Cập nhật:  GMT+7
WOG6pT1AN2Uubm7DmuG7uGtP4bqnb2Vh4bu4WeG7muG7ueG7mkBL4bqlw7JAT+G6peG6v0DDouG6pyjhurnhuqVA4bqkw7Phu59AN+G6peG7kcOt4bq5w6JA4buaKOG6ucOiQDlm4bq5w6JAOWfhuqdATkF0QMOCLsOpYW5AJT1YL+G6pT1ZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhuqRhLjjhu7hZT+G7heG6p0AkJC8m4buwQG8p4bqnQOG7tcOz4bq5w6JAb+G6peG6t0Bv4bqlLuG6u0A44buRw6zhuqdA4bq54buRw6w3QG/huqXDs2c3QMSQ4bqlw7NAZeG6p8Oj4bq5QOG6peG7iWtAb+G6peG6t0Bv4bqlLuG6u0DDiXNA4bu54bqp4bq54bql4buwQG/huqUo4bq54bqlQGvhuqXhu4VA4bqkKEDhurhn4bqn4buwQDchN0Dhu5rhu7nhu5pAZV3hurlA4bua4bqn4bqxb0Dhurguw6lAw6Jmw6nhu6hA4buaw7RA4buae+G6uUDhu7N9N+G7sEDhurjDosOz4buf4bqz4bq5QOG6uMOi4bq/N0Dhu5rhuqfhurnhuqXhu7BA4bq4w6LDs+G7n+G6s+G6uUBP4bql4bqrQE/huqU84bq74buwQOG7tS7hurtAT+G6peG6q0Dhu7fDs+G7n8Oj4bq5QDk+QOG6peG6uyjhurlAb+G6pSjhurnhuqVA4bujw7Mxb0BufTdAa+G6pTLhurlAb+G6peG6p0A34bqlw7PhurnDokDEkcSDb0Dhurln4bqnQDjDs+G6ucOiQCrhu6M9IyPDqUDhu7XhuqUw4bq5QOG7m+G6q29AOeG7g+G6p0DhuqVp4bq5QOG6peG7iWtA4bq5LsOpQC1A4bq5xqFA4bubw6zhuqdAb+G6pSjhurnhuqVAb+G6rTfhuqVAJUBr4bqlw7JvQCM/QMOi4bqnMOG7n0A6O0A54bq3QDlhw6lA4bub4bqvQG8xw6lA4bqkw7Phu59AN+G6peG7kcOt4bq5w6JA4buaKOG6ucOiQDfhuqXhurtAOeG6uyjhurlAb+G6peG6t0Bv4bqlLuG6u0Dhu5rhuqfhurFvQOG6uC7DqeG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7tS5rb+G6p+G6u+G6ueG7uFlY4bqnw6nDokBubTfDmuG7uC8vN+G7rDYu4bq7a+G6pcOzb+G6peG6u+G7rOG7m+G6uS84YW7EkW/hurtrL+G6uWHhu51uLyQkJD0vPT09OD09JSMkIyNvPTsqKiQ6ZT3hu6xka8Oi4bu4QC5lb8Oa4bu44bua4bu54buaQEvhuqXDskBP4bql4bq/QMOi4bqnKOG6ueG6pUDhuqTDs+G7n0A34bql4buRw63hurnDokDhu5oo4bq5w6JAOWbhurnDokA5Z+G6p0BOQXRAw4Iuw6lhbkAlPeG7uEAvWUU+4bq54bqlQDkp4bq7QE9tw7PhurnDokBvMMOpQOG7uSjhurtAbynhurtALUDhuqTDszHhurlAZcOz4buf4bqx4bq5QE/hu7dPT0BvYuG6ueG6pUBvXeG6ucOiQOG6peG6uy5AN+G6pcOyN0DDqeG7meG6ucOiQG/huqUo4bq54bqlQG/huq034bqlQOG7muG7ueG7mkDhu5rDtEDhu5p74bq5QOG7s303QDk+QDkpb0A54buR4buJN+G7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZWOG6p8Opw6JAbm03w5rhu7gvLzfhu6w2LuG6u2vhuqXDs2/huqXhurvhu6zhu5vhurkvOGFuxJFv4bq7ay/hurlh4budbi8kJCQ9Lz09PTg9PSUjJCMjbz07KiokOmUk4busZGvDouG7uEAuZW/DmuG7uOG7muG7ueG7mkBL4bqlw7JAT+G6peG6v0DDouG6pyjhurnhuqVA4bqkw7Phu59AN+G6peG7kcOt4bq5w6JA4buaKOG6ucOiQDlm4bq5w6JAOWfhuqdATkF0QMOCLsOpYW5AJT3hu7hAL1lYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WU7hu5VA4bujw7Mxb0BufTdAN8O1LkA3ITdA4bua4bu54buaQOG7msO0QOG7mnvhurlA4buzfTdAVmXhu5Hhu4lvQDbDreG6p0A5MsOzQG/huqfDo+G6uVdA4bubKEDhurjDosOz4buf4bqz4bq5QOG6uMOi4bq/N0Dhu5rhuqfhurnhuqVAVmXhu5Hhu4lvQDbDreG6p0A3w7Phu4XhuqdAN+G7jeG6ucOiV0A5PkDDouG6p8Oya0Dhu7ln4bqnQG/Ds+G7n+G6t+G6uUDhu7PDreG6p0AtQEVd4bq5QOG7muG6p+G6sW9A4bq4LsOpQDch4bq5QDnhuq034bqlQOG7m8Os4bqnQG/huqXhu4vhuqdAw6Lhuqcu4bq5QCVAa+G6pcOyb0AjP0DDouG6pzDhu59AOjvhu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WU9t4bq74bq5w6JAa+G6pTLhurlAb+G6peG6p0A34bqlw7PhurnDokDEkcSDb+G7sEA3ITdAxJHhuqnhurnhuqVA4bq5w6Lhu5FAN8O1LkDhu5rhuqfhurFvQOG6uC7DqUA5PkA34bq9QMOpZ29A4bq5w6Io4bufQG/huqXhuqdAOTHDs0DhuqXEg29AbuG7kzdAMeG6uUBv4buR4buJ4bq5w6JAxJHhuqXhuqdA4bq54bqlLuG6ueG6pUA34bql4bq94bq5w6JANuG7gUDhu6MuQDchN0A54buF4bqnQG/huqXDtUDhurnDoi7hu59Abi7Ds0DhuqXhuqfhurHDs0Bl4bqx4bq54bqlQMSR4bqlLuG6p0A3w7NnN+G7rEDDiV03QDjhu41ANyE3QOG7muG7ueG7mkA3w7UuQE/huqUh4bqnQEUu4bq5QOG7myhA4bqm4bq5OOG6u+G6uWFu4bqnLkA5PkBtMW9A4bq5aUBl4buVN0A2IcOpQDnDs2jhuqdAb23hurvhurnDokBuw7Phu4VvQG/huqXhu4vhuqdAw6Lhuqcu4bq5QG/huqXhuqdAOTHDs0DhurnhuqXhu5HhurnDokBu4buVQOG7o8OzMW9Abn03QDfDtS5ANyE3QOG7muG7ueG7mkDhu5rDtEDhu5p74bq5QOG7s303QFZl4buR4buJb0A2w63huqdAOTLDs0Bv4bqnw6PhurlXQOG7myhA4bq4w6LDs+G7n+G6s+G6uUDhurjDouG6vzdA4bua4bqn4bq54bqlQFZl4buR4buJb0A2w63huqdAN8Oz4buF4bqnQDfhu43hurnDoldAOT5Aw6LhuqfDsmtA4bu5Z+G6p0Bvw7Phu5/hurfhurlA4buzw63huqdALUBFXeG6uUDhu5rhuqfhurFvQOG6uC7DqUA3IeG6uUA54bqtN+G6pUDhu5vDrOG6p0Bv4bql4buL4bqnQMOi4bqnLuG6uUAlQGvhuqXDsm9AIz9Aw6Lhuqcw4bufQDo74busQOG6pC7huqdAOWfhuqdAb8Oz4buf4bq34bq5QOG6puG6uTjhurvhurlhbuG6py5A4bubKEBP4bqlIeG6p0BFLuG6uUBlMuG6uUBl4buR4buJb0Dhu6PEg2tAxKlA4bub4bqrQG9t4bqtQG/huqXhu5NAJEDhu5soQG/huqXhu5NAJUDhu5vDrOG6p0Bv4bqlKOG6ueG6pUBv4bqtN+G6pUAlQGvhuqXDsm9AIzpAw6Lhuqcw4bufQColQOG7myhAJUBr4bqlw7JvQD0lQMOi4bqnMOG7n0A/JuG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7tS5rb+G6p+G6u+G6ueG7uFlY4bqnw6nDokA3ZS5ubsOa4bu4QDhv4bqlw7PDqTbhu7hAbm/hu59lYcOa4bu44bud4bqnOG/huqXhu6hAOiQsa+G7o+G7qkDhuqVh4bqnw6LhuqVv4buoQCokO2vhu6Phu6rhu7hAbm03w5rhu7gvLzfhu6w2LuG6u2vhuqXDs2/huqXhurvhu6zhu5vhurkvOGFuxJFv4bq7ay/hurlh4budbi8kJCQ9Lz09PTg9PSUjJCMjbz07KiokOmUl4busZGvDouG7uEAuZW/DmuG7uOG7muG7ueG7mkBL4bqlw7JAT+G6peG6v0DDouG6pyjhurnhuqVA4bqkw7Phu59AN+G6peG7kcOt4bq5w6JA4buaKOG6ucOiQDlm4bq5w6JAOWfhuqdATkF0QMOCLsOpYW5AJT3hu7hAL1nhu7ln4bqnQG/Ds+G7n+G6t+G6uUDhu7PDreG6p0AtQEVd4bq5QOG7muG6p+G6sW9A4bq4LsOpQG9tw6PhurlANuG7jzdA4bq54bqlM+G6uUDDouG6pyjhurnhuqVA4bqkw7Phu59AN+G6peG7kcOt4bq5w6JA4buaKOG6ucOiQOG6uWfhuqdAOMOz4bq5w6JAKuG7oz0jI8OpQOG7teG6pTDhurlA4bub4bqrb0A54buD4bqnQOG6pWnhurlA4bql4buJa0Dhurkuw6lALUDhurnGoUBvKeG6p0BOQXRAw4Iuw6lhbkAlPeG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZ4bu14bqlw7PhurnDokA3w7NnN+G7sEA5Z+G6p0Bvw7Phu5/hurfhurlA4buzw63huqdALUBFXeG6uUDhu5rhuqfhurFvQOG6uC7DqUDDouG6pyjhurnhuqVA4bqkw7Phu59AN+G6peG7kcOt4bq5w6JA4buaKOG6ucOi4buqQDln4bqnQG/Ds+G7n+G6t+G6uUDhu7PDreG6p0AtQEVd4bq5QOG6puG6uTjhurvhurlhbuG6py5Aw6Lhuqco4bq54bqlQOG6pMOz4bufQDfhuqXhu5HDreG6ucOiQOG7syk3QOG7myhAOWfhuqdAb8Oz4buf4bq34bq5QOG7s8Ot4bqnQC1ARV3hurlAT+G6pSHhuqdARS7hurlAw6Lhuqco4bq54bqlQOG6pMOz4bufQDfhuqXhu5HDreG6ucOiQOG7uWbhurnDouG7rEDhu7nhur3hurnDokDDouG6vWtA4bubKOG6u0Bv4bqlKOG6ueG6pUBv4bqtN+G6pUA34bqlw7PhurnDokDhurko4bufQDfhur1AbuG7lUDDouG6vWtAw6ldb0A3w7UuQOG7muG7ueG7mkDhu5rDtEDhu5p74bq5QOG7s303QC1AN+G6pSjhurnDokBvbS7huqdAbuG6p+G6ueG6pUDhurl7w6lAJCMjJEDhuqXhuqfhurHhurlAOS7hurnDokBv4bqlw7NnN0A24bqnw6PhurlAN+G6pcSDQDfDtS5Ab+G6peG6t0Bv4bqlLuG6u0Dhu7kxb0BPaEDDouG6vWtAw6ldb0BvbeG6u+G6ucOiQG/huqUo4bq54bqlQGvhuqUy4bq5QDln4bqnQG/Ds+G7n+G6t+G6uUBMw7Phu4U3QMOi4bqnLkBv4bqlLsOpQDjhu5VAxJFwQE5BdEDDgi7DqWFuQOG6uXvDqUDhurku4buf4busQOG7msOs4bqnQMSRxINvQGzDszxA4bq5KOG7n+G7sEBl4bqrN+G6pUBu4buXQG/huqXhurdAb+G6pS7hurtAS+G6pcOyQE/huqXhur9AOT5AN+G6vUBv4bqlw6PDqUA9QOG6pMOz4bufQDfhuqXhu5HDreG6ucOiQOG7mijhurnDokDhurln4bqnQDjDs+G6ucOiQDlm4bq5w6JAOWfhuqdAbynhuqdANyE3QMSRcEDhu7kp4bqnQOG6pWfhuqdAT+G6peG6t0Bv4bqlLuG6u0Dhu7nhu4PhurnDokDhurguw6lAdeG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZ4buaw7RA4buae+G6uUDhu7N9N0A34bql4bqnLkBu4bqh4buoQOG7ueG7heG6p0Dhu5vDrOG6p0Bhw6nhu7BANsOt4bqnQGVn4bqnQGUoQMOpZ29A4bq54bqn4bqvw6lAOS7DqUDDqcOjQG0xb0Blw6zhurlAb23hurvhurnDokA3w7NnN0Bu4buF4bq5w6Lhu6xAQcOpQDc8w6lAb+G6pTHhu59Aw6nhuqnhurnhuqVAbcOo4bq5QGXDs+G7n+G6seG6uUA54buR4buJN0Bv4bqt4bq54bqlQMSR4bqnw6PhurlAb23huqlA4bubKEDhu5vhu5Hhu4lvQGzDsy5A4bq54bqlxqHhurnDokDDouG6p8Os4bqnQOG6pSnhurlAN8O1LkA2POG6uUBv4bqlMOG6ueG7rEDhu7nhu4XhuqdA4bubw6zhuqdA4bua4bu54buaQDfhuqXDs+G7n8Oj4bq5QOG6ucOi4bql4bqn4bqxa0A3MuG6uUBr4bqlPOG6p0DDouG6p8ahQDbhuqnhurnhuqVAb2PhurnhuqXhu7BAZX3hurnDokDhurnDouG6pWFA4bql4bqn4bqxw7NAZeG6seG6ueG6pUA54bq3QOG7o8OzMW9Aa+G6pSFvQOG7myjhurtAOeG7keG7i+G6ucOiQDbDreG6p0DhurnDoi7hu59A4bubKEBvM2tAb23Ds+G6ucOiQG/hu4XhuqdAOS5A4bubKOG6u0Br4bqlMuG6uUBv4bql4bqnQDfDtS5Aw6nhuqnhurnhuqXhu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGt0w7Nv4bql4bq7beG7uFnhu7kp4bqnQOG6uMOiw7Phu5/hurPhurlYL2tZ

Đại Nguyễn

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Độc đáo huy chương Olympic Paris 2024

Độc đáo huy chương Olympic Paris 2024
2024-07-19 10:06:00

Mỗi chiếc huy chương Olympic Paris 2024 sẽ chứa đựng một phần nguyên bản của Tháp Eiffel, biểu tượng có từ thế kỷ 19 danh tiếng của nước Pháp.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long