Cập nhật:  GMT+7
4butSuG7t+G7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmWtLxq/hu47hu4DDveG7r+G6t8SQ4buo4buzSkjGr+G7s+G6vOG6sOG6vOG7s+G7jErhu6jhu7Phu7bDneG6vOG7s+G6vknhu6jhu7Phurzhu5Lhu7PDlVfhuq7hu7Phu7bhurbhu7PDiuG7msOUxKjhu7PGr+G7puG7kMOUxKjhu7PDlMSo4bq2I+G7s+G7ieG7qOG7nOG6vOG7s+G7jErhurDDlErhu7Phu7kvxILhu60vSuG7t+G7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buv4butS8OVxKjhu7PFqOG7puG6vHLDvS8v4bq8xrDhurrhuq7hu5DDmUrhu6jGr0rhu5DGsOG7tsOUL8OK4buAxajhu4zGr+G7kMOZL8OU4buA4bu4xagv4bu3w4NBw4Avw4HDg8OK4bu14bu1w4NBw4DDgOG7tcav4bu34bqg4bu14bu5w4Dhu7fhu47hu7fGsMOSw5nEqMO94buzL+G7ry7DlErhu7PDlUvDlErhu7NK4buU4bquxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmeG6t+G7gOG6rsOKw73hu69rSuG7gOG7kOG7s2vhu6bhu6jDlMSo4buzxq9Dw5Xhu7M0w53hu7PhurrhurDhu5Dhu7PhuqtKTOG7s8avV1TDlMSo4buza0rhu64j4buz4bu24bqkw5Thu7Phu4nhu6jhu5zhurzhu7PEqEvhuq7FqeG7s0rEkOG7qOG7s0pIxq/hu7PhurzhurDhurzhu7Phu4xK4buo4buz4bu2w53hurzhu7PGr+G7puG7kMOUxKjhu7PhurzhurThu7PDlFdS4bq84buz4bq+SeG7qOG7s+G6vOG7kuG7s8OVV+G6ruG7s+G7tuG6tuG7s8OK4buaw5TEqOG7s8av4bum4buQw5TEqOG7s8OUxKjhurYj4buz4buJ4buo4buc4bq84buz4buMSuG6sMOUSuG7s+G7uS/EgsWp4buz4bu24buww5TEqOG7s8OU4buqS+G7s8avSuG7qOG7nuG6vOG7szXhu5rDlMSo4buzMuG6puG6vOG7szLhu57hu7Phurzhu5Lhu7PDlFFL4buzw5VX4bqu4buz4bu2WeG6rsWp4buzw5VX4bqu4buzxq/hu5DGsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buvMuG6puG6vOG7szLhu57FqeG7s2tDI+G7s2TEqOG7qCNHw5Thu7Phu7bhurbhu7Nk4bquw5Xhu7My4bue4buz4bq+SeG7s8OZSuG7mMOUxKjhu7Phu4xK4bq04buzw5ThuqTDlMSo4buzQOG6tCPhu7Phu6bhuq7hu7PGr+G7nMWp4buz4buO4buc4bq84buz4bu24bq24buzxKhL4buS4buzxKhLRcav4buzw5XhurLDlErGsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buva0pTS+G7s8avS0jGr+G7s+G6vOG6sOG6vOG7s+G7jErhu6jhu7Phu7bDneG6vOG7s8OUxKjhurYj4buz4bu24bq24buz4bq+R8OV4buz4bu5L8SC4bul4buz4buLSkzhuq7hu7NrQyPhu7My4bqm4bq84buzMuG7nuG7s+G6vOG7kuG7s8OVV+G6rsWp4buzw5TEqOG6tiPhu7Phurzhu5Lhu7PDlFFL4buzw5VX4bqu4buz4bu2WeG6rsWp4buzw5VX4bqu4buzxq/hu5Dhu7Phu7bhurbhu7Phu6bhurRL4buz4bum4bqw4bq84buz4bq84buS4buzw4rhu5rDlMSoxanhu7PEqEvhu5Lhu7PDlErhu4LGsOG7s2vhu6bhu5DDlMSo4buz4bq8UcOU4buzw4rhu5rDlMSo4buz4bq84buS4buz4buMSuG6tOG7s8OU4bqkw5TEqOG7s0DhurQj4buz4bum4bqu4buzxq/hu5zFqeG7s+G7juG7nOG6vOG7s+G7tuG6tuG7s8SoS+G7kuG7s8SoS0XGr+G7s8OV4bqyw5RKxanhu7Phur7hu57hu7PDicOV4buzxq9Z4buz4bqgw4AtxILhuqJ0xrDhu7NkSkvDjcav4buz4bq+4bue4buzxq9KRMOZ4buzw5RKRMav4buzxq9Z4buz4bu5QS3hu7nhuqDhu7Phur7hu57hu7Mzxanhu7Phurzhuq7hu5Dhu7PDlEpExq/hu7PGr1nhu7Phu7nhuqItQeG7teG7s+G6vuG7nuG7szPFqeG7s+G6vOG7kuG7s8OUUUvhu7PGr+G7pkfDlOG7s0Hhu7Xhu7Phur7hu57hu7MzxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G7i0pM4bqu4buzNeG7msOUxKjhu7My4bqm4bq84buzMuG7nuG7s+G6vOG7kuG7s8OVV+G6ruG7s+G7puG6tuG7kOG7s+G7tuG6tuG7s8OK4buaw5TEqOG7s+G7puG6tEvhu7Phu6bhurDhurzhu6fhu7Phu6ZLR8OUxKjhu7Phu7bhu7DDlMSo4buzw5Thu6pL4buzw5TEqOG6tiPhu7Phurzhu5Lhu7PDlFFL4buzw5VX4bqu4buz4bu2WeG6rsWp4buzw5VX4bqu4buzxq/hu5DFqeG7s8SoS+G7kuG7s8OUSuG7gsaw4buza+G7puG7kMOUxKjhu7PhurxRw5Thu7PDiuG7msOUxKjhu7Phurzhu5Lhu7Phu4xK4bq04buzw5ThuqTDlMSo4buzQOG6tCPhu7Phu6bhuq7hu7PGr+G7nMWp4buz4buO4buc4bq84buz4bu24bq24buzxKhL4buS4buzxKhLRcav4buzw5XhurLDlErFqeG7s+G6vuG7nuG7s8OJw5Xhu7PGr1nhu7PhuqLhu7UtxILDg3TGsOG7s2RKS8ONxq/hu7Phur7hu57hu7PGr0pEw5nhu7PDlEpExq/hu7PGr1nhu7Phu7nDgC3hu7nDg+G7s+G6vuG7nuG7szPFqeG7s+G6vOG6ruG7kOG7s8OUSkTGr+G7s8avWeG7s+G7ucSCLUHhu7nhu7Phur7hu57hu7MzxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r2tK4buu4buz4bq+4bua4buz4bq34bq24buzZOG7nkvhu7Phurzhu5Lhu7PDlVfhuq7hu7Phu6bhurbhu5Dhu7Phu7bhurbhu7Phurzhu5Lhu7PDlFFL4buz4bq84buS4buzw4rhu5rDlMSoxanhu7PEqEvhu5Lhu7PDlErhu4LFqeG7s+G6vuG7nuG7s8OJw5Xhu7PGr1nhu7PhuqLhu7UtxILDg3TGsOG7s2RKS8ONxq/hu7Phur7hu57hu7PGr0pEw5nhu7PDlEpExq/hu7PGr1nhu7Phu7nDgS3hu7nhuqLhu7Phur7hu57hu7Mzxanhu7Phurzhuq7hu5Dhu7PDlEpExq/hu7PGr1nhu7Phu7nEgi1B4bu54buz4bq+4bue4buzM8aw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu68z4bqw4bq84buzxq9Pw5RK4buzxq9Z4buza0rhuq7DlErhu7Phurfhu5Lhuq4ta0pZ4bqu4buza0pLR8OULeG6t+G7qEjhu7Phurzhu5Lhu7PDlVfhuq7hu7Phu6bhurbhu5Dhu7Phu7bhurbhu7PDiuG7msOUxKjhu7Phu7bhurZL4buzw5RRS8Wp4buzxKhL4buS4buza0Mj4buzZOG6rsOV4buz4bq8RMOZ4buz4bu5LUHFqeG7s+G6vuG7nuG7s8OJw5Xhu7PGr1nhu7PDgMOALcSCw4B0xrDhu7NkSkvDjcav4buz4bq+4bue4buzxq9KRMOZ4buzw5RKRMav4buzxq9Z4buz4bu5w4At4bu5w4Phu7Phur7hu57hu7Mzxanhu7Phurzhuq7hu5Dhu7PDlEpExq/hu7PGr1nhu7NB4bu5LUHDgOG7s+G6vuG7nuG7szPGsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buvM+G6sOG6vOG7s8avT8OUSsWp4buzxq9K4bq2w5RK4buzw5lK4buc4buzxq9Z4buzNeG6tuG7s2RCw5TEqOG7s+G6vkjDlOG7szJNw5RK4buza0rhu6hFw5Thu7PDlMSo4bq2I+G7s8OU4bqmw5TEqMWp4buzw5lKTOG6ruG7szLhuqbhurzhu7Phurzhu5Lhu7PDlOG6psOUxKjhu7PDlOG7ksOUxKjFqeG7s+G6vEpLSeG7qOG7s8av4bucS+G7s+G6vOG7kuG7s8OVV+G6ruG7s+G7puG6tuG7kOG7s+G7tuG6tuG7s8OK4buaw5TEqOG7s+G7puG6tEvhu7Phu6bhurDhurzhu6fhu7Phur5Hw5Xhu7Phurzhu5Lhu7PDlVfhuq7hu7Phu6bhurbhu5Dhu7Phu7bhurbhu7PDiuG7msOUxKjhu7Phu7bhurZL4buzw5RRS8Wp4buzxKhL4buS4buza0Mj4buzZOG6rsOV4buz4bq8RMOZ4buz4bu5LUHFqeG7s+G6vuG7nuG7s8OJw5Xhu7PGr1nhu7PDgOG7tS3EgsOBdMaw4buzZEpLw43Gr+G7s+G6vuG7nuG7s8avSkTDmeG7s8OUSkTGr+G7s8avWeG7s+G7ucOALeG7ucOD4buz4bq+4bue4buzM8Wp4buz4bq84bqu4buQ4buzw5RKRMav4buzxq9Z4buzQUEtQeG6oOG7s+G6vuG7nuG7szPFqeG7s+G6vOG7kuG7s8OUUUvhu7PGr+G7pkfDlOG7s0HhuqDhu7Phur7hu57hu7MzxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G6q0rhu6jhu7Phu7bDneG6vOG7s2tDI+G7s2TEqOG7qCNHw5Thu7Phu7bhurbhu7Nk4bquw5Xhu7My4bue4buz4bq84buS4buzw5VX4bqu4buz4bum4bq24buQ4buz4bu24bq24buzw4rhu5rDlMSo4buz4bu24bq2S+G7s8OUUUvFqeG7s+G7pktHw5TEqOG7s+G6vEpLSeG7qOG7s8av4bucS+G7s+G6vOG7kuG7s8OVV+G6ruG7s+G7puG6tuG7kOG7s+G7tuG6tuG7s8OK4buaw5TEqOG7s+G7puG6tEvhu7Phu6bhurDhurzFqeG7s8SoS+G7kuG7s2tDI+G7s2Thuq7DleG7s+G6vETDmeG7s+G7uS1BxrDhu7Nr4bum4buQw5TEqOG7s+G6vFHDlOG7s8OK4buaw5TEqOG7s+G6vOG7kuG7s+G7jErhurThu7PDlOG6pMOUxKjhu7NA4bq0I+G7s+G7puG6ruG7s8av4bucxanhu7Phu47hu5zhurzhu7Phu7bhurbhu7PEqEvhu5Lhu7PEqEtFxq/hu7PDleG6ssOUSsWp4buz4bq+4bue4buzw4nDleG7s8av4bqyS+G7s2tDI+G7s2TEqOG7qCNHw5Thu7PGr1nhu7PhuqDhu7Xhu7Mt4buzxILDg3TFqeG7s+G6vuG7nuG7s8OJw5Xhu7PGr+G6skvhu7Nk4bquw5Xhu7My4bue4buzxq9Z4buz4bqg4bu1LcSC4bqidMaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu69kSkvDjcav4buz4bq+4bue4buzxq9KRMOZ4buzw5RKRMav4buz4buMSuG7qOG7s+G7tsOd4bq84buza0Mj4buzZMSo4buoI0fDlOG7s8avWeG7s+G7ueG7ty3hu7nDgeG7s+G6vuG7nuG7szPFqeG7s+G6vOG6ruG7kOG7s8OUSkTGr+G7s8avWeG7s+G7ucODLUHhu7fhu7Phur7hu57hu7MzxrDhu7NkSkvDjcav4buz4bq+4bue4buzxq9KRMOZ4buzw5RKRMav4buz4buMSuG7qOG7s+G7tsOd4bq84buzZOG6rsOV4buzMuG7nuG7s8avWeG7s+G7ucOBLeG7ueG6ouG7s+G6vuG7nuG7szPFqeG7s+G6vOG6ruG7kOG7s8OUSkTGr+G7s8avWeG7s0Hhu7UtQUHhu7Phur7hu57hu7MzxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmT/hu6jGr0rhu5Dhu6bDveG7r2tK4buA4buQ4buza2vhu5fhu5lk4butL8OZ4buv

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thầy trò vùng lũ vào năm học mới

Thầy trò vùng lũ vào năm học mới
2018-09-01 07:22:47

PTĐT-Với thầy và trò nơi cơn lũ đi qua, mùa tựu trường năm nay lại trở nên vất vả, gian nan hơn nhưng với quyết tâm: Tất cả vì học sinh thân yêu, giáo viên và học sinh vùng lũ...

Đảm bảo an toàn giao thông ở Thanh Thủy

Đảm bảo an toàn giao thông ở Thanh Thủy
2018-08-31 07:40:29

PTĐT-Thời gian qua, trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn huyện Thanh Thủy có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành Luật Giao thông của người dân thay đổi đáng kể.

Nâng cao chất lượng các cơ sở lưu trú du lịch

Nâng cao chất lượng các cơ sở lưu trú du lịch
2018-08-30 07:38:56

PTĐT-Phú Thọ là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển đa dạng các loại hình du lịch như: Du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, sinh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long