Cập nhật:  GMT+7
4buFecSp4buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurg1w73hur7huqDDucOsZlR5RuG7i+G6vuG7t3R54buLw4NIQ3Thu4vhur7DveG7q+G6uOG7i8O6xILDtcOD4buLYUzhu4tz4buNw4Phu4s9w73Dg3nhu4vhur7hu6vhu4sqeXDhur4t4bqxw73hu63hur7hu4UvecSpZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4WcO54buNdcOsZlR5w73hu7Hhu4Dhu4tqay/Ds8Oq4buLVHlG4buL4bq+4bu3dHnhu4vDg0hDdOG7izXhurzhu6HDg+G7i8Oaw7TDveG7izLhu4Dhu43Dg3jhu4vDuuG7k+G7i+G6vsO94bur4bq44buLw7rEgsO1w4Phu4t0w4LDg3jhu4vhur7hu4904buLdEbhu43hu4thTOG7i3Phu43Dg+G7iz3DvcODeeG7i+G6vuG7q+G7iyp5cOG6vi3hurHDveG7reG6vuG7i+G6vnnhu4Dhuqx04buLJMO94bupw4Phu4vDusSCw7XDg+G7i3Thu4904buL4bq+4bqo4buLdHlJdOG7i8OAw73Dg3nhu4vhur7hu6vhu4sqeXDhur7hu4tT4buRw4Phu4vDg3nhu6PDg+G7i3Xhu7fhurjhu4vDiuG7jcODeOG7i+G6scO94but4bq+4buLKuG7jeG6ouG7i3XDjOG7i3nhuqzDveG7i8ODeHnhu7fhu4t04buf4bq44buLdOG7jcSC4buLYUzhu4tz4buNw4Phu4vDmuG7j8ODeeG7i3jDveG7j+G7i8Sow7Xhu4vhurPhu4Z04buL4bq+w73hu6vDg+G7izThu4/Dg3jhu4vDgMO94burw4Phu4t0eeG7gMODeOG7i+G6scO94but4bq+4buLKuG7jeG6oi0qeXDhur7hu4tT4buRw4Phur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGbhu4Xhur7hu41z4bqgw7nhu4vDiuG6vkzhuqDDuWPDrOG6ouG7jeG6vHjDvcOD4bq7auG6uEvhu4vhu43hu4Dhur7EgsOsZuG7heG6vuG6vGbhu4Xhur51ZuG7hcO94bqieOG7i8OK4bq8dGPDrC8vdOG6v3Phu43EguG6uHnhu4Dhur55xILhur/EqMODL3XDucOKw4Dhur7EguG6uC/Dg8O5SsOKL8SpbmtsL2zDs3Vr4buJw7JrauG7ieG7ieG6vsSp4buJbW5t4bqgxKnhur/DgeG6uHjDrOG7iy9m4buFL+G6vnVm4buFL+G6vuG6vGbhu4Xhur7hurxm4buF4bq+dWbhu5DDg3nhurvhu4s1NeG6s+G6sSrhu4Uv4bq+dWbhu4Uv4bq+4bq8ZuG7hS/hur7hu41z4bqgw7lm4buF4bq4Zip5w73hu63hur7hu4vhuqDDveG7reG6vuG7i3R5w7XEguG7i+G6osONw4N44buLdOG7j3Thu4vDg3nDteG7i8O64buh4buA4buL4bq+SOG7iyp5cOG6vuG7i1Phu5HDg+G7i+G6vuG6vMSCw4N44buLw7rEgsO1w4Phu4t0w4LDg3jhu4vhur7hu4904buLYUzhu4tz4buNw4Phu4s9w73Dg3nhu4vhur7hu6vhu4sqeXDhur4t4bqxw73hu63hur7hu4vDiuG7jcODeOG7i+G6vnnhu5nhuqLhu4vEqMO14buL4bqgw7XhuqLhu4vEqMO94butdOG7i+G6vsO0w73hu4vhurHDveG7reG6vuG7iyrhu43huqLDquG7i1R5RuG7i+G6vuG7t3R54buLw4NIQ3Thu4t0ecSC4buL4bq84buXw4N44buL4bq64buA4buNw4Phu4t54but4buL4bqxw73hu63hur7hu4sq4buN4bqiLSp5cOG6vuG7i1Phu5HDg+G7i3nDveG7rcOD4buLw7rhu43Dg3jhu4vhur7hurzEgsODeOG7i3jDveG7jcO94buLw7rEgsO0w4Phu4vhurh54buP4bq+4buL4bq+4bq8w73hu6/Dg+G7i+G6vuG6pOG6vuG7i8O64bun4bq44buLw4N54buf4bq+4buL4bq+w43hu4vhur7hurxIQ3Thu4vDuuG7q8OD4buLw4Phu41Mw6rhu4vhur55w4x04buLdHnhu5/hur7hu4vEqMO14buL4bq+xILDtcOD4buLdcO94butw4Phu4vhur7hurzhu6nDg+G7i+G6vuG7n+G6vuG7i3Thu5Hhu4t04buPdOG7i+G6oEHDg3nhu4vEqMOMdMOq4buLw4N54buf4bq+4buL4bqgw7Xhu4vDgOG7r+G7i+G6vsON4buLw4B5w73hu4t54buNw73hu4vDg0hDdOG7i+G6vnnDveG7q+G6vuG7i+G6oHDhurjhu4vhurrhu4Dhu43Dg+G7i3nhu63hu4vDuuG6pMO94buL4bq+4buPdOG7i3R5w73hu6vDg+G7i+G6oEjEkHThu4vDiuG7o+G7gOG7i+G6vOG6rMODeOG7i8So4bu14buLeeG6sOG7jeG7i3Phu7XDg3nhu4vEqMO14buL4bq+eeG7t8ODeeG7i8SoSMSQw4N44buLReG7i3R54buj4buA4buL4buO4bq/4buLKnlw4bq+4buLU+G7kcOD4buL4bq+w73hu6vhurjhu4vhur7hu4R04buL4bqgw7Xhu4vDuuG6pMO94buL4bq+4buPdOG7i3nDtcODeOG7i8O64buh4buA4buLxKjhu7Hhu4vDgMO9w4N54buL4bq+4burw6rhu4vhuqDDteG7i8ODSEN04buLdOG7gMODeOG7i3Thu5/hurjhu4smVeG7jOG7i+G6oEPDg+G7i8ODeeG7n+G6vsOq4buLw4N5w7Xhu4vDuuG7oeG7gOG7i+G6vkjhu4vhuqBDw4Phu4vhur55SeG7i3nhu43DveG7i8Sow7Xhu4vDuuG6pMO94buL4bq+4buPdOG7i+G6vnlIQsODeOG7i+G6osO0w73hu4vhuqBDw4Phu4vhur55SeG7i+G6vkjhu4t0RuG7jeG7i+G6scO94but4bq+4buLKuG7jeG6ouG6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZlR5RuG7i+G6vuG7t3R54buLw4NIQ3Thu4vDgHnhu5vDg3jhu4vDuuG7t8ODeeG7iyp5w7Xhu4vDg0hDdOG7i+G6scO94but4bq+4buLKuG7jeG6ouG7i+G6oOG7gMOCw4Phu4tL4buPdOG7i8O64bu3w4N54buLKnlw4bq+4buLU+G7kcOD4buL4bqgw7Xhu4vDuuG6pMO94buL4bq+4buPdOG7i+G6uuG7gOG7jcOD4buL4bq+4bq84bq2w4N44buLecO1w4N44buLw7rhu6Hhu4Dhu4vEqMO14buL4bqg4buj4buA4buLdcO1w73hur3hu4vhuqLEgsODeOG7i+G6ouG7gOG6pMOD4buLdOG7gsODeOG7iyp5cOG6vuG7i1Phu5HDg+G7i+G6uHnhu4/hur7hu4vhur7hurzDveG7r8OD4buL4bq+xILDtcOD4buLdcO94butw4Phu4vEqMO14buL4bq+ecOMdOG7i3R54buf4bq+4buLeULDg+G7i8OD4buI4buN4buL4bqi4bqkw73hu4vhurrhu4Dhu43Dg+G7i3nhu63hu4vhur7huqThur7hu4vDuuG7p+G6uOG7i8ODw7VM4bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmVHlG4buL4bq+4bu3dHnhu4vDg0hDdOG7i8O64buPw4N54buLeMO94buP4buLdOG7jcSC4buLJMO94bupw4Phu4vDusSCw7XDg+G7i3Thu4904buL4bq+4bqo4buLdHlJdOG7i8OAw73Dg3nhu4vhur7hu6vhu4sqeXDhur7hu4tT4buRw4Phu4vhu4c9w5nDnVXhu4wqM8OZKuG7g+G7i8O64buT4buLw7rhuqbDg3jhu4t5w7XDg3nDquG7i3nEkOG6uOG7i+G6vuG7j3Thu4vEqMO14buLeeG6quG7i+G6vuG6vMSQ4buL4bqxw73hu63hur7hu4sq4buN4bqi4buL4bq+4bq8xILDg3jhu4vEqMO94butdOG7i3Thu5HDveG7i+G6vnnDveG7rcOD4buL4bqiw4LDveG7i+G6vuG6vEhEw4N44buLw7rhu6Hhu4Dhu4vhur5I4bq94buLw4B54bubw4N44buLw7rhu7fDg3nhu4vDuuG7o0zhu4t0eeG7s8ODeeG7i+G6oMO14buLdOG7oeG7gOG7i8OD4bqkw73hu4t4w73hu4bhurjhu4t04buPdOG7i3XEguG7jcODeeG7i8ODeHnDveG7reG6uOG7iyp5cOG6vuG7i1Phu5HDg+G7i8O64buh4buA4buL4bq+SOG7i8ODecO94bux4buA4buLeULDg+G7i8Sow7XEguG7i+G6scO94but4bq+4buLKuG7jeG6osOq4buLeOG6ruG6uOG7i+G6uHnhu6HDg+G7i8O6SOG7jeG7i+G6uuG7gOG7jcOD4buLeeG7reG7i8O64bqkw73hu4vhur7hu4904buLdHnDveG7q8OD4buL4bqgSMSQdOG7i3jDveG7iOG7jeG7i3nhu43DveG7i8ODSEN04buL4bq4eeG7j+G6vuG7i+G6vuG6vMO94buvw4Phu4vhur7huqThur7hu4vDuuG7p+G6uOG7i+G6vuG6vOG7qcOD4buL4bqi4bq2w73hu4vhuqBBw4N54buLxKjDjHThur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGZUeUbhu4vhur7hu7d0eeG7i8ODSEN04buL4bqixILDg3jhu4vhuqLhu4DhuqTDg+G7i+G6vuG6vMSCw4N44buL4bq+eUTDveG7i3jDveG7jcOD4buL4bq+Q8O9w6rhu4thTOG7i3Phu43Dg+G7i8OAw73Dg3nhu4vhur7hu6vhu4sqeXDhur4t4bqxw73hu63hur7hu4vDuuG6rsODeOG7i3jhuq7hurjhu4vDg3nDveG7seG7gOG7i3lCw4Phu4vDg+G7iOG7jeG7i+G6vuG6vMSCw4N44buLxKjDveG7rXThu4vhur7hurzDveG7r8OD4buLw4B54buNw73hu4vhur55w4x04buLecO94butw4Phu4s04buPw4N44buLw4DDveG7q8OD4buLdHnhu4DDg3jhu4vhurHDveG7reG6vuG7iyrhu43huqItKnlw4bq+4buLU+G7kcOD4buLeMO94buNw73hu4vDusSCw7TDg+G7i+G6scOd4bq94buL4bq+w73hu6vhurjhu4vhur7hu4R04buL4bqgw7Xhu4t04buh4buA4buLw4PhuqTDveG7i3jDveG7iOG7jeG7i3Thu4904buLw4N5w7Xhu4vDuuG7oeG7gOG7i+G6vkjhu4vDuuG7r+G7i3Thuq7hu4vDg3nDveG7seG7gOG7i3lCw4Phu4t04buPdOG7i3XDjOG7i+G7j8OD4buLw7rhu6Hhu4Dhu4vhur5I4buLdEbhu43hu4sqeXDhur7hu4tT4buRw4Phu4vEqMO1xILhu4vhurHDveG7reG6vuG7iyrhu43huqLhur/hur/hur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGbhurHhu7Hhu4vhurh54buz4buN4buL4bqi4bu1w4N5w6rhu4vDgsODeOG7iz1MxIJ5w7nDveG7izXhu43DgOG7jXnhu43DinnDveG7i8Sow7Xhu4vDgsODeOG7iz3hu4DDg8O9eeG7jeG6vOG7gOG7iyrhu43DgOG7jeG6ouG7gOG6vOG7jcOq4buLw7rhuqbDg3jhu4tUeUbhu4vhur7hu7d0eeG7i2FM4buLc+G7jcOD4buLPcO9w4N54buL4bq+4bur4buLKnlw4bq+LeG6scO94but4bq+4buL4bq+4bq84bujw4Phu4vhur7hurzhurbDg3jhu4t04buR4bqi4buLQsOD4buLw4N54buIw4N44buLTeG7i8OAw73hu6vDg+G7i+G6vuG6vOG7jcSC4buLw7rhuqjDveG7i3RG4buN4buLVHlG4buL4bq+4bu3dHnhu4vDg0hDdOG7izXhurzhu6HDg+G7i8Oaw7TDveG7izLhu4Dhu43Dg3jhu4vEqOG7seG7i3nEgsO04bq+4buLw7rhuqzDg3jhu4t0RuG7jeG7iz3DmcOdVeG7jCozw5kq4buL4bq+w7TDveG7i+G6scO94but4bq+4buLKuG7jeG6osOq4buL4bq64buA4buN4buLw7rhuq7hu4t4w73hu4bhurjhu4t04buPdOG7i3XEguG7jcODeeG7i8ODeHnDveG7reG6uOG7iyp5cOG6vuG7i1Phu5HDg+G7i3nDveG7r+G7gOG7i3lCw4Phu4vDg3nhu4jDg3jhu4t0QuG7i3nhuqzDveG7i8O64buh4buA4buL4bq+SOG7i8Sow7Xhu4t5xILDtOG6vuG7i8O64bqsw4N44buLdOG6ruG7i3nDveG7reG7gOG7i+G6uuG7gOG7keG7i+G6vsO0w73hu4vhurHDveG7reG6vuG7iyrhu43huqLhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGZUecO94buN4buLw4rFqeG7i8SoQ8O94buL4bqixILDg3jhu4vhuqLhu4DhuqTDg+G7i3RG4buN4buLVHlG4buL4bq+4bu3dHnhu4vDg0hDdOG7izXhurzhu6HDg+G7i8Oaw7TDveG7izLhu4Dhu43Dg3jhu4vEqOG7seG7i+G6vnnhu4Dhu4t54buG4bq+4buLw7rhu6Hhu4Dhu4vhur5Iw6rhu4vDgsODeOG7iz3hu4DDg8O9eeG7jeG6vOG7gOG7i3R5xILhu4tzw73hu6vhur7hu4s9w5nDnVXhu4wqM8OZKuG7i8O64buT4buLw4DDveG7q8OD4buLw4N4eeG7t+G7i1R54buzw4N54buL4bq4eUbhu4sqeXDhur7hu4tT4buRw4Phu4vDikPhuqLhu4vhurh54bup4buLdHnhu4Bxw4Phu4tZw73hu63hurjhu4vDuuG7t8ODeeG7izUxMcOq4buL4bq64buA4buN4buLw7rhuq7hu4vDisaw4buL4bqi4buNw4N44buL4bqgw7TDveG7i8ODecO94bux4buA4buLdELhu4t54bqsw73hu4vhuqJDw73hu4vhur7hurzEgsODeOG7i3nEkOG6uOG7i+G6vuG7j3Thu4vDgMO9w4N54buL4bq+4burw6rhu4vhur55SELDg3jhu4vhuqLDtMO94buLxKjDteG7i8O64buh4buA4buL4bq+SOG7i3jDveG7iOG7jeG7i3nhu43DveG7i8ODSEN04bq/L+G6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZjV5w7nEguG7i1R54buzw4N54buL4bq4eUbhu4Uv4bq4Zg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khai mạc Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 18

Khai mạc Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 18
2016-08-21 09:33:00

Sáng ngày 21/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao khai mạc Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 18 với chủ đề "Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại địa phương phục vụ phát triển và hội nhập".

Ngày mới trên chiến khu xưa

Ngày mới trên chiến khu xưa
2016-08-20 12:57:00

PTO- Xã Minh Hòa khi xưa còn được gọi là làng Phục Cổ, thuộc tổng Đồng Lỗ, châu miền núi Yên Lập. Nằm trong một thung lũng nhỏ, khu căn cứ Phục Cổ vùng lòng chảo Minh Hòa...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long