Cập nhật: 28/04/2022 06:10 GMT+7

Nâng cao vai trò, vị thế báo Ðảng tỉnh, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương

Ngày 11 tháng 4 năm 2016 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc Báo Phú Thọ nhân chuyến thăm và làm việc với tỉnh Phú Thọ. Ảnh Đinh Vũ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh- người sáng lập, người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam đã khẳng định: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”; “Báo chí nước ta là báo chí cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, có sứ mệnh phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân…”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, 60 năm qua, kể từ ngày xuất bản số đầu tiên, cùng với đội ngũ báo chí cách mạng cả nước, Báo Phú Thọ đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền với hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, linh hoạt, khẳng định vai trò tiên phong, dẫn dắt, cổ vũ tư tưởng, hành động cho cả hệ thống chính trị, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị chung, xứng đáng là cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đất Tổ…

Đáp ứng yêu cầu cấp thiết về tuyên truyền thông tin trên mặt trận tư tưởng của cách mạng địa phương, ngày 22/4/1962, Tỉnh ủy Phú Thọ đã quyết định chuyển tờ Tin Phú Thọ thành Báo Phú Thọ- cơ quan của Đảng Lao động Việt Nam tỉnh Phú Thọ. Đúng ngày Quốc tế Lao động 01/5/1962, Báo Phú Thọ số đầu đã ra mắt Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Mốc son quan trọng này không những đánh dấu sự ra đời, nền móng vững chắc của Báo Phú Thọ mà còn khẳng định vai trò, vị thế quan trọng của tờ báo Đảng tỉnh cũng như trọng trách mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tin tưởng gửi gắm.

Xuyên suốt hành trình 60 năm xây dựng và phát triển, thực hiện chức năng, nhiệm vụ mà Tỉnh ủy- HĐND-UBND tỉnh giao, Báo Phú Thọ đã không ngừng phát triển về đội ngũ những người làm báo, cơ sở vật chất kỹ thuật và các sản phẩm báo chí; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và hiệu quả chính trị - xã hội của tờ báo, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những người làm báo Đảng tỉnh đã có mặt trong các sự kiện chính trị lớn, đi sâu, đi sát đời sống lao động, chiến đấu của quần chúng để phản ánh, sáng tạo những tác phẩm báo chí phát hiện và biểu dương kịp thời những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; phê phán việc làm sai trái; phản ánh những khó khăn bất cập trong phát triển kinh tế - xã hội qua đó đề xuất những giải pháp góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của đất nước đi đôi với tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy thăm cơ sở vật chất phục vụ công tác xuất bản của Báo Phú Thọ. Ảnh Hải Anh

Thực hiện đúng tôn chỉ mục đích và sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Báo Phú Thọ đã làm tốt chức năng tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; tập trung tuyên truyền Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; đặc biệt bám sát các chương trình lớn, trọng điểm của tỉnh, tuyên truyền thường xuyên, liên tục các diễn biến của đời sống xã hội, không có tin, bài ảnh mang nội dung trái với quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, biểu hiện khuynh hướng lệch lạc, chạy theo thị hiếu tầm thường của một bộ phận người đọc.

Cùng với việc tuyên truyền đậm nét quá trình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp được dư luận xã hội quan tâm, Báo Phú Thọ còn chủ động đăng tải các ý kiến đóng góp của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện qua các kỳ Đại hội, góp phần bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân. Các ấn phẩm của Báo đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận, tin tưởng cao vào công cuộc đổi mới đất nước cũng như của tỉnh.

Những thành tích của tập thể cán bộ, đảng viên, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên Báo Phú Thọ đạt được trong những năm qua đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương, trao tặng những phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; được tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua xuất sắc... Quan trọng hơn, vai trò, vị thế của Báo Phú Thọ được khẳng định, nâng cao. Niềm tin, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh đối với tờ báo Đảng tỉnh cũng ngày càng được củng cố, tăng cường.

Phóng viên Báo Phú Thọ tác nghiệp tại Quần đảo Trường Sa năm 2014.

Tuy nhiên, cùng với những thành tựu đã đạt được, trong xu thế phát triển báo chí như hiện nay, hoạt động báo chí nói chung, báo chí của tỉnh nói riêng đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức cần được nhận diện để có giải pháp thúc đẩy phát triển đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới: Báo chí có nguy cơ bị truyền thông xã hội chi phối, lấn át, có nguy cơ phụ thuộc và bị mạng xã hội dẫn dắt bởi các tin tức giả mạo. Bên cạnh đó, việc thực hiện chức năng định hướng dư luận xã hội có thời điểm chưa kịp thời; hình thức đưa tin, bài chưa phong phú, đa dạng, chưa có nhiều tin, bài mang tính phát hiện, đấu tranh; năng lực của một số nhà báo còn có mặt hạn chế; công tác phát triển và quản lý báo chí chưa có nhiều đổi mới, hiệu quả đạt được chưa cao.

Xã hội càng phát triển, vai trò, vị thế của báo chí càng phải được khẳng định, nâng cao. Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ: “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Thực hiện tốt việc quy hoạch, sắp xếp hợp lý hệ thống báo chí, truyền thông”. Phát huy bề dầy truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, giữ vững vai trò cơ quan truyền thông chủ lực, cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và người dân Đất Tổ, Báo Phú Thọ cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau:

Quán triệt sâu sắc chủ trương Đảng lãnh đạo toàn diện, các hoạt động báo chí. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Đảng ủy, Ban Biên tập, cán bộ, đảng viên, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên của Báo tiếp tục nâng cao nhận thức, quán triệt thật sâu sắc và đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác báo chí với tư cách là một thành tố quan trọng trong công tác tuyên giáo của Đảng; là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, diễn đàn của nhân dân; khẳng định vai trò là cơ quan ngôn luận của cấp ủy, chính quyền tỉnh Phú Thọ. Trên cơ sở nhận thức đúng đắn, sâu sắc và toàn diện đó, xây dựng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và giữ đúng tôn chỉ, mục đích của tờ báo Đảng, của người làm báo thông tin, tuyên truyền một cách chủ động, tích cực, sáng tạo và hiệu quả, đảm bảo tiêu chí “Nhanh, đúng, trúng, hay, đẹp”.

Tiếp tục tập trung thực hiện thật tốt các mục tiêu, giải pháp và lộ trình theo Đề án phát triển Báo Phú Thọ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thường trực Tỉnh ủy thông qua, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ; chủ động nghiên cứu, tiến hành rà soát toàn diện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với báo chí; để từ đó đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp yêu cầu chỉ đạo, quản lý và thực tiễn phát triển.

Tập trung xây dựng, từng bước trở thành cơ quan báo chí chủ lực, hiện đại, đa phương tiện của tỉnh. Để nâng cao chất lượng báo chí, điều kiện đầu tiên và tiên quyết phải bắt đầu từ việc xây dựng đội ngũ người làm báo chuyên nghiệp. Báo chí là công việc đòi hỏi người làm báo phải có tư duy nhạy bén, có sự nhạy cảm và bản lĩnh chính trị vững vàng; có năng lực phân tích, đánh giá đúng và trúng những vấn đề đang diễn ra và dự báo xu hướng vận động trong đời sống xã hội; có khả năng thích ứng với thời cuộc, nắm bắt và làm chủ công nghệ làm báo hiện đại, đồng thời người làm báo cũng phải nhận thức được vai trò, trách nhiệm, sứ mệnh nghề nghiệp của báo chí cách mạng để vừa tiệm cận với báo chí, truyền thông quốc tế, nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng của quốc gia, dân tộc. Do đó, Báo Phú Thọ cần tập trung xây dựng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, có ý thức đạo đức nghề nghiệp, thực sự tâm huyết, công tâm, khách quan, đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân, danh dự cá nhân trên từng trang báo.

Chú trọng việc thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, cập nhật các công nghệ, kỹ thuật mới vào tổ chức hoạt động truyền thông. Nội dung tuyên truyền cần bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tập trung phản ánh kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương, đơn vị trong tỉnh; kịp thời phản ánh khí thế thi đua lao động, sản xuất, học tập và công tác của các tầng lớp nhân dân. Chú trọng tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, nhất là tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh; việc triển khai quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời phát hiện cổ vũ, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, các phong trào thi đua và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cán bộ, phóng viên Báo Phú Thọ cần chủ động đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, nâng cao trách nhiệm, trở thành một trong những thành viên đắc lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm, các thông tin sai trái, xuyên tạc tình hình của đất nước và của tỉnh; chủ động, tích cực trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động hơn nữa trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức, động viên, khích lệ cán bộ, phóng viên tích cực hưởng ứng các giải báo chí của Trung ương, bộ, ngành, đặc biệt là giải Báo chí Quốc gia Búa liềm vàng và Giải báo chí viết về công tác xây dựng Đảng của tỉnh.

Nhìn lại truyền thống tự hào xuyên suốt sáu thập niên của Báo Phú Thọ trong sự nghiệp chung của báo chí cách mạng Việt Nam, tin tưởng rằng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên Báo Phú Thọ hôm nay, bằng tình cảm, lương tâm, trách nhiệm với sự nghiệp báo chí cách mạng, nghĩa vụ công dân và trách nhiệm xã hội, sẽ tiếp nối được truyền thống của các thế hệ đi trước, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng phát triển, phồn vinh và hạnh phúc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Hoàng Công Thủy


Hoàng Công Thủy
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Các tin đã đưa

Nâng cao trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội

Nâng cao trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội
2022-09-29 07:54:00

baophutho.vn Lợi dụng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, internet, những năm gần đây, các thế lực thù địch đã tăng cường hoạt động tuyên...

“Gào làng vu vạ”

“Gào làng vu vạ”
2022-04-27 18:31:00

baophutho.vn Tiếp theo cái gọi là Báo cáo nhân quyền thế giới năm 2022 với đầy rẫy những lập luận phiến diện, áp đặt, xuyên tạc thể hiện bản chất cực đoan,...

“Ta đã thấy gì sau bao năm”?

“Ta đã thấy gì sau bao năm”?
2022-04-26 17:29:00

baophutho.vn Đây là tiêu đề bài viết đăng tải trên trang facebook của Đài Á Châu Tự do (RFA), Chân Trời Mới Media cùng các trang mạng phản động hải ngoại...

​Thủ đoạn “Gắp lửa bỏ tay người”

​Thủ đoạn “Gắp lửa bỏ tay người”
2022-04-21 15:55:00

baophutho.vn Mưu đồ chính trị đê hèn, thủ đoạn bỉ ổi bất chấp luân thường đạo lý của tổ chức khủng bố Việt Tân thì chẳng ai còn lạ. Nhưng vô liêm sỉ đến mức...

“Mập mờ đánh lận con đen…”!

“Mập mờ đánh lận con đen…”!
2022-03-25 16:24:00

baophutho.vn Để thực hiện mưu đồ chính trị đen tối, bè lũ phản động, chống phá cách mạng Việt Nam không từ thủ đoạn đê hèn, hạ đẳng nào. Bất cứ thông tin...

“Ngưu tầm ngưu…”!

“Ngưu tầm ngưu…”!
2022-03-23 13:48:00

baophutho.vn Cổ nhân dạy rằng “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, đại ý những người có cùng khí chất, ý chí giống nhau thì tìm đến kết hợp với nhau....

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long