Cập nhật:  GMT+7
4buT4bqq4buh4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT2JC4buO4bq84bqi4bud4buZQOG7seG6vuG6qOG7o+G6qELhu6fhu6NB4bul4buA4bujT+G6quG7mOG7o+G7jkLhurLhur7hu6Phu47DkkThur7huqrhu6Phuqrhu4Lhu6Xhu6NBROG6vuG6quG7o2LDksOV4bq+4bqo4bujJEjhur7huqjhu5Mv4bqq4buh4buZ4buT4buO4bulQeG6vOG6ouG7o+G7jOG7jlLhurzhuqJq4budw4rhu6XDkuG6qELhur7Ds3BPUeG7o+G7pcOV4buO4buA4bud4buZ4buT4buOw5Lhu5nhu5Phu47DgOG7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51Pe+G6ouG7pcOA4bud4buZ4buTL+G7jsOA4buZ4buTL+G7jsOS4buZ4buT4buOw5Lhu5nhu5Phu47DgOG7meG7ky/hu47DgOG7meG7ky/hu47DkuG7meG7k+G7jsOS4buZ4buT4buOw4Dhu5nhu5NP4buZI+G7p8OB4bujw4HDlcOMw4Hhu6PhurrhuqpI4bq+4bqo4buj4bq6Q8OB4bqq4bujw4Hhu5jhu6Xhu6N94buMw5Lhu6XhuqLhurzhu6Phu6DFqeG7gOG7oz7hu6V64bul4buj4buOw5Lhu4Dhur7huqjhu6Phur7huqrhu57hur7huqjhu6Phur7huqjFqVLhu6PDk8OV4bul4buj4bqg4bur4buj4buO4bqq4bqk4buj4bqqQsOC4bq+4bujw5PDlVLhurLhu47hu6Phu455w4rhu6PDisaw4bq+4bqq4bujw4rhurDhu6Phur7huqrhu6/DiuG7o0/huqrhu5LDgeG7o+G6qsONQuG7o+G7jOG7nOG7o1Lhurbhur7hu6Phu47DieG6vuG6quG7o03hu6PDikLhurThur7hu6M14bulw4rhu6Phur7hu5ZKw4Hhu6Phur7FqVLhu4/hu6Niw5VS4buj4bq+4bqqQuG6tuG6vuG7jeG7o+G6qsWp4bq+4bqq4buj4bqgw4zhur7huqjhu6PDk8OVeeG6vuG7o+G7jOG7nOG7o8OB4buY4bul4bujfeG7jMOS4bul4bqi4bq84buj4bqg4bur4bujT+G6quG7mOG7o+G7juG6quG6tsOK4bujQeG7seG6vuG6qOG7o+G6qELhu6fhu6Phurzhurbhur7hu6Phu45C4bqy4bq+4buj4buOw5JE4bq+4bqq4buj4bqq4buC4bul4bujQUThur7huqrhu6N94buMw5Lhu6XhuqLhurwt4bqn4bul4bq84bqi4buM4buOQuG6vuG6ouG7o+G7oEnhur7hu6PhuqDhu6vhu6NBxJDhu6PhuqBE4bq+4bqq4buj4buOw5LDguG7o0HDvVLhu6Phurx5w5Xhu4/hu5MvT+G7meG7k+G7juG7pUHhurzhuqLhu6Phu4zhu45S4bq84bqiauG7ncOK4bulw5LhuqhC4bq+w7NwT1Hhu6Phu6XDleG7juG7gOG7neG7meG7k+G7jsOS4buZ4buT4buOw4Dhu5nhu5NCw4rhuqjhu6Phu4zDksOBauG7neG6quG7juG7jk/Dsy8vQeG7peG7gE/huqrDleG7juG6quG7gOG7j+G7oOG6vi/hu4DhurzDgMOA4bul4buO4bulL1DhuqJB4buMQuG7juG6oi/hu47huqrhuqLhu6Mt4buj4bqoQuG7gEIvcOG7n+G7oeG7ny9zL+G7oeG7oSXDuuG7ocO5cOG7oeG7oSV1L+G7oXBx4bufc3FycnThu591c+G7n19Cw4rhu6XhuqjhuqLhu4zhu6F0w7p04buhdOG7oV/huqrhu4Dhu6Xhur7huqjhu47hu6Xhur7huqjhu6V64bul4buP4bq4T+G6qOG7neG7meG7ky/hu47DgOG7meG7ky/hu47DkuG7meG7k+G7jsOS4buZ4buT4buOw4Dhu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5k+4buleuG7peG7o+G6quG7gOG7peG6vuG6qOG7o+G7jsWp4bq+4buj4buM4bulw5Xhu6PDgeG7p8OB4bujw4HDlcOMw4Hhu6PhurrhuqpI4bq+4bqo4buj4bq6Q8OB4bqq4bujw4Hhu5jhu6Xhu6N94buMw5Lhu6XhuqLhurzhu4/hu6PDtOG7qOG6vuG6qsOz4buj4buk4bqn4buR4buTL0/hu5nhu5Mv4buOw4Dhu5nhu5Mv4buOw5Lhu5nhu5Mv4buO4bulQeG6vOG6ouG7meG7k0/hu5nhuqvhu6XDleG7o+G6quG7pULhu6PhurzFqeG6vuG7o+G7jOG7huG6vuG6qOG7o+G6oOG7p+G6vuG6quG7o0Hhu4DDiuG7o8OBw71P4buj4buO4bu1T+G7o+G7oMWp4buA4buj4bq64bqq4buA4bup4bq+4bqo4buj4bqoQuG7nuG7peG7o+G7jsOS4buW4bul4bujcHUv4buhcOG7o+G7oMWp4buA4buj4bqqxanhur7huqjhu6PDgeG6quG7ksOB4bujw4HEqOG7o+G7jE3hu6Phu6Xhur7hu6Phur5C4bq+4bqq4bujw4Hhu5jhu6Xhu6N74bulw4rhu6Xhu4zhu6NN4bujPuG7pXrhu6Xhu43hu6My4bqqSOG6vuG6qOG7o8OTw5V54bq+4bujfeG7jMOS4bul4bqi4bq84buj4buOQuG6sk/hu6Phu47hu5LDgeG7o+G6qsWp4bq+4bqo4bujw4Hhuqrhu5LDgeG7o8OBw5XDjMOB4buj4bq64bqqSOG6vuG6qOG7o+G6ukPDgeG6quG7o8OTw5VS4bujw4pI4buj4bq+4bqqRuG7o8OB4bqq4buA4buj4buOSkLhu6PDksaw4bq+4bqo4buj4buM4bun4bq+4bqo4bujcMO5L+G7oXDhu4/hu6Mk4bur4bujw4Hhu4bhu6PhuqrEqOG6vuG7o3DDuuG7n+G7o+G6vuG6qOG7lktC4bujw4HhuqrhurLhu47hu6Phu6DFqeG7o8OB4buA4bq+4buj4buMSeG7o+G6vsWpUuG7o+G7jkLhurJP4buj4buO4buSw4Hhu6Phu47hu7Hhur7huqjhu6PDgOG7gOG7o8OB4buG4buj4bq64bqq4buA4bup4bq+4bqo4buj4buh4buP4buf4buf4buf4buj4bq+4bqo4buWS0Lhu6NBxJDhu6Phu47huqrhu5bEqOG6vuG6qOG7j+G7k0/hu5kj4bunw4Hhu6PDk8OV4bul4bq+4bujw4HhuqrGoMOB4bujfeG7jMOS4bul4bqi4bq84buj4bq+4buGQuG7o8OS4buv4bq+4bqo4buN4buj4bqgeVLhu6PDikpC4buj4bq8xanhu6Phu4zhu5zhu6PhurrhuqpNQuG7o+G6oOG7s8OV4bujw4Hhu5jhu6Xhu6PDisOM4buO4bujw4HhuqpC4bqy4bq+4bujw4DEkMOB4bqq4bujw5PDlXnhur7hu6Phu4zhu5zhu6PDgMWpQuG7o+G7oMWp4buj4bq64bqqSOG6vuG6qOG7o8OA4bqm4bujw4DFqeG6vuG6qOG7j+G7oyPhuqpC4bqy4bq+4bujw4DEkMOB4bqq4buj4bq+xalS4buj4bq+4bqq4buvw4rhu6Phu6DFqeG7gOG7o0Hhu6Xhu6PDiuG7ksOB4buj4buOQuG6tsOVw7Phu6M+QuG7p+G6vuG6qOG7o8OKw4zhu47hu6PhuqDhu4Lhur7hu6PDisaw4bq+4bqq4buj4bugxanhu4Dhu6N74bulw4rhu6Xhu4zhu6Mt4buj4bq+4bqq4buGw4rhu6N7w41C4buj4bqoQuG7p+G7gOG7o+G6ukLhuqTDiuG7o+G7jOG7gOG7p+G7juG7oz7hu6V64bulw7Lhu6Ni4bqq4bulUuG7o+G6oOG7ikLhu6PDgeG7seG6vuG7o0Hhu6nhur7hu6Phu45E4bq+4bqq4buj4bqqROG6vuG6quG7o03hu6M+4buleuG7pcOy4bujI+G6qsO9w4rhu6PDgMag4buO4bujw4Hhu6fDgeG7o8OBw5XDjMOB4buj4buOw73hur7hu6PDgUjhur7huqjhu6NB4buv4bq+4bqo4buj4buO4bq24bq+4buj4bq84bui4bul4buj4buO4bua4bujPuG7pXrhu6Xhu6Phu6DFqeG7gOG7o8OKQuG6tOG6vuG7ozXhu6XDiuG7o33hu4zDkuG7peG6ouG6vOG7j+G7k0/hu5lAw73hu47hu6PDgeG6qsO9T+G7o8OB4bunw4Hhu6PDgcOVw4zDgeG7o+G7gOG7peG6vuG6quG7o+G6ukPDgeG6quG7o8OB4buY4bul4bujfeG7jMOS4bul4bqi4bq84buN4buje+G7pcOK4bul4buM4buj4bug4bu54bq+4buj4bqq4buAxrDhu47hu6PhuqDDjOG6vuG6qOG7o+G7oMWp4buj4bug4bu54bq+4bujQeG7reG6vuG7o+G7juG6tuG6vuG7o+G6vOG7ouG7peG7o+G7oMWp4buA4bujfeG7jMOS4bul4bqi4bq84buP4buj4bqtw5V54bq+4buj4bqgw4xC4bujPeG7gOG7o2Lhuqrhu6dC4buj4buO4bqq4bua4bul4buj4bq+4bqq4bu14bq+4buj4bug4bu54bq+4bujw4Hhu4Lhur7hu6PDk8OV4bun4buj4buMSsOK4buj4bqg4bqk4buj4buOw5VS4bq24bq+4bujQUnhu6PDgeG6qkLhurLhur7hu6Phu47huqrhu63hur7huqjhu6Phu4zhu4Dhur7huqjhu6PDgeG7lOG6vuG6qOG7o+G6qEJJ4bq+4bqo4buj4bq+4bqq4buW4buje+G7pcOK4bul4buM4buj4bqq4buE4buj4bug4bu54bq+4buj4bq64bqqSOG6vuG6qOG7o+G6vuG7qeG6vuG7o8OB4bqqQ+G7j+G7o+G7nX3hu4zDkuG7peG6ouG6vOG7o8OB4buG4buj4buOw73hu47hu6PDgeG7qeG7o+G7juG6qktC4buj4bqoQuG7peG6vuG7jeG7o8OTw5VS4bqy4buO4buj4buOecOK4buj4bugxanhu6NP4bqq4buWxKjhur7huqjhu6Phu45Cw4Lhur7hu6PDgeG7s+G6vuG7o+G7juG6qkLhurLhu47hu6PhuqDhuqThu6NP4bqq4buSw4Hhu6PhuqrDjULhu6Phu6Xhur7hu6Phur5C4bq+4bqq4buj4bugxanhu6NS4bq24bq+4buj4buOw4nhur7huqrhu6PDgeG6quG7gOG7o8OB4bunw4Hhu6PDgeG7luG7o8OAeeG6vuG7o03hu6PDikLhurThur7hu6M14bulw4rhu6N94buMw5Lhu6XhuqLhurzhu53hu43hu6Ni4bqq4buW4buj4bq6U+G7ozXDjELhu6PDgeG7p8OB4bujfeG7jMOS4bul4bqi4bq84buj4bq8xanhu6M24bug4bqiw4Dhu6Nn4bqi4bqq4bqieuG6uuG6ouG6vOG7o0/huqrhu6fhu47hu6NBQuG6pMOV4buj4buOw5Lhu5ZKw4Hhu6NB4bun4buA4buj4bqoQkpC4buP4buTT+G7mWLDkuG6tuG6vuG7o0HDjOG7jeG7o8OTw5V54bq+4buj4bqgw4xC4bujfeG7jMOS4bul4bqi4bq84buj4bugxanhu6PDgeG7p8OB4buj4bqgxKjhur7hu6Phu6DEkOG7o+G7juG6qkLhurLhu47hu6PhuqhC4bunT+G7o+G6oOG7q+G7o+G7p0/hu6Phu4zhu6fhu47hu6NBQuG6tuG6vuG7o+G6qEJKQuG7oz7hu6V64bul4buP4bujI+G7p8OB4buj4bqgxKjhur7hu6Phu6DEkOG7o0/huqrhu6fhu4Dhu6NBQuG6vuG6quG7o8OB4buU4bq+4bqo4buj4bqg4bur4buj4bqg4buWTMOB4buj4buOw5JC4bqk4bq+4buj4bq64bqq4bulQuG7jeG7o8OSR+G7o8OSxanhur7huqjhu6PhurzFqeG7o8OB4bqqw5Xhu7fhur7hu6NBxJDhu6PDgeG6quG7gOG7o8OKw4zhu47hu6PDgcOVw4zDgeG7o+G7jsO94bq+4bujw4FI4bq+4bqo4buj4buOw5Lhurbhur7hu6NBw4zhu4/hu6NiROG6vuG6quG7o+G6qkThur7huqrhu6NBxrDhu4Dhu6Phurzhu5zDgeG7o8OB4buG4buj4bq84bqw4buj4buM4bqw4buj4bq84bqi4buA4buj4buO4bqq4bul4bq+4bqo4buj4bqqxKjhur7hu6Phur7hu57hu6Xhu6PhurrhuqpC4bujNcOMQuG7o8OB4bunw4Hhu6N94buMw5Lhu6XhuqLhurzhu6PhuqpIw4rhu6Nww7ov4buhcOG7o+G6oOG7q+G7o0/huqrhurbhu6PDgeG6qsOV4bu34bq+4bujUuG6tsOV4bujw4Hhu7PDleG7o8OB4buY4bul4bujw5PDlXnhur7hu6PhuqDDjELhu6PhurrhurbDleG7o+G6qOG7hELhu6N04buPc+G7n+G7n+G7o+G6vEPhur7huqrhu6PDgOG7nOG7o0HEkOG7j+G7k0/hu5kj4bunw4Hhu6Phur7huqrFqeG7o0/huqp54bq+4buj4buOQ8OB4bqq4bujw4HhuqpD4bq+4bqq4buj4buOw5LEkOG7o8OB4bqq4buA4bujw5Lhu6/hur7huqjhu6NB4buv4bq+4bqo4bujw4HDlcOMw4Hhu6Phu47DveG6vuG7o8OBSOG6vuG6qOG7o+G6vsWpUuG7jeG7o33hu4zDkuG7peG6ouG6vOG7o8OKw5VJ4bq+4buj4buO4bqq4bqk4buj4bqqQsOC4bq+4buj4buMxqDDgeG7o8OKxrDhur7huqrhu6PDk8OVeeG6vuG7o+G7jOG7nOG7o+G7oMWp4bujQcOVw4zDgeG7o3vhu6XDiuG7peG7jOG7o+G6oMON4bq+4bqo4bujU+G7o+G7oEpC4bujw4rDjOG7juG7o+G7juG6qkbhu6Xhu6Phu47huqrDleG7teG6vuG7o+G6vuG6qOG7muG6vuG6qOG7o0Hhu63hur7hu6PDikpC4buj4bugSkLhu6PDgeG7p8OB4buj4bqgQuG6tMOV4buj4bq6QsOC4bq+4bujw4Hhu5Lhu6Phu47huqrhuqThu6PhuqrEqOG6vuG7o+G7juG6qkbhu6Xhu6Phu47huqrDleG7teG6vuG7o+G6oOG7q+G7o8OB4bqqw73DiuG7o8OAxqDhu47hu6PDgeG7p8OB4bqq4buj4bqgeVLhu6Phu6Hhu5/hu6Phur7huqjFqVLhu4/hu6Niw5VS4buj4bq+4bqqQuG6tuG6vuG7jeG7o8OBw5XDjMOB4buj4buOw73hur7hu6PDgUjhur7huqjhu6Phu4zhurDhu6PhurrhuqpI4bq+4bqo4bujQeG7peG7gOG7o+G6qEJL4bujw4HhuqrDvcOK4bujw4DGoOG7juG7o+G6oOG7lkzDgeG7o1HDleG6vuG6qOG7o+G6oMOM4buO4buj4bqoQuG7nuG7peG7o+G6quG7hOG7o+G7oMWp4buje+G7pcOK4bul4buM4bujw4rFqeG7o8OB4bqqReG7o+G6ukPDgeG6quG7o+G6oMOM4bq+4bqo4bujw4HhuqrDleG7o+G6ulThu6NBxrDhu4Dhu6Phurzhu5zDgeG7o8OKSkLhu6PhuqhC4bue4bul4buj4bqq4buE4bujw4rFqeG7o+G7juG6qkhC4buP4buTT+G7mTXhuqjDlVLhu6PhuqpC4bqkw4rhu6PhuqrEqOG6vuG7o+G6vMWp4bujw4HDlcOMw4Hhu6Phu47DveG6vuG7o8OBSOG6vuG6qOG7o8OB4buG4buj4bq+4bqow5VS4bujw4HEqOG7o8OB4bqqecOK4buj4bq+4bqo4buCQuG7o8OB4bqq4buA4bujw4rDjOG7juG7o8OBw5XDjMOB4bujUcOV4bq+4bqo4buj4bqgw4zhu47hu6Phu47hu4DFqeG6vuG7o8OAQsOC4bq+4buj4bqoQuG7nuG7peG7o33hu4zDkuG7peG6ouG6vOG7o+G7oMWp4buj4bqn4bul4bq84bqi4buM4buOQuG6vuG6ouG7j+G7o+G6q+G7pcOV4buj4bq64bqqQuG7o0DDjOG7o+G7jsOS4buWTeG6vuG6qOG7o+G6rcOVScOB4bujT+G6quG7guG6vuG6qOG7o33hu4zDkuG7peG6ouG6vOG7o+G6vuG7hkLhu6PDkuG7r+G6vuG6qOG7o+KAmeKAmeG6qEJL4buj4bq8xanhu6PhurzDlMOB4bujw4HhuqpC4bqy4bq+4buj4bqgw73DleKAmeKAmeG7jeG7o+G6vOG7q+G6vuG6quG7o+G6oMaw4buA4buje+G7pcOK4bul4buM4buj4bq8xanhu6My4bqq4bul4bq84bqiw4Dhu6M04bul4buM4bqq4bul4bul4bq84buj4bqg4bur4buj4bq64bq2w5Xhu6Phuqjhu4RC4bujw4HDlcOMw4Hhu6Phur7hu4pC4bujw4Dhu7VS4bujw7R94bq+4buOQuG6rOG7pcOA4bul4buR4buj4buO4bqqxqDhu6NB4bul4buP4bujNeG6ssOV4buj4bq+4bqo4buWS0Lhu6Phuqfhu6XhurzhuqLhu4zhu45C4bq+4bqi4buj4bqq4buWTeG6vuG6qOG7o8ag4bq+4bqo4buj4bq8S0Lhu6PhurrhurbDleG7o+G6qOG7hELhu6PhuqDhu4bhu43hu6Phu47hu6fDgeG7o+G6oMOM4bq+4bqo4bujw4Hhu5jhu6Xhu6PDgcOVw4zDgeG7o+G6vuG7ikLhu6PDgOG7tVLhu6Phu45KQuG7o+G7jkLhurLhur7hu6Phu47DkkThur7huqrhu6Phuqrhu4Lhu6Xhu6NBROG6vuG6quG7o2LDksOV4bq+4bqo4bujJEjhur7huqjhu6Phu4zhurDhu6PhurrhuqpI4bq+4bqo4buj4bq+4bqqRuG7o8OB4bqqw5Thu47hu6Phur7FqeG7gOG7o0FNQuG7o+G7jOG7pcOV4bujw4HDlcOMw4Hhu6N94bq+4buOQuG6rOG7pcOA4bul4buj4buO4bqqxqDhu6Phuqrhu6VC4buN4buj4bqq4bulQuG7o0Hhurbhur7hu6NP4bqq4bupQuG7o8OKw73hu47hu6Phur7huqpC4bq0w5Xhu6Phur7hu7HDiuG7o8OKSkLhu6Phur5JQuG7o+G6vMawQuG7o+G6oOG7lkzDgeG7o8OB4bunw4Hhu6PDgcOVw4zDgeG7o+G6oMWpw4rhu6NP4bqq4bun4bq+4buj4bqq4buC4bul4bujQUThur7huqrhu4/hu5NP4buZNHbDgeG7o8OA4buQ4buj4bug4bu54bq+4bujw4Hhuqrhu5bhu6Xhu6PDkkfhu6PDgeG7p8OB4bujw4HDlcOMw4Hhu6Phu47DveG6vuG7o8OBSOG6vuG6qOG7o+G6vsWpUuG7o8OB4buY4bul4bujfeG7jMOS4bul4bqi4bq84buj4buM4bqw4buj4bup4bq+4bqq4buj4bqq4buWTeG6vuG6qOG7o+G7juG6quG6suG7o+G6vsWp4buA4buj4buOSkLhu6Phu45E4bq+4bqq4buj4bqqROG6vuG6quG7o1HDleG6vuG6qOG7o+G6oMOM4buO4buj4bq+w4xC4bujQcOM4buj4bqoQuG7nuG7peG7o3vhu6XDiuG7peG7jOG7o+G7oMWp4bujPOG7peG7juG7peG6quG7oy3hu6NP4bqq4buA4bq+4bqo4buj4buOw5LFqeG7gOG7o8OA4buA4bujYuG7iuG6vuG6qOG7o+G7juG6qknhur7huqjhu6Phuqfhu6XhurzhuqLhu4zhu45C4bq+4bqi4buj4bqgxqDhur7huqjhu6PhuqDhu7PDleG7o+G7oMWp4buj4bqqQsOC4bq+4buj4bqg4bul4bq+4bqo4buj4bq6QuG6pMOK4buj4buM4buA4bun4buO4bujQUvhu6NieVLhu43hu6Phu4zhu4Dhur7huqjhu6PhuqBC4bq0w5Xhu6PDgeG6quG7rcOB4bujw4Hhuqrhu63hur7hu6PhurzFqeG7o+G6qsWp4bq+4bqq4buj4bqgw4zhur7huqjhu6PDk8OVeeG6vuG7o+G7jOG7nOG7o8OB4buY4bul4bujfeG7jMOS4bul4bqi4bq84buj4buM4bqw4buj4bq8xanDiuG7o+G6qELhu6Xhu6Phu47hu7Hhur7huqjhu6Phu4zhu5zhu6Phu47huqrhu5Dhu6PhuqDEkMOB4bqq4bujw4HhuqpJ4bq+4bqo4bujfeG7jMOS4bul4bqi4bq84bujw4Hhu5jhu6Xhu6Phur7huqjhu5ZLQuG7o+G7qMOS4bu1T+G7j+G7o3vFqeG6vuG6qOG7o+G6vuG6qOG6qkThur7hu6Phur7huqjhu5ZLQuG7o+G7qOG7o8OS4bu1T+G7o+G6oOG7q+G7o1HDlUnhur7huqjhu6PhuqDhu5ZL4bq+4bqo4bujT+G6quG7qeG6vuG7o+G6oElC4buj4buOxrBC4bujw4Hhu6fDgeG7o+G7juG6qsWp4bq+4bqq4bujT+G6qknhu6PDgeG7mOG7peG7o33hu4zDkuG7peG6ouG6vOG7jeG7o+G6p+G7peG6vOG6ouG7jOG7jkLhur7huqLhu6PDgeG7lOG6vuG6qOG7o+G6vuG6quG7luG7o+G6vuG6qkLhurTDleG7o8OTw5VJw4Hhu6PhuqhC4bul4buj4bq64bqq4bunw4Hhu4/hu5NP4buZYsOS4bq24bq+4buj4buO4bqq4bucw4Hhu6Phu47hurLhu43hu6Phu47hu6fDgeG7o+G6oMOM4bq+4bqo4bujw4Hhu5jhu6Xhu6PDgeG6qkLhurLhur7hu6PDgMSQw4Hhuqrhu6PDk8OVeeG6vuG7o+G7jOG7nOG7o03hu6M+4buleuG7peG7o+G6oOG7peG6vuG6qOG7o+G6usOD4buA4bujw4Hhu7Hhur7huqjhu6PDk8OV4bul4bq+4buj4bqqw4Lhu6PhuqhC4bue4bul4bujNeG6qsWp4buj4bq+4buWSsOB4bujPeG7gOG7o2Lhuqrhu6dC4buj4bugxanhu6Phu47hu4DFqeG6vuG7o0HDjOG7o+G7juG6quG6suG7o+G6qEJKQuG7o+G7qMOS4bu1T+G7j+G7oyPhu6fDgeG7o+G6vuG7lkrDgeG7o+G7qMOS4bu1T+G7o+G6oOG7q+G7o+G6oOG7luG7peG7o8OS4bul4buj4bq+4bqq4bue4bq+4bqo4buj4bq8S0Lhu6Phurzhurbhur7hu6Phu6fhur7hu6PDisaw4bq+4bqq4bujw4rhurDhu6Phur7huqrDveG7juG7o+G7oOG6tOG7o8OB4bqqQuG6suG6vuG7o8OAxJDDgeG6quG7o+G6oOG7ucOK4bujw4rhu6fDleG7o8OB4buY4bul4bujfeG7jMOS4bul4bqi4bq84buP4buj4bqrUsOSQuG7peG7jeG7o+G6vuG7lkrDgeG7o+G6vOG7p+G6vuG6qOG7o+G6qELhurThur7huqjhu6NN4bujT+G6qkPhu6Xhu6NB4butw4Hhu6N94buMw5Lhu6XhuqLhurzhu43hu6PhuqDhu6Xhur7huqjhu6NB4but4buO4buj4bqg4buzw5Xhu6PDgeG7p8OB4bujw4HDlcOMw4Hhu6Phuqrhu4Lhu6Xhu6PhuqDFqcOK4buj4bqoQuG7p+G6vuG7o+G7jkLhurJP4buj4bugSkLhu6N94buMw5Lhu6XhuqLhurzhu6Phu47huqpI4bq+4bqo4bujw5PDleG7peG7o2Lhuqrhu4rhu6M14bqqw4nhu6MyVOG7jeG7o+G6oOG7q+G7o+G7jsOVUuG6tuG6vuG7o0FJ4buj4bq+4bqo4bua4bq+4bqo4buj4bqgSULhu6Phu47huqrhu4DGsELhu6PhuqDhuqThu6NP4bqq4bup4bq+4buj4bqgSULhu6PhuqrFqeG6vuG6quG7o+G6oMOM4bq+4bqo4bujw5PDlXnhur7hu6Phu4zhu5zhu6NN4bujPuG7pXrhu6Xhu4/hu5NP4buZ4buD4bq04bujT+G6qkPhu6Xhu6N94buMw5Lhu6XhuqLhurzhu43hu6PDgeG7p8OB4bujw4HhuqpD4bq+4bqq4buj4buOw5LEkOG7o+G6qELhu6Xhu6PhuqDhu6vhu6Phu47huqrhuqThu6PhuqpCw4Lhur7hu6PDiklC4bujw5PDleG7peG6vuG7o+G6vuG6qMawQuG7o8OS4buv4bq+4bqo4bujw4HDlcOMw4Hhu6Phu47hu4rhur7huqjhu6Phu47DlVLhuqThur7hu6PDgeG7ouG7o+G7oeG7ny9w4bujw4Hhu4bhu6Phu47huqrhuqThu6NBxJDhu6Phuqrhu4Dhu6vhur7hu6Phur7hurLDleG7o8OB4bqqQuG6suG6vuG7o8OAxJDDgeG6quG7o8OTw5V54bq+4buj4buM4buc4bujPuG7pXrhu6Xhu6PhurrDg+G7gOG7o8OAxalC4buP4bujYsOS4buA4bq+4bqo4bujQUlC4bujw4Hhu6nhur7huqrhu6Phur7huqrhu5bhu6Phu6Dhu7VS4buN4bujNeG6qsWp4buj4bq+4buWSsOB4bujPeG7gOG7o2Lhuqrhu6dC4buN4buj4bugSeG6vuG7o+G6oOG7peG6vuG6qOG7o+G7jsOS4buA4bq+4bqo4buj4buOROG6vuG6quG7o+G7jsOSxrDhur7huqjhu6PDgeG6qsOVUuG6pOG6vuG7o+G7jkLhurJP4buj4buOw5Lhu4Dhur7huqjhu6NB4bul4buj4buO4bqq4bun4bq+4bqo4bujw5PDleG7peG7jeG7o+G7jOG6sOG7o+G7jkLhurJP4buj4buO4buSw4Hhu6PhurzDlOG6vuG7o+G7jHnDleG7o+G7oMWp4buA4buj4bq64bqq4buY4bq+4bqo4buj4bqq4buA4bup4bq+4bqo4bujw4HhuqpD4bq+4bqq4buj4buOw5LEkOG7oy3hu6PDisOM4buO4buj4bq+4bqow5VS4bq24bq+4buj4bq+4bqqeeG6vuG7o8OKxanhu6M0w5nhu6Phu6DFqeG7o+G6p+G7peG6vOG6ouG7jOG7jkLhur7huqLhu6PDgeG6quG7gOG7o+G6vMWp4bujw4Hhu6nhur7hu6Phu47Dkk3hu6Phu45C4bqy4bq+4buj4buOw5JE4bq+4bqq4buj4bqq4buC4bul4bujQUThur7huqrhu6Niw5LDleG6vuG6qOG7oyRI4bq+4bqo4buP4buTT+G7meG7pOG6vE/huqrhuqLDkuG7o2fhu4Dhu4zhu4xC4buN4bujPkLhu6fhu4Dhu6Phu4zhu5bhu6My4bqq4buA4bul4buj4bqq4buEw4Hhu6PDgeG6qkPhur7huqrhu6Phu47DksSQ4buj4buOxrBC4bujJHvhu6Ni4bqi4bq84buj4buk4bugQuG7oOG7jeG7o8OB4bqq4buA4bujw5Lhu6/hur7huqjhu6PigJnigJnDgeG6qkLhurLhur7hu6PDgMSQw4Hhuqrhu6PDk8OVeeG6vuG7o+G7jOG7nOG7o8OB4buY4bul4bujfeG7jMOS4bul4bqi4bq84buj4buM4bqw4buj4bq+4bqo4bux4bq+4bujw4Hhuqp24bq+4bujw4Hhu6fDgeG7o8OBw5XDjMOB4buj4buOw73hur7hu6PDgUjhur7huqjhu6NB4buv4bq+4bqo4buj4buO4bq24bq+4buj4bq84bui4bul4buj4bugxanhu4Dhu6PDikLhurThur7hu6M14bulw4rhu6Phur7hu5ZKw4Hhu6Phur7FqVLhu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o8OKw4zhu47hu6Phu47huqpLQuG7o+G6qELhu6Xhur7hu6Phur7huqjhu63hur7hu6Phu4zhu4Dhur7huqjhu6PDgcOVSULhu6PDgeG7kOG6vuG6qOG7o8OB4bqqw5Thur7huqjhu6Phu47hu6Xhu6NP4bqq4bupQuG7o+G7jsOSTeG7o+G6vMawQuG7o8OB4bunw4Hhu6PDgcOVw4zDgeG7o+G6oMWpw4rhu6NP4bqq4bun4bq+4buj4bugSkLhu6N74bulw4rhu6Xhu4zhu4/hu6My4bqqSOG6vuG6qOG7o8OB4buG4buj4bqoQuG7qULhu6NP4bqq4bunT+G7o8OTw5V54bq+4buj4buM4buc4bujw4Hhuqrhu4Dhu6PDgeG6qsOV4buj4bq6VOG7o0HGsOG7gOG7o+G6vOG7nMOB4buj4bq+xalS4oCZ4oCZ4buP4bujYsOVUuG7o+G6vuG6qkLhurbhur7hu43hu6Phu6Dhu7nhur7hu6PDgeG6quG7luG7peG7o8OSR+G7o+G6vELDgsOV4buje+G7pcOK4bul4buM4bujw4Hhu4bhu6PhuqDDjeG6vuG6qOG7o1Phu6Phur7huqjDjULhu6Phu6DFqeG7gOG7o0HFqeG6vuG7o+G6oOG7p8OK4bujT+G6quG7p+G6vuG7o+G6qELhu6fhur7hu6Phu45C4bqyT+G7o+G7oEpC4bujfeG7jMOS4bul4bqi4bq84buj4bqq4bulUuG7o+G6uuG6qkjhur7huqjhu4/hu5Mv4buOw4Dhu5nhu5Mv4buOw5Lhu5nhu5Mv4buO4bulQeG6vOG6ouG7mWLhuqrhuqLhu4Dhu6Phu4M1NQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mưa rocket đáp trả các thành phố Israel

Mưa rocket đáp trả các thành phố Israel
2008-12-29 10:04:00

Người dân Israel tại các thành phố giáp Dải Gaza đangphải "sống trong sợ hãi" vì các đợt nã rocket từ phía chiến binhPalestine, nhằm đáp trả việc quân đội Do Thái mở trận không...

LHQ kêu gọi Israel, Palestine ngừng bắn

LHQ kêu gọi Israel, Palestine ngừng bắn
2008-12-29 07:25:00

Hội đồng Bảo an LHQ hôm 28/12 đã ra tuyên bố bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực leo thang ở Gaza và kêu gọi Israel, Palestine ngay lập tức ngừng mọi hành động quân...

10 sự kiện quốc tế gây sốc nhất năm 2008

10 sự kiện quốc tế gây sốc nhất năm 2008
2008-12-27 15:41:00

Hành động khác thường của những chính khách nổi tiếng thế giới hoặc những sự việc ngoài mọi dự kiến xảy ra với họ nhiều khi gây sốc cho dư luận.

Israel ra tối hậu thư cho Hamas

Israel ra tối hậu thư cho Hamas
2008-12-26 10:19:00

Thủ tướng Israel Ehud Olmert hôm 25/12 đã đưa ra lời kêu gọi vào ’’phút chót’’ đối với người Palestines ở dải Gaza loại bỏ Hamas và ngừng bắn tên lửa vào Israel, cảnh báo Hamas...

Nga dọa cắt khí đốt sang Ukraina

Nga dọa cắt khí đốt sang Ukraina
2008-12-25 09:37:00

Tập đoàn khí đốt của Nga Gazprom hôm qua nhắc lại đedọa cắt nguồn cung cho nước láng giềng Ukraina từ ngày 1/1 tới, dotranh chấp về hợp đồng song phương đang ở giai đoạn khủng hoảng.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long