Cập nhật:  GMT+7
aeG7t21r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+OeG7ueG7hOG6rsawasOtxajhu5fhurBrw7nhu5fhurJr4buR4bq2a+G7hOG6suG7meG6tmvhu7Xhu7nhu5HhurJr4buE4bu34bqo4bq24bu1a+G6vGs54bu34buR4bq24bu3aznhu7fDjcOTaS/hu7dtw61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw61p4bu54bqw4bu1a+G7guG7huG7pcOpai8v4bul4buFw7nhu5HhurLhur7hu7dG4buE4bu34bqy4buFTeG6ti/hu6fGsOG7gsSC4buE4bqy4bq+L+G6tsawTuG7gi9tw7Vvw7Ivw7PDteG7p8OybOG7j8OzbG7DtOG7hG3hu41sbcO0w7Thuq5t4buFw4Phur7hu7Vqay/DrT9K4bula+G6ruG7iuG6uuG6tuG7tWvhu6Xhu5fhurbhu7dr4buC4buT4buEa+G7teG7ueG7keG6smvhu4Thu7fhuqjhurbhu7Xhu4Nr4buk4bqo4bq24bu1a+G7keG6tmvhu7dGw5N44bq2aznhu7fhu5Hhurbhu7drOeG7t8ONw5NrxILhu7l54bqwa+G7hOG7huG7kWvhurZC4bq24bu1a8WpQ2vhu6VC4bq2a8Wp4bqq4bu5a03DieG7uWvhurbhu7Xhu4rhurjhu7lrxanhu7l3RmvEguG7t+G7uXnhurZr4bq+4bu34buKReG6tuG7tWvhu4Thu7l44bq2a+G7teG7ueG7keG6smvhu4Thu7fhuqjhurbhu7Xhu4Nr4bu14bq04bq+a+G6vuG7t3PhurZrxanhu5fhurBrw7nhu5fhurJrOTnhu5A54bu0OWvhu4Thu4bhu6/hurZrxanDgOG7kWvDueG7meG6tuG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw601OcWoOS054bu34bq44bu5a+G7teG7ueG7keG6tmvhu4BG4buR4buDa+G7hOG7hnThu4Rr4buESmvhu5HhurZr4buE4bqy4buZ4bq2a+G7teG7ueG7keG6smvhu4Thu7fhuqjhurbhu7VrZzk54buQOeG7tDloa+G7hOG7huG7r+G6tmvFqcOA4buRa8O54buZ4bq2a+G7t0bDk3jhurZrOeG7t+G7keG6tuG7t2s54bu3w43Dk2vhu6XhurRr4bq24bu34bu5d0Zr4bul4bu3RsOTeeG6tmvDueG7uXbhurZr4buEQeG7peG7t2vhu6VK4bul4buDa8OSa+G7hOG7t+G7iOG7pWvhu6Xhu7dy4bq+a+G7t+G7meG6tuG7t2s/RnThu4Rr4bu04bu54buR4bqya+G7hOG7t+G6qOG6tuG7tWvhu6XDjeG7kWvhurbhu7Xhu4rhurjhu7lr4bunceG6tmvhu4Thu7fhu5HDk2vFqUThu7lrxanhu5Phurbhu7VrxIJ54buFa+G7pOG6tGvFqeG7iuG6uuG7pWvEgnbhu4Rr4buARuG7l2vFqeG6tGvhuq7hu5lr4bq24bu34bq4a+G7peG7k+G7pWvhu6Vy4bq+4buDa+G6tuG7teG7meG6tuG7t2vhu4Thu4bhurLhurbhu7Vr4bu3RsOTeOG6tmvFqcaha+G7hOG7t0rhu6Vr4bu34bu5eOG6tmvFqULhurbhu7Vrw7lDa+G6tuG7t+G7uXdGa+G7teG7ueG7l+G7uWvhur7hu7fhu5Phur5r4bq+4bu3w4Lhurbhu7Vr4bq24bu1xKjhu5FrTeG7mWvEguG7uXfhurBr4bul4bu3dmvhu4Thu5Hhu7lr4bq24buV4bq2a+G7teG7ueG7keG6smvhu4Thu7fhuqjhurbhu7VrZzk74bu0OWjhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtOeG7t+G7uXZGa+G7hOG7k2sta8WoxJBrOeG7hkbhurbhu7Vr4bu24buK4bq24bu14buDa8WoQ+G7uWvhu4Thu4bhu4rhurzhurbhu7VrxalD4bu5a+G7pDjhu7Q5a+G7pOG6qOG6tuG7tWvhu5HhurZr4bu3RsOTeOG6tmvhu6Xhu7fhurJrw7nhu7l24buE4buBa+KAnDvhu7VGw5Phu6/hurZr4bq24bu3ceG6tmvhu6fDuuG6tmvFqXbhurZrOTvhu7Q5a+G7hOG7huG7r+G6tmvFqcOA4buRa8O54buZ4bq2a+G6vuG7t3PhurZr4bquw4nhurZr4bqu4buZa+G7p+G6smvDkmvhu4Thu7fhu4jhu6Vr4bul4bu3cuG6vmvhu7fhu5nhurbhu7dr4bq+4bu34buT4bq+a+G6rkZ04buEa+G7pcON4buRa+G6tuG7teG7iuG6uOG7uWvhu4Thu7fhu5HhurBr4bu14bu54buR4bqya+G7hOG7t+G6qOG6tuG7tWvhu6XDguG6tmvEguG7qeG6sOG7g2vEguG7t+G6qOG6tuG7tWvhu4RGceG6tmvhu4Thu7fDjWvhu6Xhu5Phu6Vr4buARsOTa8Wpw4Dhurbhu7dr4bulw43hu5FrP0Z04buEa+G7tOG7ueG7keG6smvhu4Thu7fhuqjhurbhu7Vrxanhu4rhurjhurbhu7Vrw7lD4buDa03hu7lr4bq+4bu34buV4bqwa+G7peG7k+G7pWvhuq7EkOG7uWvhu6Xhu7fDjWvDk3ZGa+G6tuG7t+G7iuG7gWs4S2vhu6dJ4bq24bu1a+G7huG7iuG6ukZrw7nhu7nhu5Fr4buARuG7k2vhurDhu4jhu6Vr4bul4bu34bqya+G6vuG7t+G7qeG6vuG7g2vFqeG7uWvEguG7t+G6qOG6tuG7tWvFqUfhurbhu7Vr4bqu4buZ4bq2a8Wp4buK4bq44bq24bu1a+G7gEbDk2vFqcOA4bq24bu34buDa8SC4bu34bqo4bq24bu1a+G7peG7t0drw5Jr4buARuG7keG6tmvhu4Lhu5Phu4Thu4Nr4bq+4bu34bq04bq24bu1a+G6tuG7t+G7keG6tuG7t+G7g2tN4buK4bq64buEa3VG4oCma8Oiw4nhu7lrTeG7keG7uWvhu4Thu4bDgmvhuq7hu5lr4bquSuG7pWvhuq7hu4rhurrhurbhu7Vr4bq2w4Lhurbhu7Vr4bul4bqq4buEa+G7hOG7huG6suG6tuG7tWvFqeG7l+G6sGvDueG7l+G6sms5OeG7kDnhu7Q54buDa+G6vuG7t8OC4bq24bu1a+G6tuG7tcSo4buRa03hu5lrxILhu7l24bqwa+G7peG7t3ZrOTvhu7Q54buDa+G6rkrhu6Vr4bqu4buK4bq64bq24bu1a+G7pDjhu7Q5a+G7pOG6qOG6tuG7tWvhu5HhurZr4bu3RsOTeOG6tmvhu4Thu7fhu4rhurjhurbhu7VrT0bDk+G7r+G6tmvhurbhu53hurBr4bul4bu34buf4buEa+G7peG7t+G7rWvhu4TDgeG6tuG7t2vhu7fDgeG6tuG7t2vhu7Xhu7nhu5HhurJr4buE4bu34bqo4bq24bu1a+G7hOG7huG7r+G6tmvhu6Xhu5Phu6Vr4buERsOTduG6tmvFqeG7iuG6uOG6tuG7tWvhuq7hu7nhu6/hurZr4bu3RsOTeOG6tuG7g2vhuq7hu7nhu6/hurZrT8ah4buDa+G7peG7k+G7pWvFqeG6suG7leG6tmvFqeG7iuG6uOG6tuG7tWvhu7fhu5HDk2tP4buXw5Nr4buG4buRa+G7hOG7keG7uWvhurbhu5XhurZrxal5a+G7peG7t8ONa8WpQ+G6tuG7tWtPccOTa+G7p0rhurbhu7VrxIJ2a+G7t+G6suG7leG7peG7t2vhu4RGc+G6tmvhu4Thu4bhu5Hhu4NrxILhu7l54bqwa+G7guG6suG7k+G7hOG7g2vhu4RGw5Phu6/hurZr4buE4buGRsOTd+G6tuG7g2vhu7fhu4rDieG6tuG7tWvhu6fDuuG6tuG7g2vhurbhu7fhu53hu6Vr4bq24bu34bq8a03hu5lrT0tr4bquw5Jr4bq24bu14bu34bu54buv4bqwa+G7peG7k+G7pWvhu7fhu5nhurbhu7drTeG7uWtN4bu5a+G6vuG7t+G7leG6sGvhu6XDjeG7kWvhurbhu7Xhu4rhurjhu7lrxanhu7l3RmvEguG7t+G7uXnhurZr4bq+4bu34buKReG6tuG7tWvhu4Thu7l44bq2a+G7hOG7t+G7keG6sGvhu7Xhu7nhu5Fr4bu14bu54buR4bqya+G7hOG7t+G6qOG6tuG7teKAneG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw63FqHlrxanhu5fhurBrw7nhu5fhurJr4buR4bq2a+G7hOG6suG7meG6tmvhu7Xhu7nhu5HhurJr4buE4bu34bqo4bq24bu1a+G7hOG7huG7r+G6tmvFqcOA4buRa8O54buZ4bq24buDa+G7pOG6qOG6tuG7tWvhu5HhurZr4bu3RsOTeOG6tmvFqcaha+G6vuG7t+G6quG7uWvhu7fhurrhur5rTcOJ4bu5a+G7peG7k+G7pWvhu6VFa+G7gEbhu5Hhurbhu4NrxalF4bq2a03DgOG7g2vhu4Thu4bhu4rhurjhurbhu7Vr4bu34bqk4bul4buDa2HDmTvhu6Zr4bul4buT4bula0/GoeG7g2vhu4Thu7fDgGvhu4Thu4Zy4bq2a8WpdcOTa+G6sOG7leG6tuG7t2vhu6Xhuqjhurbhu7Vr4buE4buT4bula+G7hEbDk+G7r+G6tmvhu4Thu4ZGw5N34bq24buDa+G6vuG7t0Rrw7nhu7l24bq24buDa+G7teG7ueG7k+G6smvhu6dJ4bulaz9GdOG7hGvhu7Thu7nhu5HhurJr4buE4bu34bqo4bq24bu1a8Wp4buK4bq44bq24bu1a8O5Q2vhu6Xhu7fhurJr4bul4buT4bula+G7hHPhurbhu7Vr4bquw4nhur5r4bq24bu3ceG6tmvhu6dx4bq2a+G7p+G7isOJ4bu5a+G6tuG7t+G7uXdGa+G7t8OB4bq24bu3a+G7hOG7t+G7iOG7pWvhurbhu7fhu4rhu4FrO+G7r0Zr4bu14buKReG6tuG7tWvFqeG7uXnhurZr4bu3w4Hhurbhu7dr4buE4bu54buv4bq2a+G7hOG7uXbhurZr4buE4buG4bqy4bq24bu1a03hu7l44bula+G7peG7t3Lhur5r4bu34buZ4bq24bu3az9GdOG7hGvhu7Thu7nhu5HhurJr4buE4bu34bqo4bq24bu14buHa09xw5Nr4bunSuG6tuG7tWtN4buZa+G6tuG7t3HhurZr4buGQ+G6tuG7tWvhu6Xhu5Phu6Vr4bqw4bqoa+G7t8OB4bq24bu3a+G7hEpr4buARuG7l+G6tmtNd2vhu5A54bu0OWvhu4Thu4bhurLhurbhu7Vr4bq24bu3ceG6tmvhu6dx4bq24buHa+G7t+G7isOJ4bq24bu1a+G7p8O64bq2a+G7peG7k+G7pWvEgsOUa+G6tuG7m+G6tuG7tWvFqeG7uXdGa8SC4bu34bu5eeG6tmvhur7hu7fhu4pF4bq24bu1a+G7hOG7uXjhurZr4bu14bu54buR4bqya+G7hOG7t+G6qOG6tuG7teG7g2vEgsOUa+G6tuG7m+G6tuG7tWvhu4JLa+G7p0nhurbhu7Vr4buARsOTa+G7hOG7neG7pWvhu7Xhu7nhu5HhurJr4buE4bu34bqo4bq24bu14buDa+G7peG7k+G7pWvDueG7uXnhurZrw7nhu5PhurLhu4NrTeG7leG7peG7t2vEguG7sWvFqeG7iuG6uOG6tuG7teKApmvFqOG6quG7uWtNw4nhu7lr4bul4buT4bula+G7hEbDk3bhurZrxanhu4rhurjhurbhu7Vr4bu14bu54buR4bqya+G7hOG7t+G6qOG6tuG7tWvhu4Thu4bhuqThurbhu7Vrxanhu7l54bqw4buDa+G6rkrhu6Vr4bqu4buK4bq64bq24bu1a+G7pDjhu7Q5a+G7hOG7m+G6tuG7tWvhu6Xhu4rhurjhurbhu7VrxILhu7l54bqwa+G7hOG7huG7keG7g2vEguG7uXnhurBr4buC4bqy4buT4buEa03hu5lrT0tr4bquw5Jr4buE4buG4bu5eOG7hGvFqXlr4bul4buT4bula+G6rsSQ4bu5a03hu7lr4bq+4bu34buV4bqwa013a+G7peG7t+G6vGvhu4BG4buTa+G6tuG7teG7iuG6uOG7ueG7g2vhu6Xhu7fhu5XDk2tPxrBr4buE4bqq4bula8WpQ2vhu6Xhu5HhurLhu4NrxILhu7fhuqjhurbhu7Vrxanhu7lrxalH4bq24bu1a+G6vuG7t3PhurZrxanhu4rhurjhurbhu7Xhu4NrT8awa+G7t3bhu4RrxILhu7l54bqwa8Wpw4Dhurbhu7drxILhu7fhuqjhurbhu7Vrxanhu5fhurBrw7nhu5fhurJr4buR4bq2a+G7hOG6suG7meG6tmvEgsOUa+G7hOG7t0Z04buE4buF4buF4buFa03hu5lr4buEdOG6vmvhu4Thu4ZG4bq24bu1a09La+G6rsOSa+G6tuG7teG7t+G7ueG7r+G6sGvhurbhu7dM4bq24bu1a+G7hOG7huG7iuG6uOG6tuG7tWvhu7fhurrhur5r4bq24bu14buK4bq44bu5a8Wp4bu5d0ZrxILhu7fhu7l54bq2a+G6vuG7t+G7ikXhurbhu7Vr4buE4bu5eOG6tmvhu4Thu7fhu5HhurBr4bu14bu54buRa+G7teG7ueG7keG6smvhu4Thu7fhuqjhurbhu7Vr4bul4bq0a+G7gktr4bunSeG6tuG7tWvhu4bhu4rhurpGa8O54bu54buR4buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDrcOZ4buKw4nhu6VrTeG7meG6smvhurbhu5vhurBr4bu34bqk4bula+G6sMOJ4bu54buDa+G7guG6qmvhuq7hu4rhurrhurbhu7Vr4bu34bqk4bula+G7guG7ueG6tuG7t2vhu4Thu7fhu5HhurBr4bu14bu54buRa+G7teG7ueG7keG6smvhu4Thu7fhuqjhurbhu7Vr4bquw4nhurbhu4Nr4bun4bqya8Wp4bq04buDa+G7hOG7leG7uWvhu6Xhu5Phu6Vr4buERsOTduG6tmvFqeG7iuG6uOG6tuG7tWvhu6XhurRr4buE4buG4buK4bq44bq24bu1a+G7t+G6pOG7peG7g2vEguG7t0ZrTUrhu6Vrxanhuqjhurbhu7Vr4bunceG6tmvhu6Xhu4rhu4Nr4bul4bu34bq64buDa+G7t0bDk3jhurZrxanGoWvhu6Xhu7fhuqBrxanhu5XhurLhu4Nr4bq+4bu3ceG6tmvhu6Xhuqjhurbhu7Vr4bquSuG7pWvhuq7hu4rhurrhurbhu7Vr4bul4bqo4bq24bu1a+G7keG6tmvhu7Xhu7nhu5HhurJr4buE4bu34bqo4bq24bu1a+G7hOG7t8aw4bqya+G7p+G6rOG7ueG7g2vhur7hu7dx4bq2a+G6rkZC4bq24bu1a8WpeWvFqeG7l+G6sGvDueG7l+G6smvhu7Xhu7nhu5HhurJr4buE4bu34bqo4bq24bu1a+G7hOG7t+G6qOG6tuG7tWvhu4JG4bqq4buE4buFa8WoQuG6tuG7tWvhu4Thu7fhurjhu7nhu4Nr4buE4bu3SuG7pWvhu7fhu7l44bq2a8SCw5Jr4bul4buR4bqwa8SCduG7hGtNw4nhu7lr4bq24bu34buZa+G7hOG7huG7iuG6uOG6tuG7teG7g2vhur7hu7dJa+G7t0bDk+G6tuG7t2tN4buZa+G7t+G6pOG7pWvhu4Lhu7nhurbhu7dr4buE4bu3SuG7pWvhu7fhu7l44bq2a+G6tuG7teG7t+G7ueG7r+G6sGvhu6Xhu7fhuqDhurbhu7drP0Z04buEa+G7tOG7ueG7keG6smvhu4Thu7fhuqjhurbhu7Vrxanhu4rhurjhurbhu7Vrw7lD4buDa8Wp4buK4bq44bq24bu1a+G7hOG7t8ONw5Nr4bq2Q+G7uWvFqcOA4buRa8SCduG7hGvhu7fhurrhur5r4buERGvhu6Xhu7fhu4jhu6Vr4bul4buT4bula+G7pUZD4bula+G7hOG7t+G7uWtN4buta+G7hOG7huG7keG6tuG7t+G7g2vEgnlr4bul4bu3RsOTeOG6tuG7g2vhu4TDgeG6sGvhu7fhu7l5RmtNd2vhu5A54bu0OWvhu4Thu4bhurLhurbhu7Vr4bul4buT4bula8O5RkThu7lr4buC4bu54bq24bu3a+G7t+G6suG7leG7hGvhurbhu7XhurLhu5Xhu7lrxILhu7fhurThu5Fr4bu14bu5R+G6vmvhu6Xhu5Phu6VrxrDhurBr4bu34bqk4bula+G7guG7ueG6tuG7t2vhurZx4bq24bu1a+G7peG7keG6smvhurbhu7d04bq2a+G7hOG7t+G7iOG7peG7g2vDkmvhu4Thu7fhu4jhu6Vr4bul4bu3cuG6vmvhu7fhu5nhurbhu7dr4bquRnThu4RrxILhu7fhu7lr4buE4bu34buR4bqwa+G7teG7ueG7kWvhu7Xhu7nhu5HhurJr4buE4bu34bqo4bq24bu14buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDrTvhu7fhurhr4buE4bu3SuG7pWvhu7fhu7l44bq2a8WpQuG6tuG7tWvDuUNr4bul4buT4bula+G7teG7ueG7l+G7uWvhur7hu7fhu5Phur7hu4Nr4buExKhrxalzRmvhurbhu5vhurBrxal24bq2a+G6tuG7kcOT4buDa+G7hMOB4bq24bu3a+G7t8OB4bq24bu3azk74bu0OWvhu4Thu4bhu6/hurZrxanDgOG7kWvDueG7meG6tmvhu7dGw5N44bq2a8WpxqFr4bul4bq0a+G7gkpr4bul4bu3RsOTeeG6tmvDueG7uXbhurZr4buEQeG7peG7t2vhu6VK4bul4buDa+G7teG7ueG7l+G6sGvhu6Xhu5drb2vhu4Thu7nhu69Ga+G7peG7t0Hhu4FrOOG6qmtNSWvhu4Thu5Hhu7lr4bq24buV4bq24buDa+G7guG6qmvhurbhu7Xhu4rhurjhu7lr4bul4bu3duG7hGtN4buZa+G6tuG7teG7iuG6uOG7uWvDucOAa+G7hOG7t+G7ikXhurbhu7Xhu4Nr4bq24bu34bu5d0Zr4oCcxanhu7l54bqwa8WpxrDhurbigJ1rxanGoWvFqeG7iuG6uuG7pWtP4bq04buRa8O54bqm4buDazk54buQOeG7tDlr4bulRWvDueG7l+G6tmtE4bq2a8Wpw4Dhurbhu7fhu4VrOUbDk2vhurbhu7fhu7nhu6/hurbhu4Nr4bul4bqo4bq24bu1a+G7hOG7k+G7pWvFqeG7l+G6sGvDueG7l+G6sms5OeG7kDnhu7Q5a03DuuG6tmvhu6XDguG6tmvhu7Xhu5/hur5rxILhu7fhuqjhurbhu7VrQeG7hGvEguG7t+G6tGvEguG7t+G7m+G6tmvDueG6vOG7uWvhurBD4buEa8O5Q2vhur7hu7d04bq2a+G7hOG7t+G7keG6tuG7t2vhurbhu7nhu6/hurbhu4Nr4bq24bu14buK4bq44bu5a+G7p3HhurZr4bq24bu3dOG6tmvhu4Thu7fhu4jhu6Vr4bulw4LhurZr4bu34buV4bq2a+G7peG7t3Zr4bq24buv4bq2a03DuuG6tmtP4buXw5Nr4buG4buRa+G7hMOB4bq24bu3a+G7hOG7huG7leG6tuG7tWvEguG7t+G6qOG6tuG7tWvFqUPhu7lr4bqww4xrw7nhu5fhurJr4bu34bu5eeG6sOG7g2vhu6Xhu7fhurxr4buARuG7k2vhu4Lhuqpr4bq24bu14buK4bq44bu5a+G7gEbDk2vFqcOA4bq24bu34buDa8Wp4bu5a8SC4bu34bqo4bq24bu1a8WpR+G6tuG7tWvhuq7hu5nhurZrxanhu4rhurjhurbhu7Xhu4Nr4bq+4bu34bq04bq24bu1a+G6tuG7t+G7keG6tuG7t+G7g2tN4buK4bq64buEa3VG4buF4buF4buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDrTnhu7fhurjhu7lr4bu14bu54buR4bq2a+G7hMOJ4bu54buDa8WpeWvhu6dGw5Nr4buE4buGw4FrTeG7mWvFqeG7l+G6sGvDueG7l+G6sms5OeG7kDnhu7Q5a+G7hOG7huG7r+G6tmvFqcOA4buRa8O54buZ4bq24buDa8OZ4buR4bq2a+G7kOG6tmvhu4ThurLhu5nhurZr4bu14bu54buR4bqya+G7hOG7t+G6qOG6tuG7tWvhu7dGw5N44bq2a+G7hOG7uXbhur5r4buESeG7pWvFqXXDk2vhurDhu5Xhurbhu7dr4bul4bqo4bq24bu1a+G7hOG7k+G7pWvhu4RGw5Phu6/hurZr4buE4buGRsOTd+G6tuG7g2vhurZx4bq24bu1a+G7peG7keG6smvhurbhu7d04bq2a+G7hOG7t+G7iOG7pWtN4buZa8OSa+G7hOG7t+G7iOG7pWvhu4RKa+G7teG7ueG7k+G7pWvhu6Xhu7dy4bq+a+G7t+G7meG6tuG7t2vhur7hu7fhu5Phur5r4bquRnThu4Rr4bulw43hu5Fr4bq24bu14buK4bq44bu5a+G7hOG7t+G7keG6sGvhu7Xhu7nhu5Fr4bu14bu54buR4bqya+G7hOG7t+G6qOG6tuG7teG7h2vhurDhurxr4bul4buT4bula8Wp4bq64buEa+G7peG7keG6smvFqeG7uXnhurBr4buERnPhurZr4buE4buG4buR4buDa8SC4bu5eeG6sGvhu4LhurLhu5Phu4Rrxanhu5/hu6Vrw7nhu7l44buEa03hu5nhurJr4bul4buT4bula+G7p8OA4bq+a+G6rsO94buDazl24buE4buHa+G6vuG7t+G6quG7uWvhu7fhurrhur5rTcOJ4bu5a+G7peG7k+G7pWtPxqHhu4Nr4buE4bu3w4Br4buE4buGcuG6tmtPccOTa+G7p0rhurbhu7VrTeG7m+G6tmvhu7fhurThu5Fr4bu14bu54buR4bqya+G7hOG7t+G6qOG6tuG7tWvhu4Thu4bhurLhurbhu7Vr4bulQ+G6tuG7tWvFqULhurbhu7Xhu4NrT3HDk2vhu6dK4bq24bu1a03hu5lr4bq24bu3ceG6tmvhu4ZD4bq24bu1a+G6sOG6qGvhu7fDgeG6tuG7t2vhu4RKa+G7gEbhu5fhurZrTXdr4buR4bq2a+G7hOG6suG7meG6tmvhu7Xhu7nhu5HhurJr4buE4bu34bqo4bq24bu14buHa+G7peG7neG6sGvDueG7uXnhurZr4bul4buX4bq24bu3a8O54buT4bqya+G6vGvhu6Xhu5Phu6VrxILhu7dGa01K4bula8Wp4bqo4bq24bu1a+G7p3HhurZr4bul4buK4buDa+G7hOG7huG7iuG6uOG6tuG7tWvhu7fhuqThu6Xhu4Nr4bul4bu34bq6a8WpeWvhurbhu7Xhu4rhurjhu7lr4bunceG6tmvhu6Xhu7fDjWvFqUPhurbhu7VrT0tr4bquw5Jr4bul4buT4bula+G7hMOB4bq24bu3a+G7t0bhuqrhurbhu7Xhu4Nr4bu14bq04bq+a+G6vuG7t3PhurZr4bu14bu54buX4bqwa+G7hOG7t+G7uXlGazk74bu0OeG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vuG7kEbhu4Thu7fhurLhu4Zqw63hu7bhu5lrO+G7t0bhurbhu7VpL+G6vsOt

Hà Nhung

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nâng cao chất lượng các cơ sở lưu trú du lịch

Nâng cao chất lượng các cơ sở lưu trú du lịch
2018-08-30 07:38:56

PTĐT-Phú Thọ là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển đa dạng các loại hình du lịch như: Du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, sinh...

Nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động

Nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động
2018-08-29 07:42:23

PTĐT-Để triển khai nhiệm vụ đạt hiệu quả, hàng năm, các cấp Công đoàn trong tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long