Cập nhật:  GMT+7
4buxxKjhu7XDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmmpKxajhu4zhur554butMeG6psOV4buIw73hurpDw5rDvcOKS+G6usSow73FqMSoWeG6usO94bq64busxILDvcSpxajhur7hu7Thur7DveG6rcOU4bq44bum4buxL8So4bu14but4buxxajEguG6uOG7jOG6vsO94bumxahA4buM4bq+cXnhu47EguG7pOG7iErDlcO54bu3w5rhu7jDvcSCxq/FqMOUeeG7reG7scWo4buk4but4buxxajhurzhu63hu7FK4buO4buIw73hu7ZK4bq8xajEqHF54bu54buz4buzecO9xKjhur5K4buIxKjFqHF54bu34buzQXnDvcSC4buMSuG7iMOVcXnhu4zhur7hu4rFqHnDvcSC4buMxahxeWLGoMO9xajhurLDveG6ssOVxKjFqXnDveG7puG7pOG6unF5xKjFqMWow5rDuS8v4buO4bq+4bq8SsSCxanhurjEgsOUw5rEqMavxajEqMOUxanhu7TDlS/hurzEgsWoxIJK4buOxILhu4jhur7hu6Yv4bu34buz4bu14bu14bu14buzL8OU4bukSuG7iErDlcSC4buML0rhu47EguG7iOG6vuG7puG6oOG7t+G7ueG7teG7s+G7t1/hu7Xhu7XhuqDDgeG7s+G7s0HDg+G6oMOAxanDk8Oa4buIeeG7reG7sS/FqOG6vOG7reG7sS/FqOG7pOG7reG7scWo4buk4but4buxxajhurzhu63hu7Evxajhurzhu63hu7Evxajhu6Thu63hu7EvxajEguG6uOG7jOG6vuG7rWPhu4jhurBAw73DgS/hu7Xhu7Mv4bu34buz4bu14bu1w73hu7RYxILDvcOZxq/EguG7p8O9xKjGr0BIw5XDvcWoxKjDlOG6tkrDvcSpxajhur7hu7Thur7DveG6rcOU4bq44bumw70tw73hu7RNw73igJzDksSoxIJKw73Dmcav4bua4bq6w73hurrGoMOV4buIw73FqMSoRMOV4oCdw73hurrhu6zEgsO9asSQw5rDvcOKw5ThurDDlcO9JsOaw5rhu4zhur7DveKAk8O9w4rhurTDvcOZxq/EgsO9w4pSSsO9VMO9w4rhu6LDvcWoxq/hu55Kw73DgcOAw73hu7RMw73hurjhurbDlMO94bq4ScOVxKjFqcO9w6zEqEXhu47DveG6usSoQ8Wow73FqMSoSkbDlcO9xajhurBKw73hurrhu6zEgsO9xqDDleG7iMO9w4rhurTDvcOKVlPhurrDveG7iMSoSsO9w5XEqMSQw5XDvVTDvcOVxKhKSMavw73hu4jhu5DhurrDvcOK4buiw73DksSo4bqu4bq6w73DlcSoxILGr+G7p8O9xahYw73hu6ZZw73FqMSo4bqww5XEqMO9w4rhurbFqOG7p8O94buISuG6sMavw73hurrhu5DDveG6usSow5TDvcOKR8OVw73FqFbDveG6vMavQMO9xajEqEpHxajDvcOSR8O94bu04bqww73DlcSo4buyw5Xhu4jDvcWo4buk4bqySsO9w5Xhu4jEqEpJ4buOw73hurrhu6zEgsO94bq6xq/hu6LhurrDveG7puG7msOV4buIw73hurrhuq7DvcOVxKhCw5XFqcO9Y0fGr8O94bq44bqww5XDveG7tEjDvcOSxKjhu5pKw73hu4xWU8OV4buIw73hurrEqEPFqMO94bu44bqu4buOw73DiuG6tMO9w4pWU+G6usO9xKjhu7LGr8O9xKhMw5XEqMO9xKjhu5DEgsO9xajEqOG6sMOVxKjDveG7puG6ssOVw73DmsSoReG7juG7p8O94bukQ8Wow71LxajDvcSCSsO94bq4SkfFqMO9w4pWU+G6usO94buk4bqmw5Xhu4jDveG6vOG7qsO9w5LEqMagw5Xhu4jDvcWoxKjDgsOV4buIw73EqMOUxILDvcWo4bukw5TDleG7iMO94bq6w5TDlcO9w4pWUsOV4buIw73EqOG7mOG6usO94bu0Q8OV4bunw73DlcSoVsOV4buIw73hu7RRSsO9xajhu57DleG7iMO94bq64buiw5Xhu4jDveG7ueG7teG6oMO94bq44bqmw5Xhu4jDvcOaxKjhuq7FqMO94buOSsOVxKjDveG7tOG6sMO94bum4bquw5Xhu4jDveG6usSoR+G7p8O9xajEqEzDvcWoxKhHw73hu4hKUUrDvcOV4bqwQMO94bq64buQw73hu4zhu4TDvcOaxKjhurJKw73hurrEqFLDveG7pEPFqMO94buMQsavw73hu45RSsO9xahM4buOw73DilZT4bq6w73hu47hu6LFqMO9w5Ilw73hu4zhu7DhurrDveG7iErEgsO94buOUUrGsOG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5rhurHhur7EguG6vHnhu600w43DveG7iErhu6jDmsO9w5Xhu4hWUkrDvcOKUkrDvcSoSsONxq/DveG7pOG7lsO94buISuG6rsO9xajhu6RNw73FqMSoWeG6usO94bumWcO94bq64busxILDvcSpxajhur7hu7Thur7DveG6rcOU4bq44bum4bunw71qxKhSSsO94bq44bquw5TDvWPhur7hu7bDveG7l8OU4bukw5LDvcOK4bq0w73DmsSo4buaSsO9xKhTw5rDveG7tFFKw70y4buw4bq6w73hurpDw5rDveG6uOG6psOV4buIw73DmsSo4bquxajDveG7jkrDlcSow73hu7ThurDDveG7puG6rsOV4buIw73hurrEqEfDveG6scOUxILDveG6qT3DveG7qWvEqcOsZOG7q8O9xajEqOG7msOV4buIw73DkkbDveG7tOG6sMO9w4rhuqzhurrDvcWo4bqyw73hu6RDxajDveG7pkrDlcSow73DiuG7osOV4buIw73hurjhuqbDleG7iMO94buO4buixajDveG6usSoVlDDleG7iMO9xajhu6RMw5XEqMO9xahWUMOV4buIw73FqOG6ruG6usO9xajhu6RGw5XDvcWo4bukxILDleG7iMO94buZ4bq+4bq4w73hurrhu5DDvcOKTcSCw73hurrEqE7DveG7pOG7qMWow73hu4jhu5jDlcO94buM4bqww73EqMWoxajDmsO5Ly/hu4jDlMOUxanhu4jhu4wvw5LDgeG7i8OB4bqxxanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu61j4buIw5ThurBKw73DlcSo4buyw5Xhu4jDveG6uOG6psOV4buIw73DmsSo4bquxajDveG7jkrDlcSow73hu7ThurDDveG7puG6rsOV4buIw73hurrEqEfDvcOK4bq0w73hu4zhurDhu47DvcOVRsOVw73igJzFqMSoVlDDleG7iMO9xKhKScav4oCdw71i4bukxanDveG6rcOU4bq44bumw73DlcSoVsO9SmLEguG6uuG7p8O9SsOsxKjDlMOV4bq+w73hu7ThurDDvUrDrMSC4bq84bunw73GoMOV4buIw73hurrhu5LDlcO9xahZw73FqMSCQMO9xajEqEpHxajDvcOSR8O94buIRMOVw73DlcSoVsO94buO4buYSsO9xajEqFfDvcWo4bukw5TDleG7iMO94oCcw4rhurZKw73hurjhurLDlcO94bq8w5TEgsOVxKjigJ3DveG7tOG6sMO94bq64bqu4bq6w73hurrDncSCw73EqOG6sMOV4buIw73hurrhu6zEgsO9JsOaw5rhu4zhur7hu6fDvcWoxKjEkOG7jsO94bq6xKhLw73DikfDlcO9w5XEqOG7ssOV4buIw73hurrEqEpH4bq6w73hurpExq/DvcWoxKjEgsOV4buIw73DilZT4bq6w73hu4zhurDhu47DveG6uOG6psOV4buIw73DkkvDlcSow73DiuG7ouG6usO9w5XEqEPFqMO94bu0xqDDvcOVxKhNxanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu61jR8avw73DiuG6vuG7jsO9w4rhu5pKw73hu6bhuq7DlcSow73hurrDlMOVw73hu6bhu5rDveG7ueG7teG6oMO9xajEqEThu47DveG7jOG6rMOV4buIw73DleG6sEDDveG7tFFKw73hurrDlMOVw73hu6bhu5rDvcODw73DksSoSkbhu47DvcWo4buaw5XDveG6uuG7rMSCw70xSuG7jOG7jMO94bqvxILFqOG6vuG7psO94bu04bqww73hu7Xhu7fDveG6uuG7rMSCw73huqvEguG7pOG7pEDDvcOsxILhu4jhur7hu6fDvcWoxKhMw73hurrEqOG7qMOV4buIw73FqMSCw73hu45RSsO94bq64bqy4buOw73DlcSoxJDDlcO9w4pWU+G6usO9w5LEqOG6rsWow73hu7Thu5jDleG7iMO94bq6xKhKw5XEqMO9w5rEqOG7sOG6usO9w4pOw5XEqMO94bq6xILDlMO94bq6xqDDleG7iMO9w5Xhu4jEqEnDveG6uuG7rMSCw73EqcWo4bq+4bu04bq+w73huq3DlOG6uOG7psO94buM4bqww73hu4xRw5XDvcOKR8OVw73hurxWUsOV4buIw73DleG6sMOUxrDhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu63EqUrDlcSow73FqMSoUkrhu6fDvcagw5Xhu4jDveG6usSoVsSCw73FqFjDleG7iMO9w4pIw73hurrEkMOaw73FqOG7pFZR4bq6w73hurrGoMOV4buIw73hurrEqOG7qMOV4buIw73DlcSo4buyw5Xhu4jDveG6uOG6psOV4buIw73hurpDw5rDvcOV4bqwQMWpw7004buaSsO94bu0UUrDvcagw5Xhu4jhu6fDveG6usSo4buow5Xhu4jDvcOSxKjGoMOV4buIw73DmsSo4bqySsO94buM4bqww73hurpXxq/DveG6uuG6rsOVxKjDvcSoxIJAw73DlcSoVsO94buO4buixajDveG6usagw5Xhu4jDveG6uuG7sMO9w4rDjcO9w4rhuq7DlcSow73hurjhu5DDleG7iMO9xahGw5XDvcWoxq/hu55KxanDvWpDxajDveG6uuG6ssO9w4rhurTDvcOKVlPhurrDvcagw5Xhu4jDveG7iOG7kErDvcOSS8OVw73FqOG7pMOUw5Xhu4jDveG7jOG7ksOV4buIw73DisONw73FqOG6tsOUw73hu6TEgsO9w5XEqOG7ssOV4buIw73DiuG7osOV4buIw73hu4xZ4bq6w73hu7TGoMO94buISuG6rsO94bq6xKjDlMO9w5XEqOG7ssOV4buIw73hurrEqMavQEfDlcO9w5rEqEpGxq/DveG7jFbGr8O94buOUUrFqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7rcSpxajhur7hu7Thur7DveG6rcOU4bq44bumw73DiuG6tMO94bukxILDvcOKSsO9w5XEqFbDleG7iMO9xKhMw5XEqMO94bq44buQw5Xhu4jDveG6uuG7rMSCw73GoMOV4buIw73hu7TDicOVw73hu7jGr0PFqMO9xKhKScOVw73hu47hu5hKw73hu4zhu6jhurrhu6fDveG7juG7mErDvcOVUErhu6fDvcWoWMO9w5XEqOG7ssOV4buIw73hu6bhurLDlcO9w5rEqEXhu47DveG6uuG7rMSCw70mw5rDmuG7jOG6vsO9w4pHw5XDvcOVxKjhu7LDleG7iMO94bq64bqySsO9xahKR8OVw73FqMSoROG7jsO94buM4bqsw5Xhu4jDvcOKw43DveG7jOG6sOG7jsO9w4rhu4bDmsO94bq6xq/hu6LhurrDveG7puG7msOV4buIw73DlcSoVsO94bq6Qsavw73DleG7kErDveG7juG6sMO9xqDDleG7iMO94buMxq/GoMOVw73FqELhu47DvcOK4bqk4bq6w7nDveKAnOG6seG6tEDDveG7jMavxqDDlcO9w5LEqOG6rsWow73DksSoxILDlOG7p8O9xKjhurRAw73hu4zGr8agw5XDveG6vOG6tkrDvcOSxKhS4oCdxrDhu7Evw5rhu63hu7HDmuG7rWrEqOG6vsOUw73DksSow5TEgsSow5ThurrDmsSow5TFqMSow5TDleG7iA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mỹ phóng vệ tinh theo dõi biến đổi khí hậu

Mỹ phóng vệ tinh theo dõi biến đổi khí hậu
2011-10-25 13:53:00

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) sẽ phóng một vệ tinh nhân tạo để thử nghiệm những công nghệ dự báo thời tiết và theo dõi biến đổi khí hậu trên trái đất.

Thực hiện thành công ca cấy ghép gan bằng robot

Thực hiện thành công ca cấy ghép gan bằng robot
2011-10-25 13:33:00

Đây là trường hợp sử dụng rô-bốt cấy ghép gan thành công đầu tiên ở Ấn Độ do nhóm bác sĩ tại bệnh viện Medicity Medanta ở Gurgaon, cách thủ đô Ấn Độ 30Km, thực hiện vào hồi...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long