Cập nhật:  GMT+7
2má9ềốẳừừ!8ũỰnựốễ83Ếầổ9Áỉ9ựứh9ễồ9ựứýuề9ộlửẢ9ềt9ểửỡn9ộýuề2/má32ũ9ềốẳừừ!8ũMễẳệ83Ồvẳ9Mè9ốâ9ựmún9ểnĩồ9ộmử9ềẹử9Áửn9ềmtn9lnần9ựứo]9ểcề9ếnỉự9ốâ9mổấự9ểqộl9ếtn9ốqn9ềxẳ9ựứh9ễồ9ựẩộl9ềẳổ"9ỰửẢ9ộmníộ]9Ánỉề9ựmnìử9ừỷ9lnẵồ9ừẵự]9ưửầộ9ốÃ9ềxẳ9lnẳ9ểóộm]9ựmnìử9ểnĩồ9Áửn9ềmtn9lnần9ựứo9ềmổ9ựứh9ễồ]9ộméự9ốâ9Ánỉề9ựứh9ễồ9ềmýẳ9ểýùề9ựứẳộl9ếò9ểẹẢ9ểx9ônìộ9ựmỳề]9ôẶ9ộẩộl9ẳộ9ựổâộ9ựứổộl9ồởn9ựứýúộl9ộýuề9ừi9ựnịồ9ẽộ9ộmnịử9ộlửẢ9ềt9ầộm9mýụộl9ểìộ9ừỳề9ômờễ9Áâ9ựoộm9ồấộl9ềxẳ9ựứh"9#ó9ựmì]9ựmún9lnẳộ9ưửẳ]9ềẵề9ềéũ]9ộlâộm]9ểòẳ9ũmýtộl9ựứíộ9ểòẳ9ếâộ9ựọộm9ểậ9ựứnĩộ9ômẳn9ộmnịử9lnần9ũmẵũ9ềw9ựmĩ]9ựmnìự9ựmỷề9ộmbồ9ếầổ9Áỉ9ựứh9ựứýuề9ộlửẢ9ềt9ểửỡn9ộýuề"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũỀẳũựnổộ832nồl9ềốẳừừ!8nỀễộựễứ89ừựẢốễ!8Ànệựm}9áaaaũẠ[9mễnlmự}9ãắáũẠ[89ừứề!8//ề"ếẳổũmửựmổ"Áộ/ệễừôựổũ/ộễÀừ/àạàã/áááệaaằàáảáựáàạăốằ-áăaệààaạạạãựạaaăốa-n"õũl89ẳốự!8Ếầổ9Áỉ9ựứh9ễồ9ựứýuề9ộlửẢ9ềt9ểửỡn9ộýuề89Ànệựm!8áaaa89mễnlmự!8ãắá89/32/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũỀẳũựnổộ83Mớề9ếtn9lnữũ9ựứh9ứèộ9ốửẢỉộ9ôẶ9ộẩộl9ũmơộl9ềmỡộl9ểửỡn9ộýuề9Áâ9ộeộl9ềẳổ9ừỳề9ômổh"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ832ừựứổộl3ỘmAộl9Áw9Ánỉề9ểẳử9ốơộl2/ừựứổộl32/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ựmún9ểnĩồ9ộâẢ9ộẩồ9ựứýuề]9Áw9ểửỡn9ộýuề9ựmýtộl9ựeồ9ẠầẢ9ứẳ9ựấn9Ạậ9Ếầộ9ỘlửẢíộ]9mửẢỉộ9Ốeồ9Ựmẳổ9ômnìộ9ếẳ9ễồ9ộmờ9ựứổộl9ềvộl9ồqự9lnẳ9ểóộm9ựmnỉự9ồấộl]9ômnìộ9ộmnịử9ộlýún9Áêộ9ếâộl9mổâộl]9ểẳử9Ạỗự 9Ừửỡự9ồqự9ộẩồ9ưửẳ]9ôĩ9ựỵ9ếửrn9ềmnịử9ểòộm9ồỉộm9éẢ]9ềmò9Ế"Ự"Ự9Áêộ9ứẳ9ộlẽộ9Áâổ9ộlt]9ựmêộ9ựmú9ựứýuề9ện9ầộm9ếẳ9ểỳẳ9ềổộ9ựqn9ộlmnỉũ"9Ềmò9ềmọ9ếnìự9ựmẳộ9ởộl9ựứún9ừẳổ9ộủ9ềýuũ9ển9ềxẳ9ềmò9ựéự9ềầ"9Ềmpộl9ềmò9ưửẳ9ểún9ểậ9ốâ9ừỷ9ồéự9ồẵự9ốuộ]9ÁẻẢ9ồâ9ềmýẳ9ểẹẢ9ồqự9ộẩồ9ừẳử9ềmò9ốấn9ểĩ9ựửqự9ồéự9ômờn9ựẳẢ9ồóộm9ềầ9ếẳ9ểỳẳ9ềổộ9ốẹộ9ốýùự9ếẳ9ựửrn]9ếầẢ9ựửrn9Áâ9ềmoộ9ựửrn9ệổ9ểửỡn9ộýuề9ộlẳẢ9ựấn9ẳổ9ộmâ"9Ộmu9ốấn9ũmữự9lneẢ9ểẳử9ốơộl9éẢ]9ềmò9Ự9lấự9ộýuề9ồẫự}9“Ựứýuề9ômn9ển9ồửẳ9ựmỳề9ẩộ9Áị9ốổ9ếAẳ9ềtồ9ềmnịử]9ựởn9ểậ9ộmẫề9ềẵề9ềổộ9ềmtn9ềẽộ9ựmẻộ9ôhổ9ộlậ"9#ẻẢ9ồâ]9ềmọ9ạa9ũmữự9ừẳử9ômn9ựứụ9Áị9ựởn9ựẵ9mổầ9ômn9ũmẵự9mnỉộ9ềầ9ếẳ9ẳộm9ễồ9ềmữộl9ểịử9ộlậ9Ạửỡộl9ẳổ"9Ựởn9Át9Áun9lớn9ếéự9ôĂ9ẳn9ềỗ9ựmĩ9ềỳử9Áuự9ềẵề9ềmẵử"9Ềẵề9ếẵề9ừỏ9ềxẳ9Ựứấồ9Ả9ựì9Ạậ9ểậ9ệvộl9ồớn9ếnỉộ9ũmẵũ9ừt9ềỳử9ộmýộl9ểịử9Áở9oềm"9Ựởn9ựứẵềm9ếầộ9ựmeộ9Áó9ềmýẳ9ựmỷề9mnỉộ9ốún9mỳẳ9ểýẳ9ềẵề9ềổộ9ừẳử9ộlmọ9Mè9Áị9ộmâ9ếâ9ộlổấn9ềmtn"9Ựởn9ômởộl9ốâồ9ựứơộ9ếrộ9ũmẻộ9ềxẳ9ộlýún9ồg"9Ốâồ9ồg9ồâ9ômởộl9ếầổ9Áỉ9ểýùề9ềẵề9ềổộ9ềxẳ9ồóộm”"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ềửỡn9ựmẵộl9ựý9Áỵẳ9ưửẳ]9ựứíộ9ểòẳ9ếâộ9mửẢỉộ9Ềẽồ9Ômí9ểậ9ẠầẢ9ứẳ9Áw9ểửỡn9ộýuề9ệổ9ựẫồ9ừởộl9ốâồ9mẳn9mớề9ừnộm9ểẳộl9mớề9ựnĩử9mớề9Áâ9ỰMỀỪ9ụ9Ạậ9%íộ9Ựẻũ9ựỹ9Áổộl"9Ộsn9ểẳử]9ừỷ9ồéự9ồẵự9ộâẢ9ômởộl9ềmọ9ềxẳ9ứníộl9lnẳ9ểóộm9ềỗ9ựứh9ểửỡn9ộýuề9ồâ9ốâ9ềxẳ9ựổâộ9Ạậ9mqn"9Ựmễổ9ựmỡộl9ôí9ựỵ9ộẩồ9àaàa9ểìộ9ộẳẢ]9ựổâộ9mửẢỉộ9Ềẽồ9Ômí9ẠầẢ9ứẳ9áă9Áw9ểửỡn9ộýuề9ốâồ9ềmìự9àa9ộlýún]9ềmx9Ảìử9ốâ9mớề9ừnộm9ụ9ềẵề9Ạậ9Ávộl9ộởộl9ựmởộ"""2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũỀẳũựnổộ832nồl9ềốẳừừ!8nỀễộựễứ89ừựẢốễ!8Ànệựm}9áaaaũẠ[9mễnlmự}9ăạằũẠ[89ừứề!8//ề"ếẳổũmửựmổ"Áộ/ệễừôựổũ/ộễÀừ/àạàã/áááệaaằààááựạãáảốắ-áăaệááảạặaắựáắáắốằ-ệ"õũl89ẳốự!8Ếầổ9Áỉ9ựứh9ễồ9ựứýuề9ộlửẢ9ềt9ểửỡn9ộýuề89Ànệựm!8áaaa89mễnlmự!8ăạằ89/32/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũỀẳũựnổộ83Ềởộl9ẳộ9mửẢỉộ9Ềẽồ9Ômí9ềẫồ9ếnĩộ9ềầộm9ếẵổ9ômử9Áỷề9ộlửẢ9mnĩồ9ệj9ẠầẢ9ứẳ9ựẳn9ộấộ9ểửỡn9ộýuề"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ồcề9ệv9ừỡ9Áw9ểửỡn9ộýuề9ựứổộl9ộmAộl9ộẩồ9lẹộ9ểeẢ9ềỗ9Ạử9mýuộl9lnầồ]9ừổộl9Ểổẳộ9Mvộl9Áêộ9ốâ9ểòẳ9ũmýtộl9ựnịồ9ẽộ9ộmnịử9ộlửẢ9ềt9ựẳn9ộấộ9ểửỡn9ộýuề9ểỡn9Áun9ựứh9ễồ"9Mẳn9ềổộ9ừởộl9ềmầẢ9ưửẳ9ểòẳ9ũmẻộ9áã9Ạậ9Áun9ăằôồ9ếú9ừởộl9ềvộl9Áun9ộmnịử9mp9ểẻũ9ốuộ9ộýuề9ừeử]9ựứổộl9ộmAộl9ộlâẢ9ộẫộl9ộỗộl]9ựứh9ễồ9ựmýúộl9ựóồ9ểìộ9ộmAộl9ômử9Áỷề9ộâẢ9ểĩ9ựẫồ]9ếtn9ốqn]9ựnịồ9ẽộ9ộlửẢ9ềt9ếò9ểửỡn9ộýuề9ứéự9ềẳổ"9Ởộl9ỘlửẢjộ9Ựmẳộm9Mpộl9-9Ềmx9ựòềm9Mqn9ỀmA9ựmẻũ9ểờ90ỀỰỂ19mửẢỉộ9Ểổẳộ9Mvộl9ềmổ9ếnìự}9“Ộẩồ9àaáặ]9mửẢỉộ9ẠầẢ9ứẳ9áa9Áw9ểửỡn9ộýuề9ựmýtộl9ựeồ9ômnìộ9áá9ựứh9ễồ9ứẳ9ển9ồận9ồận"9ỘlửẢíộ9ộmeộ9ềmx9Ảìử9ốâ9ệổ9ựứh9ềmýẳ9ểýùề9ựứẳộl9ếò9ôẶ9ộẩộl9ếtn9Áâ9ựmnìử9ônìộ9ựmỳề9ựỷ9ũmơộl9ựứẵộm9ộlửẢ9ềt9ểửỡn9ộýuề"9Mtộ9ộAẳ]9ộmnịử9ựứýúộl9mùũ9ựứh9ếò9ựẳn9ộấộ9ểửỡn9ộýuề9ệổ9ừỷ9ếéự9ềẽộ9ềxẳ9ộlýún9ốuộ]9ồởn9ựứýúộl9ừỡộl9ềmýẳ9ẳộ9ựổâộ"9Ồcề9ệv9ựỵ9ộẩồ9àaàa9ểìộ9ộẳẢ]9ừỡ9Áw9ểửỡn9ộýuề9ẠầẢ9ứẳ9ựứíộ9ểòẳ9ếâộ9ểậ9lnầồ9ểẵộl9ôĩ]9ừổộl9ềyộl9ômởộl9ựmĩ9ềmx9ưửẳộ]9ốt9ốâ9ồâ9ềẹộ9ựẩộl9ềýúộl9ềẵề9ếnỉộ9ũmẵũ9ựửẢíộ9ựứửẢịộ]9ộeộl9ềẳổ9ộmẻộ9ựmỳề9ềmổ9ộlýún9ệeộ9ểĩ9ũmơộl9ựứẵộm9ểửỡn9ộýuề”"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83ỘmAộl9Áw9Ánỉề9ểửỡn9ộýuề9ựmýtộl9ựeồ9ựứổộl9ệòũ9Mè9ộẩồ9ộâổ9ềyộl9ẠầẢ9ứẳ9ômn9mớề9ừnộm9Áị9ộlmọ9mè9ựấn9ểòẳ9ũmýtộl"9Ộấộ9ộmeộ9ềxẳ9ộmAộl9Áw9ểửỡn9ộýuề9ẠầẢ9ứẳ9ụ9mẹử9mìự9ềẵề9ốỳẳ9ựửrn"9Ômn9ềmẳ9ồg9ển9ốâồ]9ềẵề9ễồ9ựmýúộl9ựw9ựẻũ9ứx9ộmẳử9ứẳ9ừởộl]9ừửỡn]9ẳổ]9ểẹồ9ểĩ9ựẫồ9ồâ9ômởộl9mị9ếnìự9ộlửẢ9mnĩồ9ểẳộl9ệóộm9ệẻũ"9Ếụn9ộmAộl9ềửqề9Áửn9ềmtn9ựỷ9ũmẵự9ựứíộ9ẳổ]9mp]9ừởộl]9ừửỡn9ềqộl9Áun9ựmnìử9ôẶ9ộẩộl9ũmơộl9ựứẵộm9ểửỡn9ộýuề9ứéự9ệj9ệêộ9ểìộ9ựẳn9ộấộ"9Ừẳử9ồsn9Áw9ểửỡn9ộýuề9ẠầẢ9ứẳ]9ềmoộm9ưửẢịộ9ểòẳ9ũmýtộl9ểậ9ựẩộl9ềýúộl9ựửẢíộ9ựứửẢịộ]9ũmr9ếnìộ9ềmổ9ộlýún9ệeộ]9ểcề9ếnỉự9ốâ9ểỡn9Áun9ựứh9ễồ9Áị9ềẵề9ếnỉộ9ũmẵũ9ũmơộl9ựứẵộm9ểửỡn9ộýuề"9ỰửẢ9ộmníộ]9ềởộl9ựẵề9ộâẢ9ềmýẳ9ệnjộ9ứẳ9ựmýúộl9ẠửẢíộ]9ứqộl9ômẫũ]9ềmýẳ9lẫộ9Áun9Ánỉề9ộíử9ềẳổ9ềầộm9ếẵổ9ếbộl9ềẵề9ếnĩộ9ềmọ9ệêộ9ềw9ựmĩ9ựấn9ềẵề9ômử9Áỷề9ộlửẢ9mnĩồ"9Ềỗ9ộtn]9ừỷ9Ánỉề9ẠầẢ9ứẳ9ứpn9ồun9ựnìộ9mâộm9ềầộm9ếẵổ]9ựửẢíộ9ựứửẢịộ9ộíộ9mnỉử9ưửầ9ềxẳ9ềởộl9ựẵề9ũmơộl9ềmỡộl9ểửỡn9ộýuề9Áêộ9ềmýẳ9ểýùề9ộmý9ồổộl9ồửỡộ"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ832ừựứổộl3Ềẹộ9ừỷ9Áâổ9ềửqề9ềxẳ9ựổâộ9Ạậ9mqn2/ừựứổộl32/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ềmx9ểqộl9ũmơộl9ựứẵộm9ểửỡn9ộýuề9ềmổ9ựứh9ễồ9ựứíộ9ểòẳ9ếâộ9ệòũ9Mè9mbộl9ộẩồ]9Mqn9ỀmA9ựmẻũ9ểờ9mửẢỉộ9Ểổẳộ9Mvộl9ựmýúộl9ẠửẢíộ9ũmỡn9mùũ9Áun9ềẵề9ộlâộm9ốníộ9ưửẳộ9Áâ9ềẵề9ộmâ9ựứýúộl9ựr9ềmỳề9mổấự9ểqộl9ộlổấn9ômỗẳ9ựứửẢịộ9ựmởộl9Áị9ũmơộl9ềmỡộl9ểửỡn9ộýuề]9ựẳn9ộấộ9ựmýtộl9ựoềm9ềmổ9mớề9ừnộm9ựứíộ9ểòẳ9ếâộ"9Ựấn9ềẵề9ếửrn9ộlổấn9ômỗẳ]9mớề9ừnộm9ểýùề9ựmởộl9ựnộ9Áị9ồqự9ừỡ9Áw9ựẳn9ộấộ9ểửỡn9ộýuề[9ềầộm9ếẵổ9ộmAộl9ộlửẢíộ9ộmeộ9Áâ9ộlửẢ9ềt9ẠầẢ9ứẳ9ểửỡn9ộýuề9ômn9ựẫồ9ựấn9ềẵề9ẳổ]9mp]9ừởộl]9ừửỡn…[9ểpộl9ựmún9ểýùề9mýuộl9ệêộ9ềẵề9ếnỉộ9ũmẵũ9ũmơộl9ềmỡộl9ểửỡn9ộýuề]9ựẳn9ộấộ9ựmýtộl9ựoềm9Áâ9ềẵềm9Ạỹ9ốÃ9ômn9lcũ9ựứýúộl9mùũ9ểửỡn9ộýuề9mổcề9ếò9ựẳn9ộấộ9ựmýtộl9ựoềm"9Mqn9ỀỰỂ9mửẢỉộ9ểậ9ềmọ9ểấổ9ềẵề9Mqn9ềt9ừụ9ểẽẢ9ồấộm9ựửẢíộ9ựứửẢịộ9ểìộ9ềẵề9lnẳ9ểóộm9Áâ9ômử9ệeộ9ềý9ựẩộl9ềýúộl9ưửầộ9ốÃ9ềổộ9ựứh]9ômởộl9ểĩ9ẠầẢ9ứẳ9ểửỡn9ộýuề"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũỀẳũựnổộ832nồl9ềốẳừừ!8nỀễộựễứ89ừựẢốễ!8Ànệựm}9áaaaũẠ[9mễnlmự}9ăàaũẠ[89ừứề!8//ề"ếẳổũmửựmổ"Áộ/ệễừôựổũ/ộễÀừ/àạàã/áááệaaằààạặựảãặảốă-áăaệááảạặạặựàặằáốá-ế"õũl89ẳốự!8Ếầổ9Áỉ9ựứh9ễồ9ựứýuề9ộlửẢ9ềt9ểửỡn9ộýuề89Ànệựm!8áaaa89mễnlmự!8ăàa89/32/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũỀẳũựnổộ83Ộmnịử9ũmw9mửẢộm9ểẩộl9ôÃ9ềmổ9ềổộ9ựmẳồ9lnẳ9ềẵề9ốuũ9mớề9ếtn9ềt9ếầộ]9lỗũ9ũmẹộ9ựứẳộl9ếò9ôẶ9ộẩộl9ũmơộl9ựứẵộm9ểửỡn9ộýuề9ềmổ9ựứh"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83ỘlẳẢ9ểẹử9ựmẵộl9ã/àaàạ]9ômn9mớề9ừnộm9ềmửẽộ9ếò9ộlmọ9mè]9Mqn9ỀỰỂ9ểậ9ũmỡn9mùũ9Áun9ềẵề9ựứýúộl9ỰMỀỪ}9#eộ9Ệử]9Ựníộ9Ũmổộl]9ựmò9ựứéộ9Ểổẳộ9Mvộl9ểĩ9ựửẢíộ9ựứửẢịộ]9mýuộl9ệêộ9ôẶ9ộẩộl9ũmơộl9ềmỡộl9ựẳn9ộấộ9ểửỡn9ộýuề9Áâ9ựẳn9ộấộ9ựmýtộl9ựoềm9ềmổ9mâộl9ựứẩồ9lnẵổ9Áníộ]9mớề9ừnộm9Áâ9ũmw9mửẢộm"9Ểìộ9ộẳẢ]9ựứíộ9ểòẳ9ếâộ9mửẢỉộ9ểậ9ẠeẢ9ệỷộl9ếầẢ9ếĩ9ếtn9ộmeộ9ựấổ9ũmwề9Áw9ệấẢ9ếtn]9ồqự9lnẳ9ểóộm9ềỗ9ếĩ9ếtn9ộmờ9ềmổ9ựứh9ễồ9mâộl9Ạỗồ9ựẻũ9ếtn9ồnjộ9ũmo9Áâ9ộẩồ9lnẳ9ểóộm9ốẫũ9ếĩ9ếtn9ểtộ9lnầộ9ềmổ9ềổộ9ựứh9ựẻũ9ếtn"9Ộlổân9ứẳ]9mửẢỉộ9ềơộ9ệửẢ9ựứó9mổấự9ểqộl9Ểqn9ềỳử9ộấộ9lnẳổ9ựmởộl9ểýúộl9ựmxẢ]9ểýúộl9ếq9ếú9ựầ9ừởộl9Ốở9ựấn9Ạậ9Mùũ9Ộméự9lpồ9áá9ựmâộm9Áníộ9ừđộ9ừâộl9ựmẳồ9lnẳ9ềỳử9ộấộ9ềỳử9mq9ômn9ềỗ9ựứýúộl9mùũ9ựẳn9ộấộ]9ựứổộl9ểỗ9ềỗ9ểửỡn9ộýuề9ẠầẢ9ứẳ"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ộmbồ9mửẢ9ểqộl9ừỷ9Áâổ9ềửqề9ềxẳ9ựổâộ9Ạậ9mqn9ựứổộl9ũmơộl9ựứẵộm9ựẳn9ộấộ9ểửỡn9ộýuề9ụ9ựứh9ễồ]9ệòũ9Mè9ộâẢ]9Ềởộl9ẳộ9mửẢỉộ9Ềẽồ9Ômí9ềyộl9ũmỡn9mùũ9Áun9ềẵề9ểtộ9Áò9ốníộ9ưửẳộ9ựr9ềmỳề9ựcộl9ạ"àaa9Áf9ếtn9ồnjộ9ũmo9ềmổ9mớề9ừnộm9ềỗ9mổâộ9ềầộm9ômỗ9ômẩộ9ựứíộ9ểòẳ9ếâộ9mửẢỉộ9Áâ9ũmỡn9mùũ9ồụ9ềẵề9ốuũ9ệấẢ9ôẶ9ộẩộl9ếtn9ềmổ9ựứh"9Ềvộl9Áun9ựẩộl9ềýúộl9ềmọ9ểấổ]9ms9ựứù9ệấẢ9ếtn]9ựứẳộl9ếò9ôẶ9ộẩộl9ẳộ9ựổâộ9ựứổộl9ồởn9ựứýúộl9ộýuề9ềmổ9ựứh9ễồ]9mửẢỉộ9ềơộ9ựẩộl9ềýúộl9ônĩồ9ựứẳ]9ứâ9ừổẵự]9ũmẵự9mnỉộ9ôòũ9ựmún9ềẵề9ômử9Áỷề9ựmýúộl9ẠầẢ9ứẳ9ựẳn9ộấộ9ểửỡn9ộýuề9mổcề9ềỗ9ộlửẢ9ềt9ẠầẢ9ứẳ9ựẳn9ộấộ9ểửỡn9ộýuề9ểĩ9ềẫồ9ếnĩộ9ềầộm9ếẵổ9ộlửẢ9mnĩồ"9Ựỵ9ểẹử9ộẩồ9ểìộ9ộẳẢ]9ựổâộ9mửẢỉộ9ểậ9ựr9ềmỳề9ềẫồ9ắặ9ếnĩộ9ềầộm9ếẵổ9ũmơộl]9ềmỡộl9ểửỡn9ộýuề9Áâ9ựứẳộl9ếò9ạaa9ũmẳổ9ếtn9ểcự9ựấn9ềẵề9ếnĩộ9ềầộm9ếẵổ]9lỗũ9ũmẹộ9ểầồ9ếầổ9ềmổ9ềẵề9ễồ9ềỗ9ồvẳ9Mè9ẳộ9ựổâộ]9ếr9oềm"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83ỘmAộl9mổấự9ểqộl9ềw9ựmĩ9ềxẳ9ềẵề9ểòẳ9ũmýtộl9ựứổộl9Ánỉề9ũmơộl]9ềmỡộl9ểửỡn9ộýuề9ểậ9ựmĩ9mnỉộ9ựứẵềm9ộmnỉồ9ềxẳ9ềqộl9ểpộl9ềmửộl9ựẳẢ9ựấổ9ồởn9ựứýúộl9ừỡộl9ẳộ9ựổâộ9ềmổ9ựứh9ễồ"9ỘmAộl9ộẩồ9lẹộ9ểeẢ]9ềvộl9Áun9ềẵề9ềéũ]9ộlâộm]9ểòẳ9ũmýtộl9ựứổộl9ựọộm]9ộlâộm9Ựmĩ9ệwề9ựmĩ9ựmẳổ9ểậ9ểẽẢ9ồấộm9ựửẢíộ9ựứửẢịộ9Áị9ốùn9oềm]9ựẵề9ệwộl9ềxẳ9Ánỉề9ốửẢỉộ9ựẻũ9ồởộ9ếtn9Áâ9ôẶ9ộẩộl9ẳộ9ựổâộ9ựứổộl9ồởn9ựứýúộl9ộýuề]9ểpộl9ựmún9Áẻộ9ểqộl9ựổâộ9ệeộ9ựoềm9ềỷề9ốửẢỉộ9ựẻũ9ồởộ9ếtn9ộmbồ9ộeộl9ềẳổ9ừỳề9ômổh]9ựẹồ9Áỗề]9ựmĩ9ốỷề"9Ựmễổ9ựmỡộl9ôí9ềxẳ9Ừụ9#ẩộ9mổẵ]9ựmĩ9ựmẳổ9Áâ9Ệử9ốòềm90#M-ỰỰ>ỆỐ19ựoộm9ểìộ9ềửỡn9ộẩồ9àaàà]9ựổâộ9ựọộm9ểậ9ẠeẢ9ệỷộl9lẹộ9áăa9ếĩ9ếtn9ềẵề9ốổấn"9Ựỵ9ộẩồ9àaáằ9ểìộ9ộẳẢ]9Ừụ9ểậ9ồụ9ếầẢ9ốuũ9ựẻũ9mửéộ9ềéũ9lnéẢ9ềmỳộl9ộmẻộ9ềỳử9mq9Áâ9mýuộl9ệêộ9ựẻũ9ốửẢỉộ9ồởộ9ếtn]9ốcộ9ềmổ9ạắạ9mớề9Áníộ"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ồun9ểeẢ]9ũmẵự9ếnĩử9ựấn9ếửrn9ốj9ũmẵự9ểqộl9ựổâộ9ệeộ9ựẻũ9ốửẢỉộ9ồởộ9ếtn]9ũmơộl9ềmỡộl9ểửỡn9ộýuề9Áâ9Lnần9Ếtn9-9Ểnịộ9ônộm9mớề9ừnộm9ũmr9ựmởộl9ộẩồ9àaàạ]9ểpộl9ềmo9ỘlửẢjộ9Ếẵ9ÔmửẢìộ9-9Ũmỗ9Lnẵồ9ểỡề9Ừụ9#M-ỰỰ>ỆỐ9ộméộ9ồấộm}9“#nỉề9ếnìự9ếtn9Áâ9ếnìự9ềẵề9ôẶ9ộẩộl9ũmơộl]9ềmỡộl9ểửỡn9ộýuề9ốâ9Áở9ềvộl9ưửẳộ9ựứớộl9Áâ9ềẹộ9ựmnìự9ểĩ9ồsn9ộlýún9ềỗ9ựmĩ9Áýùự9ưửẳ9mnĩồ9mớẳ]9ộlửẢ9ềt9ểễ9ệớẳ9ựun9ựoộm9ồấộl9Áâ9ềỗ9ựmĩ9ựỷ9ềỳử9ồóộm9ềyộl9ộmý9ềỳử9ộlýún9ếò9ộấộ"9ỘmAộl9ộẩồ9ưửẳ]9ựọộm9Ũmữ9Ựmớ9ựmýúộl9ẠửẢíộ9ựr9ềmỳề9ốuũ9ựẻũ9mửéộ9ếpn9ệýủộl9ộlmnỉũ9Áw]9ềmýtộl9ựứóộm9ếtn9ẳộ9ựổâộ9ũmơộl9ềmỡộl9ểửỡn9ộýuề]9ôẶ9ộẩộl9ẳộ9ựổâộ9ựứổộl9ồởn9ựứýúộl9ộýuề9ềmổ9ềẵộ9ếq]9lnẵổ9Áníộ]9mýuộl9ệêộ9Áníộ9ụ9ềt9ừụ[9ựmýúộl9ẠửẢíộ9ệửẢ9ựứó9ựr9ềmỳề9ệấẢ9ếtn9ũmr9ếnìộ9ựửẢíộ9ựứửẢịộ9Áị9ôẶ9ộẩộl9ẳộ9ựổâộ9ựứổộl9ồởn9ựứýúộl9ộýuề9ềmổ9ựứh9ễồ[9ựẩộl9ềýúộl9ônĩồ9ựứẳ9Ánỉề9ựmỷề9mnỉộ9ềẵề9ưửẢ9ểòộm9Áị9ềmửẢíộ9ồởộ]9ểầồ9ếầổ9ẳộ9ựổâộ9Áỉ9ừnộm9ểỡn9Áun9ềẵề9ềt9ừụ9ựr9ềmỳề9ếtn]9Áửn9ềmtn9lnần9ựứo9ệýun9ộýuề9ựứíộ9ểòẳ9ếâộ9ựọộm[9ứâ9ừổẵự9ềầộm9ếẵổ9ộlửẢ9ềt9ồéự9ẳộ9ựổâộ9ềmổ9ựứh9ựấn9ềqộl9ểpộl]9ựấn9ềẵề9ômử9Áỷề9mp]9ẳổ]9ừởộl]9ộlơn…9Ựỵ9ểỗ]9lỗũ9ũmẹộ9ộeộl9ềẳổ9ộmẻộ9ựmỳề9ềxẳ9ềẵề9ềéũ]9ộlâộm9Áâ9ựổâộ9Ạậ9mqn9ểĩ9ềvộl9ềmửộl9ựẳẢ9ếầổ9Áỉ9ựứh9ễồ9ựứýuề9ộmAộl9ộlửẢ9ềt9ểửỡn9ộýuề”"#nỉề9ếầổ9Áỉ9ựứh9ễồ9ựứýuề9ộlửẢ9ềt9ểửỡn9ộýuề9ốâ9ựứẵềm9ộmnỉồ9ềxẳ9ựổâộ9Ạậ9mqn]9ồâ9ựứýuề9mìự9ềẹộ9ừỷ9ưửẳộ9ựeồ9ừẵự9ừẳổ9ựỵ9ũmoẳ9lnẳ9ểóộm"9Ếầộ9ựmeộ9ềmẳ9ồg]9ộlýún9lnẵồ9ừẵự9ựứh9ômởộl9ểýùề9ềmx9ưửẳộ9ựứýuề9ềẵề9ộlửẢ9ềt9ẠầẢ9ứẳ9ểửỡn9ộýuề9Áâ9ũmần9ựmýúộl9ẠửẢíộ9ệấẢ9ựứh9Áị9ộlửẢíộ9ộmeộ]9ộmAộl9ộlửẢ9ềt9ểửỡn9ộýuề]9lnữũ9ựứh9ômởộl9ềmtn9mổcề9ểìộ9lẹộ9ộlửpộ9ộýuề9ộlửẢ9mnĩồ"9Ềvộl9Áun9lnẳ9ểóộm]9ứéự9ềẹộ9ừỷ9ềmửộl9ựẳẢ9ềxẳ9ộmâ9ựứýúộl9Áâ9ựổâộ9Ạậ9mqn9lỗũ9ũmẹộ9ựấổ9ệỷộl9ồởn9ựứýúộl9ừỡộl9ẳộ9ựổâộ]9ốâộm9ồấộm9ềmổ9ềẵề9ễồ9ồsn9ệòũ9Mè9Áị"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẲửựmổứ83Mpộl9Ộmửộl2/ũ3

Hồng Nhung

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”
2024-05-18 18:17:00

baophutho.vn Ngày 18/5, Hội LHPN xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ anh Hà Văn Yêu, dân tộc Mường ở khu Đường 1.

Cảnh báo mưa lớn khu vực tỉnh Phú Thọ

Cảnh báo mưa lớn khu vực tỉnh Phú Thọ
2023-06-22 16:41:00

baophutho.vn Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc, từ chiều tối và đêm ngày 23 - 25/6, khu vực tỉnh Phú Thọ có mưa vừa, có nơi mưa to với...

Hiệu quả từ truyền thanh cơ sở

Hiệu quả từ truyền thanh cơ sở
2023-06-20 16:43:00

baophutho.vn Với lợi thế kịp thời, tiện ích, phủ sóng diện rộng... thời gian qua, hệ thống truyền thanh cơ sở đã đóng vai trò quan trọng trong chuyển tải...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long