Cập nhật:  GMT+7
cuG7gMaw4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqDhu4fhu4bhu57DjOG6qOG7pXMh4bu3xKjhu6fhuqzhu7fhu4rhu6fhu4fhu4dZ4buHNeG7h+G7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bun4bqmRsag4bun4buI4bq+4buAR+G7p8OM4bq84bunw6rhu6DDk+G6pOG7p8ON4buAw73hu4jhu4Dhu6fGr+G7s+G7p8ON4buAeeG7huG7p+G6vuG7huG7t+G7iOG6vuG7p+G7iEHhu4rhu6fhu4BM4bqk4bun4buK4buQ4buGci/hu4DGsHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXNy4buG4buK4bq+4bun4bui4buc4bqk4buR4bulLy/huqThu5/DgnnEqMag4buA4bug4bue4buAxKjhu5/Gr+G7iC/huqbhuqjhu6LDjeG7nsSoxqAv4buI4bqo4buo4buiL8awd+G7q+G7rS/hu7F34bqm4butxrDFqeG7qeG7q+G7rcWp4buexrDhu6/FqeG7qeG7q8Wpw4zGsOG7n0nGoOG6vuG7peG7py9zcsagc+G6veG7hzzhu4ctw6Phurzhu6fDquG7oMOT4bqk4bunw43hu4DDveG7iOG7gOG7p+G7qS144bun4buIQeG7iuG7p+G7iHnhu7Dhu6fhuqThu7fhu6fhu4hV4buQ4bqk4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G7iOG6vuG7gEfhu6fhu6vhu6fhu4jhur7hu7Phu7Dhu6fGr+G7s+G7p+G6vuG6sOG7iOG7p8av4buQ4buG4bun4bue4buA4buS4buG4bun4bqs4buG4bq64buK4bunw43hu4B54buG4bun4bq+4buG4bu34buI4bq+4bun4buIQeG7iuG7p+G7gEzhuqThu6fhu4rhu5Dhu4bhu6Phu6fGr+G7hOG7p8av4bq24buw4bunw4xV4bug4bunw4xV4buY4buI4bq+4bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p8av4buz4bunxqDhu4BVw5Thu4jhur7hu6fhu57hu4bhurjhu4jhu6fhu57hu4B54buK4bun4bq+4buGeeG7p+G6vuG7hnnEqOG7p+G7nuG7gE/hu4jhur7hu6fhu55B4buI4bq+4bun4bqkecSo4buj4bun4bue4buGw4nhu4rhu6fhurLhu4jhu6fhu4jhur7hu6Dhu7Dhu6fhuqTDlOG7p+G7nnnhu4bhu6fhu4jhu7Xhu4jhu6fhur7hu4Z5xKjhu6fhu57hu4BP4buI4bq+4buncOG7h+G6rzXhu4dx4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXM84bq64bun4bueQeG7iOG6vuG7p+G6pFXhu5Lhu4jhur7hu6fhuqRP4buI4bq+4bun4buew73huqThu6fDguG7t8So4bun4bqs4bu34buK4bun4bue4buc4bq24bue4bun4bue4buk4buneeG7iOG7p+G7nsSo4buz4buI4bun4bq+4buGecSo4bun4bue4buAT+G7iOG6vuG7p3Dhu4fhu4dZ4buHNeG7h3Hhu6Phu6fhur7hu4bhu7fhu4rhu6fhu57hu4Dhu4bhurrhu6Dhu6fhu4fhuq814buH4bun4bqk4bu34bun4bur4bun4bue4buGxJDhu6Dhu6fhuqThu4Dhu4Lhu6Phu6fhuqzhuqDhuqThu6fDguG7huG6uOG7nuG7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bun4bqmRsag4bun4buI4bq+4buAR+G7p8OM4bq84bunw6rhu6DDk+G6pOG7p8ON4buAw73hu4jhu4Dhu6fhu6kveOG7p8av4buz4bunw43hu4B54buG4bun4bq+4buG4bu34buI4bq+4bun4buIQeG7iuG7p+G7gEzhuqThu6fhu4rhu5Dhu4bhu6Phu6cheeG7iOG7p1nhu4c14buH4bun4bueR+G7iOG7gOG7p+G6rOG7ueG7p+G6pOG7gEfhu6fhuqzhu7XEqOG7p+G6pMO94bqk4bun4bue4buA4buz4buI4buA4bunxq/hu4bEkOG7iOG7p+G6rOG6suG7sOG7p+G7iuG7teG7iOG7gOG7p+G6pE/hu4jhur7hu6fhu57DveG6pOG7p+G7nuG7oOG7sMSQ4buI4bun4bue4buc4bug4buww4nhu4jhu6Phu6fGoOG7gOG7juG7p8OC4buGReG7iOG7o+G7p+G6vuG7hsO9xKjhu6fhuqZS4bqk4bunxqDhu4DDvcag4bunw4zhu6Dhurbhu57hu6fGr8OJ4bun4buH4buHWeG7hzXhu4fhu6fhu57hu5zEkOG7iOG7p+G6pMO94bqk4bunxqDhu4BVw5Thu4jhur7hu6fhu57hu4bhurjhu4jhu6fhu57hu4BP4buI4bq+4bun4bue4buG4buI4bun4bqs4bu14buG4bun4bqk4buAUOG7iOG6vuG7neG7p8ON4buA4bug4buwReG7iOG7p+G6pMO9xKjhu6fhu4jhur5V4buS4buG4bun4bqmxILhu4jhu6fhu4jhu4DFqOG7iOG6vuG7p+G7iOG6vuG7oOG7sOG7p+G6pMOU4bun4bqm4bq84bun4buq4bu34buw4bun4buceeG7p+G7h+G6rzXhu4fhu6fGr+G7s+G7p+G6pMO94bqk4bunw4Lhu4bhurjhu4jhu6fGoOG7gMO9xqDhu6fGoOG7gEvhu4jhur7hu6fhu57hu5zDveG7iOG7gOG7p+G7nnnhu4bhu6fhu4jhu7Xhu4jhu6fhuqzDgeG7iuG7p+G6rEvhu6Phu6fhu6rhuqjhu6fhu4pP4bun4bueT+G7o+G7p+G7quG6qOG7p8ON4buAw73huqThu4Dhu53hu6fhu57hu6Dhu7DEkOG7iOG7p+G7nuG7nOG7oOG7sMOJ4buI4bun4bqs4buM4buG4bun4buKVOG7p8OC4bu3xKjhu6fhu4Dhu4bhurrhu4rhu6fhuqxQ4buI4bq+4bun4bua4bug4buw4bun4bqsRuG7iOG7gOG7o+G7p8ON4buAT+G7iOG6vuG7p8OMw73hu4bhu6fhu6rhuqjhu6fDjeG7gOG7huG7p+G6rOG7ueG7p+G7oMOT4buI4bq+4bun4bucVeG7mOG7oOG7o+G7p8OC4buGeeG7n+G7n+G7n+G7pyhR4buI4bq+4bunxq/hu5Dhu4bhu6fhuqxK4buj4bun4bqkw73huqThu6fhu4jhur7hu7Phu4jhu4Dhu6fhu4jhu4BV4bub4bunNSnhu5c84buH4buj4bunKE/hu4jhur7hu6d54buI4buj4bunNeG7hnnEqOG7p+G7nuG7gE/hu4jhur7hu6fGr+G6tuG7iOG7p+G7nuG7t+G7huG7o+G7p27hu6fhu55F4buf4buf4buf4bun4bqkVOG7iOG6vuG7p+G6rMOS4buI4bq+4bunw4zEqOG7teG7nuG7p+G7nuG7nOG7huG6uuG7iOG7p8ON4buAeeG7huG7p+G7nuG7gOG7pOG6pOG7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7p+G6pErhu6fhu4Dhu4bhurjhu6Dhu6fhu5rhu6Dhu7fhu6fhuqTDveG6pOG7p+G6vuG7huG7t+G7huG7p8ag4buAw73GoOG7p+G7iOG7gMOA4buK4bunw4Lhu7fEqOG7p+G6rOG7t+G7iuG7p+G7h+G7h1nhu4c14buH4bun4bue4bucxJDhu4jhu6fhuqxGeeG7p8OC4buz4buI4bun4bueR+G7iOG7gOG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6VzPMOT4buG4bunxq/hu5Dhu4bhu6fhuqTDveG6pOG7p+G7nuG7nFXhu5Lhu4jhur7hu6fhu4BM4bqk4bun4bue4bucxJDhu4jhu6fhuqxGeeG7p8OC4buz4buI4buj4bun4buB4buU4bunNSnhu5c84buH4bun4bqs4bu54bun4bqk4buAR+G7p+G6rOG7tcSo4bun4buI4bq+4buz4buI4buA4bun4bqmTOG6pOG7p+G7nkHhu4jhur7hu6fhuqRV4buS4buI4bq+4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G7nsO94bqk4bun4bq+4buGw73EqOG7p+G6plLhuqThu6fDjeG7hkXhu4jhu6fhu57hu4DDmuG6pOG7o+G7p+G7muG7oOG7sOG7p+G6rEbhu4jhu4Dhu6fGr8OJ4bunWeG7hzXhu4fhu6fhuqThu4DEqOG7p+G7gEzhuqThu6fhu6Lhu4bhu4jhu4Dhu6Phu6fhu6Lhu4bhu4jhu4Dhu6fGr+G7hsSQ4buI4bun4buI4bq+eeG7sOG7p+G7nsOZ4bun4bqs4bqw4bug4bun4buIQeG7iuG7p+G7gEzhuqThu6fhu4rhu5Dhu4bhu53hu6fhuqzDkuG7iOG6vuG7p+G7nuG7gOG7kuG7huG7p8ag4buAw5Phu4bhu6fhu4Dhu5jGoOG7p8av4buQ4buG4bun4bqk4buA4buC4buI4buA4bun4bua4bug4buww4nhu4jhu6fhuqxGeeG7p8ag4buAVcOU4buI4bq+4bun4bue4buc4buG4bq64buI4bunw43hu4B54buG4bun4bqkw73huqThu6fDguG7huG6uOG7iOG7p8ag4buAw73GoOG7p+G6rOG7t+G7iuG7p8OC4bu3xKjhu6fhu4fhu4dZ4buHNeG7h+G7p8ON4buA4bug4bunxq/hu6ThuqThu6fhuqThu47hu4jhur7hu6fhu57hu5xV4buS4buI4bq+4buj4bunw43hu4BP4buI4bq+4bun4bqs4bq64bun4buq4bu34buw4bun4buceeG7p1Hhu4jhu6fhu57DgeG6pOG7p+G6vuG7hnnEqOG7p+G7nuG7gE/hu4jhur7hu53hu6fhu57hu4ZFxqDhu6fhu55S4bqk4bun4bue4buc4buG4bq64buI4bunw43hu4B54buG4bun4buKT+G7p+G7gOG7hOG7iOG7gOG7p+KAnCjhu47hu4jhur7hu6fhu57hu5xV4buS4buI4bq+4buneeG7iOG7p+G7nsSo4buz4buI4bun4bq+4buGecSo4bun4bue4buAT+G7iOG6vuKAneG7n+G7pyhP4bun4bqv4bq+4bug4buw4bq84buI4bun4buH4buARuG7p2vhu4bhurjhu57hu6fDo8SC4buK4bunLeG7p+G6veG7gErhu6c24buG4bq44bug4bun4bue4bucVeG7lOG7iOG6vuG7p+G7nuG7nFXhu5Lhu4jhur7hu6fhu4c24bq94buH4buna+G7huG6uOG7nuG7p+G7h+G7nOG7hOG7p+G6pOG7gMSo4bunw4Lhu4ZF4bue4bub4bun4oCc4buH4bucVeG7kuG7iOG6vuG7p+G7nuG7juG7p+G6pOG7gMOa4bqk4bunw43hu6zhu6fhuqR54buK4bunw41F4bue4bunxq/hu5Dhu4bhu6fhur7hu4Z54bun4bqs4buE4buI4buA4bunxq/hu7Phu6fhu4BM4bqk4bun4bui4buG4buI4buA4bun4bqk4buA4bquxqDhu6fhu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6fhu5rhu6Dhu7Dhu6fhuqxG4buI4buA4bunxq/DieG7p3nhu4jhu6fhu57EqOG7s+G7iOG7p+G6vuG7hnnEqOG7p+G7nuG7gE/hu4jhur7hu6Phu6fhu4jhu4Dhuq7hu57hu6fDjOG7s+G7p8av4buG4bq44bqk4bun4bui4bum4bun4bqmUuG7iOG6vuG7p+G7quG6qOG7p+G6rOG7tcag4buj4bun4buq4bqo4bun4bqs4bu1xqDhu6fhuqzhu4bhurjhu4jhu6fDjeG7gOG7huG7p+G7nuG7gHnhu4rhu6fhur7hu4Z54bun4bq+4buGecSo4bun4bue4buAT+G7iOG6vuG7n+G7p+G7h+G7nFXhu5Lhu4jhur7hu6fhuqRU4buI4bq+4bun4bqs4bu54bun4bue4buA4buz4buI4buA4bunw4zhurbGoOG7p+G6rFXhu5jhuqThu6c84buM4buG4bun4bue4buAeeG7iOG7gOG7p+G7iOG7hsSQ4buI4bun4buq4bug4buI4bq+4bunw43hu4LhuqThu4Dhu6fGr+G7kOG7huG7p+G7q8Wp4bun4bue4buA4buz4buI4buA4bunxq/hu4bEkOG7iOG7p+G6pErhu6fhu4jhu4Dhu4bhurjhu4rhu6fGr1Lhu6fhuqThu4DDk+G7nuG7p+G7nuG7nOG7pOG6pOG7p+G7lOG7p+G6pOG7juG7iOG6vuG7p+G7nuG7nFXhu5Lhu4jhur7hu6fhu57hu5xV4buQ4bqk4bun4bq+4buG4buS4bunxq/hu7PEqOG7p+G7gEzhuqThu6fGr+G7s+G7p+G7onnhu6Dhu6fhur7hu4bhu5Lhu6fhu5554buI4bun4bue4bucVeG7kuG7iOG6vuG7p8OM4buz4buK4bun4buI4buA4buG4bq44buK4bunxq9S4bun4bq+4buG4bu34buG4bun4bueTXnhu6fDveG6pOG7gOG7p+G7nsOB4bqk4bun4bq+4buGecSo4bun4bue4buAT+G7iOG6vuG7p+G7nuG7nFXhu5DhuqThu6fhuqThu47hu4jhur7hu6fhu57hu5xV4buS4buI4bq+4bud4bun4buI4buAw4HhuqThu6fhu4jhu4Dhu5Thu6fhu4BM4bqk4bun4bui4buG4buI4buA4bun4bue4buA4buk4bqk4bun4buA4buG4bq44buI4bun4bqs4buM4buG4bun4buKVOG7p8OC4bu3xKjhu6fhu4Dhu4bhurrhu4rhu6fDjeG7gOG7huG7p+G6rOG7huG7p+G7quG6qOG7p+G6rOG7tcag4bun4bqs4buG4bq44buI4buj4bun4buq4bqo4bun4buKw73hu7Dhu6fhuqzhu4bhurjhu4jhu5/hu5/hu5/hu6dr4buE4bunxq/hurbhu7Dhu6Phu6fhu4jhu4Dhu4bDieG7oOG7p+G7iEHhu4rhu6fhu5rhu6B54bun4buI4buA4buz4bun4bue4bucVeG7kuG7iOG6vuG7p8ON4buAT+G7iOG6vuG7p+G6pErhu6fhu4BM4bqk4bun4bui4buG4buI4buA4bunxq/hu4bhu6fGoOG7gOG7teG7iuG7p8avw4nhu6dZ4buHNeG7h+KAneG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6VzPOG6uuG7p+G7iOG6vkHhu4jhu6fhuqThu4DhuqDhu4jhu6fhu57hu4Thu4jhu4Dhu6fhu57hu5zhu7Xhu4jhur7hu6fhuqzhu6B54bun4buq4bqo4bun4bue4bucw73hu4bhu6fGoOG7gOG6qsag4buj4bunw4Lhu7fEqOG7p+G6rOG7t+G7iuG7p3nhu4jhu6fhu4jhu4bhu4jhu4Dhu6fhu57hu5zhurbhu57hu6fhu57hu6Thu6fhu57hu7Xhu4bhu6fhuqTDveG6pOG7p8OCReG7iOG7p+G7quG6qOG7o+G7p+G7iOG7gOG7s+G7p+G6vnnhu6fGr+G7s+G7p+G7h+G7h1nhu4c14buH4bun4bue4bu14buG4bunw43hu4Dhu6Dhu6fGr+G7pOG6pOG7p+G6pMO94bqk4bun4bue4bucVeG7kuG7iOG6vuG7p+G7gEzhuqThu6Phu6fDjOG7pOG6pOG7p8OMVeG7mOG7iOG6vuG7p+G7nuG7gHnhu4jhu4Dhu6fhu57hu5x54bun4bq+4buGecSo4bun4bue4buAT+G7iOG6vuG7p8ag4buAw5Phu4bhu6fhu4Dhu5jGoOG7p8av4buQ4buG4bun4bqk4bu34buI4buA4bun4buiw73hu57hu6fhur7hu4Z5xKjhu6fhu57hu4BP4buI4bq+4bun4bueQeG7iOG6vuG7p+G6pFXhu5Lhu4jhur7hu6fhu57hu6DhurDhu4jhu6fhu57hu5x54buj4bunw43hu4bhurrhu4rhu6fhu6LEqMO94bue4buj4bun4buq4bum4bunw4zhu6zhu6fhuqTDveG6pOG7p+G7gOG7s+G7iOG7gOG7p8av4buG4bunxq/hu4bhu6fGoOG7gOG7teG7iuG7p+G7nuG7nMSQ4buI4bun4bqkw73huqThu6fhu57hu6Dhu7BF4buI4bun4bua4bugw5PhuqThu6fDjOG7jOG7o+G7p+G6rFXhu5Lhu4jhur7hu6fhu55H4buI4buA4buj4bun4bue4bug4buwReG7iOG7p+G7ok/hu4jhur7hu6fhu57hu5xM4buI4bq+4bun4bqs4buG4bq64buK4buj4bun4bqkw73huqThu6fhuqzhurDhu6Dhu6fhu4rDk+G7huG7p+G6vuG7hnnEqOG7p+G7nuG7gE/hu4jhur7hu6Phu6fhu4jhu4BV4bub4bun4bqv4buA4buz4bun4bq+eeG7o+G7p8OCReG7iOG7p+G7quG6qOG7o+G7p8OCReG7iOG7p+G7nuG7s+G7oOG7o+G7p8OCReG7iOG7p+G7nuG7gFPhu7Dhu6fhu4jhu4zhu4bhu6fhuqxGeeG7o+G7p+G6pMO94bqk4bun4bqs4buG4bq64buK4bun4bqmw5nhu4jhur7hu6fhuqxK4buI4bun4bue4buc4bu34bunw43hu4DDveG6pOG7gOG7p+G7nuG7nMSQ4buI4bun4bqsVeG7kuG7iOG6vuG7n+G7pyjhu4BQ4bun4bue4bucTOG7iOG6vuG7p+G7quG7puG7p8OM4bus4bun4bqkw73huqThu6fhu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6fGr+G7huG7p8av4buG4bunxqDhu4Dhu7Xhu4rhu6fhuqRK4bun4buI4bq+4bug4buw4bun4bqkw5Thu6fhuqR5xKjhu6fhur7EguG7sOG7p+G7nnnhu4bhu6fhu4jhu7Xhu4jhu6fhur7hu4Z5xKjhu6fhu57hu4BP4buI4bq+4buj4bunUeG7iOG7p+G7nsOB4bqk4bun4bq+4buGecSo4bun4bue4buAT+G7iOG6vuG7p+G7iOG7gFXhu5vhu6co4buA4buU4bun4bua4bugw73hu6fhu57hu7fhu4bhu6fhu57hu5xM4buI4bq+4buj4bun4bua4bugw73hu6fhu6LDk+G7p+G7iOG6vlXhu5Lhu4bhu6fhu5rhu6Dhu7Dhu6fhuqxG4buI4buA4bud4bunxqDhu4BVw5Thu4jhur7hu6fhu57hu4bhurjhu4jhu6fDjeG7gE/hu4jhur7hu6fhuqzhu7fhu4rhu6fDguG7t8So4bun4bqs4buGw4nhu6Dhu6fDjeG7huG6uOG7iOG7p3nhu4jhu6fhu57EqOG7s+G7iOG7p8ONWOG7p+G7nuG7gOG7oOG6tuG7nuG7neG7p+G6psOZ4buI4bq+4bun4bqsw5Xhu6fhu6rhuqjhu6fhu57hu5zDveG7huG7p+G7muG7oOG7sOG7p+G6rEbhu4jhu4Dhu53hu6fhu4jhur5V4buS4buG4bun4bqs4buGw4nhu6Dhu6fDjeG7gOG7huG6uuG7iOG7p8ag4buAVcOU4buI4bq+4bun4bue4buG4bq44buI4bun4bui4bum4bun4bqmUuG7iOG6vuG7p+G7nFXhu5jhu6Dhu6fDguG7hnnhu6Phu6fDjeG7gE/hu4jhur7hu6fhuqRK4bun4bq+4buG4bqu4buw4bunxqDhu4DhuqrGoOG7p8OMw73hu4bhu6fhu6rhuqjhu5/hu6dt4bum4bunw4zhu6zhu6fhu4jhur7hu4Dhu4bEkOG7iuG7p+G7nuG7hOG7iOG7gOG7p+G7nuG7nOG7teG7iOG6vuG7p8ON4buAeeG7huG7p+G7nuG7gMO94bqk4bun4bqkw73hu57hu6Phu6fhu6JN4buG4bun4bue4bucw73hu4bhu6fGoOG7gOG6qsag4buj4bunxq/hu4bhu6fGoOG7gOG7teG7iuG7p8avw4nhu6fhu57hu5zhurbhu57hu6fhu57hu6Thu6dZ4buHNeG7h+G7p+G6rFXhu5Lhu4jhur7hu6fhu6LDgeG7nuG7o+G7p+G7iMOU4buG4bun4bq+4buGecSo4bun4bqkw4Hhu57hu6fhur7hu4bFqHnhu6fhuqxV4buS4buI4bq+4bun4buiw4Hhu57hu6fGr+G7s+G7p+G6rFXhu5Lhu4jhur7hu6fDguG7jOG7n+G7p+G6o+G7huG6uuG7iuG7p+G7nuG7nHnhu6fhuqTDveG6pOG7p+G6pE/hu4jhur7hu6fhu57hu5zhu4Thu4jhu4Dhu6fDjUXhu57hu6fhuqThuq7hu6Dhu6fhu4Dhu7Xhu6fhu57hurDhu4jhur7hu6fhur7hu4Z5xKjhu6fhu57hu4BP4buI4bq+4buj4bunw4zDgcag4bun4bqs4bqg4bue4bun4bqkw73huqThu6fDguG7huG6uuG7iOG7p8OCw73EqOG7o+G7p8OC4buG4bq64buI4bun4bqk4buAR+G7p+G6puG6tOG7iOG7p+G7iOG7gFXhu6fDguG7huG6uuG7iOG7p+G7gOG7teG7iOG7p+G6pOG7gEXhu6fhu57hu7fhu4bhu6fhu57hu5xM4buI4bq+4buj4bun4buA4bu14buI4bun4bqk4buAReG7p+G6pOG7gOG7hsOJ4bug4bun4bqm4buz4buG4bud4bun4bqk4buAR+G7iOG7gOG7p+G7nuG7nHnhu4jhur7hu6Phu6fDjeG7gMOB4bqk4bunxqDhu4BS4bqk4bun4buI4buAxajhu4jhur7hu6fhu57hu6Dhu7BF4buI4bun4bqsVeG7kuG7iOG6vuG7p8OCRuG7p+G7gFXhu6fhu4BN4buI4bq+4buj4bun4bui4bu14bue4bun4bue4bucVeG7mOG7nuG7p+G6psSo4bun4bqkw73huqThu6fhuqzhu5jhu57hu6fhu4pVeeG7p8OMVOG7p+G6vsSC4buw4bun4buceeG7neG7p+G7nuG7hkXGoOG7p+G7nlLhuqThu6fDjeG7huG6uuG7iuG7p+G7nuG7nHnhu6Phu6fhu5zhu7Phu6fhu6LEqMO94bue4bunw4zDgcag4bun4bqs4bqg4bue4bun4bqsw6jhu4jhu6fhu57hu4Lhu4jhu6fhu4Dhu4bhurjhu6Dhu6fhur7hu4Z5xKjhu6fhu57hu4BP4buI4bq+4buj4bun4bue4buA4buGReG7nuG7p8OCRuG7p+G6pOG7t+G7iOG7gOG7p8OCw73EqOG7p+G7nuG7teG7huG7p+G6pMO94bqk4bunxq9G4bun4bue4buc4buC4bun4bue4buGw4nhu4rhu6fhurLhu4jhu6fhu4jhur7hu6Dhu7Dhu6fhuqTDlOG7p+G6vsSC4buw4bun4buK4bqu4bue4buneeG7iOG7p+G7nsSo4buz4buI4bun4bq+4buGecSo4bun4bue4buAT+G7iOG6vuG7n+G7p27EkOG7oOG7p+G6pOG6sOG7oOG7p+G6pMO94bqk4bun4bqk4buAU+G7p+G6psSoeeG7iOG7gOG7p+G7iOG6vuG7gOG7huG6uMag4bunw43hu4bhu4jhu4Dhu6fhuqbEqHnhu4jhu4Dhu6fGr+G6tuG7iOG7p+G7nuG7t+G7huG7p+G7gOG7s+G7iOG7gOG7p8ON4buAw73huqThu4Dhu6fhu4Dhu6Dhu7Dhu6fhuqzhu4zhu4jhur7hu6fhu57Dk+G7huG7p+G6rHnhu6fGoOG7gFXDlOG7iOG6vuG7p+G7nuG7huG6uOG7iOG7p8av4bq24buI4bun4bue4bu34buG4bun4buA4buz4buI4buA4bunw43hu4DDveG6pOG7gOG7o+G7p+G6rMO9xqDhu6fDmuG7iOG6vuG7p+G7iOG7gOG7oOG7p+G6pOG6sOG7oOG7p+G6rOG7huG7p8OM4bu14buG4bun4bqkU3nhu6fhu4jhur5V4buS4buG4bun4bqmxILhu4jhu6Phu6fDjeG7gE/hu4jhur7hu6fhuqxV4buY4bqk4bun4bueUeG7sOG7p+G7nuG7huG6uOG7iOG7p+G7nkHhu4jhur7hu6fhur7hu4bDveG7p+G6pFXhu5DhuqThu6fGr+G6tuG7iOG7p+G6pOG7gOG7oOG7sOG6uuG7iOG7n+G7n+G7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6VzcuG7huG7iuG6vuG7p+G7ouG7nOG6pOG7keG7pS8v4bqk4bufw4J5xKjGoOG7gOG7oOG7nuG7gMSo4bufxq/hu4gv4bqm4bqo4buiw43hu57EqMagL+G7iOG6qOG7qOG7oi/GsHfhu6vhu60v4buxd+G6puG7rcawxanhu6nhu6vhu63FqeG7nsaw4buvxanhu6nhu6vFqcOM4bup4bufScag4bq+4bul4bunL3NyxqBzKFHhu4jhur7hu6fGr+G7kOG7huG7p+G6pMO94bqk4bun4buI4bq+4buz4buI4buA4bun4bqk4buAw5rhuqThu6fhu4hB4buI4bq+4bun4buI4buAVeG7p27hu6fhu55F4buj4bunNSnhu5c84buH4buf4buf4buf4bunIXnhu4jhu6dZ4buHNeG7h+G7p+G6pMO94bqk4bun4buA4bug4buw4bq44buI4buj4bun4bue4buA4buz4buI4buA4buj4bun4bue4buARuG7p+G6pFThu4jhur7hu6fhuqzhu7nhu6fhu55B4buI4bq+4bun4bqkVeG7kuG7iOG6vuG7p+G7nuG7gOG7pOG6pOG7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7p+G6pMO94bqk4bun4bq+4buG4bu34buG4bunxqDhu4DDvcag4bunw4Lhu7fEqOG7p+G6rOG7t+G7iuG7p+G7h+G7h1nhu4c14buH4bun4buIT+G7iOG6vuG7p+G7nuG7gE/hu4jhu6fGr+G7s+G7p+G6pMO94bqk4bun4bue4bug4buwReG7iOG7p+G7nuG7gFPhu7Dhu6fhu4jhu4zhu4bhu6fhuqxGeeG7neG7p8ON4buG4bq64buK4bun4bue4buceeG7o+G7p8ON4buG4bq64buK4bun4buixKjDveG7nuG7p+G7gMSo4bu14bue4bun4bqs4buM4buI4bq+4bun4bqkU3nhu6fhuqTDveG6pOG7p8OCReG7iOG7p+G6pOG7t+G7iOG6vuG7o+G7p+G6pMO94bqk4bunw4JF4buI4bun4bue4buAU+G7sOG7p+G7iOG7jOG7huG7p+G6rEZ54buj4bun4buIReG7oOG7p+G6pOG7t+G7iOG6vuG7p+G7gMSo4bqg4bqk4bunw4JF4buI4bun4bue4buAU+G7sOG7p+G7iOG7jOG7huG7p+G6rEZ54bunw43hu4BP4buI4bq+4bun4bqsU+G7p+G6rOG7hsOJ4bug4bunw43hu4bhurjhu4jhu6fGr8OJ4buneeG7iOG7p+G7nsSo4buz4buI4bun4bue4buA4bqoxKjhu6fhu5rhu6Dhu7Dhu6fhuqxG4buI4buA4bunxqDhu4Dhu7fhu4bhu6fDjeG7hsSQ4buI4bun4bua4bug4buwReG7nuG7p+G6rOG7hOG7iOG7gOG7p+G6pOG7gEfhu6fhu4DEqOG7teG7nuG7p+G6rOG7jOG7iOG6vuG7n+G7p+G7h+G7gFXhu5jhu4jhur7hu6fhu57DveG7pzbEqOG7s+G7iOG6vuG7pyhP4buI4bq+4bun4buBw5Thu4gt4bun4bq94buASuG7p+G7nuG7nFXhu5Thu4jhur7hu6fGoOG7gEvhu4jhur7hu6co4bu34buI4buA4bun4buiw73hu57hu6fhuqxV4buS4buI4bq+4bun4bue4buAU+G7sOG7p+G6pOG7gMSo4bunw4Lhu4ZF4bue4bub4bun4oCc4buHxKjhu7Phu4jhu6fhu55H4buI4buA4bun4bqkSuG7p+G7qeG7p8OCReG7iOG7p+G6rEvhu6fhu4jhur554buI4bq+4bunxIPhu4bhu4jhu4Dhu6coT+G7huG7p8av4buz4bunxIN54buG4bun4buHUeG7iOG6vuG7p+G7gOG7oOG7sOG6uOG7iOG7pzbhu7Xhu6c2S3nhu6fhuqRK4bunw4xV4bug4bunw4xV4buY4buI4bq+4bun4buATOG6pOG7p+G7ouG7huG7iOG7gOG7p+G7nuG7gFXhu5Lhu4jhur7hu6fhu6rhu6Dhu7DEkOG7iOG7p+G6puG7huG7p+G6pOG7gOG7oOG7sOG6uuG7iOG7p+G6rOG6uuG7p+G6rEXhu4jhu6fhu57hu5xV4buS4buI4bq+4buf4bun4bq94buAS+G7iOG6vuG7pyjhu7fhu4jhu4Dhu6fhu6LDveG7nuG7p+G6rFXhu5Lhu4jhur7hu6fhu57hu4Dhu6BX4bun4bqs4bu54bunxqDhu4DDk+G7huG7p+G7gOG7mMag4bunxq/hu5Dhu4bhu6fDjOG7pOG6pOG7p8OMVeG7mOG7iOG6vuG7p+G6pOG7t+G7iOG7gOG7p+G7osO94bue4bun4bq+4buGecSo4bun4bue4buAT+G7iOG6vuG7p+G6pE/hu4jhur7hu6d54buI4bun4buA4bug4buw4bq44buI4bun4bue4bug4buwxJDhu4jhu6fhu57hu5zhu6Dhu7DDieG7iOG7p+G6pOG7gFPhu6fGoOG7gFXDlOG7iOG6vuG7p+G7nuG7hsSQ4buI4bun4bqs4bu34buK4bunw4Lhu7fEqOG7p8O9xKjhu6fGoOG7gHnEqOG7o+G7p8ag4buAecSo4bun4bqkw5rhu6Dhu6fhu6Lhu4bhu4jhu4Dhu6fGr+G7s+G7p8ON4buGxJDhu4jhu6fhu5rhu6Dhu7BF4bue4bunw43hu4BP4buI4bq+4bun4bqk4buA4buU4bunw43hu4DDveG6pOG7gOG7p+G7muG7oHnhu6fhu6JP4buI4bq+4bunw43hu4Dhu4bhu6fhu4hV4buQ4bqk4bun4buiT+G7iOG6vuG7p8OMxJDhu4jhu6fhu57EqOKAneG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vz4bqv4buAxajhu4jhur7hu6fhuqxGeeG7p8ag4buAVcOU4buI4bq+4bun4bqkSuG7p+G6rFXhu5Lhu4jhur7hu6fhu6LDgeG7nuG7p+G6pOG7gOG7teG7sOG7p+G7muG7oHnhu6fhuqRU4buI4bq+4bun4bqs4bu54bun4bqk4buAU+G7p+G6rOG7jOG7iOG6vuG7p8ag4buAw5Phu4bhu6fhu4Dhu5jGoOG7p8av4buQ4buG4bunKE/hu4jhur7hu6fhu57hu7Dhu6fhuqThu47hu6fGoOG7gOG6sOG7iOG7p+G6rFXhu5Lhu4jhur7hu6fhu6LDgeG7nuG7p2tI4buI4buA4bun4bq94buAUOG7p8av4buz4bun4buB4buU4bunNeG7hnnEqOG7p+G7nuG7gE/hu4jhur7hu6fGr+G6tuG7iOG7p+G7nuG7t+G7huG7p8ON4buG4bq64buK4bun4bue4buceeG7o+G7p+G7nOG7s+G7p+G7osSow73hu57hu6fDjOG7teG7huG7p+G6pMO94bqk4bun4bqs4buG4bq64buK4bun4bq+4buGecSo4bun4bqkw4Hhu57hu6fhur7hu4bFqHnhu6fhuqxV4buS4buI4bq+4bunw4Lhu4zhu6fGr+G7kOG7huG7p+G6rFXhu5Lhu4jhur7hu6fhu6LDgeG7nuG7o+G7p+G7nkHhu4jhur7hu6fhuqRV4buS4buI4bq+4bun4bq+4buG4bu34buG4bun4bueTXnhu6fhu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6fDjHnhu4jhur7hu6d54buI4bun4buexKjhu7Phu4jhu6fhuqxV4buS4buI4bq+4bun4buiw4Hhu57hu6Phu6fhu4jhu4Dhuq7hu57hu6fDjOG7s+G7p+G6vuG7huG7t+G7huG7p8ag4buASuG7iOG6vuG7p+G6rOG7t+G7iuG7p8OC4bu3xKjhu6fhu57hurDhu4rhu6fhu4jhu4Dhu4Thu4jhu6fhu57hu7Xhu4bhu6fhuqTDveG6pOG7p+G6rOG7huG6uuG7iuG7p+G6vuG7hnnEqOG7p+G6pMOB4bue4bud4bunw43hu4bEkOG7iOG7p+G7muG7oOG7sEXhu57hu6fhu4jhur5B4buI4bun4bqk4buA4bqg4buI4bunw43hu4BP4buI4bq+4bunxqDhu4DDveG7nuG7p+G7ouG7huG7iOG7gOG7p+G7iOG7gMWo4buI4bq+4bunw4zDk+G7huG7p+G6rOG7huG7p+G6psSC4buI4bun4bui4buG4buI4buA4bun4buK4buQ4buG4bud4bunw43hu4bhurrhu4rhu6fhu57hu5x54buj4bun4bqsT+G7iOG7p+G6rMOT4bqk4bunxq/hu4bhurjhuqThu6fhuqThu7fhu4jhu4Dhu6fhur7hu4bhu5Dhu4bhu6fhu57hu7Xhu4bhu6fGsHbhu6fGr0bhu6fhu57hu5zhu4Lhu6fhuqThu4DDk+G7nuG7p+G6vsO94bqk4bun4bqs4bu54bun4bqsVeG7mOG6pOG7p8OCw5Phu6fhu57hu5zhu4Lhu6fhu57hu7Xhu4bhu6fhu63hu6fhu4Dhu6Dhu7Dhurjhu4jhu6Phu6fhu57hu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6Phu6fhu57hu4BG4bun4bqkSuG7p+G7nuG7oOG7sEXhu4jhu6fhuqxV4buS4buI4bq+4bun4buiw4Hhu57hu6c24buz4bun4bqv4buM4buGLeG7p8Oj4buzxKjhu6coeeG7huG7p+G6pOG7gOG7teG7sOG7p+G7muG7oHnhu6fhu57hu5zEkOG7iOG7p+G6rEZ54bunw4Lhu7Phu4jhu6fhu55H4buI4buA4buf4bunPMOS4buI4bq+4bun4bqk4buA4buC4bun4bqv4bq+4bug4buw4bq84buI4bunw6rhu6B54buI4bq+4bun4buH4buAeeG7iOG7gC3hu6co4buAw73hu4jhu4Dhu6fGr0Hhu4jhu6fGoOG7gEvhu4jhur7hu6cheeG7iOG7p1nhu4c14buH4bun4bueR+G7iOG7gOG7p+G6pOG7gMSo4bunw4Lhu4ZF4bue4bub4bun4oCcPOG7t+G7iuG7p8OC4bu3xKjhu6fhu4fhu4dZ4buHNeG7h+G7p+G6pkbGoOG7p+G7iOG6vuG7gEfhu6fDjOG6vOG7p+G7qS144bunxq/hu7Phu6fDjeG7gHnhu4bhu6fhur7hu4bhu7fhu4jhur7hu6fhu4hB4buK4bun4buATOG6pOG7p+G7iuG7kOG7huG7o+G7pyF54buI4bunWeG7hzXhu4fhu6fhu55H4buI4buA4bun4bqs4bu54bun4buwxJDhu6Dhu6fhuqThurDhu6Dhu6fhuqTDveG6pOG7p+G6pOG7gFPhu6fhuqzhurDhu6Dhu6fhu55V4bun4bqk4buAR+G7p+G6rOG7tcSo4bun4bqkw73huqThu6fhuqzDlOG7iOG7p8avRuG7p+G7nuG7gOG7huG7p+G6pE/hu4jhur7hu6fhu6rEguG7sOG7p+G6puG7pOG7iOG6vuG7p+G6pOG7t+G7huG7p+G7nuG7tcSo4buj4bun4buIxILhu4jhur7hu6fhuqThuq7GoOG7p+G6pMO94bqk4bun4bue4bug4buwReG7iOG7p+G6rFXhu5Lhu4jhur7hu6fhur7hu4Z5xKjhu6fhu57hu4BP4buI4bq+4bun4bqsVeG7kuG7iOG6vuG7p8OC4buM4buj4bun4bqsVeG7kuG7iOG6vuG7p+G7nuG7gFPhu7Dhu6fhu57hu5zEkOG7iOG7p+G6rEZ54bunw4Lhu7Phu4jhu6fGoOG7gOG7t+G7huG7p+G6pErhu6fhuqTDveG6pOG7p8OC4buG4bq44buI4bunxqDhu4DDvcag4bunw4Lhu7fEqOG7p+G6rOG7t+G7iuG7p1nhu4c14buH4buj4bun4buAVeG7kOG7iOG6vuG7p+G6puG6tOG7iOG7p+G6pMO94bqk4bunxqDhu4BVw5Thu4jhur7hu6fhu57hu4bhurjhu4jhu6fhu57hu4B54buK4bun4bq+4buGeeG7p+G6vuG7hnnEqOG7p+G7nuG7gE/hu4jhur7hu6Phu6fDjeG7gE/hu4jhur7hu6fhuqzhurrhu6fhu6rhu7fhu7Dhu6fhu5x54bunUeG7iOG7p+G7nsOB4bqk4bun4bq+4buGecSo4bun4bue4buAT+G7iOG6vuG7o+G7p8OC4bu3xKjhu6fhuqzhu7fhu4rhu6fhur7hu4Z5xKjhu6fhu57hu4BP4buI4bq+4bun4bue4buAT+G7iOG6vuG7p+G7ouG7oMOT4bue4buj4buneeG7iOG7p+G7nsSo4buz4buI4bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fhu4pM4buG4bun4bue4buE4buI4buA4bun4buA4bugw5Phu4jhur7igJ3hu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc+G7h+G7nMSo4buI4bq+4bun4bue4buA4buS4buG4bun4bq+4buGeeG7iOG7p+G7iOG6vuG7gEfhu6fDjOG6vOG7p8Oq4bugw5PhuqThu6fDjeG7gMO94buI4buA4bun4bupLXjhu6fGr+G7s+G7p8ON4buAeeG7huG7p+G6vuG7huG7t+G7iOG6vuG7p+G7iEHhu4rhu6fhu4BM4bqk4bun4buK4buQ4buG4buj4bun4buI4buA4bug4bun4bqk4bqw4bug4bun4bqs4buG4bunw4zhu7Xhu4bhu6fhu6JE4bun4bueQeG7iOG6vuG7p+G6rOG7jOG7nuG7p8OC4buGReG7iOG7n+G7pyhR4buI4bq+4bunxq/hu5Dhu4bhu6fhuqRP4buI4bq+4bun4buew73huqThu6fhuqThu4Dhu6DhurLhu4jhu6fDgkbhu6Phu6fDguG7huG6uOG7iOG7p8ag4buAw73GoOG7p+G7iOG6vuG7gOG7huG6uMag4bunxq9S4bun4bqkU3nhu6fhuqTDveG6pOG7p8OM4buk4bqk4bunw4xV4buY4buI4bq+4bun4bqk4buAw5rhuqThu6fhu4hB4buI4bq+4buj4bun4buKw5Xhu4bhu6fhu4jhur5V4buS4buG4bun4bue4buAeeG7iuG7p+G6vuG7hnnhu6fhur7hu4Z5xKjhu6fhu57hu4BP4buI4bq+4bun4bqk4bqw4buI4bun4buIxILhu4jhur7hu6fhuqR5xKjhu6fhu6zhu6fhu57hu4DDmuG6pOG7p+G6pOG7gOG6rsag4bun4buA4buz4buI4buA4bun4bqkw73huqThu6fhu5rhu6Dhu7Dhu6fhuqxG4buI4buA4bunw6Phu6Dhurbhu57hu6c14buGecSo4bun4bue4buAT+G7iOG6vuG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqBZ4bug4bue4buAxKjhu5zhu6Vz4buH4buAUOG7sOG7pzbDgOG7iOG6vnIvxqBz

Thúy Hằng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đảm bảo an toàn giao thông ở Thanh Thủy

Đảm bảo an toàn giao thông ở Thanh Thủy
2018-08-31 07:40:29

PTĐT-Thời gian qua, trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn huyện Thanh Thủy có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành Luật Giao thông của người dân thay đổi đáng kể.

Nâng cao chất lượng các cơ sở lưu trú du lịch

Nâng cao chất lượng các cơ sở lưu trú du lịch
2018-08-30 07:38:56

PTĐT-Phú Thọ là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển đa dạng các loại hình du lịch như: Du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, sinh...

Nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động

Nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động
2018-08-29 07:42:23

PTĐT-Để triển khai nhiệm vụ đạt hiệu quả, hàng năm, các cấp Công đoàn trong tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long