Cập nhật:  GMT+7
K*ÕỌỬ)ỜããỆÒàĂ&ă)WÒLn:>*ỌeỴ>ỌđQỌ>0>%Ọă*0>Ọ<7&K/*ÕLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLK&<%ỌãảỬỆÒ//ỬỊỰỜ{à*ắă*{Ịc>/ỮWã(ă{à/>Wdã/ÕƠỐỔ/ỒƠỮỐÕỎÔỐỐỒăÕỔỎỐỎƠ)ÕỊ!à%ÒỌ/LK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLo0>%ỌỜ>ỌđQỌò2>%ỌùắƯ>ỌăắŨ>ỌăảỜÌỌăảỜ{ỌV4&ỌỬỢỬỌỰ&@>Ọà*ỢàỌ>%*&@àỌcẳỌ>*T<ỌVP<ỌỰP{ỌếủĂĂỌăảỴ>ỌV;ỜỌỰỞ>ỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLÀĂòĂỌ-Ọò2>%ỌùắƯ>Ọ)ỞỌđQỌ>T<ỌaỌà*?ỜỌủỜ<Ọ*ắe@>ỌĂ*Ờ>*ỌĂ*ẵeỌc7&ỌỮ&@>Ọă?Ử*ỌăẩỌ>*&Ỵ>ỌỔỔỒÌƠƠ*ỜÌỌỚỌ(*ắỌỮỤ>ỌỬấÌỌă&ỶàỌ%&ỢàỌc7&ỌỬỢỬỌđQỌụ&>*ỌẠắỜ>%ÌỌĂ*ắŨ>ỌụêỌỬẵỜỌ*ắe@>ỌnỜỌC:ÌỌă*Ở>*Ọà*1ỌởỞỌủ3&ỊỌòỤeỌ)ỞỌă*ắƯ>Ọ)9&Ọ>*ấ>%ỌỬâ>%Ọ)ỞỌă*ỢỬ*Ọă*ầỬỌỬẵỜỌỬỦàỌẵeÌỌỬ*?>*ỌạắeỸ>ỌcỞỌ)ẩỬỌ)ấ9>%ỌỬ0>%ỌỜ>ỌđQỌăả{>%Ọc&@ỬỌVP<ỌỰP{ỌỜ>Ọ>&>*ỌăảƯăỌăẩỌăỠ&ỌV;ỜỌà*ấ6>%ÌỌ>*ỦăỌ)ỞỌăậỌ(*&ỌỬ}ỌỬŨắỌò2>%ỌẠắỜ>%Ọ>T<ỌăảỴ>ỌV;ỜỌỰỞ>Ọ>1&Ọ%&bỜỌÀ*ằỌĂ*]ỌcỞỌởỞỌủ3&ÌỌă:>*Ọ*:>*ỌỜ>Ọ>&>*ỌăảƯăỌăẩỌ)ắ0>Ọă&Ỹ<ỌỨ>ỌeỶắỌă1Ọà*ầỬỌăỠàỊỌủ*b>%Ọă*Ợ>%ỌVŨắỌ>R<ỌÔỎÕỖỌ(*ắỌcẩỬỌỬŨắỌđắỦăỌ*&@>Ọ*&@>Ọăấ9>%Ọă*Ờ>*Ọ>&Ỵ>ỌăậỌ>*&ỸắỌ>6&ỌVỶ>ỌỬ*6&ÌỌăẳỌăƯàỌăảỴ>ỌỬŨắỌcỞ{ỌỰắ4&Ọă1&ÍỌV&ỌđWỌ<ỢeỌ)Ỡ>%Ọ)ỢỬ*ÌỌVỢ>*Ọc >%ÌỌả2Ọ%ỜÌỌảằỌỬ[&ÌỌă*PỌỬ*Ụ>ỌỬ*1>%Ọđắ1>%Ọ%ÌỌ>%2&ỌăảỴ>ỌđWỌ<ỢeỌ*[Ọ*XăÌỌ<Ờ>%Ọă*W{ỌỬỤeÌỌ%ƯeÌỌỮỜ{ỊỊỊỌãÙ>ỌãỞ>%Ọ%ỤeỌãẩỌc7&Ọ>Ờ<Ọă*Ờ>*Ọ>&Ỵ>ÌỌỬ*]ỬỌ%*Y{Ọà*ẳỌ>bỌV&ỌạắỜỌỬŨắÌỌVQỌđPeỌảỜỌÔỌcẳỌVỢ>*Ọ>%ấ8&Ọ%ỤeỌă*ấ6>%Ọă?Ử*ỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLĂảấ7ỬỌă:>*Ọ*:>*ỌăảỴ>ÌỌ)ẩỬỌ)ấ9>%ỌỬ0>%ỌỜ>Ọ*ắe@>ÌỌo0>%ỌỜ>ỌđQỌò2>%ỌùắƯ>Ọà*1&Ọ*9àỌc7&Ọo0>%ỌỜ>Ọ*ắe@>ỌnỜỌC:ÌỌo0>%ỌỜ>ỌđQỌụ&>*ỌẠắỜ>%ÌỌ*ắe@>ỌnỜỌC:Ọă&Ỷ>Ọ*Ở>*Ọà*1&Ọ*9àỌV&ỸắỌăảỜÌỌđỢỬỌ<&>*Ọ)Ở<Ọả Ọ>*}<Ọă*Ờ>*Ọ>&Ỵ>ỌVỢ>*Ọ>%ấ8&Ọ%ỤeỌă*ấ6>%Ọă?Ử*ỊỌủ*8ỌỬ0>%ỌăỢỬỌVỦắỌăảỜ>*Ọăả&@ăỌV#ÌỌVỶ>Ọ>ỜeÌỌă:>*Ọ*:>*ỌỜ>Ọ>&>*ỌăảƯăỌăẩỌăảỴ>ỌV;ỜỌỰỞ>Ọ4>ỌV;>*ỊỌĂắeỌ>*&Ỵ>ỌV#ỌVP<ỌỰP{Ọ4>ỌV;>*Ọ)ỤắỌỮỞ&ỌỬŨ>ỌãẩỌạắỜ>ỌăỤ<ỌãỢăỌãỜ{ỌỬẵỜỌỬ*?>*ỌạắeỸ>ỌcỞỌãẩỌcỞ{ỌỬắ3ỬỌạắeỶăỌ)&@ăỌỬẵỜỌă{Ở>ỌỮỤ>Ọà*1&Ọ*9àỌc7&Ọ)ẩỬỌ)ấ9>%ỌỬ0>%ỌỜ>ỌỰP{Ọc@Ọcb>%ỌỬ*SỬỌV;ỜỌỰỞ>ỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLủ*T<ỌVP<ỌỰP{ỌỜ>Ọ>&>*ỌăảƯăỌăẩÌỌđQỌò2>%ỌùắƯ>ỌVQỌă*Ờ<Ọ%&ỜỌ(éỌạắeỌỬ*ỶỌà*1&Ọ*9àỌVP<ỌỰP{ỌỜ>Ọ>&>*ỌăảƯăỌăẩỌcặ>%Ọ%&ỢàỌảỜ>*Ọc7&ỌỬỢỬỌđQỌỬẵỜỌ*ắe@>ỌnỜỌC:ÌỌă*Ở>*Ọà*1ỌởỞỌủ3&ỊỌÃỜắỌÕỌ>R<Ọà*1&Ọ*9àÌỌỬỢỬỌă*Ở>*Ọc&Ỵ>Ọăả{>%ỌỬẳ<Ọă*ấ8>%ỌđắeỴ>Ọ%&Ờ{ỌỰỜ>ỌV;>*Ọ(ẹỌ>S<ỌỰSăỌỮ&=>ỌỰ&Ỷ>Ọă:>*Ọ*:>*ỌăảỴ>ỌV;ỜỌỰỞ>ỌỬẳ<ÌỌă4ỌỬ*ầỬỌăắŨ>ỌăảỜÌỌ(&#<Ọã{ỢăỌăỠ&Ọ>*b>%ỌV&#<ỌỬ}ỌỮỦắỌ*&@ắỌc&Ọà*Ỡ<Ọà*ỢàỌ)ắƯăỌV#Ọà*1&Ọ*9àỌđẫỌ)éỌă*W{ỌạắeỌV;>*ỌỬẵỜỌà*ỢàỌ)ắƯăỊỌÀ*ỢăỌ*ắeỌcỜ&Ọăả[Ọ)ỞỌ)ẩỬỌ)ấ9>%Ọă*W>ỌỬ*1ăÌỌo0>%ỌỜ>ỌđQỌò2>%ỌùắƯ>ỌVQỌỬ*ẵỌV3>%Ọă*Ờ<Ọ<ấắỌỬ*{ỌỬỦàỌẵeÌỌỬ*?>*ỌạắeỸ>Ọà*ỢăỌ*ắeỌãầỬỌ<Ỡ>*ỌỬẵỜỌỬPỌ*@Ọă*1>%ỌỬ*?>*Ọăả;ÌỌ>ỴắỌỬỜ{ỌcỜ&Ọăả[ỌỬẵỜỌụUăỌăảƯ>ỌĂ4Ọạắ1ỬỌcỞỌỬỢỬỌV{Ở>Ọă*#Ọăả{>%ỌỬ0>%ỌăỢỬỌăắeỴ>ỌăảắeỸ>ÌỌcƯ>ỌV3>%Ọ>*Ụ>ỌỮỤ>ỌỬ*ỦàỌ*Ở>*Ọ>%*&Ỵ<ỌỬỢỬỌỬ*?>*ỌãỢỬ*ỌỬẵỜỌòP>%ÌỌà*ỢàỌ)ắƯăỌỬẵỜỌủ*ỞỌ>ấ7ỬÌỌăỠ{ỌãẩỌỬ*ắe#>ỌỰ&Ỷ>Ọ<Ỡ>*Ọ<ỲỌcỸỌ>*Ư>Ọă*ầỬỌcỞỌ*Ở>*ỌV3>%ỌỬẵỜỌỬỢ>ỌỰ3ÌỌVP>%Ọc&Ỵ>ỌcỞỌ>*Ụ>ỌỮỤ>ỌV1&Ọc7&Ọà*{>%ỌăảỞ{ỌVỦắỌăảỜ>*Ọà*[>%ÌỌỬ*1>%ỌỬỢỬỌ){Ỡ&Ọă3&Ọà*Ỡ<ỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLĐQỌVQỌă*Ở>*Ọ)ƯàỌnỜ>ỌỬ*,ỌVỠ{Ọà*{>%ỌăảỞ{Ọ“Ă{Ở>ỌỮỤ>ỌỰP{Ọc@ỌỜ>Ọ>&>*ỌĂ4Ọạắ1Ử”ỌỮ{ỌV2>%ỌỬ*?Ọo*ẵỌă;Ử*ỌẮnủóỌđQỌ)Ở<ỌĂảấa>%ỌỰỜ>ÌỌỬỢỬỌă*Ở>*Ọc&Ỵ>Ọăả{>%ỌnỜ>ỌỬ*,ỌVỠ{ỌVQỌỬ*ẵỌV3>%Ọ)Ở<Ọă1ăỌỬ0>%ỌăỢỬỌăắeỴ>ỌăảắeỸ>ÌỌà*4ỌỰ&Ỷ>ỌỬ*?>*ỌãỢỬ*Ọà*ỢàỌ)ắƯăỌỬ*{Ọ>*Ụ>ỌỮỤ>ỌV2>%Ọă*8&ỌỮắeỌăả:Ọ*&@ắỌạắPỌỬỢỬỌỬỤắỌ)ỠỬỌỰ3Ọà*[>%ÌỌỬ*1>%Ọă3&Ọà*Ỡ<ÌỌă@Ọ>Ỡ>ỌđQỌ*3&ÌỌỰỠ{Ọ)ẩỬỌ%&ỜỌV:>*ỌVUỬỌỰ&@ăỌ)ỞỌ(*ắỌcẩỬỌ%&ỢàỌảỜ>*ỊỌÀ*{>%ỌăảỞ{Ọ“Ă{Ở>ỌỮỤ>ỌỰP{Ọc@ỌỜ>Ọ>&>*ỌĂ4Ọạắ1Ử”ỌVấ9ỬỌ>*Ụ>ỌỮỤ>Ọ*ấa>%Ọầ>%ỌãỤắỌả3>%ÌỌỬắ>%ỌỬỦàỌỬ*{Ọ)ẩỬỌ)ấ9>%ỌỬ*ầỬỌ>R>%Ọ>*&ỸắỌ>%ắ2>Ọă&>ỌỬ}Ọ%&ỢỌăả;ỌV#Ọ(;àỌă*8&ỌđẫỌ)éỌă*W{ỌạắeỌV;>*ỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLo0>%ỌỜ>ỌđQỌà*1&Ọ*9àỌc7&ỌỬỢỬỌ>%Ở>*ỌỬ*ầỬỌ>R>%ÌỌă*Ờ<Ọ<ấắỌỬ*{ỌỬỦàỌẵeÌỌỬ*?>*ỌạắeỸ>ỌăƯàỌăảắ>%Ọ%&P&ỌạắeỶăỌ(*&ỶắỌ>Ỡ&ÌỌă1ỌỬỢ{ÌỌ<ỤắỌă*ắỪ>Ọăả{>%Ọ>3&ỌỰ3Ọ>*Ụ>ỌỮỤ>ÌỌăảỢ>*Ọ>PeỌã&>*Ọà*ầỬỌăỠàÍỌạắP>Ọ)éỌỬ*UăỌỬ*ỲỌVR>%Ọ(éỌ)ấắỌăảằÌỌ(&>*ỌỮ{Ờ>*ỌỮ;Ử*ỌcẳÌỌVỦắỌăảỜ>*ỌđẫỌ)éỌỮầăỌV&#<ỌỬỢỬỌcẳỌc&@ỬỊỌủ*8Ọăả&#>Ọ(*Ờ&Ọă?Ử*ỌỬẩỬÌỌạắeỶăỌ)&@ăỌỬỢỬỌ%ỌăỢỬỌăả{>%Ọà*[>%ÌỌỬ*1>%Ọă3&Ọà*Ỡ<ỌcỞỌă@Ọ>Ỡ>ỌđQỌ*3&Ọ>Ỵ>ỌăậỌVŨắỌ>R<ỌVỶ>Ọ>ỜeÌỌă:>*Ọ*:>*ỌỜ>Ọ>&>*ỌăảƯăỌăẩỌăảỴ>ỌV;ỜỌỰỞ>Ọ4>ỌV;>*ỊỌỔỌă*Ợ>%ỌVŨắỌ>R<ÌỌăảỴ>ỌV;ỜỌỰỞ>ỌđQỌđPeỌảỜỌÕỎỌcẳỌc&@ỬÌỌ%&P<ỌÕỌcẳỌã{ỌỬặ>%Ọ(ẹỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLữ>%Ọò5ỌCR>ỌĂỦ>-ỌĂảấa>%Ọo0>%ỌỜ>ỌđQỌỬ*{ỌỰ&ỶăIỌ“Ă*8&Ọ%&Ờ>Ọă7&ÌỌ)ẩỬỌ)ấ9>%ỌỬ0>%ỌỜ>ỌđQỌă&ỶàỌăẳỬỌỬ*ẵỌV3>%ỌăắŨ>ỌăảỜỌ>S<Ọă:>*Ọ*:>*ÌỌà*[>%Ọ>%ậỜÌỌ%&P&ỌạắeỶăỌ>%ỜeỌ(*&ỌỬ}ỌcẳỌc&@ỬỌ)&Ỵ>ỌạắỜ>ỌVỶ>ỌcỦ>ỌVỸỌVP<ỌỰP{ỌỜ>Ọ>&>*ỌăảƯăỌăẩỊỌú&@>Ọă{Ở>ỌỬỢỬỌă4Ọ)&Ỵ>Ọ%&ỜỌăẩỌạắP>ỌV#ỌỬỢỬỌă4Ọ(*0>%ỌỬ*,Ọ)Ở<Ọă1ăỌcỜ&Ọăả[ỌV3>%Ọc&Ỵ>Ọă*R<Ọ*"&ÌỌ%&ằàỌVáỌ>*ỜắỌăả{>%ỌỬắ3ỬỌã1>%Ọ<ỞỌỬ[>Ọà*ỢăỌ*ắeỌcỜ&Ọăả[ỌăẩỌạắP>ỌcỸỌỜ>Ọ>&>*ỌăảƯăỌăẩÌỌ%}àỌà*Ũ>Ọ>%R>ỌỬ*U>ÌỌà*[>%Ọ>%ậỜỌă3&Ọà*Ỡ<ÌỌ(*0>%ỌV#Ọà*ỢăỌã&>*ỌV&#<Ọ>}>%ỌcỸỌỜ>Ọ>&>*ỌăảƯăỌăẩ”ỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàếắă*{ảÒLởắeỌo0>%K/àL

Huy Công

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”
2024-05-18 18:17:00

baophutho.vn Ngày 18/5, Hội LHPN xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ anh Hà Văn Yêu, dân tộc Mường ở khu Đường 1.

Luyện nét chữ rèn nết người

Luyện nét chữ rèn nết người
2018-09-04 15:20:00

PTĐT-Luyện chữ đẹp còn là rèn tính cách mỗi con người, đúng như ông cha ta đã nói: "Nét chữ nết người". Ngay từ khi bước vào lớp 1, các cô giáo đã dạy các em cách cầm bút...

Đảm bảo ATGT 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh

Đảm bảo ATGT 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh
2018-09-04 14:10:36

PTĐT - Mặc dù trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 mật độ tham gia giao thông, lưu lượng qua lại trên địa bàn tỉnh tăng cao so với ngày thường. Song theo báo cáo của Ban an toàn...

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ
2018-09-04 07:43:40

PTĐT-Trận lũ lịch sử hồi tháng 7 vừa qua đã làm xã Tề Lễ, huyện Tam Nông thiệt hại không nhỏ. Trước tình hình đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, các...

Thiêng liêng lá cờ Tổ quốc

Thiêng liêng lá cờ Tổ quốc
2018-09-03 06:26:53

Lá cờ Tổ quốc là biểu tượng của dân tộc đồng thời cũng là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam gắn liền với những năm tháng đấu tranh kiên cường...

Thầy trò vùng lũ vào năm học mới

Thầy trò vùng lũ vào năm học mới
2018-09-01 07:22:47

PTĐT-Với thầy và trò nơi cơn lũ đi qua, mùa tựu trường năm nay lại trở nên vất vả, gian nan hơn nhưng với quyết tâm: Tất cả vì học sinh thân yêu, giáo viên và học sinh vùng lũ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long