Cập nhật:  GMT+7
4bqw4buc4bqq4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG7o+G7oiVVw5PhuqbhurbDouG7nOG7ouG7kirhuqzhuqpEL8SQ4bqg4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rMOZLsOdTeG6rOG7muG7nOG7ouG6rMOZ4bucxKjDmeG6rMSQ4bq64bqsTeG6vOG6rMOaRk3huqzDmsOd4bui4bqsw6Lhu4nFqeG7geG6pS3huqrhurrhuqDhuqw94buiw5TDmeG7muG6rOG6v+G6vuG6rOG7i1bhu6LhuqzhuqpC4bqsTeG6vOG6sC/hu5zhuqrhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6v8OT4bq8TuG6puG6tuG7l+G7o+G6p+G7o+G6rC3huqzhu6Phu5zDk+G7pOG6rCXhu5zhu7DDmeG7muG6rCXhu6LDmeG6rCUo4bqs4bq1VuG6rOG7q+G6rCXhu5DhuqDhuqwlKOG6rOG6qkLhu5zhuqxP4buQw5nhuqzhuqrhurjhu5zhuqzDmeG7muG6vl3huqzhuqpEL8SQ4bqg4bqsxanhu6Lhu5gl4bqs4buL4bq8w5rhuqzhu5rhu5zhu6LhuqzDmeG7nMSow5nhuqxF4bqo4bqsTeG6vOG6rMOaRk3huqzDmsOd4bui4bqsw6Lhu4nFqeG7geG6pS3huqrhurrhuqDhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsT+G7puG6rOG6quG6rE3hurzhuqxNw4pN4buc4bqsVV3huqzDmeG7muG6vF3huqwk4bq8KuG6rFThu5zhu6LhuqzDmeG7nMSoQOG6rE3hu4bDmeG7nOG6rCXhu4Dhu6Lhuqxp4bucw4rDmeG7nOG6rOG6v8Wo4bq84bqse+G6vuG6rMSQ4bq64bqsTeG6vOG6rMOaRk3huqzhu5rhu5zhu6LhuqzDmeG7nMSow5nhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsw5kuw51N4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq2xJDhurrhuqxN4bq84bqsw5pGTeG6rOG7muG7nOG7ouG6rMOZ4bucxKjDmeG6rCU94bukw5nhu5rhuqzDmS7DnU3DgeG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6ti3huqzDojPhuqzhurXDqeG7i+G6v+G6rOG6teG7i0PDicSQw4nhuqzhu5rhu5zhu6LhuqzDmeG7nMSow5nhuqwl4buA4bui4bqsJVHDmeG7nOG6rOG7o+G7nMOK4bui4bqs4bq14bugw5nhu5zDgeG6rOG6teG7mMOZ4buc4bqsw5nhu5zDjMOZ4bqsw5k+4bqg4bqsQuG6qOG6rCUqV+G7ouG6oOG6rE9Q4bq84bqsTeG7nFHhuqwl4buA4bui4bqsJeG7nOG6vsOZ4buc4bqsQOG7nOG7rOG6rOG7o+G7nMOK4bui4bqs4bq14bugw5nhu5zhuqDhuqwlUcOZ4buc4bqs4buj4bucw4rhu6LhuqzhurXhu6DDmeG7nMOA4bqsVeG6vuG6rOG6veG6quG6rFXhu6LDlMOZ4bqsIyrhurzDmeG6rCXDneG7ouG6rFfhuqxOUE3hu5zhuqxNLOG6oOG6rE/hu4LhuqxPLuG7tE3huqxNw4pN4buc4bqsVV3huqwlPS7DnU3huqxP4bum4bqi4bqsaeG7kCXhuqwjKuG7huG6rFvDkiXhuqzDmeG7muG7nOG7ouG7mMOa4bqsw5nhu5rhur5d4bqs4bqqRC/EkC9C4bqoQuG6quG6rEzhu5jDmeG7nOG6rMOZ4bucw4zDmeG6rE4uWcOZ4bua4bqsJeG7nsOZ4buc4bqse8Od4bui4bqs4budM+G7m+G7nS3DouG7pMWpLULhuqLhuqzhur/hu6Lhu5jDmeG6rEzhu5jDmeG7nOG6rMOZ4bucw4zDmeG6rE/hurzDmeG7muG6rE8u4bu0TeG6rE3Dik3hu5zhuqxVXeG6oOG6rE/hu6Lhu5Iq4bqsJT1Q4bqsJeG7gOG7ouG6rOG6teG7mMOZ4buc4bqse+G7ouG7mMOZ4bqs4buX4bucV+G7ouG6rOG7o+G7nMOK4bui4bqs4bq14bugw5nhu5zhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurYt4bqsw6LhurzhuqxM4buYw5nhu5zhuqzhurXhu4tDw4nEkOG6uOG6rOG7muG7nOG7ouG6rMOZ4bucxKjDmeG6rCXhu4Dhu6LhuqwlUcOZ4buc4bqs4bqn4bui4buYw5nhuqzhurXhu6LDlMOZw4HhuqzhurXhu5jDmeG7nOG6rMOZ4bucw4zDmeG6rMOZPuG6oOG6rEPhuqjhuqwlKlfhu6LhuqDhuqxPUOG6vOG6rE3hu5xR4bqsJeG7gOG7ouG6rCXhu5zhur7DmeG7nOG6rEDhu5zhu6zhuqzhuqfhu6Lhu5jDmeG6rOG6teG7osOUw5nhuqzhu5fhu5w74bqg4bqsJVHDmeG7nOG6rOG6p+G7ouG7mMOZ4bqs4bq14buiw5TDmeG6ouG6rGnhu5Al4bqsIyrhu4bhuqxbw5Il4bqsw5nhu5rhu5zhu6Lhu5jDmuG6rMOZ4bua4bq+XeG6rOG6qkQvxJAvQuG6qELhuqrhuqxM4buYw5nhu5zhuqzDmeG7nMOMw5nhuqxOLlnDmeG7muG6rCXhu57DmeG7nOG6rHvDneG7ouG6rOG7nTPhu5vhu50tw6Lhu6TFqS1C4bqi4bqs4bq/4bui4buYw5nhuqxM4buYw5nhu5zhuqzDmeG7nMOMw5nhuqxP4bq8w5nhu5rhuqxPLuG7tE3huqxNw4pN4buc4bqsVV3huqDhuqxP4bui4buSKuG6rCU9UOG6rCXhu4Dhu6LhuqzhurXhu5jDmeG7nOG6rHvhu6Lhu5jDmeG6rOG6p+G6vOG6rFThu5zhu6ThurzhuqwlUcOZ4buc4bqs4bqn4bui4buYw5nhuqzhurXhu6LDlMOZ4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq2LeG6rMOi4bq84bqsTOG7mMOZ4buc4bqs4bq14buLQ8OJxJDhurrhuqDhuqzhurXhu4tDw4lFReG6rOG7muG7nOG7ouG6rMOZ4bucxKjDmeG6rCXhu4Dhu6LhuqzhurXhu5jDmeG7nOG6rHvhu6Lhu5jDmeG6rGnhuqxNWeG6rCThu7bhuqzhu6PDjMOZ4bqs4bujPeG7ouG7kirhuqzEguG6quG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rMOZ4buc4bq+4bqsTOG7mMOZ4buc4bqsw5nhu5zDjMOZ4bqse+G6vuG6rOG6quG6rEzhu5jDmeG7nOG6rMOZ4bucw4zDmeG6rE/hu4LhuqxPLuG7tE3huqxNw4pN4buc4bqsVV3huqwlPeG7pMOZ4bua4bqsTOG7mMOZ4buc4bqse+G7ouG7mMOZ4bqsJSjhuqwlPS7DnU3huq7huqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurYt4bqsw6LhurzhuqxM4buYw5nhu5zhuqzhurXhu4tDw4lF4bqoLeG6teG7i0PDiUXEkOG6oOG6rOG6teG7i0PDiUXDiS3hurXhu4tDw4nDieG6quG6oOG6rOG6teG7i0PDicOJxJAt4bq14buLQ8OJw4lF4bqg4bqs4bq14buLQ8OJ4bq44bq4LeG6teG7i0PDieG6ukXhuqDhuqzhurXhu4tDw4nhurrhurgt4bq14buLQ+G6uOG6qEXhuqDhuqzhurXhu4tD4bq44bqqQ+G6oOG6rOG6teG7i0PhurjhuqrEkOG6rOG7muG7nOG7ouG6rMOZ4bucxKjDmeG6rCXhu4Dhu6LhuqwlUcOZ4buc4bqs4bq1Rk3huqzhu4vhu6LDmeG7nMOB4bqsw63hur7huqzhur3huqrhuqxV4buiw5TDmeG6rCMq4bq8w5nhuqwlw53hu6LhuqxX4bqsTlBN4buc4bqsTSzhuqDhuqxP4buC4bqsTy7hu7RN4bqsTcOKTeG7nOG6rFVd4bqsJT0uw51N4bqsT+G7puG6ouG6rGnhu5Al4bqsIyrhu4bhuqxbw5Il4bqsw5nhu5rhu5zhu6Lhu5jDmuG6rMOZ4bua4bq+XeG6rOG6qkQvxJAvQuG6qELhuqrhuqxNw4pN4bqsTOG7mMOZ4buc4bqsw5nhu5zDjMOZ4bqsTi5Zw5nhu5rhuqwl4buew5nhu5zhuqx7w53hu6Lhuqzhu50z4bub4budLcOi4bukxaktQuG6ouG6rOG6v+G7ouG7mMOZ4bqsTcOKTeG6rEzhu5jDmeG7nOG6rMOZ4bucw4zDmeG6rE/hurzDmeG7muG6rE8u4bu0TeG6rE3Dik3hu5zhuqxVXeG6oOG6rE/hu6Lhu5Iq4bqsJT1Q4bqsJeG7gOG7ouG6rOG6teG7mMOZ4buc4bqse+G7ouG7mMOZ4bqsTuG7guG6rE3hu5zhu6Lhu5DDmeG6rMOq4bui4bq84bqs4bq14bugw5nhu5zhuqDhuqzhurXhu5jDmeG7nOG6rHvhu6Lhu5jDmeG6rE7hu4LhuqxN4buc4bui4buQw5nhuqzhu6Phu6LDlMOZ4bqs4bqlKuG6oOG6rOG6teG7mMOZ4buc4bqsxanhu6Lhu5jDmeG6rOG7neG7hsOZ4bqs4buL4buc4bui4bqg4bqs4bq14buYw5nhu5zhuqx74bui4buYw5nhuqzhuqfhurzhuqxU4buc4buk4bq84bqsJVHDmeG7nOG6rOG6tUZN4bqs4buL4buiw5nhu5zhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurYt4bqsw6LhurzhuqxM4buYw5nhu5zhuqzhurXhu4tDw4nDiULhuqzhu5rhu5zhu6LhuqzDmeG7nMSow5nhuqwl4buA4bui4bqsJeG7nOG6vsOZ4buc4bqsQOG7nOG7rOG6rOG6p+G6vuG6rOG7i8ONw5nhu5rDgeG6rOG6teG7mMOZ4buc4bqsw5nhu5zDjMOZ4bqsw5nhurzDmuG6oOG6rELDieG6rCUqV+G7ouG6oOG6rE9Q4bq84bqsTeG7nFHhuqwl4buA4bui4bqsIyrEqMOZ4bqs4bq/4buG4bui4bqsw6Lhu5zDjCrhuqDhuqzhu6Phu5zhur7DmeG7nOG6rEDhu5zhu6zhuqzhuqfhur7huqzhu4vDjcOZ4bua4bqg4bqsT+G7guG6rE8u4bu0TeG6rE3Dik3hu5zhuqxVXeG6rCU9LsOdTeG6rE/hu6bDgOG6rE3hu6bhuqwl4bui4buSw5nhuqwkPOG6rE/hu6LhuqxNP8OZ4bua4bqsTeG7nCpd4buQw5nhuqxM4bq8XeG6rHvDneG7ouG6rELhuqxN4bucKl3DlMOZ4bqs4bua4bui4bq84bqs4bujPSrDmeG7muG6rMahKuG7rE3huqxOLlnDmeG7muG6rCXhu57DmeG7nOG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6ti3DouG6vOG6rEzhu5jDmeG7nOG6rOG6teG7i0PDicOJQ+G6rOG7muG7nOG7ouG6rMOZ4bucxKjDmeG6rCXhu4Dhu6Lhuqwl4buc4bq+w5nhu5zhuqxA4buc4bus4bqs4bqn4bq+4bqs4buLw43DmeG7msOB4bqs4bq14buYw5nhu5zhuqzDmeG7nMOMw5nhuqzDmT7huqDhuqxCReG6rCUqV+G7ouG6oOG6rE9Q4bq84bqsTeG7nFHhuqwl4buA4bui4bqsIyrEqMOZ4bqs4bq/4buG4bui4bqsw6Lhu5zDjCrhuqDhuqwl4buc4bq+w5nhu5zhuqxA4buc4bus4bqs4bqn4bq+4bqs4buLw43DmeG7muG6oOG6rE/hu4LhuqxPLuG7tE3huqxNw4pN4buc4bqsVV3huqwlPS7DnU3huqxP4bumw4DhuqxN4bum4bqsJeG7ouG7ksOZ4bqsJDzhuqxP4bui4bqsTT/DmeG7muG6rE3hu5wqXeG7kMOZ4bqsTOG6vF3huqx7w53hu6LhuqxC4bqsTeG7nCpdw5TDmeG6rOG7muG7ouG6vOG6rOG7oz0qw5nhu5rhuqzGoSrhu6xN4bqsTi5Zw5nhu5rhuqwl4buew5nhu5zhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurYtw6LhurzhuqxM4buYw5nhu5zhuqzhurXhu4tDw4nDiUThuqzhu5rhu5zhu6LhuqzDmeG7nMSow5nhuqwl4buA4bui4bqsJeG7nOG6vsOZ4buc4bqsQOG7nOG7rOG6rOG6p+G6vuG6rOG7i8ONw5nhu5rDgeG6rOG6teG7mMOZ4buc4bqsw5nhu5zDjMOZ4bqsw5k+4bqg4bqsw4nhuqwlKlfhu6LhuqDhuqxPUOG6vOG6rE3hu5xR4bqsJeG7gOG7ouG6rCMqxKjDmeG6rOG7nVnDmeG6rOG7oz3hur7huqDhuqwl4buc4bq+w5nhu5zhuqxA4buc4bus4bqs4bqn4bq+4bqs4buLw43DmeG7msOA4bqsVeG6vuG6rOG6veG6quG6rFXhu6LDlMOZ4bqsIyrhurzDmeG6rCXDneG7ouG6rFfhuqxOUE3hu5zhuqxNLOG6oOG6rE/hu4LhuqxPLuG7tE3huqxNw4pN4buc4bqsVV3huqwlPS7DnU3huqxP4bum4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq2aeG7kCXhuqwjKuG7huG6rFvDkiXhuqzDmeG7muG7nOG7ouG7mMOa4bqsw5nhu5rhur5d4bqs4bqqQy/EkC9C4bqoQuG6quG6rE3Dik3huqxM4buYw5nhu5zhuqzDmeG7nMOMw5nhuqxOLlnDmeG7muG6rCXhu57DmeG7nOG6rHvDneG7ouG6rOG7nTPhu5vhu50tw6Lhu6TFqS1C4bqi4bqs4bq/4bui4buYw5nhuqxNw4pN4bqsTOG7mMOZ4buc4bqsw5nhu5zDjMOZ4bqsT+G6vMOZ4bua4bqsTy7hu7RN4bqsTcOKTeG7nOG6rFVd4bqg4bqsT+G7ouG7kirhuqwlPVDhuqwl4buA4bui4bqs4bujPSrDmeG7muG6rCXDjMOa4bqs4bur4bqsJeG7kOG6rOG7nCpd4buYw5nhuqzhur/FqOG6vOG6rMWp4bq8w5nhu5rhuqDhuqwl4buc4bq+w5nhu5zhuqxA4buc4bus4bqs4bqn4bq+4bqs4buLw43DmeG7muG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6ti3huqzDouG6vOG6rEzhu5jDmeG7nOG6rOG6teG7i0PDicOJw4kt4bq14buLQ8OJ4bq4w4nhuqDhuqzhurXhu4tDw4nhurrDieG6rOG7muG7nOG7ouG6rMOZ4bucxKjDmeG6rCXhu4Dhu6Lhuqwl4buc4bq+w5nhu5zhuqxA4buc4bus4bqs4bq/4bq+4bqs4buLVuG7osOB4bqsw63hur7huqzhur3huqrhuqxV4buiw5TDmeG6rCMq4bq8w5nhuqwlw53hu6LhuqxX4bqsTlBN4buc4bqsTSzhuqDhuqxP4buC4bqsTy7hu7RN4bqsTcOKTeG7nOG6rFVd4bqsJT0uw51N4bqsT+G7puG6ouG6rGnhu5Al4bqsIyrhu4bhuqxbw5Il4bqsw5nhu5rhu5zhu6Lhu5jDmuG6rMOZ4bua4bq+XeG6rOG6qkPhuqwt4bqs4bqqRC/EkC9C4bqoQuG6quG6rE3Dik3huqxM4buYw5nhu5zhuqzDmeG7nMOMw5nhuqxOLlnDmeG7muG6rCXhu57DmeG7nOG6rHvDneG7ouG6rOG7nTPhu5vhu50tw6Lhu6TFqS1C4bqi4bqs4bq/4bui4buYw5nhuqxNw4pN4bqsTOG7mMOZ4buc4bqsw5nhu5zDjMOZ4bqsT+G6vMOZ4bua4bqsTy7hu7RN4bqsTcOKTeG7nOG6rFVd4bqg4bqsT+G7ouG7kirhuqwlPVDhuqwl4buA4bui4bqs4bq14buYw5nhu5zhuqx74bui4buYw5nhuqzhurXhu5jDmeG7nOG6rOG7i+G7nOG7ouG7mCXhuqxPw53hu6Lhuqzhu6M9KsOZ4bua4bqsLlnDmeG7muG6rE1Z4bqsJOG7tuG6rOG6p+G7sMOZ4bua4bqsM8OZ4buc4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq2LeG6rMOi4bq84bqsTOG7mMOZ4buc4bqs4bq14buLQ+G6uOG6qMOJLeG6teG7i0PhurjhuqjhurrhuqDhuqzhurXhu4tD4bq44bqq4bqq4bqg4bqs4bq14buLQ+G6uOG6qkThuqDhuqzhurXhu4tD4bq44bqqReG6rOG7muG7nOG7ouG6rMOZ4bucxKjDmeG6rCXhu4Dhu6LhuqwlUcOZ4buc4bqs4bq1Rk3huqzDquG7ouG6vMOZ4buaw4HhuqzDreG7osOUw5nhuqwjKuG6vMOZ4bqsT+G7kMOZ4bqsV+G6rE5QTeG7nOG6rMOi4buj4bur4bqs4budaOG6rOG7o8OTTeG7nOG6oOG6rE/hu4LhuqxPLuG7tE3huqxNw4pN4buc4bqsVV3huqwlPS7DnU3huqxP4bum4bqi4bqsaeG7kCXhuqwjKuG7huG6rFvDkiXhuqzDmeG7muG7nOG7ouG7mMOa4bqsw5nhu5rhur5d4bqs4bqqRC/EkC9C4bqoQuG6quG6rE3Dik3huqxM4buYw5nhu5zhuqzDmeG7nMOMw5nhuqxOLlnDmeG7muG6rCXhu57DmeG7nOG6rHvDneG7ouG6rOG7nTPhu5vhu50tw6Lhu6TFqS1C4bqi4bqs4bq/4bui4buYw5nhuqxNw4pN4bqsTOG7mMOZ4buc4bqsw5nhu5zDjMOZ4bqsT+G6vMOZ4bua4bqsTy7hu7RN4bqsTcOKTeG7nOG6rFVd4bqg4bqsT+G7ouG7kirhuqwlPVDhuqwl4buA4bui4bqs4bq14buYw5nhu5zhuqx74bui4buYw5nhuqxO4buC4bqsTeG7nOG7ouG7kMOZ4bqs4bq1Rk3huqzDquG7ouG6vMOZ4bua4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq2LeG6rMOi4bq84bqsTOG7mMOZ4buc4bqs4bq14buLQ+G6uOG6qkLhuqzhu5rhu5zhu6LhuqzDmeG7nMSow5nhuqwl4buA4bui4bqs4bq14buYw5nhu5zhuqx74bui4buYw5nhuqzhurXhu5jDmeG7nOG6rOG7i+G7nOG7ouG7mCXhuqxPw53hu6Lhuqzhu6M9KsOZ4bua4bqsLlnDmeG7muG6rE1Z4bqsJOG7tuG6rOG6p+G7sMOZ4bua4bqsM8OZ4buc4bqg4bqsVeG6vuG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rMOZ4buc4bq+4bqsTOG7mMOZ4buc4bqsw5nhu5zDjMOZ4bqg4bqsT+G7guG6rE8u4bu0TeG6rE3Dik3hu5zhuqxVXeG6rCU94bukw5nhu5rhuqxM4buYw5nhu5zhuqx74bui4buYw5nhuqwlKOG6rCU9LsOdTeG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkAzKiXhu5zhu6Q94bqm4bq24bq1w4rhu6Thuqzhu5fhu5wm4bqs4buj4bucxq/huqxP4bui4buYw5nhuqwlPOG6rMSCJVfDmeG7muG6rOG7nOG7tEDhuq7hurAvQOG6tg==

Báo Phú Thọ điện tử (tổng hợp)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thiền có giúp giảm cân không?

Thiền có giúp giảm cân không?
2024-07-19 09:02:00

Chế độ ăn kiêng và tập thể dục giúp giảm cân, quản lý cân nặng hiệu quả, nhưng thiền cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long