Cập nhật:  GMT+7
xJHhu6fhu4fhur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqR7xanhuqp34budw6pl4buW4buJ4buX4bq/4bqow4Dhur/hu5vFqXR54bq/4bqq4bunw71qxanhur/hu5vhurjhurZ54bul4bq/xqHhu49G4bq/eeG7s3nhu6Xhur/huqrFqXLhuqThur954bun4buReeG6v+G6pOG7p2t54bq/4buJeeG7p+G6v+G7hnPhur/hu6XFqeG7i8O94bq/4bqq4bunw4F54bul4bq/xqHhu6vhuqThur/hu4Mvw6zEkS/hu6fhu4dlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu6bhu53hu4vGocOqZSBG4bq/4buV4buLeeG6v+G7innhur/huqrDvcSpeeG6v+G7pcWp4buLw73hur/huqrhu6fDgXnhu6Xhur8pQsOA4buX4bq/4bulxanhu4vhur/hu4bhurzhu4vhur/huqrhu6fDgXnhu6Xhur/hu5Xhu4nDveG6v+G7p3Thur/huqrhu6fDgHnhu6Xhur/huqjDgOG6v+G7m8WpdHnhur/huqrhu6fDvWrFqeG6v+G7m+G6uOG6tnnhu6Xhur/GoeG7j0bhur954buzeeG7peG6v+G7m3Xhur/huqrFqXLhuqThur954bun4buReeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v0fhur92xalyeeG6v+G6pOG7p2t54bq/4buJeeG7p+G6v+G7l0Xhu4vhur954bul4bq44bq2xanhur/GoeG7j3nhur/hu4Zz4bq/4bunw71q4bqq4bq/4bub4bqieeG7peG6v+G7huG7kXnhur/huqprxanhuqnhur/huqrhu6l54bun4bq/4bun4bupeeG7p+G6v+G6quG6rOG7keG6quG6v+G6qsOK4bq/4buLeeG6v+G6qsO9xKl54bq/4bulxanhu4vDveG6v+G6quG7p8OBeeG7peG6v+G7hGtG4bq/4bqs4buL4bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/xqHhu6vhuqThur954bul4bun4bux4bq/V8O64bq/KULDgOG7l+G6v3bhu6fhu4l54bun4bq/4buB4buDL8Os4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmXhu5bEkOG6v+G6quG7p3Xhuqnhur954bul4bq44bq2xanhur/GoeG7j3nhur/huqThu6dreeG6v+G7iXnhu6fhur/hu4Zz4bq/4buE4bq+4bq/d0fhur/hu4bFqeG6v+G6pOG7p2p44bq/4bunxKl54bun4bq/4buX4bunxrB54bun4bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/d+G7rXnhu6fhur/hu4bDiuG7l+G6v+G7pcWp4buLw73hur/huqrhu6fDgXnhu6Xhur/hu5vhurjhurZ54bul4bq/4buV4bqi4bqp4bq/4bub4bq44bq2eeG7peG6v+G6qG7huqrhuqnhur/hu5vhurjhurZ54bul4bq/4bqq4bunRUbhur954bqixanhur/hu5vhu6vhu4vhuq3hur/huqrhu6l54bun4bq/4bun4bupeeG7p+G6v+G6quG6rOG7keG6quG6v+G6qsOK4bq/4buLeeG6v+G6qsO9xKl54bq/4bulxanhu4vDveG6v+G6quG7p8OBeeG7peG6qeG6v0R54bq/4bqqbuG7l+G6v+G7pcWp4buLw73hur/huqrhu6fDgXnhu6Xhur93xalxeeG6v+G7p3Thur/hu5bEkOG7l+G6v+G7lmt54bun4bq/4bqo4buJ4bqq4bq/4bulxanhu4vDveG6v+G6quG7p8OBeeG7peG6v+G6pkLhu4vhur/hu5fhu4nhu5fhur/huqjDgOG6p+G6v+G7gcOsw6xn4bqraGnhuqtoaeG6q2hp4bqt4bq/4buBaMOs4buD4bqr4buFZuG7g+G6q2jhu4HDreG6q8SRL+G6pGUo4buna3nhur/hu4l54bun4bq/4buX4buJ4buX4bq/4bqq4bunw4F54bul4bq/4bqqxal54bq/4buGc+G6v3fhu6154bun4bq/4buGw4rhu5fhur/hu6XFqeG7i8O94bq/4bqq4bunw4F54bul4bq/4bub4bq44bq2eeG7peG6v+G7leG6ouG6v3fFqXF54bq/4bundOG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G6qMOA4bqn4bq/4buBw6zDreG7heG6q2jhu4HhuqvDrcOsw63DrOG6v2M3xJDhur834buReeG6v+G6qmvFqeG6v+KAk+G6v3vDg3nhu6Xhur/hu5fEkOG7l+G6v+G7m+G6uOG6tnnhu6Xhur/hu5XhuqLhur83xal04bqq4bq/WeG7i3hk4bqt4bq/4buBw6zhu4do4bqraOG7geG6q8Ot4buBw61n4bq/YzfEkOG6v+G7innhur/huqrDvcSpeeG6v+G7pcWp4buLw73hur/huqrhu6fDgXnhu6Xhur/igJPhur97w4N54bul4bq/4buXxJDhu5fhur/hu5vhurjhurZ54bul4bq/4buV4bqi4bq/N1lk4bqt4bq/4buBw6zhu4Hhu4XhuqtmacOs4bqrw63hu4HDreG6v2M3xJDhur9WcuG6quG6v+G7l8O1QuG6v+G7p2rhur/huqrDtHnhu6Xhur/hu5vhurjhurZ54bul4bq/4buV4bqi4bq/4oCT4bq/e8ODeeG7peG6v+G7l8SQ4buX4bq/4bub4bq44bq2eeG7peG6v+G7leG6ouG6vzfFqXThuqrhur9Z4buLeGThuq3hur/hu4HDrOG7h2fhuqvDrOG7geG6q8Ot4buBw61n4bq/Y3vhu6fhu4t54bun4bq/4bqq4bqs4buL4bq/4oCT4bq/e8ODeeG7peG6v+G7l8SQ4buX4bq/4bub4bq44bq2eeG7peG6v+G7leG6ouG6vzfFqXThuqrhur9Z4buLeGThuq3hur/hu4HDrOG7h2fhuqvDrWjhuqvDrMOs4buB4buB4bq/Y1bFqXV44bq/4bqow73hu4nhuqrhur/huqprxanhur/huqrhuqzhu7d54bul4bq/4buE4bud4bq/4oCT4bq/e8ODeeG7peG6v+G7l8SQ4buX4bq/4bub4bq44bq2eeG7peG6v+G7leG6ouG6vzdZZOG6reG6v+G7gcOsaGbhuqvhu4FmZ+G6q2ZmZ+G6v2M3xJDhur834buReeG6v+G6qmvFqeG6v+G7lOG6ouG6v+G7pHs3e+G6v+KAk+G6v+G7lOG6ouG6v+G7pMWp4buLw73hur/huqrhu6fDgXnhu6Xhur/hu4bhu5F54bq/4bqqa8WpZOG6reG6v+G7gcOsaOG7g+G6q2hoZ+G6q8OsZ+G7heG6v2N74bun4buLeeG7p+G6v+G6quG6rOG7i+G6v+G7lOG6ouG6v+G7pHs3e+G6v+KAk+G6v+G7lOG6ouG6v+G7pMWp4buLw73hur/huqrhu6fDgXnhu6Xhur/hu4bhu5F54bq/4bqqa8WpZMSRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6pl4buadeG6v+G6pOG7p2t54bq/4buJeeG7p+G6v+G7hsSp4bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4bulxalrxanhur/hu5vhu4nhuqThur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur934buteeG7p+G6v+G7hsOK4buX4bq/4bub4bq44bq2eeG7peG6v+G6qG7huqrhuqnhur954bul4bq44bq2xanhur/GoeG7j3nhur93xalxeeG6v+G7p3Thur/huqrhu6fhu53DveG6v+G6qMOA4bqn4bq/4buBw61oZ+G7hWhpZ2hn4bq/Y+G7lsSQ4buX4bq/4bua4bq44bq2eeG7peG6v+G6qG7huqrhur83WWTEkS/huqRl4buadeG6v+G6pOG7p2t54bq/4buJeeG7p+G6v+G7hsSp4bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4bulxalrxanhur/hu5vhu4nhuqThur954bun4buAeeG7peG6v+G6quG7p8OBeeG7peG6v+G6qsWpeeG6v3fFqXF54bq/4bqmQuG7i3nhur/hu5tyeeG6v3fhu6154bun4bq/4buGw4rhu5fhur/hu6fEqXnhu6Xhur924bunw4F54bul4bqp4bq/d8WpcXnhur/hu6d04bq/4bqq4bun4budw73hur/huqjDgOG6p+G6v+G7gcOs4buHaOG6q2do4buD4bqr4buH4buHw6zhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZeG7mnXhur/huqThu6dreeG6v+G7iXnhu6fhur/hu4bEqeG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G7pcWpa8Wp4bq/4bub4buJ4bqk4bq/eeG7p+G7gHnhu6Xhur/huqrhu6fDgXnhu6Xhur/huqrFqXnhur93xalxeeG6v+G6pkLhu4t54bq/4bubcnnhur934buteeG7p+G6v+G7hsOK4buX4bq/4bub4bq44bq2eeG7peG6v+G6quG7p0VG4bq/eeG6osWp4bq/4bub4bur4buL4bqp4bq/d8WpcXnhur/hu6d04bq/4bqq4bun4budw73hur/hu5fhu4nhu5fhur/huqjDgOG6p+G6v+G7geG7g2bhu4XhuqtnZsOt4buHw63DrcOt4bqp4bq/4buBw6xm4buD4bqr4buH4buB4bqraWbhuqtpZsSRL+G6pGVZ4bulw73EqcWp4bq/4bqs4buL4bqp4bq/4bubdeG6v+G6pOG7p2t54bq/4buJeeG7p+G6v+G7hnPhur/huqrhu6l54bun4bq/4bun4bupeeG7p+G6v+G6quG6rOG7keG6quG6v+G6qsOK4bq/4buLeeG6v+G6qsO9xKl54bq/4bulxanhu4vDveG6v+G6quG7p8OBeeG7peG6qeG6v+G6quG7i8Wp4bq/eWp54bq/4bulxanhu4vDveG6v+G6quG7p8OBeeG7peG6qeG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v8ah4buPeeG6v+G7l+G7s+G6v+G6quG7p3Xhur93xalxeeG6v+G7p3Thur/hu5fhu4nhu5fhur/huqjDgOG6p+G6v+G7gcOsw63DrOG6q+G7gcOtw63huqtp4buHw6zhuqnhur/hu4HDrOG7hWjhuqvhu4fDrMOt4bqr4buFw61p4bqp4bq/4buBw6zDreG7h+G6q2lnw6zhuqvhu4Xhu4PDreG6qeG6v+G7gcOsZuG7h+G6q+G7heG7g8Os4bqraOG7hWbhur9jN2154bq/4bqk4bun4bu1eeG7peG6vyBG4bq/4buV4buLeeG6v+G7innhur/huqrDvcSpeeG6v+G7pcWp4buLw73hur/huqrhu6fDgXnhu6Xhur8pQsOA4buX4bq/4bulxanhu4tk4bqt4bq/4buBw6xpaeG6q2bDrGnhuqvDrcOs4buH4bq/YzfEkOG6v+G7invhu6R74bq/4oCT4bq/4buU4bqi4bq/4bukezd7ZOG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6plIEbhur/hu5Xhu4t54bq/4buKeeG6v+G6qsO9xKl54bq/4bukxanhu4vDveG6v+G6quG7p8OBeeG7peG6v+G7m3Phur954bul4bun4bur4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/4bqq4bun4buLeOG6v+G7pcWp4buL4bq/4bulxanhu4vDveG6v+G6quG7p8OBeeG7peG6v3bhu6fFqeG6v+G6pOG7p2t54bq/4buJeeG7p+G6v+G6quG6sMWp4bq/4bub4bq44bq2eeG7peG6v8ah4buPRuG6v3nhu7N54bul4bq/4buXw7R54bq/4buX4buz4bq/4bubw7RG4bq/4bubReG6v+G6quG7p8OBeeG7peG6v+G6qsWpeeG6p+G6v+G7p8SpeeG7p+G6v+G6quG6rOG7qXnhu6fhuqnhur/hu5vhu6vhu4vhur/hu5vFqXV44bqp4bq/4buVxal1eeG6v3bFqXV44bq/4bqow73hu4nhuqrhur/huqThu6fhurjhuq554bul4bq/4bqqxal0eeG6qeG6v+G6qMOA4bq/4bunxal0QuG6v+G7l+G7p0JGcnnhur/hu5Xhu4tG4bqp4bq/4bqq4bun4bq2xanhur/hu6XFqeG7i3nhuqnhur93xILFqeG6v+G7hsWp4bq/4bqk4bunanjhur/hu6fDvcOz4buX4bq/4buGw7V54bq/4bubc+G6v+G7peG7j0bhur94w7Xhuqrhur/huqrhuqzhu5Hhuqrhur/huqrDiuG6v+G7i3nhur/huqrDvcSpeeG6v+G7pcWp4buLw73hur/huqrhu6fDgXnhu6Xhuqnhur/hurhC4bq/4bqqxalxeeG6v8ahRHnhu6Xhur/huqrFqXnhur954bunbnnhur/hu5t14bq/4buba3jhur/hu5Vrw73hur/hu5fhu6fGsHnhu6fhur/hu4Thu4nhu5fhuqnhur/huqrhu6dC4buReeG6v+G6qsWpdHnhur/hu4bEqeG6v+G7i3nhur/huqrDvcSpeeG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7ikLhuqrhu6fDveG6rMOqZXvhu6fhu53DveG6v+G7muG7lj43WcSRL+G6pGU=

Theo ĐCSVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nâng cao chất lượng các cơ sở lưu trú du lịch

Nâng cao chất lượng các cơ sở lưu trú du lịch
2018-08-30 07:38:56

PTĐT-Phú Thọ là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển đa dạng các loại hình du lịch như: Du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, sinh...

Nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động

Nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động
2018-08-29 07:42:23

PTĐT-Để triển khai nhiệm vụ đạt hiệu quả, hàng năm, các cấp Công đoàn trong tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long