Cập nhật:  GMT+7
auG6ouG7j8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR8Ojw4PDjOG6pHbDs2tiSsOyR+G6ouG7ncOySU/huqzhuqDDssOM4bqiReG6rOG6oMOy4buEw7Iow7nhuqbDsuG7ruG6uOG6rOG6oGjDsiHDg0HhuqbDsuG7r8ODQeG6psOyw4xJ4bud4bux4bqiw7LhuqzhuqLDg+G7ueG6psOy4buv4bq+4bqsw7Lhu47hurDDsuG6pMOD4buz4bqsw7JI4buK4bub4bqsai/huqLhu49rasOM4bub4bur4bqkdsOyw43DjOG7kOG6pHbhu4HDs+G6puG7m0nhuqDDg+G6rGjDtUfDlMOy4bub4buKw4zhuqjDs2tqw4xJa2rDjOG7rWtqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOza2rDg+G6puG6oMOyw41J4bux4buBw7MvL+G7scOs4bur4bub4bqoR+G6ouG7isOM4bqi4bqow6zhu47huqwv4butdsONw4LDjOG6qEcv4bqsdsOVw40v4buP4buXw7Thu5Uv4buR4buX4but4buP4buN4buVw7Xhu5nDtOG7lcOM4buP4buZ4buN4buRw7Xhu43huqThu4/DrOG6tEfhuqDDs8OyL2sh4bqi4buKw7Lhu47Dk+G7scOySU/huqzhuqDDssOM4bqiReG6rOG6oMOy4bur4bqww7Lhu7FN4bubw7LhuqLhu5/DrMOy4buJ4bug4bqs4bqiaMOy4buudOG6rOG6oMOyw6Phu4rhu6XhuqwtPOG6oOG7iuG7kMOB4bqsw7Lhu6xM4bqs4bqgL8Ojw6NkYjzEqWovR2tqL8OM4buta2ovw4xJa2ovw4zhu5vhu6vhuqR2a2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NHJXbhu5vhu63Ds2s84bqg4buj4buQw7Lhu5cvxqHDrcOyw4zhuqJ24bqow7LDjOG6okXhuqzhuqDDssOMw4PhuqzDssOMT8Oy4bqz4buQw7Lhu6vhu5vhuqzDsjzhuqLDueG6rMOy4butw7nhuqzDssOM4bq24bqs4bqiw7Iow7nhuqbDsuG7ruG6uOG6rOG6oMOtw7LDoeG6ouG6qsOy4buw4bqiS8Oyw4zhurDhu7HhuqLDsuG6s+G7kMOy4bur4bub4bqsw7I84bqiw7nhuqzDsuG7rcO54bqsw7LDjOG6tuG6rOG6osOyKMO54bqmw7Lhu67hurjhuqzhuqDDssOh4bqi4buf4bqmw7LhuqPDsuG7r3DDssOC4buSw7Lhu45x4bqsw7Lhu6vhu6HhuqzDsuG7seG6ouG6tsOy4buv4buf4bqow7LDlMOSw7LhuqThu5LDsuG7jkrDsuG7jsODw7JH4bqi4buf4bqmw7JH4bqi4budR8Oy4bqk4buKxanDjMOy4buO4bu3w7JI4buK4buh4bqsw7LhuqThu5LDsuG7q+G7oeG6qMOy4buO4bu5w7JJT+G6rOG6oMOy4buO4bujw7Lhu6/hu6XDjMOy4buv4bubw4PDssOM4bufw4PDssOM4bqi4bqww7LDjEnhu6XhuqzDsjzhu5vhuqbDsuG7quG7m+G6rMOtw7LhuqLhu4rhu5Dhu7nhuqzDsijDueG6psOyJeG7o8Oyw4xJ4bqo4bqs4bqgw7LDjOG6ouG7hsODw7LhuqDDg+G7m+G6rMOySOG7iuG7m8Osai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buq4bqo4but4buQw7NrKHDhuqzhuqLDsuG7r+G7n+G6qMOy4bqz4buQw7Lhu6vhu5vhuqzDsjzhuqLDueG6rMOy4butw7nhuqzDssOM4bq24bqs4bqiw7Iow7nhuqbDsuG7ruG6uOG6rOG6oMOy4buQ4buz4buKw7Lhu7Hhu6fhu4rDsuG6ouG7iuG7kOG7ueG6rMOyKMO54bqmw7Il4bujw7Lhu7HhuqLhurbDsuG7r+G7n+G6qMOy4bux4bud4buxw7JH4bqiQuG6rOG6oMOtw7Lhu6vhu5vhuqzDrcOy4buv4bq+4bqsw7Lhu47hurDDsuG6pMOD4buz4bqsw7JI4buK4bub4bqsw7Lhu47hu6PDsuG6s+G7kMOy4bur4bub4bqsw7I84bqiw7nhuqzDsuG7rcO54bqsw7LDjOG6ouG6sMOyw4xJ4bul4bqsw7I84bub4bqmw7Lhu6rhu5vhuqzDssOCw4NB4bqmw7Lhu6/Dg0HhuqbDssOMSeG7neG7seG6osOy4bqs4bqiw4Phu7nhuqbDssOMSeG6qOG6rOG6oMOy4buxReG6rOG6oMOyw4zhu53hu7HDskjhu4rhu6HhuqzDsuG6pOG7ksOy4bqs4bqi4bujw7LhuqxN4buA4buxw7Lhu47hu7fDsuG7r+G7pcOMw63DsklP4bqs4bqgw63DssOUw7nhu5DDsuG7rcOT4bqs4bqgw7LDguG6osODw7Lhu69Bw7LDlOG7oeG7kMOySeG7m8Oy4bux4bud4buxw7LDjeG7m8ODw7JH4bqi4buf4bqmw7LDjOG7n8ODw7Lhu6/hurDhu5vDsuG7q+G7o+G6rMOy4buO4bujw7Lhu6vhu53huqjDsuG7seG7neG6qMOy4bqz4buQw7Lhu6vhu5vhuqzDsjzhuqLDueG6rMOy4butw7nhuqzDssOM4bq24bqs4bqiw7LDjElN4buA4buxw7LhuqzhuqDhu6Phu5DDsuG7j+G7ky/hu4/hu43DrGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOza+G7ruG6uOG6rOG6oMOyw4zhuqLhu4bDg8Otw7LhuqLhu4rhu5Dhu7nhuqzDsijDueG6psOyJeG7o8Oy4buxS+G6rOG6oMOy4buxw4nDsuG6ouG6uMOyw43hur7DrcOyw4xJ4buK4buQw7LDjOG6ruG6psOy4buvw4nDg8Oyw4xN4buC4bqs4bqgw7Lhu69ww7LDjEnDg+G7ucOMw7LhuqLhu5/DssO14buPw7Lhu7HDueG7kMOyw4zhuqJF4bqs4bqgw7Lhu4nDjEnhu7PhuqzDsuG7rcOD4bu54bqsw7LDjMSC4bux4bqiw7LhuqDhu6fhuqzDsuG7k+G7jeG7jeG6psO1xKnDssOM4bqi4buK4bq64buxw7LDguG6ouG6qOG7oeG6rOG6osOy4buRw63DssOMw4NB4buKw7LDguG6ouG7isOyw7Xhu5Xhu43DsuG7icOM4bq8w7Lhu63DueG6rMOyR+G6osOJw7Lhu7DhuqLDg8OyKHHhuqzhuqDDrcOyw4zhuqLhurDDssOMSeG7peG6rMOyPOG7m+G6psOy4buq4bub4bqsxKnDsuG7r0HDssOUw5LDsuG6pOG7ksOyw4zhuqJ24bqow7JI4buK4buQw7Lhu6/hurDhuqzhuqJpw7Lhu6/DicODw7Lhu47hu4DDg8Oy4bqi4bq+4bqsw7Lhu5nhu43DsuG7scO54buQw7LDjOG6okXhuqzhuqDDsuG7q+G6sMOyw4J24bqsw7LhuqDDieG7scOyw4zhuqLhu4rhurrhu7HDssOC4bqi4bqo4buh4bqs4bqiw7Lhu5HDrcOyw4zDg0Hhu4rDssOC4bqi4buKw7LDteG7leG7jcOy4buJw4zhurzDsuG7rcO54bqsw7JH4bqiw4nDssOj4bqiceG6rOG6oMOyKOG6qOG6rOG6oMOtw7LDjOG6ouG6sMOyw4xJ4bul4bqsw7I84bub4bqmw7Lhu6rhu5vhuqzEqcOsai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buq4bqo4but4buQw7Nr4buw4bud4buxw7Lhu6/hur7huqzDsuG7juG6sMOy4bqkw4Phu7PhuqzDskjhu4rhu5vhuqzDssOM4bq8w7Lhu7HhuqJO4buxw7Lhu7HhuqJ0w4zDsuG6ouG7n8Otw7LDjOG6ouG7isOy4bqg4bqo4bqmw7Lhu47hu6PDssOMSeG6uOG6rOG6oMOy4buxw7nhu5DDssOM4bqiReG6rOG6oMOyw4zhuqLhu5vhu5DDssOM4bqi4bu1w6zDsjzhuqDhuqjhu6PDg8OySeG7m8Otw7LhurPhu5DDsuG7q+G7m+G6rMOyPOG6osO54bqsw7Lhu63DueG6rMOyw4zhurbhuqzhuqLDsuG7sULhuqzDsuG7seG6ouG6tsOy4buv4buf4bqow7Lhu7HhuqLEguG6rOG6osOySOG7iuG7kOG7t+G6rMOy4buv4bqw4bubw7JH4bqiTeG6vuG6rOG6oMOyw5TDksOy4bqk4buSw7Lhu61Ow4zDsuG7r8ODQeG6psOyw4zhuq7huqzhuqLDssOMSeG7n+G6rOG6oMOyw43hu5vhuqzDsuG6oOG7n8OMw63DsuG6pOG7peG6rMOy4bux4bqiw4Phu7XhuqbDsuG7r+G7pcOMw7JJT+G6rOG6oMOtw7LDlMO54buQw7Lhu63Dk+G6rOG6oMOyw4xJ4budw4PDskfhuqJ3R8Osw6zDrMOyw5Thu6Hhu5DDsknhu5vDssOM4bufw4PDssOMw4NB4buKw7LDguG6ouG7isOyw7Xhu5Xhu43DssOMSeG6qOG6rOG6oMOyw43hu4rDicOMw7LDjOG6ouG7hsODw7LhuqDDg+G7m+G6rMOySOG7iuG7m8Osai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buq4bqo4but4buQw7Nrw6NJTeG7gOG7scOy4buv4bqqw63DsuG6rOG6oOG7o+G7kMOy4buRL8ahw63DsuG7sOG6osODw7Lhu7FK4buxw7Ihw4NB4bqmw7LhuqTDueG6psOyKMO54bqmw7Lhu67hurjhuqzhuqDDsuG7scSo4bqs4bqgw7LhuqTDk+G7scOy4bqkTeG7guG6rOG6oMOyIcODQeG6psOy4bqkw7nhuqbDsuG7r+G6sOG7m8Oy4bur4buj4bqsw7Lhu69ww7Lhu6/hu7XhuqzDssOCw4NB4bqmw7LDjEnhu5vDsuG6osOD4bu54bqsw7LDjElN4buG4bqs4bqgw7Lhu45Kw7Lhu7FN4bubw7LhuqLhu5/DsklP4bqs4bqgw7LDjOG6okXhuqzhuqDDssO04buNw7Lhuqxx4bqmw7LDjOG7iuG6vMODw7LDlOG7oeG7kMOySeG7m8Oyw4zhu5/Dg8Oyw6PDg0Hhu4rDssOC4bqi4buKw7LDteG7leG7jcOtw7LhuqTDueG6psOyR+G6ouG7p+G6rMOy4but4bqow7Lhu6rhu5vhuqzDssOg4buK4buh4bqsw7LhuqThu5LDsklP4bqs4bqgw7I84bub4bqmw7Lhu6rhu5vhuqzDsuG7icOM4bqi4bqww7LDjEnhu6XhuqzDsjzhu5vhuqbDsuG7quG7m+G6rMOtw7LhuqLhu4rhu5Dhu7nhuqzDsijDueG6psOyJeG7o8Otw7LDjOG6tuG6rOG6osOyKMO54bqmw7Lhu67hurjhuqzhuqDEqcOySOG7iuG7oeG6rMOy4bqk4buSw6xqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2vDo+G7n8ODw7LhuqLDg+G7ueG6rMOyw4xJTeG7huG6rOG6oMOtw7LhuqLhu6PhuqzhuqDDsuG7seG6okrhu7HDsuG7scO54buQw7LDjOG6okXhuqzhuqDDsuG7r3DDsuG7q+G6sMOy4buxTeG7m8Oy4bqi4bufw7Lhuqxz4bqmw7LhuqzhuqDhurzhuqzDsuG6rOG6oOG7m+G6rOG6oMOtw7Lhu47hu7XDjMOy4buxTeG7m8Oy4buxQuG6rMOySeG7pcOMw7Lhuqbhu4DDg8Osw7I84bqiw4Phu7fhu4rDsuG6oMOJ4buxw7Lhu7HDueG7kMOyw4zhuqJF4bqs4bqgw7Lhu7FC4bqsw7JO4bubw7LhuqzhuqLDk+G7m8Otw7LhuqThu53DsuG7seG6ouG6tsOy4bqi4bq+w4PDsuG7iOG7m8Oy4buO4buj4bqs4bqgw6zDsmThu4rhuqzhuqDDskjhu4rhu5vhuqzhuqLDsuG7sULhuqzDsuG7seG6qsOy4bqs4bqi4buM4bqs4bqgw7Lhu7HDueG7kMOyw4zhuqJF4bqs4bqgw7Lhu6vhurDDsuG7sU3hu5vDsuG6ouG6vuG6rMOy4bqm4bq6w4zDsuG6rMOS4bubw7LDjOG6osO54bqsw7Lhu7HDueG7kMOtw7LhuqZK4buxw7Lhu6/EguG7seG6osOy4bqk4buj4bqmw7Lhu7HDueG7kMOyw4zDk8Oy4bqgcOG7kMOy4buv4bq8w7Lhuqzhu7Xhu4rDsuG7seG6qsOy4bqgw4PhuqrDsuG6puG7n+G6rOG6osOsw7I84bqi4buM4bqs4bqgw7Lhu7HDueG7kMOyw4zhuqJF4bqs4bqgw7LDjEnhu7PhuqzDsuG7seG6qsOy4buvTeG7huG6rOG6oMOyw4LEguG6rOG6osOy4bqgw4nhu7HDssOMT8Oyw7Thu5Mt4buR4buT4bux4bqmw63DsuG7seG7m+G6qMOyw4xPw7LDteG7jS3DtOG7jeG6psOsai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buq4bqo4but4buQw7Nr4buuw4Phu7fhu4rDsuG7r+G7neG6rOG6oMOy4bqs4bqqw4PDrcOy4bqiw4Phu7nhuqzDssOMSU3hu4bhuqzhuqDDsuG7jkrDsuG7sU3hu5vDsuG6ouG7n8Oyw4zhuqJF4bqs4bqgw7Lhuqxz4bqmw7LDjeG7ncOMw7LDguG6ouG7isOy4butw7nhuqzDsuG7sU3DrcOy4bux4bqi4bq2w7Lhu7Hhu53hu7HhuqLDsuG6s+G7kMOy4bur4bub4bqsw7I84bqiw7nhuqzDsuG7rcO54bqsw7LDjOG6ouG6sMOyw4xJ4bul4bqsw7I84bub4bqmw7Lhu6rhu5vhuqzDsuG7seG6ok/huqzhuqDDsuG7j8OC4bqmw63DsuG6rOG6ok3huqzhuqDDssOC4bqiReG6rOG6oMOy4buvTeG7guG7scOyR+G6ouG7ncOMw7LhuqLDg+G7ueG6rMOy4buO4bujw7LhuqzhuqBx4bqsw7Lhu7HhuqJ04bqsw7LDguG6sEfDssOM4bqi4buGw4PDrMOy4buwTOG6rOG6oMOy4bqg4bun4bqsw7Lhu47hurDDssOMScSCw7LDjOG6okXhuqzhuqDDsuG7q+G6sMOy4buxTeG7m8Oy4bqi4bufw63DsuG6ouG7o+G6rOG6oMOy4bux4bqiSuG7scOy4buxw7nhu5DDssOM4bqiReG6rOG6oMOyw4LhuqLhu53hu7HDsuG7r3DDsuG7q+G6sMOyw4J24bqsw7LhuqDDieG7scOy4buJ4bux4bqidMOMw7LhuqLhuqh04buxw7LDguG6ouG6qOG7m+G6rMOy4buO4buj4bqow7LhuqDDieG7scOyw4zhuqJF4bqs4bqgw7JJ4bq4w4PDsuG7r+G6vMOyw4zhuqLhu4rDieG7scOy4butw4Phu7nDjMOy4buxRMOy4buO4buj4bqoxKnDrMOyIeG6ouG7isOy4buOw5Phu7HDsklP4bqs4bqgw7LDjOG6okXhuqzhuqDDsuG7q+G6sMOy4buxTeG7m8Oy4bqi4bufw7Lhu69ww7Lhu69N4buC4buxw7LhuqDDg+G7m+G6qMOy4bux4bqi4bqow7Lhu6vhu6Hhu5DDsuG6ouG6usOy4butw7nhuqzDsuG6rOG6osWp4bqsw7LDguG6ouG6qOG7neG6rMOy4bur4buh4bqow7Lhu47hu7nDssOM4bqiduG6qMOy4bux4bqiTeG6vuG6rOG6oMOyw4xJ4bqu4bqs4bqiw7Lhu7HhuqLDg8Oyw4xJ4buhw7Lhu6zhurDhu7HhuqLDsuG7jkrDsuG6pkXDg8Oyw4xJTeG7huG6rOG6oMOySU/huqzhuqDDrGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7muG7isOM4bqi4bqoScOza8Oj4bqiduG6qMOyYsODdsOM4bqs4bub4bqmK2ovR2s=

Theo Vietnam+

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cảnh sát biển sát cánh cùng ngư dân

Cảnh sát biển sát cánh cùng ngư dân
2024-05-30 08:55:00

Song song với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo, duy trì thực thi pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển...

Trên phên giậu xanh Si Ma Cai

Trên phên giậu xanh Si Ma Cai
2018-09-08 07:04:29

PTĐT-Huyện biên giới Si Ma Cai những năm gần đây được nhiều người biết đến nhờ nét hoang sơ, dung dị, mộc mạc trên vùng cao Lào Cai và không gian văn hóa mang bản sắc riêng,...

“Dìu nhau” trong lốc xoáy

“Dìu nhau” trong lốc xoáy
2018-09-01 07:22:36

PTĐT-Cuộc sống trong đất liền khá yên bình, chỉ có những người sống ở làng chài. đánh bắt xa bờ ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi mới thấu hiểu, người thân của...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long