Cập nhật:  GMT+7
RcWo4buC4buAxqBY4buIe3vhurbhur4pxrDGr31Y4bui4bq+w4nGsFvDocOaw53hu4DGsMWoxKjGr+G7gOG7j+G7iMOd4buA4bq+w53hu6bEqMOd4bq+4buAfVvDocOaw53hu4Dhu7fGr1V94buAw7Thu4hZRS/FqOG7gsOJRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KWrhu6Lhu4jhu5rhur7DieG6vyrGr+G7gH1bw6HDmsOd4buAxrDFqMSoxq/hu4Dhu4/hu4jDneG7gMag4buyxq/hu4Dhu7fGr1V94buAw7Thu4hZ4buAWErhu4Dhu5wkxq/hu4B9xagw4buA4bucxKjDneG7puG7gOG7pixZ4buAw53FqMOUfeG6quG7gMagS8Odxajhu4B9PuG7iMOdxajhu4DFqFvDoeG7gMagxagyOsOd4bum4buAOErDneG7puG7gFk9w53hu4Dhu5bhu7TDneG7puG7gOG7nMSo4buAw53hu4hZ4buAfUvGr+G7gMWp4bui4buI4buAxKnhu4hZ4buie+G7gOG7hEhC4buA4buPxq9Sw53hu4Dhu5zhu7JKw53hu4Dhu5bhu7TDneG7puG7gOG7nMSo4buAw50yO8ag4buAw51Kw6Hhu4DFqDPhu4jhu4B7UeG7gH3FqDIhw53hu6bhu4Dhu5zhu5JZ4buAxqDFqOG7suG7gH1bw6HDmsOd4buA4bupLeG7hEbhu4DDnVNb4buAOD3hu4Dhu5zhu7DGoMWo4buAxanhu6Lhu4jhu4DEqeG7iFnhu6J74buAfUvGr+G7gOG7j0rhu7JCRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4lFfeG7iOG7lljhu6Lhu4B7fcOhWOG7ouG6tuG6vlnhu4g+4bumxq/DneG6rOG7hClh4buA4buIW33hu7Lhur7DiUV9PsOJRX3hu5rDiUXGr1nhu6bhu4B7Psag4bq24bq+xah9fSnhuqwvL+G7luG7iOG7sinFqFt9xajhu7JCOMOdL+G7sljhu5rhu5rhu4h94buILznhu6Lhu5Z7xq994buiL33FqOG7oi19xajhu4jhu7It4bumxq/hu4jGry19PsavL+G7hOG7huG7guG7gi/hu4Iv4buC4buESOG7hOG7iuG7gkdHw4xH4bq9L+G7guG7hEjhu4rhu4Lhu4JHSElISOG7gkhf4buERuG7hEjhu4Thu4ZCVinhu6bhur7DiUUvfeG7msOJRS99PsOJRX0+w4lFfeG7msOJRSnDicawxajEqMav4buA4buP4buIw53hu4BEOErDneG7psSQ4buA4buc4buIw53hu6bhu4Dhu5wyLsag4buAV+G6oeG7gDjhu7jDneG7puG7gOG7psavSsOdxajhu4Bq4bq94bu34buA4buW4bu0w53hu6bhu4Dhu5zEqOG7gMO04buIWeG7gMWp4bui4buI4buAxKnhu4hZ4buie+G7gFjhu5DDneG7gH3FqDPhu4DGoMWo4buow53hu4BYxq9Sw53hu4B9xq9TKULhu4DhurXDncWo4buAxKnhu6J9fcOh4buAa1nhu4jhu6bhu6J7RS8pw4lFL33hu5rDiUUvfT7DiUUvfeG7iOG7lljhu6LDiUUpw4nGsMWoxKjGr+G7gOG7j+G7iMOd4buA4buc4buIw53hu6bhu4Dhu6bGrzfhu4BXw6Phu4BYIMag4buA4bumxq9Kw53FqOG7gMWoW8Oh4buAxqDFqDI6w53hu6bhu4A4SsOd4bum4buAWT3DneG7gOG7luG7tMOd4bum4buA4bucxKjhu4DDneG7iFnhu4B9S8av4buA4bq/S8av4buAxagqxq/hu4DGsMWow5rhu4B9xajhu4jhu7Lhu4Dhur89w53hu6bhu4DDtOG7iFnhu4DhurHhu4BExanhu6Lhu4jhu4DEqeG7iFnhu6J7xJDhu4B9xKhZ4buAWOG7kMOd4buAWMavUsOd4buAfcavUynhu4BXw5rhu4B9NOG7gMOdTlnhu4Dhu4Lhu4rhu4pGQkUpw4nGsD4yIcOd4bum4buA4buc4buySsOd4buAfcWow5rhu4B9xajhu4jhu7Lhu4DFqeG7ouG7iOG7gOG7puG7iFnhu6J74buAxrDFqMSoxq/hu4Dhu4/hu4jDneG6quG7gD3DneG7puG7gMWp4buIWeG7iD594buAw7Xhu4hYW1jhu6Lhu6JZ4buAw53hu7TGr+G6rOG7gOG6vsawPcav4buAw53hu7TGr+G7gDg7xq/hu4DGoMSoxqDhu4DGoOG7kFvhu4B9xagw4bqq4buAxqDFqF3DneG7puG7gH3hu4jhu4DGoOG7kMOd4buA4buc4buyS33hu4DFqFvDoeG7gMagxagyOsOd4bum4buAOErDneG7puG7gDjhu6rhu4Dhur8zxqDhu4A4W+G7iELhu4DDtFNb4buAfcWoT8Od4bum4bqq4buAxqDFqF3DneG7puG7gH09xq/hu4B7UeG7gH3FqDIhw53hu6bhu4DGoMWo4buy4buA4bucKsav4buAfVvDocOaw53hu4DDnU5Z4buAfT7Gr1Vb4buA4bq7S33hu4BE4buCSOG7guG7gMOd4bumSsOd4buA4bucPeG7gFjhu4jhu4DDtcSDxJDhu4A4SuG7gD3DneG7puG7gMO04buiOcavw53hu4Dhur3FqMav4buaxqDFqOG7suG7lsOd4buARMagNVvhu4DDneG7psWo4buw4buAe8SD4buAxrDFqMSoxq/hu4Dhu4/hu4jDncSQ4buAe1Hhu4B9xagyIcOd4bum4buAfcWoUlnhu4DDnU5Z4buAfT5OWeG7gMOd4bumSsOd4buA4bq7S33hu4BExag6w53hu4Dhu4JI4buAw53hu6ZKw53hu4Dhu5w94buAWOG7iOG7gMO1xIPEkOG6vkJFKcOJ4bq+4bq/Ksav4buAfVvDocOaw53hu4Dhu7fGr1V94buAw7Thu4hZ4buAWErhu4Dhu5wkxq/hu4B9xagw4buA4bucxKjDneG7puG7gOG7pixZ4buAw53FqMOUfeG7gMOdxagyw53hu6bhu4B9Pcav4buAfcavw53hu4B9W8Ohw5rDneG7gMawxajEqMav4buA4buP4buIw53hu4B7UeG7gOG7psavSsOdxajhu4DFqFvDoeG7gMagxagyOsOd4bum4buAOErDneG7puG7gFjhu5DDneG7gH3FqDPhu4DGoMWo4buow53hu4BYxq9Sw53hu4B9xq9TKeG6vkJFKcOJxrBbw6HDmsOd4buA4bupLeG7hEbhu4DGsMWoxKjGr+G7gOG7j+G7iMOd4buAw53Dk1nhu4DGoCLDneG7puG7gOG7lkzDneG7puG7gOG6r+G7gDg7xq/hu4Dhu7fGr1V94buAw7Thu4hZ4bqq4buA4bq94buIWeG7luG7suG7msav4buI4bqq4buAw7Xhu4hY4buIw6F7xq/hu4jhuqrhu4A4SuG7gOG6vz3DneG7puG7gMawxq9Z4buyPkLhu4DhurtMw53hu6bhu4Dhurvhu4Dhu6YlWeG7gMagxagw4buAw53FqErhu4Dhu49K4buy4bqq4buAw7XDoeG7iMOdWeG7iD7huqrhu4Brw53hu5rhu7LDneG7onvGr+G7iOG7gDhK4buAxanGr8Od4bum4buIKeG7sj7hu6JCRSnDicWpfeG7ojjhu6Lhu4DDquG7iD7hu5bDoeG6quG7gMOd4bumMizGr+G7gOG7muG7lMOd4buA4buaT33hu4Dhu5wqxq/hu4B9W8Ohw5rDneG7gMawxajEqMav4buAfUvGr+G7gMWp4bui4buI4buAxKnhu4hZ4buie+G7gHtPKeG7gH07xq/huqrhu4B9QOG7gD7hu4jhu4B9NeG7gH3Gr8Od4buAfT4yO8ag4buAV8WoTOG7gMOdTsOd4bum4buAfcWoSsOdxajhu4DGoD3DneG7puG7gMagMOG7iOG7gOG7nCrGr+G7gOG7luG7tMOd4bum4buA4bucxKjhu4DDneG7iFlCRSnDieG7m8Od4bum4buAw53hu7TGr+G6rOG7gOG6vsawPcav4buA4bucTeG7gFhSw53hu4Dhu5rhu4jDncWo4buAe8SoxqDFqOG7gMagxKjGoOG7gMag4buQW+G7gH3FqDBC4buAxrA9xq/hu4Dhu5bGr1N94buAw53hu6YyLMav4buAxrDFqMSoxq/hu4DGoOG7ssav4buAfT7hu7jDneG7puG7gOG7nMOUW+G7gH0+MizDneG7puG7gMWp4bui4buI4buAxKnhu4hZ4buie0Lhu4Dhur3FqF3DneG7puG7gH09xq/hu4DGoOG7tOG7gOG7nCrGr+G7gMWo4buqw53FqOG7gMagxajDlH3hu4BYMi7DneG7puG6quG7gMag4bu04buAfcWow5rhu4Dhu6bDkn3hu4DFqMSoxq/hu4B9xahKw53FqOG7gMagPcOd4bum4bq+QuG7gMawxajhu6Lhu7Lhu4DGsMO54buR


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Độc đáo huy chương Olympic Paris 2024

Độc đáo huy chương Olympic Paris 2024
2024-07-19 10:06:00

Mỗi chiếc huy chương Olympic Paris 2024 sẽ chứa đựng một phần nguyên bản của Tháp Eiffel, biểu tượng có từ thế kỷ 19 danh tiếng của nước Pháp.

Liverpool bị hất khỏi vòng bảng Champions League

Liverpool bị hất khỏi vòng bảng Champions League
2009-11-25 08:36:00

Giành chiến thắng 1-0 trên sân của Debrecen, nhưng tất cả đã quá muộn với Liverpool khi ở trận đấu cùng giờ Fiorentina làm được điều tương tự trước Lyon. Hôm qua, chỉ có một...

HLV Calisto chốt danh sách U23 Việt Nam dự SEA Games

HLV Calisto chốt danh sách U23 Việt Nam dự SEA Games
2009-11-25 07:35:00

au nhiều lần trì hoãn, tối qua HLV Calisto đã công bố 22 cầu thủ đội U23 quốc gia dự SEA Games vào tháng 12. Bản danh sách nhận được sự đồng thuận của giới chuyên môn bởi các...

Hợp đồng của HLV Calisto vẫn chưa chốt

Hợp đồng của HLV Calisto vẫn chưa chốt
2009-11-24 14:03:00

Đề nghị gia hạn hợp đồng thứ hai của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) với HLV Calisto tiếp tục bị nhà cầm quân này từ chối trả lời ngay lập tức, với lí do “cần thêm thời...

Chelsea và MU được bật đèn xanh vụ Ribery

Chelsea và MU được bật đèn xanh vụ Ribery
2009-11-24 07:51:00

ayern không còn quyết tâm níu giữ đến cùng siêu sao người Pháp và lần đầu tiên nghiêm túc nói đến việc họ sẵn sàng để cầu thủ này ra đi.Kể từ khi được một loạt đại gia mà nổi...

Nơi chắp cánh những ước mơ

Nơi chắp cánh những ước mơ
2009-11-23 15:50:00

Trường lớp rất đàng hoàng, chỗ ăn, ngủ nghỉ của các cháu đều đảm bảo, BGH nhà trường và các thầy cô đều chu đáo, dù nhiều thầy cô còn khá trẻ nhưng đều có kinh nghiệm và trách...

Lee Nguyễn ra đi

Lee Nguyễn ra đi
2009-11-23 13:27:00

ái tin Lee Nguyễn thanh lý hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã mang lại nhiều tiếc nuối cho giới hâm mộ bóng đá. Bởi vì tìm một Việt kiều đá bóng có tài năng như Lee...

Quyền anh Việt Nam tại SEA Games 25:

Quyền anh Việt Nam tại SEA Games 25:
2009-11-23 09:20:00

Giã từ những ngày buồn?Sau khi trở lại vào đầu những năm 2000, nếu như đấu kiếm liên tiếp có được những tấm HCV tại các kỳ SEA Games, thì đến nay quyền anh vẫn hát mãi điệp...

Hiddink được liên hệ làm đồng HLV với Maradona

Hiddink được liên hệ làm đồng HLV với Maradona
2009-11-23 08:43:00

LV trưởng đương nhiệm của tuyển Nga không phủ nhận khả năng sẽ hỗ trợ "Cậu bé vàng" trong đội tuyển Argentina dự World Cup 2010.Hiddink vẫn còn hợp đồng với LĐBĐ Nga đến hè...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long