Cập nhật:  GMT+7
4bq54bupZuG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqoXeG7q0TDveG7oeG7h+G6u+G7mmpC4budauG7g+G7n2vhu7Xhu6nhu4Phu5tt4bur4buD4buq4bu1ROG7oULhu4Phu5/hu6Xhu4Phu7Phuqbhu4NE4bu3auG7tcaw4buD4bud4buCauG7g+G7n+G7q+G7g0Thu6t14bqo4bq5L+G7qWbhurvhurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu6jhu6Fq4buj4buH4bq74buew7Xhu7XGsOG7g+G7neG7k+G6qOG7g+G7m8OJ4buD4bufw7Lhuqjhu4Phu51r4bud4buDeeG7qeG7t27hu7XGsOG7g0RCw4Phu7XGsOG7g+G7teG7qeG7keG7teG7g0Phu4Zj4buDeeG7qWtE4buDRsOB4bu1xrDhu4NGbOG7g0Phu4bhu4N54burdOG7teG7g+G7n+G7r+G7teG7qeG7g+G7neG7qcOy4bqo4buD4buda+G7teG7qeG7g+G7neG7qeG7t+G7g8O9w4Phu6vhu4Phu53hu6nhurLhu6vhu4NE4buT4bu14buD4bud4bqi4bu1xrDhu4Phu5/hu5lJ4buD4bup4bq+4bu1xrDhu4N54bup4bqm4burY+G7g+G7n+G6ruG7q+G7g+G7nllh4bue4buD4buc4bupauG7s+G6qOG7q+G7t+G7tUPhu4PDneG7oWrGsMSQ4buh4buD4bufb+G7g0bDiuG6pEThu4PhuqrEkGrhu4NE4bupw4Lhu6vhu4N54bupw7Lhu53hu4N54bup4bu54buDeeG7qcOz4bu14buD4bu14bup4buTROG7g+G7n+G7peG7g+G7m8OK4bq04bud4buD4buz4bquROG7g+G7neG7qeG7keG7teG7g+G6qsSQauG7g0ZB4bu1xrDhu4Phu5tu4bu1xrBk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7nOG7qeG7q3Xhu7Xhu4NE4bupw7Lhu7XGsOG7g2ct4buF4buD4bud4bq6auG7g+G7mmpC4budauG7g+G7n8OK4bqk4bud4buD4bqqxJBJdUThu4Phu5/hu6/hu7Xhu6nhu4Phu53hu6l24buDQ2rEkOG7g2fDrOG7g+G6qOG7qUVE4buDROG7qeG7q+G7g+G7n+G7k8SQY+G7g3nhu6nhu6vhu4M+4bur4bqqxJDhu6Hhu4NCxILhu6vhu4M+4buh4bujQuG7t+G7g8O94buZ4bu14buDw73DiuG6pEThu4PDveG7leG6qOG7g+G7neG6ouG7tcawZOG7g2HhurThu6vhu4No4buD4buf4bur4bul4buz4buDROG7qcSQ4buDRsO64buDROG7gOG7g+G7quG7tUThu6FC4buD4bup4bqi4buz4buD4bqqxJBqY+G7g+G7n+G6ruG7q+G7g+G7neG7qeG6uuG7g0Phu5Hhu7Xhu4Phu7Thu7fEkOG7g+G7nGrhu7Phuqjhu4Phu59v4buDRsOK4bqkROG7g8O9dOG7teG7g+G7o8ah4bu14buD4buf4buZxJDhu4Phu5tu4bu1xrDhu4PFqOG7g0bhurThu6vhu4Phu4nhu4Phu5/hu6vhu6Xhu7Phu4NDasSQ4buDaeG7g0RC4buV4bu1ZOG7g+G7nOG6ruG7tcaw4buDRuG6tOG7q+G7g0bhu6vDueG7neG7g33EkOG7m+G7q+G7teG7g1lqemrhu7Xhu4NGbOG7g+G7oknhu7Vq4buz4bu34buDWeG7q+G7oUbhu4Phu53hu5nhu7Phu4Phu53hu6nhu5Hhu7Xhu4Phu7Xhu6lqxJDhu4NEQuG7t+G7tcaw4buDRELhu5Xhu7Xhu4Phu5/hu5PEkOG7g0PhurThu7Nj4buDROG7qeG7mUnhu4NEQkHhu4Phu6jDnWHhu4PGr8SQakLhu6Phu6vhu7fDvWrhu4PGsOG7meG7teG7g+G7teG7qcOK4buD4bufb+G7g+G7n+G7j0Thu4Phu7Phuq5E4buD4bud4bup4buR4bu14buDRmzhu7fhu4NGQeG7tcaw4buDZi/hu4lk4buD4buc4bupduG7g+G7neG7meG7teG7g+G7n+G7t21E4buDROG7qXThu7Phu4Phu7Phuq5E4buD4buf4bur4bul4buz4buD4bu14buEauG7g+G6puG7g8O9w4rhuqRE4buDRELhu5Xhu7Xhu4Phu53EkMOD4bur4buDREJ04bu14buDQ+G7keG7teG7g+G7oknhu7Vq4buz4bu34buDWeG7q+G7oUZj4buD4buaakLhu51q4buD4bud4bupw7Lhu53hu4Phu53hu6nDsuG7teG7g0Nz4buD4buf4bu3bUThu4NGcOG7g+G7n+G7q+G7g0Thu6t14bqoZOG7g+G7qMOB4buDROG7qeG7leG7s+G7g+G7neG7qeG7seG7g+G7neG7ueG7g0Thu6nhu6Xhu4NE4bupxJBq4buDRMOD4bur4buDROG7qeG7q+G7pcSQ4buDZi3hu4Xhu4Phu7Ns4buDRsah4bu14buD4buf4bu3bUThu4NGcGPhu4Phu5vhuqbhu6vhu4Phuqbhu4NEQuG7leG7teG7g+G7n+G7k8SQ4buD4budQeG7teG7g8O9beG7q2Phu4Phu6rhu7VE4buhQuG7g0Zs4buDfcSQ4bub4bur4bu14buDWWp6auG7teG7g0Nz4buD4bqo4bupbuG7q+G7g0PDg+G7tcaw4buD4buza+G7q+G7g0bhurThu6vhu4Phu7Xhu6lqxJDhu4NEQuG7t+G7tcaw4buDRELhu5Xhu7Xhu4Phu5/hu5PEkOG7g+G7s+G6rkThu4Phu7Phu5NE4buD4buz4bquROG7g+G7nUHhu7Vk4bq5RGrhu5vDveG7oeG7g0NEScO94buh4bq14buH4buzakLGsOG7q+G7teG6q2fhuqhI4buDasSQROG7t+G7h+G6u+G6uURC4bq74bq5ROG7o+G6u+G6ueG7q+G7s8aw4buDQ0Lhu53hurXhu4fhu6lEROG6qOG6qy8v4bubauG7t+G6qOG7qcSQROG7qeG7t2RG4bu1L+G7t8O94buj4bujakRqL0fhu6Hhu5tD4burROG7oS9E4bup4buhLUThu6lq4bu3Lcaw4burauG7qy1EQuG7qy9n4buFZmYvZi9mZ8OtZ8SpaGnDrGbDreG7iy9mZ8OtxKlmZsOsw6zhu4loaGloX2dkeOG6qMaw4buH4bq74bq5L0Thu6PhurvhurkvRELhurvhurlEQuG6u+G6uUThu6Phurvhurnhuqjhurvhu5zhu6nhu6t14bu14buDROG7qcOy4bu1xrDhu4NEQsOK4bq04bud4buD4buq4bu1ROG7oULhu4PDvWzhu4PDvcOC4bur4buDeeG7qcO14bu1xrDhu4Phu5/hu6/hu7Xhu6nhu4Phu6nDieG7tcaw4buD4bupxILhu7Xhu4NC4buN4bu1xrDhu4Phu5pqQuG7nWrhu4NDc+G7g3nhu6nhuqLhu7XGsOG7g+G7n+G7mcSQ4buD4bupbOG7tcaw4buDRELDiuG6tOG7neG7g+G7s8OB4bur4buD4bup4bu3bOG7teG7g+G7nW7hu7Xhu6lk4buDTuG7teG7qeG6q+G7g33hu6HEkEThu6FCQ+G7g2Thurkv4bqo4bq74bq5L0Thu6PhurvhurkvRELhurvhurkvRGrhu5vDveG7oeG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7nmvhu7Xhu6nhu4Phu5tt4bur4buD4bufw4Phu6vhu4NE4bup4bq64buDw73hurThu7Xhu4Phu7Xhu6nhu5NE4buDRELhu7fhu7XGsOG7g+G7m27hu7XGsOG7g0Zs4buD4buz4bquROG7g0PEkOG7k0Thu4Phu5/hu6vhu4NE4burdeG6qOG7g+G7n2/hu4Phuqbhu4NEQuG7t+G7tcaw4buDROG7meG7s+G7g0RqSeG7g8O9bOG7g+G6qOG7qeG7meG7teG7g0Thu6nDiuG6puG7tcaw4buDSOG6vuG7tcaw4buD4bufa+G7tcaw4buD4bud4bup4bu34buD4buaakLhu51q4buDQ2rEkOG7g+G7teG7qeG7hOG7tcaw4buDxrDhu63hu4Phu6nDgeG7g0Thu6nhu6Xhu4Phu6nhu6vDueG7teG7g+G6puG7g+G7tOG7t8SQ4buD4bucauG7s+G6qOG7g+G7qeG6ouG7s+G7g+G6qsSQamThu4Phu5rhu5NE4buD4bud4bup4buT4bqo4buDa+G6qOG7g8O94buG4bud4buDROG7gOG7g+G7tcawxJBJ4buD4bud4bqy4buD4bub4buv4buDw73hu7dt4bur4buDQ+G6tOG7s+G7g0Zs4buD4budxJDhuq7hu53hu4N54bup4bq64bu1xrDhu4Phu6nhu7du4bu1xrDhu4PDveG7huG7neG7g8O9w4rhuqThu7XGsOG7g+G7s2zhu4NExJBJdeG7teG7g0Thu6nhu6vDuUThu4Phu6lt4bur4buD4bu14buP4bu1xrDhu4Phu7Xhu6nhu5NE4buDw71s4buD4bupbOG7tcaw4buD4bud4bqi4bu1xrDhu4NG4bq04bur4buD4budbuG7g+G7suG7oUND4bur4buDw73GoeG7teG7g+G7quG7m0Jq4bup4bur4buz4bu3RuG7q+G7neG7g+G6qOG7qW7hu6vhu4Phu7XGsMSC4bur4buD4bu1xrDhu7ds4burY+G7g+G7qcOB4buDRsah4bu14buDRELhu63hu7Xhu6nhu4Phu6Phu6vhu6fhu7Xhu4NE4bup4bq+4buD4bub4bu54bu1xrDhu4Phu59r4buDROG7k+G7teG7g+G7neG6ouG7tcaw4buD4buzdOG7g+G7qeG7t+G7j+G7neG7g0Zs4buDRG3hu7fhu4NCauG7g3nhu6lr4bud4buD4bub4burw7lE4buD4bub4buN4bu1xrDhu4Phu5tu4bu14buDw7134bu14bupY+G7g+G7n8O14bu1xrDhu4Phu53hu5Phuqjhu4NGbOG7g3nhu6lrROG7g3nhu6lq4bu34buDRELDiuG6tOG7neG7g+G7quG7tUThu6FCZOG7g+G7nGvhu53hu4NE4bup4bqi4bu1xrDhu4NDw4Phu4N5xKjhu4NE4bupxJDhu5VE4buD4bud4bup4bu34buDROG7qeG7k0nhu4Phu5/hu5FJ4buDw71s4buDRELhu5Xhu7Xhu4Phu5/hu5PEkOG7g+G7s2zhu4Phu5pqQuG7nWrhu4Nr4bqo4buD4bufbuG7t+G7g0bDuuG7g+G7s8OB4bur4buD4buz4buPRGPhu4NE4buA4buDQ8OD4buD4bud4bqy4buD4bup4bqu4bur4buDw7Phu7Xhu4Phu5ts4bu1Y+G7g3nhu6lu4buD4bu1w7Phu7XGsOG7g8O9bOG7s+G7g+G7neG7qeG6uuG7g0Thu6l14buDRELhu5Xhu7Vj4buD4buf4bqu4buD4bud4bup4bux4bu14bup4buDSGvhu53hu4NEQuG7t+G7tcaw4buD4buz4bq24bur4buD4bufw4rDguG7tcaw4buD4bud4bupxJBJw7rhu7Vj4buDRmzhu4Phu5/DiuG6suG7tcaw4buD4bu14bup4burdOG7tWPhu4Phu51u4buDQ8OD4buD4bubbOG7teG7g0Thu6nDsuG7tcawZOG6uURq4bubw73hu6Hhu4NDREnDveG7oeG6teG7h+G7s2pCxrDhu6vhu7Xhuqtn4bqoSOG7g2rEkEThu7fhu4fhurvhurlEQuG6u+G6uUThu6PhurvDncOK4bqkROG7g0RC4buV4bu14buDROG7qeG6vuG7g0TDiuG7g0ZB4bu1xrDhu4Phu5tu4bu1xrDhu4Phu5zhu6lq4buz4bqo4bur4bu34bu1Q+G7g8Od4buhasawxJDhu6HhurkvROG7o+G6u+G6uS9EQuG6u+G6uURC4bq74bq5ROG7o+G6u13hu6nhur7hu4Phu5tqY+G7g+G7tcawbEnhu4NnaS9mZuG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhu5pu4bu1xrDhu4PFqOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurt9xJDhu5vhu6vhu7Xhu4NZanpq4bu14buD4buFLeG7heG7g+G7oknhu7Vq4buz4bu34buDWeG7q+G7oUbhurkv4bqo4bq74buaakLhu51q4buDZy3hu4Xhu4Phu6rhu7VE4buhQuG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurtl4buDPuG7q+G6qsSQ4buh4buDZuG7heG7h2Phu4M+4buh4bujQuG7t+G7g2fDrOG7h+G7g8Op4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7mm7hu7XGsOG7g+G7oOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvFqOG7q+G7t0Lhu6Hhu7VE4bur4bu1auG7g2Yt4buF4buDw51J4bu34bu14bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u2Xhu4NhakLGsGpD4buD4bqo4buh4bu14buDZ+G7ieG7h+G7g8Op4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7ouG7oeG7m0Lhu6Hhu53hu6Hhu7Xhu6vhu4Phu4UtZuG7g8Od4burRuG7oULhuqjhu7fhu7fDveG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurtl4buD4bu0xrDhu7fGsOG7g2nhu4fhu4PDqeG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhu5pu4bu1xrDhu4PGr+G6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhursi4bu14burQuG7oWrhu4NmLeG7heG7g1vhu6FG4burw73DvWrhurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq7ZeG7g+G7okJqxrDEkEThu6vhu7Xhu7dG4bur4bud4buD4bqo4bupbuG7teG7g8O9w4rhurThu6vhu4Phu7Xhu6ls4buDacOt4buH4buDw6nhurkv4bqo4bq7fWrhu7XGsOG7oUJD4buD4buFLWfhu4NbRMSQRETGsGpCROG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurtl4buDfcSQ4bujSeG7g2bDrOG7h2Phu4NZxJB64buzauG7teG7t0bhu6vhu53hu4PDrcSp4buH4buDw6nhurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74buabuG7tcaw4buD4buo4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u0pCQ+G7oeG7tWrDveG7g2ct4buF4buDW0Rq4bu14bujakLhu6Phu4PDneG7q+G7ocaw4buh4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u2Xhu4Phu7RqQ0Lhu6vhu4Now63hu4dj4buD4bui4buh4bu14burw71D4bu34bu14buDacOt4buHK2fhu4PDqeG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurtKWuG7g0rDvXnhu7NqakLhu4Phu4Ut4buF4buD4bu2w73hu6vhu7Phuqjhu6tq4bud4bu3Q+G6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurtd4bup4bq+4buD4bubamPhu4Phu7XGsGxJ4buDZ8OtL2Zm4bq5L+G6qOG6u2Xhu4PGsOG7q8OC4buDXULEkOG7tcaw4buD4buQxJBi4buDK+G7g8Os4buD4bq14buDxrDhu6vDguG7g+G7qGzhu4Phu7Thuq7hu6vhu4PDqeG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhu5pu4bu1xrDhu4Phu5rhurkv4bqo4bq74bucW1lK4buD4buy4bu3Q+G7neG7t0fhu4Mt4buDw6Hhu7fDvcWpQ+G7m8SQQsaw4buDZuG7ieG7qWjhu4Xhurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq7Z+G7heG7qWnDreG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhu7Ii4buDLeG7g+G7muG7oUPhu6t5RGpD4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7mm7hu7XGsOG7g0rhurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74bua4bu3QuG7o+G7oWrEkEjhu4Mt4buDWMSQRuG7oeG7tUTEkEPhurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74buaaknhu6FC4bu14buDLeG7g+G7smrhu53hu51q4bub4bur4buD4buoauG7q8WpauG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhu5pu4bu1xrDhu4Phu5zhurkv4bqo4bq7feG7oWrDveG7g+G7smrhu6NC4bur4buj4buDLeG7g8Wo4buc4buDWsSQQuG7q+G7neG7qeG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhu7Lhu6vDvWrhu7Xhu4Mt4buD4buyakJD4buh4burw73DveG7oeG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhu5pu4bu1xrDhu4Phu6Lhurkv4bqo4bq7Sj7hu7bhu6DDneG7g+G7tOG7q+G7neG7t0Phu6tq4buDLeG7g0pEw73hu6FE4bur4bud4bu34buD4buyauG7o0Lhu6vhu6Phurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq7PuG7t0JE4bu34buDLeG7g+G7nOG7qeG7ocO9Q+G7oWrhurkvROG7o+G6u+G6uS9EQuG6u+G6uURC4bq74bq5ROG7o+G6u+G6ueG6qOG6u+G6u+G6ueG6qOG6u1l1ROG7g+G6qsSQbmPhu4Phu5tu4bu1xrDhu4Phu5/hu6vhu6Xhu7PhurkvROG7o+G6u+G6uS9EQuG6u+G6uS9EauG7m8O94buh4bq74bq54bqo4bq7XeG7reG7teG7qeG7g+G7qcSQw4Phu7XGsOG7g+G7teG7keG7tcaw4buDROG7iOG7g0PDg+G7g8O9dOG7teG7g2ct4buF4buD4bqm4buD4bqo4bupRUThu4Nnw6zhu4PDvWzhu4Phu7Phu6vhu7Xhu6nhu4Phu53hu6nhur7hu7XGsOG7g0LhuqDhu4Phu7VwROG7g+G7teG7qeG7k0Thu4Phu53hu6nhu7fhu4ND4buG4buDROG7qcOz4bu1xrDhu4Phu6nhu7dq4buD4bud4bq6auG7g8O9w4Phu6vhu4Phu53hu6nhurLhu6vhu4NE4buT4bu14buD4bud4bqi4bu1xrDhu4Phu59x4bqo4buD4buzw7JE4buDRmzhu4PGsOG7q2zEkOG7g0Thu7Hhu7Xhu6nhu4Phu5vhu6t14bu14buD4bup4bu5auG7g+G7neG6umrhu4Phu5pqQuG7nWpk4buDw6DEkOG7k0Thu4Phuqjhu6lrROG7g0Thu4Dhu4NZ4buh4burRGrhu4Phuqbhu4PGsOG7q+G7hGrhu4ND4buR4bu1Y+G7g+G7m+G7ueG7tcaw4buDw73hu5nhu7Xhu4PDvcOK4bqkROG7g+G6qsSQauG7g+G7neG7qeG7keG7teG7g8Os4buD4bud4buZxJDhu4NE4bup4bq64buDRuG6tOG7q+G7g+G7nW7hu4NE4bupbknhu4NmZuG7g+G7n8OKw4Lhu7XGsOG7g+G7neG7qcSQScO64bu14buD4bqm4buD4bud4buG4buDw71J4buD4bu1xrDDsuG7tWPhu4NEQuG7t+G7tcaw4buD4buf4bu54buD4bud4bu54buD4bu14bup4buE4bu1xrDhu4Phuqjhu6lq4buD4buf4buV4bqo4buD4bu14bupbuG7g+G7n3Hhuqjhu4Phu7PDskRj4buDw71s4buz4buD4bup4bu3auG7g+G7s8OyROG7g+G7nW7hu4Phu6nDueG7g0Thu6nDg+G7tcaw4buD4bqo4bupQeG7tcaw4buDROG7qeG6uuG7g+G7neG6umrhu4Phu6rhu7VE4buhQmPhu4NEQsOK4bq04bud4buDeeG7qeG7q+G7g+G7n8OK4bqk4bud4buDPuG7oeG7o0Lhu7fhu4N5dUThu4NE4bupReG7neG7g+G6puG7g+G7neG7huG7g8O9SeG7g8aw4buZ4bu1ZOG7g2Xhu4PDoOG7oeG7s+G7g+G7ncO94bur4bqo4bq5L+G6qOG6u8Op4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6uz7hu6lq4buD4bqo4bupw4Phu6vhu4Phu6nhuqThuqjhu4PDvWzhu7Phu4Phu5ts4bu14buD4bu14bupw4rhu4PGsOG7q+G7hGrhu4Phu53hu6nDg+G7teG7g3nhu6nhuqLhu7XGsOG7g+G7tcaww4rDguG7q+G7g+G7k0nhu4Phu53hu6nhu7fhu4NE4bup4buTSeG7g3nhu6nhuqLhu7XGsOG7g+G7teG7qeG7k0Thu4NE4bup4burdUThu4Phuqjhu6lu4bur4buD4bud4bu54buD4buy4buhQ0Phu6vhu4Phu6lqSeG7g+G7quG7m0Jq4bup4bur4buz4bu3RuG7q+G7nWPhu4Phu5pqQuG7nWrhu4Phu7PhurThu6vhu4Phu53hu7nhu4NE4bup4bul4buDRELhu63hu7Xhu6nhu4Phu6Phu6vhu6fhu7Xhu4NE4bup4bq+4buD4bub4bu54bu1xrDhu4Phu59r4buDROG7q+G6qsSQ4burLURq4budauG7g+G7n+G7j+G7neG7g0RCw4rhu7XGsGThu4Phu6jDgeG7g0bGoeG7teG7g+G7nUHhu7Xhu4Phu5/hu7nhu4Phu7Xhu6nhu4Thu7XGsOG7g+G7neG7mcSQ4buDROG7qeG6uuG7g8aw4burbMSQ4buDQ2vhu7XGsOG7g0Rt4bu34buDRmzhu4NE4bup4buT4buz4buD4bu14bupxJDhu5nhu7Xhu4PDvcOD4bur4buD4bud4bup4bqy4bur4buD4bu1bEnhu4Phu7Xhu6nDiuG7g8Ogakbhu6tj4buD4buq4bu14bur4buhQ0RqY+G7g+G7omrhu7Xhu6vhu4NKw71G4buhQ2Phu4M+4buh4bujQuG7t2Phu4Phu5rEkEPhuqrEkOG7oURk4buD4buabOG7teG7g0Thu6nDsuG7tcaw4buD4bu1bEnhu4Phu51B4bu14buD4bud4bup4bu34buDROG7qeG7k0nhu4Phu6jDnWHhu4PGr8SQakLhu6Phu6vhu7fDvWrhu4NE4bup4buVROG7g0Phu4bhu4Phu51q4bu34buDRGpJ4buDeeG7qeG7q+G7g8O94buGauG7g+G7neG7qcOB4bu14buD4bqo4bupw4rhurLhu7XGsOG7g2vhu7Xhu4N54bupw4Bq4buDw73hu5Phuqjhu4N54bup4bu3buG7tcaw4buDRELDg+G7tcaw4buD4buzbOG7g+G7qWrhu6vhu4NEQuG6uOG7g+G7neG6rkThu4Phu7Lhu6FDQ+G7q+G7gy3hu4Phu6rhu5tCauG7g+G7n+G7peG7g8O9beG7q+G7g0RCdOG7teG7g+G7qWzhu7XGsOG7g+G7neG6ouG7tcaw4buD4bud4bq84bu1xrDhu4Phu7Xhu6nDiuG7g0RC4bu34bu1xrDhu4PDvcOD4bur4buD4bud4bup4bqy4bur4buD4bud4bq6auG7g+G7nW7hu4NE4buV4bqo4buDROG7qeG7pWThurnhuqjhurtd4bup4buh4bu34buD4buf4bu5Y+G7g+G7quG7teG7q+G7oUNEauG7g+G7n8OK4bqk4bud4buD4buf4bqi4bu14buDw7104bu14buD4bufa+G7g+G6puG7g0Thu6vDuuG7teG7g+G7n23hu7fhu4NEQmvhu6vhu4NGbOG7g0Thu6nDisOC4bu1xrDhu4NIxJBJdOG7teG7g+G7n27hu7fhu4Phu51r4bu14bup4buDRuG6tOG7q+G7gz7hu6Hhu6NC4bu3Y+G7g0Rs4bur4buD4bu1w7Phu7XGsOG7g0jEkOG7k0Thu4Phuqjhu6lrROG7g+G6puG7g+G6qOG7qeG7sWrhu4Phu5/Dg+G7q+G7g+G7o+G7q8O54bu1Y+G7g+G7nUHhu7Xhu4Phu6jhu6Hhu7VCSeG7g+G7o+G7r+G7neG7qeG7g0Zs4bu34buDRELEkOG7tcaw4buDw73huq7hu4Phu59r4buD4budw7Lhu7Phu4NEQnThu7Xhu4Phu6ls4bu1xrDhu4Phu53huqLhu7XGsOG7g2jhu4Phu7XGsMOKw4Lhu6tk4buDKeG7g0Thu63hu7Xhu6nhu4Phu6nEkMOD4bu1xrDhu4PDvWzhu7Phu4Phu5ts4bu14buD4bu14buR4bu1xrDhu4NE4buI4buDQ8OD4buDw7104bu14buDZy3hu4Vj4buD4budbuG7g+G7quG7teG7q+G7oUNEauG7g8O9xqHhu7Xhu4M+4buh4bujQuG7t+G7g+G7n8O6xJDhu4NE4bupauG7s+G7g8aw4burauG7g0RC4buG4bud4buDROG7q3Xhuqjhu4NGbOG7g+G7n+G7ueG7tcaw4buDRmrhu6vhu4NEQkHhu4PhuqrEkEl1ROG7g+G7n+G7r+G7teG7qWPhu4NEQuG7t+G7tcaw4buDeeG7qeG7q+G7g0RCxJDhu7XGsOG7g+G6qOG7qeG7t+G7tcaw4buD4bub4buTROG7g+G7n8Oy4bud4buD4bujd+G7g+G7qOG7oeG7tUJJ4buD4bup4bu3bOG7teG7g0Thu6ls4bu14bup4buDSMSQ4buTROG7g0PDsuG7neG7g+G7teG7qeG7q8O54buz4buDRuG6uOG7g+G7neG7qW1J4buD4bud4bup4bq2Y+G7g3lw4bu34buDxrDhu6tv4bu14buD4bupbOG7tcaw4buD4bqo4bupQeG7tcaw4buD4bu1xrDhu4bhu4Phu6rhu7VE4buhQmThurnhuqjhurvhu7TGsOG7t2zhu6vhu4NG4burw7nhu53hu4PDvWzhu7Phu4Phu4fhu53hu6nhu6vhu7Phu4Phu7PEguG7q+G7h+G7g+G7teG7qcOK4buDRELhu7fhu7XGsOG7g+G6qOG7qWrhu4PDvWzhu7Phu4Phu5ts4bu14buDROG7leG6qOG7g0Thu6nhu6Xhu4N54bul4buDREJ04bu1Y+G7g+G7qOG7oeG7tUJJ4buD4budQeG7teG7g+G7neG7qeG6vuG7tcaw4buDRMOA4buDeeG7qeG7q+G7g+G7neG7meG7tWPhu4Nq4bu14bup4buD4bud4bq84bu1xrDhu4Phu53hu7nhu4NE4bup4bul4buDROG7qWpJ4buDROG7qXXhu4NEw4NE4buD4buq4bubQmrhu6nhu6vhu7Phu7dG4bur4bud4buDQ8Oy4buz4buDRmrhu6vhu4Phu7Phuq5E4buD4bud4buZxJDhu4Phu7XDg+G7q+G7g0RCdOG7teG7g3nhu6nhuqLhu7XGsOG7g0RC4bu34bu1xrDhu4Phu51r4bud4buDROG7reG7teG7qeG7g+G7qcSQw4Phu7XGsOG7g+G7neG7qeG6suG7q+G7g+G7m+G7ueG7tcaw4buD4bub4bqw4bu1xrBk4buDPuG7qUVE4buDROG7qeG6vuG7g2bhu4Vj4buDROG7gOG7g+G6qOG7qWrhu4Phu59r4buD4bqo4bubbUThu4PGsOG7ueG7neG7g+G7m3Thu7Xhu4Phu51r4bu14bup4buDREJr4bur4buD4bud4bq6auG7g8Ogakbhu6tj4buD4bud4buGxJDhu4NE4burw7rhu7Xhu4Phu59t4bu34buDSkJD4buh4bu1asO94buDROG7reG7g+G7tcaww4rDguG7q+G7g0Zs4buD4bud4bup4buh4buD4bud4bupw7Lhu7Xhu4NC4buTROG7g3nhu6lw4bu34buDRELDiuG6tOG7neG7g0Phu4bhu4Phu5/hu6Hhu7fhu4Phu5tr4buz4buD4bud4bq6auG7g+G7n8OD4bur4buD4bqo4bupw4rhurLhu7XGsOG7g0LEguG7q+G7g+G7n2vhu7Xhu6nhu4Phu5/hu5nEkOG7g+G7qeG7k0Thu4Phu7XGsMOK4bqk4bud4buD4bub4bu54bu1xrDhu4NCauG7g+G6qOG7qeG7sWrhu4NDasSQ4buD4bud4bup4bu34buDRELEkOG7tcaw4buDRsO54buDPuG7q+G6qsSQ4buh4buDw7104bu14buDROG7qWrhu7Phu4PGsOG7q2rhu4NE4buT4bu14buD4bud4bqi4bu1xrDhu4Phu5/DueG7s+G7g8O9QeG7tcawY+G7g+G7s+G6puG7g0Thu4jhu4NDw4Phu4NEQuG7leG7teG7g+G7n+G7k8SQZOG6uURq4bubw73hu6Hhu4NDREnDveG7oeG6teG7h+G7s2pCxrDhu6vhu7Xhuqtn4bqoSOG7g2rEkEThu7fhu4fhurvhurlEQuG6u+G6uUThu6Phurvhurnhu6vhu7PGsOG7g0NC4bud4bq14buH4bupREThuqjhuqsvL+G7m2rhu7fhuqjhu6nEkEThu6nhu7dkRuG7tS/hu7fDveG7o+G7o2pEai9H4buh4bubQ+G7q0Thu6EvROG7qeG7oS1E4bupauG7ty3GsOG7q2rhu6stRELhu6svZ+G7hWZmL2YvZmfDrWfEqWhpw6xmw63hu4svZmfDrcSpZmbDrMOsw6xmw61mw61fZmR44bqoxrDhu4fhurvhurkvROG7o+G6u+G6uS9EQuG6u+G6uURC4bq74bq5ROG7o+G6u+G6ueG6qOG6u+G7quG7tUThu6FC4buDZWvhu7fhu4NEQsOy4bu1xrDDqeG7g0Thu6nhu4Bq4buDQ+G6vuG7neG7g+G7s23hu7Xhu6nhu4Phu53hurLhu4Phu5vDsuG6qGPhu4Phu7Xhu6nDiuG7tcaw4buDw71t4bur4buDeeG7qeG6ouG7tcaw4buD4buf4bq64buDeeG7qXDhu7fhu4PDvXDhu7fhu4Phu5/hu6Xhu4Phu5/Dg+G7q+G7g+G6qOG7qeG7ueG7g0bhurThu6vhu4Phu7Phuq5E4buD4buaakLhu51q4buDROG7q+G7teG7qeG7g+G6qsSQa+G7q+G7g0Zs4buD4bud4bu54buD4bud4bup4buTROG7g8O9w4rhuqThu7XGsOG7g3nEqOG7g0Thu6nEkOG7lUThu4NGw4rhuqRE4buDRELhuq7hu6tk4buDTuG7teG7qeG6q+G7g33hu6HEkEThu6FCQ+G7g2Thurkv4bqo4bq74bq5L0Thu6PhurvhurkvRELhurvhurkvRGrhu5vDveG7oeG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7mmzhu7Xhu4NE4bupw7Lhu7XGsOG7g0PhurThu7Phu4Phu7VsSeG7g+G7ncOJ4bu1xrDhu4Phuqjhu6lq4buD4bqo4bupw4Phu6vhu4Phu6nhuqThuqjhu4Phu5/EguG7tcaw4buD4buf4bqu4bur4buD4bu14buR4bu1xrDhu4NE4buI4buDQ8OD4buDw7104bu14buDZy3hu4Xhu4NDasSQ4buD4buf4bu54buD4bufb+G7g0Thu6t14bqo4buDROG7qXThu7Phu4Phu59r4bu1xrDhu4N54bul4buDQ+G7huG7g0Thu4bhu4NE4bur4bu14buD4bud4bup4bu34buD4buf4bqu4bur4buD4bup4but4bu14bup4buD4bud4bupw7Lhuqjhu4NGa+G7g+G7neG6umrhu4Phu6jDnWHhu4PGr8SQakLhu6Phu6vhu7fDvWpk4buDXeG7gOG7g+G7neG7qeG6tuG7g0Zs4bu34buDRELhu5Xhu7Xhu4NG4bq04bur4buDROG7keG7s+G7g8O9w43hu4NEQnfEkOG7g+G7teG7j+G7tcaw4buDROG7gOG7g+G7s+G6rkThu4PDveG7t21E4buDeXVE4buD4bqqxJBu4buDROG7qeG7k0Thu4NGw4Hhu7XGsOG7g8aw4buZ4bu14buD4buf4buRSeG7g+G7neG6vOG7tcaw4buD4bu14bupw4rhu4Phu7XGsMSQSeG7g+G7neG6suG7g+G7m+G7r+G7g8O94bu3beG7q+G7g0PhurThu7Phu4Phu59q4bu1xrDhu4PDveG7guG7tcaw4buDw73hurLhu4NEQnThu7Xhu4Phu5/hu5nEkGPhu4Phu5pqQuG7nWrhu4Phu59v4buDROG7qcOz4bu1xrDhu4Phu6nhu7dq4buDRmzhu4Phu7Xhu7nhu6vhu4N54bup4bqi4bu1xrDhu4Phu7XGsOG7t2pj4buD4buf4buXSeG7g+G7quG7tUThu6FC4buD4bud4bq6auG7g+G7suG7t8SQQuG7q+G7teG7qeG7t+G7g0Zs4bu34buDROG7qXXhu4Phu5/EkOG6sOG7q+G7g0Thu6nhu6Hhu7fhu4Phu5vhu7nhu7XGsOG7g0bhurThu6vhu4Nr4bu14bup4buD4buzw7JE4buD4bub4buTROG7g8O94buG4bud4buDRELhu7fhu7XGsOG7g+G6qOG7qeG7meG7teG7g8O94bq04bu14buDROG7qcOC4bur4buDxrDhu6tq4bu1ZOG7g13hu6nhu5Xhu7Phu4Phu53hu6nhu7Fj4buD4bu1dcSQ4buDROG7qeG6uuG7g+G7s+G6ouG7teG7g1jEkMO94bur4bu34buD4buc4buhQ2pC4buDeeG7qeG6ouG7tcaw4buD4bud4bu54buD4bqo4bupauG7g+G7neG6vsSQ4buDROG7qcSQauG7g0jEkOG7k0Thu4NE4bup4buZ4bu14buD4bqm4buD4bqo4bupRUThu4PDrWlj4buD4buaakLhu51q4buD4budQeG7teG7g0Thu6nDsuG7tcaw4buD4buf4buV4buz4buD4bup4bqy4bu1ZOG7g+G7nuG7ueG7g8O9bOG7g0Thu63hu7Xhu6nhu4Phu6nEkMOD4bu1xrDhu4Phu7Ns4buD4bud4buP4bqo4buDRELEkOG7tcaw4buDRsO54buDROG7t+G7g+G7neG7t+G7teG7g1tq4buzxJDhu6HDveG7gy3hu4PDncSQ4bud4bur4bu34buD4bud4bq6auG7g+G7quG7tUThu6FC4buD4bup4buZxJDhu4Phu7Xhu6nDiuG7g3nhu6nhuqLhu7XGsOG7g3nhu6/huqjhu4Phuqjhu6lu4bu14buD4bq+4bu1xrDhu4N54bup4bur4buD4buiauG7teG7q+G7g0rDvUbhu6FD4buDw73hu5VE4buD4bub4bu54bu1xrDhu4NE4buA4buD4buda+G7teG7qeG7g+G6qOG7qW7hu6vhu4Phu53hu6nhu7fhu4Phu7Phuq5E4buDw6BqRuG7q+G7g+G7neG7ueG7g+G7neG7qeG7q8O6xJDhu4Phu51q4bu34buDQuG7k0Thu4N54bup4burdOG7s+G7g0TDg+G7teG7g+G7n2vhu7Xhu6nhu4Phu5/hu5nEkOG7g3nEqOG7g0Thu6nEkOG7lUThu4NGbOG7t+G7g8aw4bu54bud4buDROG7qeG7k+G6qGThurnhuqjhurtdQsOK4bq04bud4buD4buz4bquROG7g+G7mmpC4budauG7g0Thu6nDs+G7tcaw4buD4bup4bu3auG7g+G7teG7qcOK4buDRuG7lUlj4buD4buq4bu1ROG7oULhu4Phu53hu6nhuqRE4buD4bup4bu5auG7g0Thu5nhu7Phu4NE4bupw4rDguG7tcaw4buDRmzhu4NEQuG6puG7g8O9beG7q+G7g0bhurThu6vhu4Phu6nhu63hu7Xhu6nhu4Nu4bu14bup4buD4buz4bquROG7g3ly4buD4buHeeG7qeG6ouG7teG7g+G7teG7qWzhu4Phu6Nt4bur4buD4bud4bup4bqk4buH4buDROG7gOG7tcaw4buD4buba+G7s+G7g0Lhu6t1ROG7g+G7qcOB4buD4bqm4buD4buc4bupauG7s+G6qOG7q+G7t+G7tUPhu4PDneG7oWrGsMSQ4buh4buD4bu14bup4burw7rEkOG7g+G7tcOz4buz4buD4bqqxJBqZOG7g+G7nGvhu53hu4Phu6nDgeG7neG7g0RCQeG7g+G7neG6umrhu4Phu7Lhu7fEkELhu6vhu7Xhu6nhu7fhu4N54bup4bqi4bu1xrDhu4NEa+G7q+G7g+G7qeG7q8O54bu14buD4bufw4rhuqThu53hu4N54bup4bux4buD4bqo4bupa+G7neG7qeG7g+G7neG6umrhu4Phu7Phuq5E4buD4buf4bqu4bur4buD4bub4bu54bu1xrDhu4PDveG6tOG7teG7g+G7teG7qcOK4buDeeG7qeG7q+G7g+G7qcOB4buDROG7qcOy4bu1xrDhu4Phu7XGsMOK4bqk4bud4buDREJ04bu14buDQ+G7keG7teG7g+G7oknhu7Vq4buz4bu34buDWeG7q+G7oUbhu4Phuqbhu4PDvcOK4bqkROG7g+G7n+G7k8SQ4buDRELDiuG6tOG7nWThu4Phu6LDisOC4bu1xrDhu4Phu7Xhu6nDiuG7g0Phu4bhu4NGw7Lhu7XGsOG7g+G7s+G7j0Thu4Phu53hurpq4buDW+G7teG7oeG7q3jhu6Phu6FC4buDLeG7g+G7neG7mcSQ4buDROG7qeG6uuG7g+G7o8SQSeG7g+G7teG7qeG7k0Thu4NEQuG7t+G7tcaw4buDRGpJ4buD4buy4bu3xJBC4bur4bu14bup4bu34buD4bud4bu54buDeeG7qW7hu4Phu7XDs+G7tcaw4buDRELEkEnDuuG7teG7g+G7nW7hu7Phu4Phu6nhur7hu7XGsOG7g0Nr4bu1xrDhu4NEbeG7t+G7g+G7neG7qeG7t+G7g+G7nW7hu4Phu5/huq7hu6vhu4Mt4buD4bufb+G7g0Rr4bud4buD4buf4bqu4bu1xrDhu4Phu7Xhu4/hu7XGsOG7g+G7tcO64buD4bufdeG7teG7g+G7quG7tUThu6FCY+G7g3nhu6nhu6t14bu14buDw73Dg+G7q+G7g+G7neG7qeG6suG7q+G7g+G7neG6umrhu4Phu6nDgeG7g+G7s+G7k0Thu4Phu6nDteG7teG7g0l1xJDhu4NEw4Phu4Phu5/huq5E4buD4bub4burdeG7tWThurnhuqjhurtZ4bup4bqi4bu1xrDhu4Phu53hu7nhu4Nb4bu14buh4bureOG7o+G7oUJj4buD4bud4buP4bqo4buD4bugROG7t+G7h+G7t+G7gy3hu4Phu7Lhu6vDveG7q0Thu7fhu4Phu53hurzhu7XGsOG7g0Thu6nhu6t1xJDhu4Phu6nDteG7teG7g+G7s+G6rkThu4Phu7XGsMSQxILhu7Xhu4NE4burdeG6qOG7g+G7n23hu7Xhu4Phu6nhu6vDucSQ4buD4bqqxJBuY+G7g3nhu6nhu6t14bu14buD4bud4bup4buR4bu14buDQ0VE4buD4bu1xrDDisOC4bur4buD4bucauG7s+G7oULhu7fhu7fhu7Xhu4NEQuG6puG7g+G7tXThu7Xhu4Phu7PDguG7g+G7teG7qW1E4buDRELhu7fhu7XGsOG7g8O94buZ4bu14buDRELhuqbhu4PDvW3hu6vhu4Phu7Thu7fEkOG7g+G7nGrhu7Phuqhj4buDQ+G7keG7teG7g+G7n+G7k8SQ4buDROG7gOG7tcaw4buDxrDhu6nhu6vhu4Phu6Phu5PEkOG7g+G7teG7qeG7hOG7tcaw4buDeeG7iOG7g+G7teG7q8O54buz4buD4bufceG6qOG7g+G7teG7qeG7k0Thu4Phu5/DguG7q+G7g+G7neG7mcSQ4buDROG7qeG6uuG7g+G7neG6umrhu4Nq4bu14bupZOG7g+G7nsOD4bur4buDRGvhu53hu4Phu53hurpq4buD4bugROG7t+G7h+G7t+G7g0Zs4buD4bufauG7tcaw4buDw71s4buD4bud4bup4buR4bu14buDQ0VE4buDQ8OD4buD4buz4bquROG7g+G7neG6umrhu4Phu5/huq7hu6tj4buD4buy4burw73hu6tE4bu34buD4bud4bq84bu1xrDhu4Phu53hu6nDteG7tcaw4buDeeG7qWvhu4Phu6nhurLhu7Xhu4N54bup4bur4buD4bud4bup4but4buz4buD4bu1xrDhu6l24buz4buDRELDiuG6tOG7neG7g0Phu4bhu4Phuqjhu6nhu7fhu7XGsOG7g0TDgGrhu4Phu53hurpq4buD4bupauG7q+G7g8aww4Hhu7XGsOG7g3nhu63hu7Phu4NE4bupcOG6qOG7g+G7m3Thu7Xhu4Phuqjhu6nhu7Fq4buD4buaakLhu51qY+G7gz7EkEnhu7fDveG7gy3hu4M+4bur4bqqxJDhu6Fk4buD4bucbuG7g+G7qeG7q8O54bqo4buD4buz4bquRGPhu4Phu6rhu7VE4buhQuG7g+G7neG7qXbhu4Phu53hu7nhu4Phu59F4bu1xrDhu4Phu7Phuq5E4buD4bud4bqy4buD4bup4bqu4bur4buD4buj4bq+ROG7g+G7n+G7q+G7peG7s+G7g+G7n2vhu7XGsOG7g3nhu6Vj4buD4bu14bupw4rhu7XGsOG7g+G7nUXhu4Phu6Phur5E4buD4buf4bur4bul4buz4buDROG7gOG7g+G7neG7huG7g8O9SeG7g8aw4buZ4bu14buDZ8Ot4buD4buzcEThu4Phu53hurpq4buD4buy4burw73hu6tE4bu34buDw71t4bur4buD4bqqxJBr4buDROG7qeG7q3XEkOG7g+G7n+G6ruG7g3nhu6nhu7nhu4Phu5/hu6Xhu4Phu53hu7nhu4NE4bup4bul4buDeeG7qcSQ4buTROG7g+G6qOG7qeG6uOG7neG7g0Thu6nhurrhu4Phu7PhuqLhu7Xhu4NhasO94buj4buhQ2Thurnhuqjhurvhu7Thu6nhu4Thu7XGsOG7g+G7n+G7q8O6xJDhu4Phu53hu6l24bu14bup4buD4bud4bq6auG7g+G7suG7t8SQQuG7q+G7teG7qeG7t2Phu4NG4bq04bur4buDRuG7q8O54bud4buDw73hu5nhu7Xhu4PDvcOK4bqkROG7g0TEkOG7tcaw4buD4buyxJDhu7VEakLhu6tj4buD4buaasO94bu3ROG7ocO9w73hu6vhu4NCxILhu6vhu4N7xJBqQuG7oUPhu7Nq4buDRmzhu7fhu4ND4buR4bu14buDRmzhu4Phu5/hu5dJ4buD4buf4bqu4bur4buD4bup4but4bu14bup4buDw7104bu14buD4budauG7t+G7g+G7qeG6suG7tWPhu4Phu53hurzhu7XGsOG7g+G7neG7qcO14bu1xrDhu4NE4bup4bul4buDw71s4buz4buD4bu1dOG7teG7g0Phu4bhu4N54bupa+G7neG7g+G7m+G7q8O5ROG7g0bDuuG7g+G7s+G7j0Thu4PDvcOD4bur4buD4bud4bup4bqy4bur4buD4bud4bup4bu34buD4buq4bu1ROG7oUJj4buD4bujw4nhu4Phu6nDgeG7g+G7neG7ueG7g+G7tcawxJBJdOG7teG7g+G7s+G6rkThu4Phu6nhu6vDueG6qOG7g+G7qWrhu6vhu4Phu5/hu6Xhu4NE4but4buz4buD4bubbOG7teG7g8aw4bqsZOG7g+G7nGvhu53hu4Phuqjhu6lq4buDw7104bu14buD4bub4bu54bu1xrDhu4Phu53hurpq4buD4bu14bupbOG7g+G7nllh4bue4buDW+G7oULhu6vhu6Hhu4NK4buDROG7qcOK4bqm4bu1xrDhu4NC4buTROG7g+G7n+G6suG7teG7g+G7n+G7q8O5xJDhu4NGbOG7g+G7qeG7mcSQ4buD4bu14bupw4rhu4PDvcSQ4bqi4bu14buD4bub4buv4buD4bubw7JE4buD4bubbOG7q+G7g3nhu6nhu6vhu4Phu53hu4/huqjhu4Phu6BE4bu34buH4bu34buDLeG7g+G7suG7q8O94burROG7t+G7g+G7neG7qeG6suG7q+G7g+G6qsSQa+G7g+G7s8OC4buD4bu14bupbURk4buDXcSQSeG7g+G7teG7qeG7q3Thu7Vj4buDRELhu5Xhu7Xhu4NE4bupxJBq4buD4bu1bEnhu4Phu53hurzhu7XGsOG7g+G7neG7qcOKauG7g+G6qOG7qW7hu6vhu4PDvWzhu4NE4bupbuG7s+G7g+G7qcOBauG7g0bhurThu6vhu4NE4bup4buZSeG7g0RCQeG7g+G7suG7t8SQQuG7q+G7teG7qeG7t2Thu4Phu5zhu7nhu4PDrOG7g+G7n+G7q+G7peG7s+G7g0RC4bu34bu1xrDhu4NEaknhu4NGbOG7g8O94bqk4bur4buDROG7qXXhu4ND4buR4bu14buD4bu14bupbGPhu4Phu6rhu7VE4buhQuG7g+G7neG7qXbhu4Phu53hu5nhu7Xhu4NE4bupw7Lhu7XGsOG7g+G7n8OD4bur4buDROG7qeG6uuG7g+G7nW3hu7Xhu6nhu4NEQmrhu7Xhu6nhu4NEQuG7huG7neG7g0Thu6t14bqo4buDfcSQ4bub4bur4bu14buDWWp6auG7teG7g8O9bOG7g+G7n+G7t21E4buDRnDhu4Phu5/hu6vhu4NE4burdeG6qGThurlEauG7m8O94buh4buDQ0RJw73hu6HhurXhu4fhu7NqQsaw4bur4bu14bqrZ+G6qEjhu4NqxJBE4bu34buH4bq74bq5RELhurvhurlE4buj4bq74bq54bur4buzxrDhu4NDQuG7neG6teG7h+G7qURE4bqo4bqrLy/hu5tq4bu34bqo4bupxJBE4bup4bu3ZEbhu7Uv4bu3w73hu6Phu6NqRGovR+G7oeG7m0Phu6tE4buhL0Thu6nhu6EtROG7qWrhu7ctxrDhu6tq4burLURC4burL2fhu4VmZi9mL2Znw61nxKloacOsZsOt4buLL2Znw63EqWZmw6zDrGlmZ+G7hWhfaGR44bqoxrDhu4fhurvhurkvROG7o+G6u+G6uS9EQuG6u+G6uURC4bq74bq5ROG7o+G6u+G6ueG6qOG6u1104buDRGvhu6vhu4N54bup4bur4buDRELhuqbhu4PDvW3hu6vhu4Phu7Thu7fEkOG7g+G7nGrhu7Phuqhj4buD4bu14bupw4rhu7XGsOG7g+G7oEThu7fhu4fhu7fhu4NGbOG7g+G7quG7tUThu6FC4buD4bud4bq6auG7g2rhu7Xhu6nhu4NGxqHhu7Xhu4Phu51B4bu14buD4bu1xrDEkEl04bu14buD4bud4bqy4buD4bup4bqu4bur4buD4buf4bur4buDROG7q3Xhuqhk4buDTuG7teG7qeG6q+G7g33hu6HEkEThu6FCQ+G7g2Thurkv4bqo4bq74bq5L0Thu6PhurvhurkvRELhurvhurkvRGrhu5vDveG7oeG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7nuG6ruG7q+G7g+G7qeG7reG7teG7qeG7g0Thu6nhu6vhu4Phu5/hu5PEkOG6uS/huqjhurvhuqvhurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74buaakLhu51q4bq5L+G6qOG6u2VpLWgtaMOp4bqr4buDYWrDveG7o+G7oUPhu4Mt4buD4buiauG7teG7q+G7g0rDvUbhu6FDY+G7gz7EkEnhu7fDvWPhu4M+4bur4bqqxJDhu6Fj4buDSuG7m+G7q+G7o2rDveG7g2Xhu7JqSEfhu6HDvcO94buD4buJxKnDqS3hu4PDoGpG4burY+G7g+G7msSQQ+G6qsSQ4buhRGPhu4NZ4buh4burRGrhu4Mt4buDPuG7oeG7o0Lhu7fhu4NlWUJ54bur4bud4buD4buJw63DqWPhu4Phu6jhu6Hhu7VCSWPhu4Phu6rhu7Xhu6vhu6FDRGrhu4Nl4bui4bu3Q+G7g1tq4bu1ROG7t0Phu4PEqeG7hStpw6lk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7quG7tUThu6FC4bq5L+G6qOG6u2VpLWgtZi1nw6nhuqvhu4NYxJDDveG7q+G7t+G7g+G7nOG7oUNqQuG7gy3hu4Phu7Jq4bur4bud4bu34bu1Y+G7g1tq4buzxJDhu6HDvWPhu4PDncSQ4bud4bur4bu3Y+G7g+G7nOG7qeG7q0bEkOG7gy3hu4NaauG7teG7oURE4burY+G7g+G7nGrhu7Phu5vhu6tqQ0Phu7fhu4Nl4buyxJDhu7VEakLhu6vhu4Npw6zDqWPhu4Nd4bup4burasaw4bu34buD4buy4bu3RERq4buDLeG7g1tEauG7tXnhu7dG4bur4bud4buDZeG7mmrDveG7t0Thu6HDvcO94bur4buD4buLZsOp4buDLeG7g+G7suG7q8O94burROG7t+G7g2V7xJBqQuG7oUPhu7Nq4buD4buJZsOpY+G7g+G7oEThu7fhu4fhu7dk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7mmzhu7Xhu4NE4bupw7Lhu7XGsOG7g+G6q+G7gz7hu6vhuqrEkOG7oeG7g2bhu4Xhu4dj4buDPuG7oeG7o0Lhu7fhu4Nnw6zhu4fhurkv4bqo4bq7XeG7qeG7oeG7t+G7g2Hhu7Xhu6FI4bqoQuG7oUND


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Độc đáo huy chương Olympic Paris 2024

Độc đáo huy chương Olympic Paris 2024
2024-07-19 10:06:00

Mỗi chiếc huy chương Olympic Paris 2024 sẽ chứa đựng một phần nguyên bản của Tháp Eiffel, biểu tượng có từ thế kỷ 19 danh tiếng của nước Pháp.

Tuyển Thái Lan “ngán” tuyển Việt Nam

Tuyển Thái Lan “ngán” tuyển Việt Nam
2009-11-25 09:03:00

ội tuyển Thái Lan coi Việt Nam là đối thủ đáng gờm nhất, cạnh tranh huy chương vàng môn bóng đá nam tại Sea Games 25. Liên đoàn bóng đá nước này hứa sẽ thưởng...

Liverpool bị hất khỏi vòng bảng Champions League

Liverpool bị hất khỏi vòng bảng Champions League
2009-11-25 08:36:00

Giành chiến thắng 1-0 trên sân của Debrecen, nhưng tất cả đã quá muộn với Liverpool khi ở trận đấu cùng giờ Fiorentina làm được điều tương tự trước Lyon. Hôm qua, chỉ có một...

HLV Calisto chốt danh sách U23 Việt Nam dự SEA Games

HLV Calisto chốt danh sách U23 Việt Nam dự SEA Games
2009-11-25 07:35:00

au nhiều lần trì hoãn, tối qua HLV Calisto đã công bố 22 cầu thủ đội U23 quốc gia dự SEA Games vào tháng 12. Bản danh sách nhận được sự đồng thuận của giới chuyên môn bởi các...

Hợp đồng của HLV Calisto vẫn chưa chốt

Hợp đồng của HLV Calisto vẫn chưa chốt
2009-11-24 14:03:00

Đề nghị gia hạn hợp đồng thứ hai của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) với HLV Calisto tiếp tục bị nhà cầm quân này từ chối trả lời ngay lập tức, với lí do “cần thêm thời...

Chelsea và MU được bật đèn xanh vụ Ribery

Chelsea và MU được bật đèn xanh vụ Ribery
2009-11-24 07:51:00

ayern không còn quyết tâm níu giữ đến cùng siêu sao người Pháp và lần đầu tiên nghiêm túc nói đến việc họ sẵn sàng để cầu thủ này ra đi.Kể từ khi được một loạt đại gia mà nổi...

Nơi chắp cánh những ước mơ

Nơi chắp cánh những ước mơ
2009-11-23 15:50:00

Trường lớp rất đàng hoàng, chỗ ăn, ngủ nghỉ của các cháu đều đảm bảo, BGH nhà trường và các thầy cô đều chu đáo, dù nhiều thầy cô còn khá trẻ nhưng đều có kinh nghiệm và trách...

Lee Nguyễn ra đi

Lee Nguyễn ra đi
2009-11-23 13:27:00

ái tin Lee Nguyễn thanh lý hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã mang lại nhiều tiếc nuối cho giới hâm mộ bóng đá. Bởi vì tìm một Việt kiều đá bóng có tài năng như Lee...

Quyền anh Việt Nam tại SEA Games 25:

Quyền anh Việt Nam tại SEA Games 25:
2009-11-23 09:20:00

Giã từ những ngày buồn?Sau khi trở lại vào đầu những năm 2000, nếu như đấu kiếm liên tiếp có được những tấm HCV tại các kỳ SEA Games, thì đến nay quyền anh vẫn hát mãi điệp...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long