Cập nhật:  GMT+7
xanDjXh2xJBOw4BVVeG7o+G7r1LDrMOMw5pO4bq44buvxrDDrcOAw5l2eXbDk+G6sE92w5rDjeG7rsSQdsONw4zhu4TDk3bDieG7mMOMdsOaw43DksODw4x2w5pU4buuxJB2w5rDjOG7hlJ2ScOMV8OAdsOTSeG7quG7nsOMdsOJ4buww5NJdsOJ4bqow5l2xJDhuqxSdsav4buydXbEkMON4buKw5PDjXZTw5nhu7Lhu4LDk3ZY4buiw4x2w5PDjeG6psOTdkXhuqbDk3ZQdsOsw43DgMOTw412w63hu5zDk8WpL8ONeMawxalSdsSQTsOAVVXhu6Phu69S4bqj4bq4w4BF4buvxrBnw6zhuqktduG6rcONV8OTSXbDk+G6sE92U8OZw4B1dsOTw43DjOG7hE92WMWodlLDjeG6oMOadsOaVMOMRsOTdk3DjMOTw412w5rhu4Z2LXbDneG6rnbDjeG7lsOMdXbEkOG7ksOTSXbDmuG6oMSQdsOd4bqm4buydkXhu67Dk0l2MMSCw5NJdXbEkMON4buKw5PDjXZTw5nhu7Lhu4LDk3bDmlThu4DDk3bDicSow4B2ROG6osOTdsONw5nhu7Lhu4TDk3bDrMONw4DDk8ONdsOt4bucw5N2TsOZ4buSw5N2w5PDjeG6qsOTdsOJ4buq4bugxJB2VeG7rnbDieG7lMOTSXbDmsONw5nhuqrDk3bEkMavw4B2w5PDjeG6psOTdkXhuqbDk8O6duG6p+G7lsOadsOaVMOSw5NJdsOTw41Xw5NJdknDjMSCw4x2UsON4bqgUnbDieG6rnZY4bqidsOJw4DDk0l2w4nhu6rhu6DEkHbDmlTDjEbDk3ZNw43DgMOMdsSQ4buMdsONw4zhu4TDmXZTw5nEgnZO4bqidlLDjeG6oMOadsONw5nhu7J2U8OZ4buy4buCw5N2TuG6ok92xJDDjcavdsOaVOG7rsSQdsOaw4zhu4ZSdsSQxq/DgHbDk8ON4bqmw5N2ReG6psOTdXbDmuG6sMOTSXbEkOG7quG7nsOTSXbDmlThuqDEkMONdsOTw43DjOG7hE92xJDGr8OAdsSQ4bqgw5N2ROG7lnZO4bquw5PDjXbDicODw5J2xJDhuqDEkHbEkOG6rFJ1dsOJxILDk0l2WMOM4buAw5N2w5pUw5LDk0l2w5rDjOG7hlJ2w53hu6TEkHV2w4nhu5jDjHbDmsONw5LDg8OMdsOaVOG7rsSQdsOaw4zhu4ZSdsOJRnbDmsOZ4buy4buAw5N2w5pUw5nhu7Lhu4LDk3V2WOG6qsOTdsOJ4buWw5NJdlPDmeG6qMOTdsSQw43hu6TDk0l1dsOaw4PDknZO4buOw5NJdsOaw4zDk3bEkMavw4B2w5PDjeG6psOTdkXhuqbDk3ZY4bqiw5J2VeG7rnZO4bquw5PDjXbDicODw5J2xJDGr8OAdjDEgsOTSXV2U8OZxILDk3ZO4bu0dsOJw4zhu4LDmXbDjeG6osOTw412xJDGr8OAduG6rcON4bqidsOT4buq4buixJDDunYw4bq0xJB2RMOM4buEw5p1dlXDgMOZdnl2w5PhurBPdsOaw43hu67EkHbDjcOM4buEw5N2aMOZ4buy4buGw5p2w4nEqMOTw412VeG7mHZ5d0F3LWgwL8Os4buLdsOTSeG6ouG7snZ4dy/DgS95d3jhu7N2xJDGr8OAdl3DgMOTdsOsw43hu6rhu57Dk0l2WMWodsOsSsOTw412xq/hu7J1dljDjOG7hMSQdsOaxqB2xJDDjeG7sMSQdsOaw43hu67EkHbDjcOM4buEw5N2w4nhu5jDjHbDmsONw5LDg8OMdsOaVOG7rsSQdsOaw4zhu4ZSdknDjFfDgHbDk0nhu6rhu57DjHbDieG7sMOTSXbDieG6qMOZdsSQ4bqsUnbGr+G7snV2xJDDjeG7isOTw412U8OZ4buy4buCw5N2WOG7osOMdsOTw43huqbDk3ZF4bqmw5N2UHbDjcOZ4buy4buEw5N2w6zDjcOAw5PDjXbDreG7nMOTdsOJ4bqudsOJw4PDmnbDieG7quG7oMSQdsOTw41Xw5NJdk3hu4bDmnZTw5nEgnbDieG6oMOTSXZJw43DjHbDk8ON4bqqw5PDusWpL1LGsMWpUnbEkE7DgFVV4buj4buvUl3DkkXhu7Lhu6/GsMOs4busdsOT4bqwT3Z5d3jhu7N2w4nhu4bDk3bDk8OA4buydXbDjcOZ4buy4buEw5N2w4nhuq52w5rGoHbEkMON4buwxJB2eXbEkMOZ4buWxJB2w4nhu5jDjHbDmsONw5LDg8OMdsSQ4bqsUnbDjcOZ4buy4buEw5N0dnnDvXbEkMOZ4buWxJB2w4nhu5jDjHbDmsONw5LDg8OMdsSQ4bqsUnbDneG6rnR2QXh2UsON4buOw5NJdXZEw4DDk3V2w5NJ4bqiw5PDjXbDmsONw4BPdknDjMOAdsOJ4buYw4x2w5rDjcOSw4PDjHZY4buiw4x2w5rGoMOTSXZV4buYdnjDukF4eHbDk0nhu6rhu57DjHZF4bqmw5N2w5rDjcOAT3ZJw4zDgHbDjeG7lsOMdsOTScONxKh0dsOaw4zhu4ZSdsOTw43huqrDk3ZBeHbhu7R2TcOM4buGw5N1dk3DjOG7hsOTdsOTScONxKh2xJDGr8OAdsOTw43huqbDk3ZF4bqmw5PDunYw4bqudknDjMSCw4x2U8OZ4buy4buGw5p24bu54bu3duG7tHZNw4zhu4bDk3V2xJDDjcOZ4buyRsOTdsSQ4bqsUnbDmlThu4DDk3ZJw4zEgsOMdlPDmeG7suG7hsOaduG7tXbhu7R2TcOM4buGw5PDunbDrMODw4x2xJDhuqDEkHbDjeG7lsOMdsOTScONxKh1dsON4bqow5l2w43hu4bDmnbEkOG6oMSQduG7tHZNw4zhu4bDk3bDmuG6qlJ2w5pUw5nDk0l2WOG6osOSdk5Lw5PDjXZY4buuxJBzdsOJ4bqsw5p2w4nDgMOMdXZP4buSw4x2w5pU4buq4buew5NJdXbDicOM4buEw5N2TuG7rsSQdXZJw4zDgMOSdsOaw43hu5LDk0l1dljhuqzDk3bDieG7gnbEkMON4buGdsOJ4buWdsSQw43hu4rDk8ONdlXhuqDEkMONdsOJ4buYw4x2WOG7osOMdsOTSeG7quG7nsOMdsSQ4buMdsSQ4buSw5NJdHZY4bqsw5N2w4nhu4J2ScOMxILDjHZTw5nhu7Lhu4bDmnbDieG7nMOTdsOaw43hu6p2TcONw4zhu4bDmXbDk8ODw4x1dsOa4buYdsSQ4bqgw5LDunbhuq1J4buq4buew4x2ReG6psOTdsOJ4buq4bugxJB2ROG6ouG7snbDmsOUdsOa4bqmT3bDmuG7qnV2w5NJw5nhu7Lhu4TDk3ZYw5XDk0l1dk3DjOG7hsOTdsOTScONxKh2ScOMxILDjHZTw5nhu7Lhu4bDmnbEkOG6oMSQdsOaw43hurbEkHZP4bq2xJB0dsSQ4bqgw5N2ROG7lnZO4bq2w5NJdsOTScON4bq4dXbDmsOM4buGUnbDmsONw5l24bu0dk3DjOG7hsOTdsSQxq/DgHbDk8ON4bqmw5N2ReG6psOTdXZExqB2VcOZw5NJdXZVVsOAdsOJxqDDjHbEkOG6oMSQdlPDmeG7snbDicSow5PDjXbDjcOM4buEw5N2w43huqLDk8ONw7p24bqtw43hu4jDk3bEkMONw5nDk0l1dsSQ4bqgxJB24bu0dk3DjOG7hsOTdXZNw4zhu4bDk3bDk0nDjcSodsSQxq/DgHbDk8ON4bqmw5N2ReG6psOTdsOJ4bqudsOJ4buq4bugxJB2xJDDjcavdsOaVOG7iHbDjeG7lsOMdsOTScONxKh2w5pUxIJ2TuG7nsOMdXZJw4zEgsOMdsOaw43hu4rEkMONdsOaw43DlMOAdsOJ4bqgw5NJdXbDieG7pMOTSXbEkMONxq92w5pU4buq4bucw5NJdsOJ4buq4buew5NJdk7hu5jDjHV2xJDDjeG7isOTw412VeG6oMSQw412xJDGr8OAdjDEgsOTSXV2UsON4bqgUnZOw5nhuqrDmnbEkMavw4B24bqtw43huqJ2w5Phu6rhu6LEkMO6xakvUsawxalSdsSQTsOAVVXhu6Phu69SXcOSReG7suG7r8aww63DgMOZdnl2w5PhurBPdsOaVMOMRsOTdk3DjcOAw4x2w5rDjeG7rsSQdsONw4zhu4TDk3V2WOG7osOMdlXhu652xJDDjUp2w4nDg8OSdsOTScONw4zhu4BPdsOa4bukxJB1dsSQw43hurTDmnbEkMON4bq+dsSQxq/DgHbEkOG6oMSQdsSQ4bqsUnbGr+G7snYwxILDk0l1dsSQw43hu4rDk8ONdlPDmeG7suG7gsOTdsOa4busdsONw5nhu7Lhu4TDk3bDieG7hsOTdsSQ4bucdlVQdXZYw4zhu4TEkHbDmsON4buuxJB2w43DjOG7hMOTdmjDmeG7snbEkMON4buGdsOJ4buYw4x2w5rDjcOSw4PDjHbDmlThu67EkHbDmsOM4buGUnZY4buiw4x2w5PDjeG6psOTdkXhuqbDk3bEkOG7jHbDmuG6oMSQdsOJ4buWw5NJdsOa4buKxJDDjXbEkOG7rsSQdsOaVMOSw5NJdsOJ4buew4x2VeG7mMOTSXbDneG6rnbDjeG7lsOMw7p24bqtw43DjOG7gsOZdsOTw43hu4xPdljhuqzDk3bDieG7gnZSw43hu7DEkHbDmsODUnbDieG7quG7oMSQdk7huq7Dk8ONdsOJw4PDknbEkOG6oMSQdsSQ4bqsUnZO4bq2w5NJdsOTScON4bq4dljhuqJ2xJDhu4x2ScOMxILDjHZSw43huqBSdsOdVnZO4bu0dsONw4zhu4TDmXZTw5nEgsO6dsOsVMOSw5NJdlPDmeG6oHbDmlThu4jDk8ONdsOJ4buYw4x2w5rDjcOSw4PDjHV2TuG6rsOTw412w4nDg8OSdsSQ4bqgxJB2xJDhuqxSdk7hu5TDk0l2ScON4bq6UnbDmsOZ4buy4buAw5N2w5pUw5nhu7Lhu4LDk3V2WOG6qsOTdsOJ4buWw5NJdXZJw4zEgsOMdsOaw43hu4rEkMONdsSQw43DknbDk8ON4bqmw5N2ReG6psOTdljhu4J2xJDDjcavdsOaVOG7quG7nMOTSXV2w4nhu6rhu57Dk0l2TuG7mMOMdsSQxq/DgHYwxILDk0l1dsSQw43hu4rDk8ONdlXhuqDEkMONdlLDjeG6oFJ2TsOZ4bqqw5p2xJDGr8OAduG6rcON4bqidsOT4buq4buixJDDunYi4bqgw5N2ROG7lnZO4bquw5PDjXbDicODw5J2SeG6qMOTdkXhuqbDk3V2VeG6oMOadkXhuqbDk3V2w5Phu4DDmXbEkMOAw5J2w5rDjMOTw412w5rDjeG6qMOTdsOaVOG6oMSQw412w5PDjcOM4buET3V2TuG6tsOTSXbDk0nDjeG6uHV2w5rDjOG7hlJ2w5rDjcOZduG7tHZNw4zhu4bDk3bDieG7jMOTSXZJ4buMUnbEkMavw4B2w5PDjeG6psOTdkXhuqbDk3ZY4buiw4x2w5rDjeG6oMOMdsOJ4buWdsSQ4bqow5l2w5rDjcSodXZJw4zEgsOMdsOJ4bqgUnbDk8ONV8OTSXbDmsON4bq2xJB2T+G6tsSQdsSQxq/DgHZF4bqmw5N1dk3EqFJ2w5rDjeG7nsOMdlLDjeG6oMOadsONw4zhu4TDk3ZY4buq4buiw5NJdk/hurbEkHV2w43DkuG6osOTdsOaw43DjOG7hMOTdXZEw4DDk3bDjeG6osOTw412xJDDjeG7isOTw412VeG6oMSQw412T+G7osOMdlLDjeG7pnbDjeG7oFJ2WOG7osOMdsOTScOZ4buy4buEw5N2WMOVw5NJdXZO4bugw4x24buKxJDDjXbEkMavw4B2w5PDjeG6psOTdkXhuqbDk8O6duG6p+G7lsOadlXhu5h2WMOM4buExJB2VcOAw5l2w4nhu5jDjHbDmsONw5LDg8OMdsOJ4bqudsOaw4PDknbDieG7quG7oMSQdlXhu652w4nhu5TDk0l2w5rDjcOZ4bqqw5N2xJDDgMOSdsOTw43hu6pzdsOd4bqm4buydkXhu67Dk0l2w5PDjeG6onZY4bqww5N2w43hu4zDgHZNw43DmXZF4bqmw5N2xJDhu6p2w5PhurBPdnl3eOG7s3V2WMOM4buExJB2w51Wdk7hu7R2VOG6oMSQdsOaw43EgsOMdXZJw4zEgsOMdlLDjeG7jMOTSXZP4bq0w5p2ROG6ssOTScO6w7rDunbDrMON4buuxJB2w5rDjEfDk3bEkMONw5J2w5rDjeG6rOG7snV2WMOM4buExJB2w5rGoHbEkMON4buwxJB2w4nhu5jDjHbDmsONw5LDg8OMdsOaVOG7rsSQdsOaw4zhu4ZSdsOJ4bqudsOaw4PDknbDicOM4buCw5l2TcOM4buEw5N2w4lGdsSQ4bqgxJB2xJDhuqxSdk7huq7Dk8ONdsOJw4PDknZJ4bqow5N2ReG6psOTdXZV4bqgw5p2xJDhu5x2VVB1dlPDmcOAw5N2w5rhuqZPdsSQw43hurBPdk7DknbDieG7nsOMdlXhu5jDk0l2xJDGr8OAdsOTw43huqbDk3ZF4bqmw5N1dlLDjeG6oMOadsONw5nhu7J2U8OZ4buy4buCw5N2TuG6ok92xJDDjcavdsOaVOG7rsSQdsOaw4zhu4ZSdsSQxq/DgHbDk8ON4bqmw5N2ReG6psOTw7rFqS9SxrDFqVJ2xJBOw4BVVeG7o+G7r1Jdw5JF4buy4buvxrAwRnbDk+G6psOTSXbEkMOAw5J2xJDDjeG6rMOadk7hu6rhu6DDk0l1dsONw4zhu4TDmXZTw5nEgnZYw4zhu4TEkHbDmsON4buuxJB2w43DjOG7hMOTdmjDmeG7suG7hsOadsOJxKjDk8ONdnl3QXctaDAvw6zhu4t1dlLDjeG6oMOadsONw5nhu7J2U8OZ4buy4buCw5N2TuG6ok92xJDDjcavdsOaVOG7rsSQdsOaw4zhu4ZSdsSQxq/DgHbDk8ON4bqmw5N2ReG6psOTdXbDjcOZ4buy4buEw5N2w6zDjcOAw5PDjXbDreG7nMOTdsOaw4zhu4ZSdsOaxajEkHbDiULhu7J2T8ODw5PDjXbEkOG7ksOTSXbDmuG6oMSQdsOaw5nhu7Lhu4DDk3bDmlTDmeG7suG7gsOTdljhuqJ2w43hu6rhu6LDk0l2RUPDk3bDmlTDjEbDk3ZNw43DgMOMdsOJRnZYw4zhu4TEkHbDieG7mMOMdsOaw43DksODw4x2w5pU4buuxJB2w5rDjOG7hlJ2WOG7osOMdsOTw43huqbDk3ZF4bqmw5N2UsONxILDjHbDmlRQdsOaw43huqLDk8ONdlLDjeG7quG7nMOTSXbDmsON4buwxJB1dsSQ4buSw5NJdsOa4bqgxJB2w5rDjeG7quG7nsOTSXbDncOZ4buy4buAw5N2xJDGr8OAdsSQ4bqgxJB2xJDhuqxSdk7huq7Dk8ONdsOJw4PDknV2w5NJ4buq4buew4x2w4nhu7DDk0l2w4nhuqjDmXbDmlTDksOTSXZJw4zEgsOMdlPDmeG7suG7hsOadsSQ4buSw5NJdljDjOG7hMSQw7p2w6zhu6x2w4nhu4x2w53huqbhu7J2ReG7rsOTSXbDmuG6oMSQdlLDjcOSw5NJduKAnMOTScON4bq4dkXhuqbDk3bDk+G7jMOMdXbDk+G7jMOMdkXhuqbDk3bDjcOMRsOZdXZO4bqiT3ZF4bqmw5N2w5rDjMOT4oCddXbEkMONSnbDicODw5J2TuG6rsOTw412w4nDg8OSdsSQ4bqgxJB2xJDhuqxSdsSQw43Gr3bDieG7lsOTSXbDk+G6tk92xJDDjeG6tsSQdsOa4buIw5PDjXbDjeG7iMOTw412xJDGr8OAdsOTSeG6osOTw411dk5Lw5PDjXZY4buuxJB1dsOJxKjDgHZSw43hu6rhu5zDk0l1dsSQ4bucdlVQdsOJ4buq4bugxJB2UsON4bqmw5N2xJDhu5LDk0l2UsONxah2w5pU4bqgxJDDjXbDiUZ2w4nEqMOTw412w43hu6rhu6LDk0l1dsSQw43DmULDk3ZExKh2xJDDjcOZdsOJ4bqgw5J1dk0jdk7hu6pRw5NJdljhu4J2w5Phu5bDjHZFw5nDk0l2w5PDjeG6sk92w5PhuqbDk0l2xJDDgMOSdsSQw43huqzDmnZO4buq4bugw5NJdsOa4busw5NJdsSQw5nhu5bEkHbDieG7mMOMdsOaw43DksODw4x1dsOaw4PDknbDieG7quG7oMSQdsOTw4zhu4JPdsOaw4zDk3bDmlTDksOTSXbDk8ON4bqmw5N2ReG6psOTdsOJRnbDk8ON4bqmw5N2ReG6psOTdsSQ4bumw5NJdjDEgsOTSXZE4buWdXbEkMON4buKw5PDjXZTw5nhu7Lhu4LDk3bDjcOZ4buy4buEw5N2w6zDjcOAw5PDjXbDreG7nMOTdsOaw43hu67EkHbDjcOM4buEw5N2w5rDjeG6tsOTSXZO4bugw4x2xJDhuqDEkHZPxajEkHbDmsOM4buAw5l2UsON4bqgw5p2w5pUw4xGw5N2TcOMw5PDjXbDmuG7hnV2w53huq52w43hu5bDjHV2U8OZ4buYxJB2UsON4buOw5NJdsOAw5N2w5PDjMOTw412w5pU4buAw5N2w4nEqMOAdkThuqLDk8O6xakvUsawxalSdsSQTsOAVVXhu6Phu69SXcOSReG7suG7r8awZ8ON4bumw5NJduG6o8OZ4buy4buCw5N2w6xUw4DDk0nFqS9SxrA=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khai mạc Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 18

Khai mạc Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 18
2016-08-21 09:33:00

Sáng ngày 21/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao khai mạc Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 18 với chủ đề "Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại địa phương phục vụ phát triển và hội nhập".

Ngày mới trên chiến khu xưa

Ngày mới trên chiến khu xưa
2016-08-20 12:57:00

PTO- Xã Minh Hòa khi xưa còn được gọi là làng Phục Cổ, thuộc tổng Đồng Lỗ, châu miền núi Yên Lập. Nằm trong một thung lũng nhỏ, khu căn cứ Phục Cổ vùng lòng chảo Minh Hòa...

Hoan nghênh các hoạt động hướng về cội nguồn

Hoan nghênh các hoạt động hướng về cội nguồn
2016-08-19 10:00:00

Chiều 18/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đoàn Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển văn hóa...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long