Cập nhật:  GMT+7
4buQPuG7nuG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG6qnvhuqsyJOG7muG7kuG7lcOdYuG7nDE+feG7nOG6p2JmITThu5w+4bq7NDzhu5zhu57hu4zhu6Lhu6Lhu6Lhu5zhuqtZNOG7nOG7l+G7ouG7oOG7nOG6q+G6veG7nEA1NOG7nDQ84bq54bq3e+G7nOG6q+G6rTU0POG7nFHhu6Lhu5w04buqM+G7kC8+4bue4buS4buQezM84buc4bqp4bqtQMSo4buaLy9A4buM4bu4w5k14bqlPmLhuqs+NeG7jOG7hzQvIyThuqkx4bqrNeG6pS80JOG7g+G6qS/hu55RUVEvUVUj4bue4buiVeG7oFDhu6Lhu6LhuqtQ4buiUVJVMuG7nuG7jDDhuqU84bua4bucL+G7knk+WDThu5wyNcWoe+G7nEDDnTThu5zhuqU+xq974bucNMSD4bucMsOqQOG7nD0h4bucNDzhu6o04bucQD7hu6404buc4bqrWzQ+4buc4bqr4bqtxag0POG7nOG7uHs7NOG7nD3Do3vhu5wxPn3hu5w+4buyYuG7jOG7nMOVeTxi4bqhNE/hu5zhu4Phu4Phu4Phu4zhuqs+ezQxPDI14bu4w5kyPOG6rSQkNOG7jDXhuq08w5Thu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu6ckw5kj4bua4buS4bqqPjvhu5w8e+G6sXvhu5xAPiLhu5xANzThu5zhu5rhuq1Z4bqr4bucfeG6q+G7nOG6qz7hurd74bucPHvDmTThu5rhu5w9IeG7nD3FqOG6q+G7nDPEkUDhu5zhuqt7OmLhu5w8e+G7geG7nDPhurtA4buc4bqr4buqNDzhu5w0Pnsu4bqr4bucPeG6o+G7nOG6qzXhu6Y04bucQMOdYuG7nCPhurnhurF74buc4bug4bucPeG6o+G7nOG7l8OS4bucNDw14bume+G7nOG6rcOZ4bucQMOdNOG7nDx7xq8z4bucMuG6ueG6szQ84bucMT594buc4bqlPuG7pOG6q+G7nOG6qz7Gr3vhu5zhu5fDveG7oOG7nOG6q+G6veG7nFHhu6ItVOG7okvhu5zhuqvhur3hu5w04buqM+G7nOG7oOG7ouG7nuG7ouG7nD07NOG7nOG7oOG7olLhu6LDkuG7nOG6q3s7NOG7nOG6q+G6sXvhu5zhu4Viw6A0POG7nDPhurtA4buc4buiS+G7nOG7h+G7pjXhu5w04buqM+G7nOG7oOG7nuG7ouG7ouG7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5Lhu5s24bucMuG7puG7nDPhuqPhuqvhu5zhuqnDoOG7nDThuqN74bucI2I0POG7nOG6q+G6rTU0POG7nOG7uOG7pDXhu5xA4bukNeG7nOG6q8OjNDzhu5w+4bqz4bql4bucPeG7pDQ+4bucPHvhu6Thu5zhu4cs4buc4bqrPsOqQOG7nOG6q+G6rcWoNDzhu5zhu7h7OzThu5w9w6N74bucMT594bucPuG7smLhu5zhuqs14bumNOG7nEDDnWLhu5zhuqvhuq01NDzhu5xU4bucNOG7qjPhu5zhuqdiw5nhu5wjNeG7nEVm4buc4bu4w5k04bucd3s6NOG7nEA+fTQ+4buc4bqlPmXhu5zhu4cs4buc4buVezs04bucPcOje+G7nDE+feG7nD7hu7Ji4bucw5XFqeG6pOG7l+G7l8OU4bucQMOhNDzhu5zhu7jDoOG7nDQ84bumZuG7nOG7oC/hu57hu57hu5zhuqvFqHvhu5zhu5c14bqlJDQ+w5k8JDTDkuG7nOG7m8OZNOG7nHjFqEA+4buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7kuG7leG7pDXhu5xA4bukNeG7nDE+VjQ84bucPV00PuG7nOG6qz474bucPHvhurF74bucPcOZNDzhu5zhuqvhuq01NDzhu5zhuqtbND7hu5zhuqvhuq3FqDQ84bucNDY0POG7nDI6NOG7nOG6qzXhu6Y04bucQMOdYuG7nOG7h+G7puG7nOG6pT7DnTThu5wy4bqxNOG7nDLhu6bhu5wjNeG7nDLEg3vhu5xAZcOZ4bucQDU04bucNDzhurnhurd74buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7knYh4buc4bqr4bq94bucQGLhuqNA4buc4buX4bukQD7hu5wzxag0POG7nEDDoTQ84bucNDw+ey7huqXhu5w04buqM+G7nOG7nlRS4bui4bucPTs04bucNMOZZsOS4bucQDU04bucNDzhurnhurd74bucPeG7qOG7nOG6qz7Gr3vhu5zhuq3DmeG7nDzDnTThu5zhu6Dhu4zhu6Lhu6Lhu6Lhu5zhuqvDreG7nOG6q1k04buc4buXw73hu6Dhu5zhu4fhu6Y14bucMT7DoTQ84bucMT59w5Lhu5zhuqvhuq01NDzhu5w9NuG7nEA24bucPTs04bucM+G6o+G6q+G7nDThur/DmeG7nDLhurnhurM0POG7nDE+feG7nDThu6Zm4buc4bqrPsave+G7nOG6rcOZ4buc4bqr4bqtNTQ84bucUeG7ouG7nDThu6oz4buc4buH4bq9w5nhu5zhuqdiw5nhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buSd+G6ueG6szQ84bucMT594buc4buXw73hu6DDkuG7nDMk4bqrPsOZNCThu5w+ey404bucPcOZNDzhu5zhurXhu5wz4bq7QOG7nEDDmTXhu5w0Plnhuqvhu5zhuqvhuq01NDzhu5x94bqr4bucND5Z4bqr4bucVeG7ouG7ouG7jOG7ouG7ouG7ouG7nDThu6oz4buc4bqnYsOZ4buM4buceOG6o+G6q+G7nOG6qcOg4buc4bqr4bukQOG7nD3huqM0POG7nD57LjThu5w94buo4bucPeG6ueG6s0Dhu5w8Pnvhu5w0PuG7sjThu5zhuq1h4bucND7hurnhu5w04bq54bqxQOG7nOG7uHshNOG7nCNYNDzhu5xAw5k1w5Lhu5zhuqvhu6o0POG7nOG7nsOaQDPhu5zhuqvhur3hu5w04buqM+G7nDThu6oz4buc4buew5rhu6Lhu57hu5w9OzThu5zhu6Dhu6Lhu57hu6LDkuG7nDQ8NeG7pnvhu5zhuq3DmeG7nDThurnhurFA4bucQOG7pEDhu5w9xah74bucI+G6ueG6rzQ84bucWTPhu5w+4bqvNOG7nOG7h+G7puG7nEA24bucNOG6oTQ84bucPeG6o+G7nMOZ4buFfeG6q+G7nEDDmTXhu5w+4bqvNMOS4bucQMOpNDzhu5w0PuG6ueG7nOG6q1s0PuG7nOG6q+G6rcWoNDzhu5zhuqvGrzThu5xAPsavZuG7nEBlw5nhu5xA4bukQOG7nOG6qcOhNDzhu5zhu7jhu6o0POG7nOG7hyA0PuG7nEDhur9i4buc4buH4bum4buc4buV4buwQOG7nOG7leG7qjQ84bucxqHhurnhuq80POG7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5Lhu5V7LjThu5zhuqU+4buk4bql4bucQFnhuqXhu5zhu7jhu6RAPuG7nD0h4bucPHvGrzPhu5w0Pirhu5zhuqvhu6RA4bucPeG6ozQ84bucQGXDmeG7nOG6q1s0PuG7nOG6q+G6rcWoNDzhu5zhuqs+JDXhu5zFqeG6pOG7l+G7l+G7nD0s4buc4buFYlnhuqvhu5wy4bum4bucPsWo4bucM+G6u0Dhu5wxPn3hu5zhuqs+xq97w5Lhu5zhuqvDoHvhu5zhurli4bucNDti4buc4buFYsOgNDzhu5zhu6JL4bucNDzDmWbhu5zhuqvhuq01NDzhu5zhuqs+O+G7nDHDreG7nDThu6Zm4buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7kuG7lTo04bucQMWoND7hu5w9NuG7nOG7uMavNOG7nOG7uOG7pDXhu5xA4bukNeG7nEDDqTQ84bucPeG6ucOZ4buc4bqtw5nhu5w0PuG7gTQ84bucPmbhu5zhu4c4NDzhu5zhuqvhuq01NDzhu5xAYuG6o0Dhu5xAPns7NOG7nD3DoHvhu5zhuqU+NuG7nOG7h+G6sXvhu5zhu7h7OzThu5w9w6N74bucMT594bucPuG7smLhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buXPmXhu5zhuqtdQD7hu5zFqeG6pOG7l+G7l+G7nOG6rMOZMCQ0I+G6rcOZ4buc4bqkw5lAPsOZYuG6rXvhu5wxPlY0POG7nD1dND7hu5zhuqs+O+G7nDx74bqxe+G7nEA24bucPcOdZuG7nD1l4buc4bqlPuG6ueG6rzQ84buc4bqrey404bucPSHhu5w+xag04bucQD474buc4bu4ezs04bucPcOje+G7nDE+feG7nD7hu7Ji4bucM+G7puG7nDE+w6E0POG7nMavND7hu5w+4bq54bq1NDzhu5w9OzThu5zhuqU+4buk4bqr4buc4bqr4bqteyE04bucMXs0PuG7nOG6qzvhu5zhu4fhu6bhu5w0Plg04bucPcWoNeG7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5Lhuqrhuq3hurnhurFA4bucPjvhuqvDkuG7nEDDnTThu5xAPlkz4bucI+G6u+G6q+G7nOG7hWLhu5w+4bq54bqxNDzhu5zhuqnhur/hu5wjxJE0POG7nOG6p2Lhu6Thu5w0PnssYuG7nCPDnWLhu5wzOcOS4buc4bqrPsOZNOG7nOG7h+G7puG7nDE+feG7nD3DoOG6q+G7nOG6q+G6rTU0POG7nDQ84bumND7hu5w04buqNDzhu5wy4bq54bqzNDzhu5zhuqs14bumNOG7nEDDnWLDkuG7nD1YZuG7nDLhu6bhu5w0PGLhuqE04buc4bqlPuG7pOG6q+G7nOG6qz7Gr3vhu5wxPn3hu5zhu5fDveG7oOG7nOG6q+G6rcOqQOG7nOG6q3s74bql4buc4buH4bumNeG7nOG7uMOdYuG7nDE+feG7nOG6p2JmITThu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4bqqPiQ14bucxanhuqThu5fhu5fDkuG7nD07NOG7nDThu6oz4buc4bug4buiUOG7osOS4bucQMOdNOG7nOG6q+G7suG6peG7nOG6q+G6rWI0POG7nD3DnWLhu5zhuqvhurnhu5zhu4fhu6Y14bucQOG7pEDhu5w0PGLhuqE04bucNOG7qjQ84bucMuG6ueG6szQ84bucfeG6q+G7nDE+feG7nOG6qz7Gr3vhu5zhu5fDveG7oMOS4bucQMOpNDzhu5w0PuG6ueG7nOG6pT7hu6Thuqvhu5zhuqvhuq17ITThu5xA4bukQOG7nOG6pT7hurnhuq80POG7nOG6q3suNOG7nDx7w5k14buc4bqrPsOhNDzDkuG7nEDDoTQ84bucNDw+ey7huqXhu5zhu4fhu6bhu5xA4bukQOG7nOG6qzfDmeG7nDQ+4bum4buc4bqrezvhuqvhu5wxey4z4bucNOG7qjQ84bucMuG6ueG6szQ8w5Lhu5xAPjXhu5wjZOG7nD1dND7hu5w+4bq54bqxNDzhu5w9NuG7nOG6qT/hu5xAw5004bucPTs04bucPuG7pjQ84buc4bqr4bqt4buqM+G7nOG6q8Ot4bucQuG6qMah4bucPcOdYuG7nOG6q+G6ueG7nDPEg3vhu5w04buqM+G7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5LFqeG6pOG7l+G7l+G7nEDDqTQ84bucQD5j4buc4bqr4bqtODQ84bucPTs04bucI8Oq4buc4bukNOG7nOG6qz7hur/hu5w0PD57LjPhu5zhuqvhu6RAPuG7nOG7l8O94bug4bucMT45e+G7nDLhurnhurM0POG7nDE+feG7nOG6qz7Gr3vhu5xAZcOZ4bucQOG7pEDhu5w0PuG7puG7nDPhu6Rm4buc4bqr4bqt4bq54bqxQOG7nDE+e+G7nDLhurnhurM0POG7nDE+feG7nDThu6Zm4bucPXvhu5zhu4fhu6Y14buc4bu4w51i4bucMT594buc4bqnYmYhNOG7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5LFqeG6pOG7l+G7l+G7nCM14buc4bqqw6Phu5xAPuG6u0Dhu5x2Pn3hu5zhuqvhurnhurM0POG7nOG6qz474bucPHvhurF74bucw5Xhu4J4w73DlOG7nOG7h+G7puG7nOG7lz7hurnhuq80POG7nOG6q+G6rVs0PuG7nHjDoXvhu5zhuqvhuq3hurnhurc0POG7nHd7OjThu5w+4bqz4bql4buc4bqnYsOgQOG7nMOVQnnhu53huqTDlOG7nOG6qz7hu6Y0PuG7nDLhu7LhuqXhu5w04buqM+G7nOG7nsOaVVXhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buSxanhuqThu5fhu5fhu5xAPmJmOjThu5xAYjQ84bucQFnhuqXhu5xAPjXhu5xA4bukQOG7nDQ+4bum4bucPjXFqEA+4bucPV00PuG7nEA+fTQ+4buc4bqp4bukQD7hu5w0PuG7gTQ84bucPeG7pDQ+4bucPHvhu6Thu5w9XTQ+4bucMWjhu5wzw5k0POG7nOG6q300PuG7nDE+NcOZ4bucPjhA4bucMns6NOG7nOG6p2LDmTThu5zhu7h7OzThu5w9w6N74bucMT594bucPuG7smLDkuG7nOG6q+G7pEDhu5w94bqjNDzhu5xAZcOZ4buc4bqrWzQ+4buc4bqr4bqtxag0POG7nDThu6Zmw5Lhu5xA4bukQOG7nDQ8Ymbhu5xA4bqv4buc4bqr4bqtNTQ84buc4bqr4bq54bqvNDzhu5wyw5l7w5Lhu5xAw6k0POG7nDQ+4bq54bucQOG7pEDhu5zhuqU+4bq54bqvNDzhu5zhu6Q04bucPSHhu5zhuqs+fUA+4bucNDw+e+G7nOG7h+G7puG7nDx7xq8z4bucND4q4bucPuG7smLhu5zhuqdixq/hu5xAZcOZ4buc4bqrWzQ+4buc4bqr4bqtxag0POG7nOG7uHs7NOG7nD3Do3vhu5wxPn3hu5w+4buyYuG7jC/hu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4bqqPiQ14buc4buGeyThuqs0w5kzK+G7kC/huqXhu5I=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Máy bay cứu thương không người lái

Máy bay cứu thương không người lái
2014-11-01 14:27:00

Nhà sáng chế sinh viên Alec Momont tại Đại học Công nghệ Delft (Hà Lan) vừa trình làng "máy bay cứu thương không người lái", dùng cấp cứu cho người bị nhồi máu cơ tim ngay...

Các báo điện tử sẽ phải chuyển đổi sang IPv6

Các báo điện tử sẽ phải chuyển đổi sang IPv6
2014-10-31 08:54:00

Không chỉ có các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), các báo điện tử, mạng xã hội, các nhà đăng ký, sản xuất phần mềm và thiết bị sẽ phải "bắt tay" vào quá trình chuyển đổi...

Triều Tiên 'xâm nhập 20.000 smartphone Hàn Quốc'

Triều Tiên 'xâm nhập 20.000 smartphone Hàn Quốc'
2014-10-31 08:06:00

Khoảng 20.000 điện thoại thông minh (smartphone) ở Hàn Quốc đã bị nhiễm các mã độc là hậu quả của một chiến dịch xâm nhập gần đây của CHDCND Triều Tiên, theo báo Chosun Ilbo ngày 29.10.

Người máy bán hàng điện máy

Người máy bán hàng điện máy
2014-10-31 07:40:00

Cửa hàng phần cứng Orchard của Hãng Lowe's ở San Jose (bang California, Mỹ) vừa có thêm bốn nhân viên bán hàng mới di chuyển trên những bánh xe. Đó là những người máy.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long