Cập nhật:  GMT+7
LuG7g1194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu51Q4buFcOG7iWJ7IeG7oGV94bqtbH3EqcO5Nn3hu5/hurdwfXBrfcahfeG6puG6oeG6rX3huqbDtX3hu6s4fVDhu4M2auG7g33hu4JsNiZ9SuG7h+G7g+G6vX3hu7NqfXDhu59rauG7h30gfWrhu4c44buvfXDhu5nhu4UuL+G7g10hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG7gmI24bqpeyEjfVDhu6d9IjUvNH3huqvhurlqfeG6q8OpxKl9IF0vNCZ94buc4buDcn1Q4buDbn3huq1sfcSpw7k2feG7n+G6t3B9cGt9O+G7icO54buXauG7h33EqcO5Nn3hu53hu4PDtH3huqfhu4XhurlqfSIxWy0gMVvEqcSpL+G6q+G7l3AsP33huqzhurfhu5194bqrw7V94bufdeG7hX3hu59rfXDhu4Phu4XDqWp9cDbhu4V94bqpa33EqcO5Nn3hu4nhu5lqfeG6reG6t+G7nX0iPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyFQ4buDYmt9UOG7n3Fq4buHfXDhurHEqX3huqjFqX3huqc3a33hu4rhu4NmfXDDueG7l2rhu4d9UOG7g3Xhu6994burw6BqfeG7onHhu43huq194buH4buFNiZ94bqpa31hauG7g33hu4PDucahauG7h33huq11Nn3hu5/DoWrhu4N9N+G7nX1w4buD4bq34budfeG6rWx9cOG7n3Thuq194bujcTZ94bqm4bqh4bqtfeG6psO1fWrDqWp94bqrw6nEqX0iNC80fcahfeG6puG6oeG6rX3huqbDtX3hu6s4fVDhu4M2auG7g33hu4JsNn1w4buF4bq54budfXB04bqtfeG6rWx9xKnDuTZ94bur4bunNiZ9xKnDuTZ9cGt94bur4buZ4buFfeG7icO54buXauG7h33EqcO5Nn1wZmrhu4N9cOG7p31dNX3hu4fhu4Xhu5V9auG7hzjhu699IjQvNH3huqvhurlqfV194buH4buF4buVfWrhu4c44buvfSI1LzR94bud4buDw7R94bqn4buF4bq5an3GoX3EqeG7peG6rX1dWy0wW8SpxKkmfeG6rWx9auG7k+G7hX3huq02a33hu4Phu5NqfWrhu4PDuX3GoX3hu6rDrWrhu4N9UHHhu699O+G7gjh94buG4buFNmrhu4csfV1bIsSpxKkmfeG7guG7heG6veG7nX3hu4JtNn074bqm4bqh4bqtfeG7huG7hTZq4buHLH0xXcSpxKk/Pz8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3shUOG7p30iNS80feG6q+G6uWp94bqrw6nEqX0gXS80Jn3huqbhuqHhuq194bqmw7V94burOH3huq034bqtfXBpauG7g31Q4buDNmrhu4N94buCbDYmfUrhu4fhu4Phur194buzan1w4buF4bq54budfXB04bqtfeG6rWx9xKnDuTZ94bur4bunNiZ9xKnDuTZ9cGsmfeG6rWx9auG7k+G7hX3EqcO5Nn3hu5/hurdwfXBrfTvhu4nDueG7l2rhu4d9xKnDuTZ94bud4buDw7R94bqn4buF4bq5an1dMVstIjFbxKnEqS/huqvhu5dwLCZ94buf4buFw6lq4buHfeG6rTfhuq19cGlq4buDfeG7gm02feG6pmdq4buDJn3hu5zhu4NyfVDhu4NuJn3hu67DqWp94bqmN+G7hSZ94buIOGt94bqsNuG7hSZ94buINuG7hX3huqzhu4PhurFxJn3huqrhu4Xhur1qfeG6puG7hcOpaiZ94bug4buTan3hu4g2feG6rWx9xKnDuTZ94buf4bq3cH1wa3074buJw7nhu5dq4buHfcSpw7k2feG7neG7g8O0feG6p+G7heG6uWp9IjFbLSAxW8SpxKkv4bqr4buXcCw/feG6rOG6t+G7nX3huqvDtX3hu5914buFfeG7n2t9cOG7g+G7hcOpan1wNuG7hX3huqlrfcSpw7k2feG7ieG7mWp94bqt4bq34budfSI/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IVDhu59rauG7h33huq034bqtfWrhu4c44buvfSI1LSBbLzQmfcSpw7k2fXBrfeG6q+G6uWp94buf4bq3cH1wa31w4bq14budfXDhu59xauG7h33GoX3hu4vhu4NxfeG7q8Wp4bqtfeG6qsOyauG7h33huqbhuqHhuq0mfeG6quG7j2rhu4d94bqn4bqjauG7hyZ9UOG7n3Fq4buHfeG6qXF94bqm4bqh4bqtfeG6psO1Jn3huq034bqtfXBpauG7g33hu6Dhu5NqfeG7iDYmfeG7gm02feG6pmdq4buDJn1Q4buDNmrhu4N94buCbDYmfUrhu4fhu4Phur194buzaj8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3shUOG7n2tq4buHfeG6rTfhuq19auG7hzjhu699IFstIF0vNCZ9xKnDuTZ94buf4bq3cH1wa33GoX3hu4vhu4NxfeG7q8Wp4bqtfVDhurHhu6994bqm4bqh4bqtPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhu6A3auG7h30iNS80Jn3hu4vhu4NxfeG7q8Wp4bqtfXBpauG7g33huqbhuqHhuq194buKOWp94bqrNmrhu4d94bqtbH3EqcO5Nn3hu6vhu6c2feG6q+G6uWp9xKnDuTZ9cGs/feG7iMO54buXauG7h33EqcO5Nn3huqtrfeG6q8O54buX4bqtfXDhu59rauG7h30gfeG7h+G7heG7lX1wOeG7hX3huqw2a33hu6Dhu5NqJX0wNcSpxKkqfeG7rsOpan3hu4g54bqtJX1dWyLEqcSpKn3huqrDsmp94buc4buDa2rhu4clfSI0xKnEqSp9UOG7g3HhurNqfcSoNmrhu4clfSI0xKnEqeKApn3hu4rhu4NxfeG7q8Wp4bqtfWo44buvfXDhu4Xhurnhu519cHThuq194bqtbH3EqcO5Nn1wa33hu6vhu5nhu4V94buJw7nhu5dq4buHfXDhu6d9IlstMFvEqcSpJn3hu6E5cH3hu4nGoX3huqvhurdwfeG7qzh94buJw7p94bujcWNwfeG6rWx9auG7h3Hhu6994bqt4buTfeG6rTZrfeG7rWHhu6994bufNn1wOeG7hX3huqbhuqHhuq194buKOWomfeG6q8Oj4bqtfeG6p+G7heG6vXB94buJOH3huq034bqtfeG7g3Hhu6/hur1qfUrhu4fhurFqfeG7oOG7k2omfeG6pjnhuq3hu4N9UOG7g8OyauG7hyZ94bqmNn3huqbDqiZ94buc4bqh4bqtfUo5xKk/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IeG6qMWpfeG6pzdrfeG6reG7g+G7hX1w4buF4bq5cH3huq034bqtfeG7q3Nq4buHfWrhu4c44buvfSI1LzQlfeG7nOG7g2Y2fVDhurHhu6994bqm4bqh4bqtfeG6psO1fWrhu4Phu4XhurtxfcSp4bqx4buvJn3huq1sfcSpw7k2feG7q+G7pzYmfcSpw7k2fXBrJn3huq1sfWrhu5Phu4V9xKnDuTZ94buf4bq3cH1wa33hu6s4feG7n2Hhu4V94bufN+G6rX3huq1sfeG6qcOyauG7hz994buG4buFbH1q4buDZD99UOG7n2tq4buHfeG6reG7k2p94bqpw7Jq4buHfeG6rWx94buL4buDYX1qw6Bq4buHfeG7rWHhu6994bufNn1w4buNJn3hu4nhu43huq194burOH3hu4fhu4VsfeG7h+G7heG6tXB9xKk5auG7gz994bqqw7V9w6LEqX1w4bunfTJbLTU0QD99SuG7g+G7heG6vXB94bqrw7V9cOG7g+G6t+G7nX1q4buD4bq3cH1w4bunfSIiLSIxfeG6q8O1feG6rCZ94bqtNmt9auG7g+G6t3B9IFstICB94bqrw7V94bqsPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhu5zhu4NmNn3huqrDsmrhu4d94bqm4bqh4bqtfeG6psO1fWrhu4Phu4XhurtxfcSp4bqx4buvJn3huq1sfcSpw7k2feG7q+G7pzYmfcSpw7k2fXBrJn3huq1sfWrhu5Phu4V9xKnDuTZ94buf4bq3cH1wa33hu6s4feG7n2Hhu4V94bufN+G6rX3huq1sfeG6qcOyauG7hz994buG4buFbH1q4buDZD99UOG7n2tq4buHfeG6reG7k2p94bqpw7Jq4buHfeG6rWx94buL4buDYX1qw6Bq4buHfeG7rWHhu6994bufNn1w4buNJn3hu4nhu43huq194burOH3hu4fhu4VsfeG7h+G7heG6tXB9xKk5auG7gz994bqqw7V9w6LEqX1w4bunfTNbLV1bW0A/fUrhu4Phu4Xhur1wfeG6q8O1fXDhu4Phurfhu519auG7g+G6t3B9cOG7p30iIC0iMn3huqvDtX3huqwmfeG6rTZrfWrhu4PhurdwfSIzLSBbfeG6q8O1feG6rD8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3shUOG7g3V94bqrw7J94buCOH1Kw7Xhu4V9auG7g+G7heG6u3F9xKnhurHhu68mfeG6rWx9xKnDuTZ94bur4bunNiZ9xKnDuTZ9cGsmfeG6rWx9auG7k+G7hX3EqcO5Nn3hu5/hurdwfXBrfeG7qzh94bufYeG7hX3hu5834bqtfeG6rWx94bqpw7Jq4buHP33hu4bhu4VsfWrhu4NkP31Q4bufa2rhu4d94bqt4buTan3huqnDsmrhu4d94bqtbH3hu4vhu4NhfWrDoGrhu4d94butYeG7r33hu582fXDhu40mfeG7ieG7jeG6rX3hu6s4feG7h+G7hWx94buH4buF4bq1cH3EqTlq4buDP33huqrDtX3DosSpfXDhu6d9M1stNTRAP31K4buD4buF4bq9cH3huqvDtX1w4buD4bq34budfWrhu4PhurdwfXDhu6d9IiAtIjJ94bqrw7V94bqsJn3huq02a31q4buD4bq3cH0iMi0iNX3huqvDtX3huqw/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IeG6rDfhuq19cGlq4buDfXDhu6d9UOG7gzZq4buDfeG7gmw2LVDhu4Phu6c2fVDhu4Phu4XDqWot4buCceG6uX3hu53hu4NmNn3huqfhuqHhuq19O1Dhu4M2auG7g33hu4JsNi1K4buH4buD4bq9feG7s2osfWrhu4Phu4XhurtxfcSp4bqx4buvJn3huq1sfcSpw7k2Jn3EqcO5Nn3hu6vhu6c2Jn3huq1sfWrhu5Phu4V9xKnDuTZ9cGt94burOH3hu59h4buFfeG7nzfhuq194bqtbH3huqnDsmrhu4cqfeG7neG7g2Y2fUo2xKl9xKnhurHhu699cOG7gzbhu6994bqrw7Thu4UmfeG6rWx9xKnDuTZ94bufOGt94burOH3huqnDsmrhu4d94burOOG7hX1q4buT4buFP33hu4bhu4VsfVDhurHhu699SjbEqX3huq3hurfhu519Ii0gP33huqrDtX3DosSpfXDhu6d9MlstNTJAP31K4buD4buF4bq9cH3huqvDtX1w4buD4bq34budfWrhu4PhurdwfXDhu6d9IjAtIjN94bqrw7V94bqsJn3huq02a31q4buD4bq3cH0iMy0gW33huqvDtX3huqwmfeG7neG7g2Y2fUo2xKl9IFstICB94bqrw7V94bqsPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhuqw34bqtfXBpauG7gyZ9cOG7gzhq4buDfeG7neG7g+G7jX1w4bunfeG6qjh9SuG6r2rhu4d94bqr4bq5an3huqZnauG7g31Q4buDceG6tWp9xKnhurHhu699cOG7gzbhu6994bqrw7Thu4UmfWrhu4c44buvfWrhuqFq4buHJn3huq3hu4Phu4XhurtxfXDhu43hu4V94burOH3huqvDqcSpfeG6rWx9xKnDuTZ94bufOGt94burOH3huqnDsmrhu4d94burOOG7hX1q4buT4buFP33hu4bhu4VsfVDhurHhu699SjbEqX3huq3hurfhu519Ii0gP33huqrDtX3DosSpfXDhu6d9MVstNTFAP31K4buD4buF4bq9cH3huqvDtX1w4buD4bq34budfWrhu4PhurdwfXDhu6d9IjEtIjR94bqrw7V94bqsJn3huq02a31q4buD4bq3cH0gIi0gMX3huqvDtX3huqw/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IeG7iuG7g3F94burxanhuq19UOG6seG7r31K4buHceG7r8Opan3hu6s4fUo2xKl94bqmw7V9xKnhurHhu699cOG7gzbhu6994bqrw7Thu4UmfeG6rWx9xKnDuTZ94bufOGt94burOH3huqnDsmrhu4d94burOOG7hX1q4buT4buFP33hu4bhu4VsfVDhurHhu699SjbEqX3huq3hurfhu519Ii0gP31Q4bqx4buvfUrhu4dx4buvw6lqfeG6q8O1fcOixKl9cOG7p30yMS01NEA/fUrhu4Phu4Xhur1wfeG6q8O1fXDhu4Phurfhu519auG7g+G6t3B9cOG7p30iXS0iMH3huqvDtX3huqwmfeG6rTZrfWrhu4PhurdwfSI0LSBdfeG6q8O1feG6rD99SjbEqX3huqbDtX3huqvDtX3DosSpfXDhu6d9MlstNTRAP31K4buD4buF4bq9cH3huqvDtX1w4buD4bq34budfWrhu4PhurdwfXDhu6d9IjAtIjN94bqrw7V94bqsJn3huq02a31q4buD4bq3cH0gXS0gMH3huqvDtX3huqw/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IVDhu5/DqWp94bqn4buFw6pqJn3hu5/DoWrhu4N9N+G7nX1w4buD4bq34budfeG6rWx9cOG7n3Thuq19xqF94buL4buDa2Fq4buHfSJbLSIifeG6q8O1feG7qsOtfeG6puG6oeG6rT994buG4buFbH3EqXM2fVDhurHhu699SjbEqX3huq1sfeG6rcO54buVauG7h33huqvDtX1w4bufcWrhu4d94bqnZ2rhu4N9cOG7g2hq4buDfeG7gzhq4buDfXDhu5/DqWp94buL4buDcX3hu6vFqeG6rX3huqfhu4XDqmp94bqqw7Jq4buHfeG7h+G6seG7r33EqcO5Nn3hu584a33hu6s4feG6qcOyauG7h33hu59h4buFfeG7nzfhuq19cOG7n8Opan3hu4vhu4PhuqHhu5194bqtN+G6rX3hu6tzauG7h33huqfhu4XDqmo/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IeG6rDfhuq194buL4buDcX3hu6vFqeG6rX3hu6toauG7g33huqbhuqHhuq194bqmw7UmfeG6puG6oeG6rX3huqbhu4XDqmp94bqqw7Jq4buHfeG7qzh94bujceG6s2p94bqrYWt94buCazhq4buHfeG7oDZ94buH4buFbH1w4bqx4buvfWo2xKl94bqr4bq5an1qNsSpfeG6reG6t+G7nX0wLTEmfXDhurPEqX1q4buDZ2p94butNiV9cOG7n8Opan1dW+G7i8SpJn3hu4fhu4VhxKl94butceG7jWrhu4d9MC1dW33hu4vEqX1w4bufa2rhu4d9xKnDuTY/fVDhu59rauG7h33huq3hu5NqfeG6qcOyauG7h33huq1sfeG7i+G7g2F9asOgauG7h33hu61h4buvfeG7nzZ94buJ4buN4bqtfeG7rWs34buvfeG7qzh94buH4buFbH3hu4fhu4XhurVwfcSpOWrhu4M/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG7s3Fw4buDa+G7n3shUOG7g2JrfVBQ4bus4buqSi4v4budIQ==

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lặng ngẫm về mùa vu lan

Lặng ngẫm về mùa vu lan
2018-08-25 15:56:37

PTĐT - Rằm tháng 7 hằng năm là dịp để tất cả mọi người cùng ngẫm lại về đạo hiếu làm con và nghĩa cử bản thân đối với bậc sinh thành. Vu lan, hai từ thôi mà gợi nhắc bao đạo nghĩa...

Hướng đến bảo hiểm y tế toàn dân

Hướng đến bảo hiểm y tế toàn dân
2018-08-25 06:15:02

PTĐT - BHYT toàn dân là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm bảo đảm an sinh xã hội và công bằng trong chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Với nhiều biện pháp đồng bộ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long