Cập nhật:  GMT+7
4bqv4bub4bqp4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uSThu53huqB0b+G6peG6sUzhu5vDreG6ouG6p8ON4bqi4bqnw7p34bqndOG6pGzhuqfigJxt4buJ4bu54bqn4bqg4buF4bqg4oCd4bqnc+G7m+G6sMO6xqHhuqfhu5vDueG7gcO6xqHhuqfDuuG7s+G6p+G7mkPhuqdU4bq/4bu54bqvL+G7m+G6qeG6seG6r+G6oOG6u2t0b+G6p8OA4bqgQ3RvNOG6pXXhurvDgcah4budw7ph4bqr4bu5QuG6p+G6u+G6ouG6oMO54bql4bqx4bqv4bqgw4HhurHhuq/huqBt4bqx4bqv4buddcah4bqnw4DDgWw04bql4bub4bqg4bqg4bu5YS8va+G6u8O54bu54bub4bqi4bqg4bubw7nhuqHhuqjDui/DuXRtbeG6u+G6oOG6uy/huqpva8OA4bud4bqgby/huqDhu5tv4bqnLeG6p8ah4budw7nhu50v4bqr4bqt4bqp4bqtL8OpL+G6qeG6q8OpZWThuqvhurlLT+G6q+G6ui/huqnhuqtlYuG6q2Vk4bq5YmJkxJHhuqtf4bqt4bqp4bqhcuG7ucah4bql4bqnw4DhuqBDdG804bql4bqq4budbeG6oOG7m2Hhuqfhuqtj4bqt4bu5QsOh4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgYeG6p+G6q+G6rWThu7lCw6HhuqXhurHhuq8v4bqgbeG6seG6ry/huqDDgeG6seG6ry/huqDhurtrdG/hurHhu5rhu53hu5PDuuG6p+G7uOG7m+G6veG7ueG6p+G6qMOq4bqn4buc4bqg4bq7dEPhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p27hu4fhuqfDuuG7m8Os4bqg4bqn4bqgw4Hhu6Phuqfhuqjhu5Hhuqfhu7nhu5vhu4vDuuG6p27hu6XDusah4bqnxqHhu6Xhu7nhuqds4bqw4bq74bqnbOG6vWzhuqfDuuG6snls4bqnw7rDqkPhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p8ah4bul4bud4bqnbOG6tOG6ouG6p+G6oMOB4buz4bqn4buaQ+G6p1Thur/hu7nhuqfhuqDDgeG7oeG6p8ah4bud4bq94bqn4bqp4bqp4bqt4bqn4bqgw4nhuqdPJSPDoOG6p+G6oOG6snjDusah4bqnbuG6snjDusah4bqn4bqpY+G6reG6p+G6oMOJ4bqnJT1N4bqnw7rhu5tmdeG6p8ah4budw4Phu7nhuqfhu5pD4bqnVOG6v+G7ueG6p+G6oMOB4bq9w7rhu5vhuqdz4bubxrDhu53huqfDusah4bqiQ+G6p2x44bqn4bqo4bu34bqnw7rhu7Phuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu54buab+G6u23huqXhurFM4bq9bOG6p8O64bubw6rhuqd04buHw7rhu5vhuqdu4bq/w7nhuqds4bubw63huqLhuqfDjeG6ouG6p27hurvDusah4bqnw7p34bqndOG6pGzhuqfigJxt4buJ4bu54bqn4bqg4buF4bqg4oCd4bqnbOG6ouG7r2zhuqdz4bub4bqww7rGoeG6p+G7m8O54buBw7rGoeG6p8O64buz4bqn4buaQ+G6p1Thur/hu7nhuqdz4bub4bud4bqndcOq4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqds4bqi4buvbOG6p+G7m8Wp4bu54bqnxqHhu53huqzhurvhuqds4bq9bOG6p8O64bubw6rhuqd04buHw7rhu5vhuqdu4bq/w7nhuqdU4budw7XDuuG6p3Xhu53DuuG7m+G6p0zhu5vDreG6ouG6p8ON4bqi4bqnw6NPJcSD4bqnbeG7neG7lcO64bqnw4Hhurvhuqds4bub4bud4buR4bqi4bqnZS9k4bqn4bqg4bq/4bud4bqn4bqg4bubw6rDuuG7m+G6p+G7ueG7m+G7seG6p0vDgeG6osOAw4BvdMOA4bqnbOG6sOG6u+G6p0tww6Dhuqds4bq9bOG6p8O64bubw6rhuqd04buHw7rhu5vhuqdu4bq/w7nhuqds4bubw63huqLhuqfDjeG6ouG6p27hu4fhuqd0w7XDuuG6p+G6oOG7ncO0w7rGoeG6p+G6oOG7m+G6okPDtOG6oOG6p+G7ueG7m+G6rmzhuqds4bq9bOG6p+G6oOG7m+G7oeG6p+G6oMOB4bqyw73Dusah4bqn4bqgw4HDtcO64bqn4bqg4bubw7ThuqfGoeG7nXnhu53huqfDgWbDusahw6Dhuqds4bqi4buvbOG6p3Phu5vhurDDusah4bqn4bubw7nhu4HDusah4bqnw7rhu7Phuqfhu5pD4bqnVOG6v+G7ueG6p8OA4buP4bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqd04bq7w7rhuqfDgeG7r8O6xqHhuqduw7TDuuG6p2zhur1s4bqnw7rhurJ5bOG6p3Phu5vhur1s4bqn4bqgw4HDtcO64bqn4bqg4bubw7ThuqfGoeG7nXnhu53huqfhuqjDquG6p3TDqnXhuqfhu4HDuuG7m+G6p+G7m+G6suG7tcO6xqHhuqduw7TDuuG6p0HhuqLhur3huqfhuqDDgeG7n8O64bub4bqn4bub4but4bud4bqn4bu54bub4bqubOG6p3Phu53DuuG7m+G6p+G6oMO04bqnbOG6sOG6u+G6p2zhu5vDreG6ouG6p3Thuq5s4bqnw7rDqkPhuqHhuq8v4bu54bqx4bua4bud4buTw7rhuqfhu7jhu5vhur3hu7nhuqfhuqjDquG6p+G7nOG6oOG6u3RD4bqnbuG7h+G6p8O64bubw6zhuqDhuqfhuqDDgeG7o+G6p+G6qOG7keG6p+G7ueG7m+G7i8O64bqnbuG7pcO6xqHhuqfGoeG7peG7ueG6p2zhurDhurvhuqds4bq9bOG6p8O64bqyeWzhuqfDusOqQ+G6p+G6oMOBw7nDusah4bqnxqHhu6Xhu53huqds4bq04bqi4bqn4bqgw4Hhu7Phuqfhu5pD4bqnVOG6v+G7ueG6p+G6oMOB4buh4bqnxqHhu53hur3huqfhuqnhuqnhuq3huqfhuqDDieG6p2/huqLDgcOg4bqn4bqg4bqyeMO6xqHhuqdu4bqyeMO6xqHhuqfhuqlj4bqt4bqn4bqgw4nhuqclPU3huqfDuuG7m2Z14bqnxqHhu53Dg+G7ueG6p+G7mkPhuqdU4bq/4bu54bqn4bqgw4Hhur3DuuG7m+G6p3Phu5vGsOG7neG6p8O6xqHhuqJD4bqnbHjhuqfhuqjhu7fhuqfDuuG7s+G6oeG6pyTDgcO5w7rGoeG6p3Phu5vhu53huqdu4bulw6DhuqdO4bq0bOG6p8ah4buLw7rhuqfDuuG7m+G6suG6p27hu4fhuqdu4butw7rGoeG6p0Thuqfhuqh54bud4bqnxqHhu6Xhu53huqds4bq04bqi4bqn4bqgw4Hhu7PhuqfDusOqQ+G6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurFO4buH4bqnw7rhu5vhu53hu5HhuqLhuqfDusahw6pD4bqnw7rhurtDw6Dhuqds4bq9bOG6p8O64bubw6rhuqd04buHw7rhu5vhuqdu4bq/w7nhuqdM4bubw63huqLhuqfDjeG6ouG6p+G6qGrDuuG6p3Phu5vhu4PDusah4bqnc+G7m+G7g8O6xqHhuqfDgWbDusahw6DhuqfDgOG6pOG6p3ThurvDuuG6p8OB4buvw7rGoeG6p2zhurDhurvhuqfhuqjDrMO64bqnbuG7keG6p+G6oMOq4bud4bqnbOG7m+G7o8O64bub4bqnbOG6sOG6u+G6p+G7mkPhuqdU4bq/4bu54bqnQuG6osOs4bqg4bqn4bu54bub4bq94bqg4bqn4bqgw4LhuqfDgOG6pOG6p0HhuqLhu4HDuuG6p3RE4bqnc+G7ncO64bub4bqn4bqgw7ThuqdDw7ThuqLhuqdzw7N1w6DhuqfDgOG6pOG6p3Thur914bqnbOG7m+G7neG6p+G6qMOq4bqnxqHhu53hurvDuuG6p23hu7Hhu53huqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p+G7m8O54bq/4bqg4bqnbuG7r8O6xqHhuqfhuqDhu5vhu7HDusah4bqnc8O14bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqfhu7nhu5vhu4Hhu53huqd0w6rhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p+G6oOG6suG7s8O6xqHhuqds4bub4bqiw7rGoeG6p27hu7Hhu53huqfhuqh54bud4bqn4bqgw6zhuqDhuqds4buB4bqnbOG6vWzhuqfDuuG6snls4bqnTOG7m8Ot4bqi4bqnw43huqLhuqfDuuG7m+G6suG6pyTDrUPhuqdL4bq7w7rhuqfDmuG7m+G6u+G6p+G6qMOq4bqnS+G7reG6p07DqsO54bqnw5rhu5vhurvhuqHhuqfGoOG7peG7neG6p2zhurThuqLhuqfhuqDDgeG7s+G6p2zhurDhurvhuqdPJeG6p23DqsO64bub4bqnbOG7m8O54bqn4buaQ+G6p1Thur/hu7nhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p+G6oOG7m8O94bud4bqnxqHhu53hurvDuuG6p2LhuqfDuuG7g3Xhuqd0w6rhuqfDuuG7m2Z14bqnxqHhu53Dg+G7ueG6p+G7mkPhuqdU4bq/4bu54bqn4bqgw4Hhur3DuuG7m+G6p2vhu6Hhuqfhuqjhu7fhuqfDuuG7s+G6p3Phu5vhu53huqd1w6rhuqfDuuG6snls4bqnw7rDqkPhuqfDgOG7j+G6p+G7ueG7m+G7geG7neG6p+G6oMOB4buB4bqnc+G7m8O54buBw7rhuqfDuuG7s+G6p+G6oMOB4bq94bud4bqn4bu54bub4budw7ThuqLhuqd0w7XDuuG6p27DtMO64bqnw6nDoGThuqfhuqDDieG6pyU9TeG6p+G6qMOqw7nhuqfDusahw6pD4bqn4bqp4bq5L2ThuqfhuqB54bud4bqh4bqvL+G7ueG6sSThuqJD4bqnw7rhu5vhu53DtcO6w6Dhuqdrw6zhuqDhuqds4bubw6zhu7nhuqfDgOG6pOG6p+G6oOG7m+G6okPDtOG6oOG6p+G7ueG7m+G6rmzhuqds4bqw4bq74bqnbOG6vWzhuqfDuuG7m8Oq4bqndOG7h8O64bub4bqnbuG6v8O54bqnTOG7m8Ot4bqi4bqnw43huqLDoOG6p27DtMO64bqn4bqg4bubw73hu53huqdu4bud4buZdeG6p8O6w6pDw6DhuqfhuqDhu5vhu6HhuqfhuqDDgeG6ssO9w7rGoeG6p+G6oMOq4bud4bqnbOG7m+G7o8O64bub4bqnbOG7m8Ot4bqi4bqnw43huqLhuqfhuqhqw7rhuqds4bub4bqy4bq74bqnbOG7peG6p8OA4bqk4bqn4bqg4bub4bq7Q+G6p2524bud4bqh4bqnS2bDusah4bqnbOG7m+G6tMO6xqHhuqd0w6rhuqds4bub4bq0w7rGoeG6p3Phu5vDueG6vcO6w6DhuqfhuqDDgeG6veG7neG6p+G7ueG7m+G7ncO04bqi4bqnbOG6sOG6u+G6p+G7mkPhuqdU4bq/4bu54bqn4bqow6rhuqfhuqDDgeG7oeG6p8ah4bud4bq94bqnbuG7rcO6xqHhuqfhuqDhu53hu5HDuuG6p2zhu5vDreG6ouG6p8ON4bqi4bqn4bqoasO64bqnbuG6u8O6xqHhuqfhuqDDgeG6suG7s+G6oOG6p0LhuqLhu7HDusah4bqndeG6tGzhuqfhuqDhu5vDrOG7ueG6p8O64bubw6zhuqDhuqfDgMO54bqn4bqoeeG7neG6p27hu63Dusah4bqnbuG7q+G6p3ThurvhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p+G6qWPhuqfhuqDhu5vhur3Dusah4bqnQeG6ouG6u+G6p3Phu5nhuqds4buB4bqnw4DhurvhuqLhuqdz4bub4bud4bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqnbuG6tMO6xqHhuqdu4buL4bqi4bqnw5rGocOtw7rhuqfhu5vDqsO6xqHhuqckw4HhuqLDusah4bqn4bqyeMO6xqHhuqds4bubw63huqLhuqfDjeG6ouG6p1Jv4bq7w7otTHThurvhuqJtb+G6pyTDgeG7nWzhu5tv4bqg4bqnw7rGocOqQ+G6p8SRL2ThuqfDuuG7m8Osw7rhuqd14bq/w7rhu5vhuqfDgWbDusahw6Dhuqckw61D4bqnS+G6u8O64bqnw5rhu5vhurvhuqfhuqjDquG6p0vhu63huqdOw6rDueG6p8Oa4bub4bq74bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqfhu7nhu5vhu4Hhu53huqd0w6rhuqfhu5pD4bqnVOG6v+G7ueG6oeG6pyTDgeG6snls4bqnw7rhu5vhuqzDusah4bqnbeG7neG7lcO64bqna+G7ncO0w7rhuqfhuqDDquG7neG6p2zhu5vhu6PDuuG7m+G6p+G7ueG7m+G6tGzhuqfhuqDhur/hu7nhuqfhuqDhur/hu53huqfDuuG7m+G7neG7keG6ouG6p8O64bqyeWzhuqds4bubw63huqLhuqfDjeG6osOg4bqn4bqgw4nhuqfGoeG7neG6veG6p27hu63Dusah4bqneMOB4bur4bqnw4DDueG6p+G6qHnhu53huqdu4butw7rGoeG6p27hu6vhuqd04bq74bqnw7rGocOqQ+G6p2ThuqfhuqDhu5vhur3Dusah4bqnZOG6p+G6qMOC4bq74bqnQeG6ouG6u+G6p27hu4fhuqfhuqDhuq7huqDhuqdC4bqi4buxw7rGoeG6p3XhurRs4bqn4bqg4bubw6zhu7nhuqfDuuG7m8Os4bqg4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqfhuqjhu6fDusah4bqndeG7r+G6oOG6p8O64buDdeG6p0HhuqLhurvDoOG6p3Phu5vhu53huqfhuqnhuqdPJSPhuqds4bubcOG6p2524bud4bqnbuG6suG7s2zhuqfhu5t4w7rhuqfhuqnDoOG6q+G6pyU9TeG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurFNxILhuqds4bq9bOG6p8O64buRw7rhuqdz4budw7rhu5vhuqfhuqDDtOG6p8O64bub4bqy4bqnTuG6tGzDoOG6p+G6usO64bub4bqn4bqoasO64bqnbuG6suG7s2zhuqds4bubw7nhuqd0w6rhuqfhuqDhurJ4w7rGoeG6p27hu7Hhu53huqfigJzhuqjhuqzDusah4oCd4bqn4bqgw4HhurJ5bOG6p3TDueG6p8O6xqHhur/hu53huqfhuqjhu5HhuqfDgOG6pOG6p3TDrUPhuqd04bq7w7rhuqds4bqw4bq74bqnbOG6ouG7r2zhuqdz4bub4bqww7rGoeG6p+G7m8O54buBw7rGoeG6p+G6oOG6v+G7neG6p+G7mkPhuqdU4bq/4bu5w6DhuqfDgMO5w7rGoeG6p2zhur1s4bqn4bqg4bub4buh4bqn4bqgw4HhurLDvcO6xqHhuqfhuqDDquG7neG6p2zhu5vhu6PDuuG7m+G6p27hu4fhuqdz4bub4burw7rGoeG6p2zhu5vDueG6p+G6oOG7m8OsQ+G6p23DrOG6ouG6p+G7m+G7neG7k+G6ouG6p+G6qOG6rMO6xqHhuqfhuqDhu53DuuG6oeG6p0zhu6XhuqfDuuG7m+G7neG7keG6ouG6p0HhuqLhurvDuuG6p8O6xqHhur/hu53huqfDgWbDusahw6Dhuqds4bq9bOG6p3Phu5vDueG7gcO64bqnw7rhu7Phuqd04budw7XDuuG6p2554bud4bqnxqHhu53huqzhurvhuqfDusahw63DuuG6p+G7m8Oqw7rGoeG6p2zhur1s4bqnw7rhurJ5bOG6p2zhu5vDreG6ouG6p8ON4bqi4bqnbOG7peG6p3Phu5vhu4HhuqfDuuG7g8O6xqHhuqfGocOtQ+G6p8OB4bq74bqn4bu54bub4buBw7rhuqfhurTDusah4bqnbcOtQ+G6p2zhu5vhuqJD4buRw7rDoOG6p3Xhu6/huqDhuqdz4bub4bud4bqndeG7heG6oOG6p0Lhu6Ns4bub4bqnw7rDqsO54bqnbuG7pcOg4bqnbOG7m2jDusah4bqn4bub4bq/w7rhuqfDuuG7m+G6suG6pyTDrUPhuqdL4bq7w7rhuqfDmuG7m+G6u8Og4bqnxqFn4bu54bqnc+G7m+G7peG6p3Phu5vhu4PDuuG6oeG6ry/hu7nhurEk4bubb8O54bqnPsOZPg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Triều Tiên ngụ ý quay lại đàm phán hạt nhân

Triều Tiên ngụ ý quay lại đàm phán hạt nhân
2010-05-07 16:11:00

hủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tại Bắc Kinh hôm 5/5. Ảnh: Xinhua.Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il khẳng định với người đồng nhiệm Trung...

Nigeria tổ chức lễ tang Tổng thống Umaru Yar'Adua

Nigeria tổ chức lễ tang Tổng thống Umaru Yar'Adua
2010-05-07 16:06:00

Ngày 6/5, hàng nghìn người dân Nigeria tập trung trên các đường phố ở thành phố Katsina, quê nhà của Tổng thống Umaru Yar'Adua, để bày tỏ thương tiếc Tổng thống qua đời ngày...

Tàu chiến Nga tập trận tại Ấn Độ Dương

Tàu chiến Nga tập trận tại Ấn Độ Dương
2010-05-07 15:38:00

gày 6 - 5, hai tàu tuần dương hạng nặng của Hải quân Nga tiến hành cuộc tập trận phòng không chiến thuật trên khu vực phía đông Ấn Độ Dương. Đây là một phần của kế hoạch tập...

Bỉ kêu gọi các nước tham gia NPT

Bỉ kêu gọi các nước tham gia NPT
2010-05-07 14:11:00

Bỉ kêu gọi Ấn Độ, Pakistan và Israel tham gia Hiệp ước không phổ biến hạt nhân (NPT) và điều chỉnh các chương trình hạt nhân của mình theo Hiệp ước này.Đây là phát biểu ngày...

Nga chuẩn bị cho ngày chiến thắng Phát-xít

Nga chuẩn bị cho ngày chiến thắng Phát-xít
2010-05-07 08:33:00

Kỷ niệm 65 năm chiến thắng Phát-xít (9/5/1945-9/5/2010), tại Liên bang Nga đã và đang diễn ra nhiều hoạt động chuẩn bị kỷ niệm sự kiện trọng đại này.Ngày 6/5, trên Quảng trường...

Quân Mỹ sẽ ở lại Okinawa, Nhật Bản

Quân Mỹ sẽ ở lại Okinawa, Nhật Bản
2010-05-06 15:28:00

ưa hoàn toàn căn cứ hải quân Mỹ ra khỏi đảo Okinawa là “điều không thể”, Thủ tướng Nhật Bản nói với người dân địa phương như vậy dù trước đó ông nói rằng sẽ đưa căn cứ Mỹ ra...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long