrZHFb4bqp4buFbFtxaGvhu4Vb4bufcuG6t2tb4bqr4bq3a1vhu5tba+G7mWZbYuG6t3Y6W+G7hDlr4buFW2LDtGvhu4Nba+G7hcOia1ti4budW2LhurVyP1trcuG7jWZb4bqr4bul4buda+G7g1txYWZbYsO1a1sxW2NqW+G7hW/huqlbcGZr4buFW+G6qW1b4buFbDlrW+G6qcOha+G7hVtixIPhuqlb4bqtZsOqcVvhu4nhu4VtW+G7ieG7heG6oWtb4bqrbFtx4buFZuG6u3Jb4bux4bqja+G7g1vhuq05a1txN3Zb4bqp4buF4bqhaltwbeG6qVvhuqnDujdb4bqp4buFN1tqxJFb4buxOVti4buna+G7g1tx4buh4bul4buV4bqpW2vhu4Nydlvhuqnhu5lb4buj4buFw6FmW+G6rcOzW+G7hW/huqk/W2LDoFti4bq/W+G6s2tbceG7pcaha+G7g1tx4buPcVtixJHhu6NbceG7oWxr4buDW8Spbmvhu4Nb4bqp4bqz4bujW8O6dj9b4bqp4buFZ2vhu4Vb4bufcnbhur1rW+G7sTlba+G7heG6t2tb4bqr4bq3a1vhuq1m4bq5a1vhu4Nm4buVZjpb4buw4buVZltr4buF4bura+G7g1vhu7Fmw6rhuqlbxKk5alvhu69y4bqzcVvhu6Phu4U4cVtxxalb4buJ4buF4bqlclvhu4Vmw6pyW+KAnELDtWtbxKk5W2vhu4U5P1vhuq1m4bq5a1vhu4Nm4buVZlvEqTlb4bufcuG6uVvhu4Xhu6Xhu5lr4buDP1tiw7Vr4buDW+G6rTlsW+G6qTjhuqlb4bqr4bq3a1txw7ThuqlbxKk5Wzdr4buFW2NqW+G7oXLDtHFbceG7hWlx4oCdP1vhuqk4a1vhuq3DtD9b4bqp4buFZuG6u2tbcMOsW0LDtWtb4bqsZuG6uWtb4buj4buFbmvhu4NbUGZbSjdb4bqoN2ZbxKly4buNa2Lhu6XGoeG6qVtibWtba+G7hcOia1tr4buF4bura+G7g1txaGvhu4Vb4bqpw6FqW+G6qTdsW+G7n3J3W2o5W2vhu4XhurdrW+G6q+G6t2tbcWZrW3bhurlyP1tx4buhN2xbccSDa+G7gypb4oCc4bqsw7RbYsO0Zlvhuqh1W+G7hMO14oCdOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KOG7guG6tWtbMF1ba+G6oWpb4bufcjc/W+KAnEvhu4M5dlvhuqxm4bq5a1vhu6Phu4Vua+G7g1txbDlrW+G6q+G6t2vigJ1bYsOgW+G7sTlbYjdr4buDW2Lhu6XGoeG6qVtx4buhZuG6v2tb4buJ4buFN2ZbcOG6t3Jb4buhw7Rr4buDW3Hhu6Fsa+G7g1vhu4VydsOqa1tQZltKN1vhuqg3ZjpbUeG7oeG6uWtbYmk3W+G6rTlrW+G7hXJ2w6prP1vhu4lma+G7hVtx4bq7P1vhu7HhuqFrW+G7hW03P1vhu6/DoFvhu4XDtGZba+G7gzl2W+G6qTlr4buDW+G7o+G7hThxW3Hhu6Fm4bq/az9bN2tba2Zr4buFW+G6qeG7hWdr4buFW3Hhu6FpP1tx4buhw6JxW3HGsFs3a1txbDlrW+G7r8OgW+G7hcO0ZlvEqXLhu41rW2Lhu6XGoeG6qVvhu4Nm4burW+G7seG7q2vhu4M/W+G7hcOqW3Hhu4Xhu49r4buDW+G6qeG7hWdr4buFW3Hhu6FpW+G6qeG7mVtw4bubW2vhu4M5dlvhuqk5a+G7g1ti4bulxqHhuqlb4bqpw7pr4buDW+G6qeG7j1vhu7E5W+G7o+G7hThxW3Hhu6Fm4bq/az9bcWFsW3Fm4bq9a1ti4bq9W2Lhur9b4buv4bq3dlvhuqvGsGvhu4Nba+G6vWtb4bqtZuG6uWtb4buj4buFbmvhu4NbcWw5a1vhuqvhurdrP1tx4buF4bq7W3Hhu6HDomtb4bqtZuG6uWtb4buj4buFbmvhu4NbcWw5a1vhuqvhurdrW+G7seG7q2vhu4NbamFr4buFP1vhuq3DoWxb4buxw6pb4bux4bura+G7g1vhuqnhu4XhuqPhuqlb4bqp4buFw7pb4bufcnbhur1rP1s3a1trZmvhu4Vb4bqtZuG6uWtb4buDZuG7lWZb4buecuG7j+G6qVvhu4NmNzohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G7tXJx4buFbOG7oX0oUXLhurNrW8SobGvhu4MhL+G7oyg=

Tuấn Long

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cảnh sát biển sát cánh cùng ngư dân

Cảnh sát biển sát cánh cùng ngư dân
2024-05-30 08:55:00

Song song với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo, duy trì thực thi pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển...

“Dìu nhau” trong lốc xoáy

“Dìu nhau” trong lốc xoáy
2018-09-01 07:22:36

PTĐT-Cuộc sống trong đất liền khá yên bình, chỉ có những người sống ở làng chài. đánh bắt xa bờ ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi mới thấu hiểu, người thân của...

Gian nan sự học nơi biên cương phía Bắc

Gian nan sự học nơi biên cương phía Bắc
2018-08-25 06:29:16

PTĐT - Chín trong số mười tỉnh nghèo nhất Việt Nam nằm ở vùng núi phía Bắc, trong đó có 5 tỉnh biên giới giáp Trung Quốc. Đi từ Hà Nội về hướng Tây Bắc 240km, là đến Hà Giang -...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long