Cập nhật:  GMT+7
w6rhu61pZ+G7oeG7t21FReG6p2ZDMOG7r8OJ4bu3cmbhur/hu6Dhu63hur5nw4l44buh4butZ0Hhu4bhuqbhu6FnMMSQxqFBZ1HDs+G7r2dd4bq4bUHhu7Fn4buxR+G7r2cw4but4buGZ+G7teG7rXJBZ+G7oW7hu6Fn4bu3RuG7oWfhu7fhu4bhuqhB4buxZ13hurjhu5VBZ3HhurLhu69nQeG7reG7lUFncOG7lUFlZ+G7oOG6rkHhu7FnbUFnQeG7reG7lUFncOG7lUFnSW9nUOG7lUFnROG6uOG7lUFnw4lGZ0nFqcOqL+G7rWnhur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu6xybXBm4bq/MMSQw4FB4buxZ3HhuqjDiWfhu5/hu43DgWdF4bqwZ8OsZ0nhu4RtZ0ThurhtZWfhu6HhurxB4buxZ0nhuqbhu69nQcOCZ+G7t0bhu6Fn4buh4but4bq4QeG7sWfhu6Hhur5tZ+G7oOG7rXZB4butZ0Phu63hur5lZ+G7oW7hu6Fn4buf4bqyL0Hhu7FvQeG7rS9xeG1nQ+G7reG7huG6pEHhu7Fn4bu34buvw7lBZ0ThurhtQWVn4buhbuG7oWfhu7dG4buhZ+G7t+G7huG6qEHhu7FnXeG6uOG7lUFnceG6suG7r2dB4but4buVQWdw4buVQWVn4bug4bquQeG7sWdtQWdB4but4buVQWdw4buVQWdJb2dQ4buVQWdE4bq44buVQWfDiUZnScWpZ3Hhu41n4but4bq44buKZ3HhurJB4buxZ+G7rW9B4buxZ8OJxJDhu4/hu7lnQeG7seG7rXdBZ+G7oW5BZ+G7n+G6smVn4buh4but4buv4bulQWdFw71lZ+G7rW9B4buxZ0Hhu7Hhu613QWdD4but4buG4bqkQeG7sWfDieG7r8WpQWfhu6Fu4buhZ+G7t8OBw7Phu69lZ8OJduG7oeG7rWfhu6FG4buhZ+G7oeG7guG6uGdBw7NBZWfhu6Hhu4Lhurhn4but4bqyZWfhu7Hhu6/hurpDZ0Hhu63hu5VBZ3Dhu5VBZ0Phu63huqBB4buxZWfhu6Hhu63hurBB4buxZ+G7n+G7jcOBZWfhu7fhu4BlZ+G7tXhDZ8OJ4but4bqs4buvZ+G7teG7rcO14buhZ0Phu63DiuG7oWdB4butSEHhu7Fnw4nhu63hu6/FqcOJZ+G7rcOz4buvZ0Hhu5FB4buxZ0Hhu6dncMOBZ+G7n+G7jcOBZWfhu7fhu4BlZ0XDs8OJZ+G7t+G6qmdx4buXw4nDqcOpw6ln4bux4buV4buKZ8SQbcOpw6pD4bq/w6rhu6/hu7nhu7FnbeG7t8OJ4bqnZmZn4buh4bu3bUVF4bqnZuG7r+G7ueG7sS3EkHJFQ8OBQUXhu69JcmZnRcSQ4buh4bqnZuG7rcOJw4lDZC8vw43DjcONw6lwbUHhu7Hhu6HDgUHhu7FFbUHDqUlBL1BNME0vaC/DrWhpxKkvaGsv4buh4bq44bq44butw4Hhu59tw4FFw4HDrC3DrWlfaMSpX2jDrV/EqWtsw6nhu7ND4buxZmfDjeG7r3DDieG7reG6p2bhu4loaEPDjGbhur/hu6BuQWfhu5/hurJn4buh4but4buv4bulQWdFw71n4bux4buv4bq6Q2dw4buVQWfhu4JB4buxZ0Phu63DgGdJ4bqm4buvZ+G7n+G7jcOBZ0XhurBnw6zDqcOqQ+G6v0Dhu63DtOG7uWfhu7Hhu63hu69nQeG7reG7m0FnQeG7rUhB4buxZ8OJ4buX4bu5Z+G7seG7huG6pEHhu7FncOG7gEHhu7Fn4buhw7Lhu7llZ0Hhu7Hhu63DvW1n4buhR2fhu6Ftw4FncXRDZ+G7teG7reG6rkHhu7FnROG6uMOyQWfhu7nhu4ZtZWfhu5/hu43DgWVnQeG7seG6uOG7imfhu63hu6/GsOG7uWVnROG6uMO5QWfhu7l3QeG7rWfhu5/DssOBZ0nFqWfDiW/hu69nRcOyQWfhu6Hhur5tZ0Dhu61vZ0Hhu4bhuqbhu6FlZ8OJdkHhu61n4bu5w7NB4buxZWfDiW/hu69nRcOyQWfhu6Hhur5tZ0Hhu63hu5VBZ3Dhu5VBZWfhu7ltQeG7sWdx4bub4bu5Z+G7n8OyQWfhu6Hhu63hu5fDiWfDieG6sMOJZ3F0Q2Vnw4nEkOG6uOG7iuG7p0Fnw4nhu63hurBB4buxZ21B4butZ+G7reG6vEHhu7FnSXVnSW1B4buxZ+G7oeG6vm1n4bu3RuG7oWfhu7fhu4bhuqhB4buxZ0nhu4Bnw4nEkG1B4buxZ0Hhu63hu5VBZ3Dhu5VBZ+G6oeG7r8Wpw4lnQG3hu7lnSW9nccOzw4Fn4bu34buIZ+KAnMOJ4but4buG4bqkQeG7sWdB4bux4buG4bqs4buvZ0Hhu63hu4Znw4nhu63GsGfDieG7reG7huG6pEHhu7Fnw4nhu63hu5VB4oCdZ+G7oeG6vm1ncOG7lUFnw4nhurLhu6Fnw4ltZWdB4buxb+G7imfDrcOtL2tlZ+G7oOG7reG6vmfDiXjhu6Hhu61nQeG7huG6puG7oWcwxJDGoUFnUcOz4buvZ13hurhtQeG7sWdx4buNZ+G7sUfhu69nMOG7reG7hmfhu7Xhu61yQWfhu6Fu4buhZ+G7t0bhu6Fn4bu34buG4bqoQeG7sWdd4bq44buVQWdx4bqy4buvZ0Hhu63hu5VBZ3Dhu5VBZWfhu6Dhuq5B4buxZ21BZ0Hhu63hu5VBZ3Dhu5VBZ0lvZ1Dhu5VBZ0Thurjhu5VBZ8OJRmdJxanDqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/w6Phu69BZ8OJxJDhu5VBZ8OJxJDhuqJB4buxZ+G7seG7r+G6puG7r2fDieG7reG7r8Wp4bq4Z8OJw4FvQWdJ4buPQWcw4but4buGZ+G7teG7rXJBZ+G7oeG6vm1n4bug4but4bq+Z8OJeOG7oeG7rWdB4buG4bqm4buhZMOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/ZuG7rG9nQOG6suG7r2VnQeG7sW/hu4pnw63DrWfDieG7rW5B4buxZ2tnQeG7j+G7uWfDrWhpxKnDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v+G7tHZB4butZ+G7sUfhu69kZ+G7nuG6smdd4bq44bqw4buhZ0Phu63huqBB4buxZWfhu57hurJn4bug4bquQeG7sWdtQcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/MMSQw4FB4buxZ+G7oeG6pEFn4buf4buNw4FnReG6sGfDrGdJ4buEbWdE4bq4bWVn4buhbuG7oWfhu7dG4buhZ+G7t+G7huG6qEHhu7FnXeG6uOG7lUFnceG6suG7r2dB4but4buVQWdw4buVQWVn4bug4bquQeG7sWdtQWdB4but4buVQWdw4buVQWdJb2dQ4buVQWdE4bq44buVQWfDiUZnScWpZ3Hhu41n4but4bq44buKZ3HhurJB4buxZ+G7rW9B4buxZ8OJxJDhu4/hu7lnQeG7seG7rXdBZ+G7oW5BZ+G7n+G6smVn4buh4but4buv4bulQWdFw71lZ+G7rW9B4buxZ0Hhu7Hhu613QWdD4but4buG4bqkQeG7sWfDieG7r8WpQWfhu6Fu4buhZ+G7t8OBw7Phu69lZ8OJduG7oeG7rWfhu6FG4buhZ+G7oeG7guG6uGdBw7NBZWfhu6Hhu4Lhurhn4but4bqyZWfhu7Hhu6/hurpDZ0Hhu63hu5VBZ3Dhu5VBZ0Phu63huqBB4buxZWfhu6Hhu63hurBB4buxZ+G7n+G7jcOBZWfhu7fhu4BlZ+G7tXhDZ8OJ4but4bqs4buvZ+G7teG7rcO14buhZ0Phu63DiuG7oWdB4butSEHhu7Fnw4nhu63hu6/FqcOJZ+G7rcOz4buvZ0Hhu5FB4buxZ0Hhu6dncMOBZ+G7n+G7jcOBZWfhu7fhu4BlZ0XDs8OJZ+G7t+G6qmdx4buXw4nDqcOpw6ln4bux4buV4buKZ8SQbcOpZzDEkMOBQeG7sWfhu7Xhu63hu69n4bu3b+G7uWdB4but4buvxanhu7lnScOKZWdx4buNZ8OM4bq44buXw4ln4but4buvxalBZ0Hhu63hu6/hu6fhurhnw4nhu5fhu7ln4bux4buG4bqkQeG7sWdw4buAQeG7sWfhu6HDsuG7uWVn4bu14but4bquQeG7sWdE4bq4w7JBZ+G7ueG7hm1lZ+G7n+G7jcOBZWdB4bux4bq44buKZ+G7reG7r8aw4bu5ZWdE4bq4w7lBZ+G7uXdB4butZ+G7n8Oyw4FnScWpZ8OJb+G7r2dFw7JBZ+G7oeG6vm1nQOG7rW9nQeG7huG6puG7oWVnw4l2QeG7rWfhu7nDs0Hhu7FlZ8OJb+G7r2dFw7JBZ+G7oeG6vm1nQeG7reG7lUFncOG7lUHDqWdA4butSEHhu7FnQeG7seG7rcO9bWfhu6FHZ+G7oW3DgWdxdENnw4nEkMO5QWfhu7ltQeG7sWdx4bub4bu5Z+G7n8OyQWfhu6Hhu63hu5fDiWfDieG6sMOJZ3F0Q2Vnw4nEkOG6uOG7iuG7p0Fnw4nhu63hurBB4buxZ21B4butZ+G7reG6vEHhu7FnSXVnSW1B4buxZ+G7oeG6vm1n4bu3RuG7oWfhu7fhu4bhuqhB4buxZ0nhu4Bnw4nEkG1B4buxZ0Hhu63hu5VBZ3Dhu5VBZ+G6oeG7r8Wpw4lnQG3hu7lnSW9nccOzw4Fn4bu34buIZ+KAnMOJ4but4buG4bqkQeG7sWdB4bux4buG4bqs4buvZ0Hhu63hu4Znw4nhu63GsGfDieG7reG7huG6pEHhu7Fnw4nhu63hu5VB4oCdZ+G7oeG6vm1ncOG7lUFnw4nhurLhu6Fnw4ltw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6vzDhuq7hu69n4bu5w4FB4buxZ8SQw7RB4buxZWfhu6Fu4buhZ+G7t0bhu6Fn4bu34buG4bqoQeG7sWdd4bq44buVQWdx4bqy4buvZ0Hhu63hu5VBZ3Dhu5VBZWfhu6Dhuq5B4buxZ21BZ0Hhu63hu5VBZ3Dhu5VBZ0lvZ1Dhu5VBZ0Thurjhu5VBZ8OJRmdJxalnw4nhu6/hu6VDZ8OJw4rhu6FnQ+G7rW7DiWfhu63hurjhu4pnw4nEkOG6uOG7iuG7p0Fnw4nhu63hurBB4buxZ0l1Z0ltQeG7sWfhu6Hhur5tZ+G7t0bhu6Fn4bu34buG4bqoQeG7sWdJ4buAZ8OJxJBtQeG7sWdB4but4buVQWdw4buVQWfhuqHhu6/FqcOJZ0Bt4bu5ZWfhu6HDgGdB4but4buv4bun4bq4Z0nhu6/FqeG7oWfhu7dv4bu5Z8OJ4bqww4lncXRDZ+G7reG6pEFnQUhtZ8OJxJDDgUHhu7FnSeG7r8Wp4buhZ+G7seG7r+G6ukNncOG7lUFlZ+G7n8Oyw4FnScWpZ+G7oeG6uOG6suG7oWdF4bqwQeG7sWfhu593QeG7rWfhu4rDuUFlZ+G7rcOzQeG7rWdD4but4bq64buhZ+G7oeG7rcOBZ+G7ueG6ouG7r2dB4bux4buG4bqs4buvZWfhu7nhuqLhu69nQeG7rW/DqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/QOG7reG7lUFnceG7leG7imVnw4nhuq7hu69nceG7p2dB4bux4buteGfhu6Fu4buhZ+G7oeG7l0Nn4bq+4buKZ1HDskHhu7FlZ+G7oeG7rXZB4butZ0Thurjhu4rhu6dBZWfhu7jhu5HDiWfDicSQ4bubQWcw4bq0Z0ThurjhurDhu6Fn4bqh4buvxanDiWdAbeG7uWdJb2fhu6Fu4buhZ3HDgW9BZ8OJ4butxrBnQeG7reG7lUFncOG7lUFnceG7neG7imfhu7nDs0Hhu61n4buhbuG7oWfhu63DgcOzw4lnceG6skHhu7Fn4bux4buv4bq6Q2dw4buVQWfDieG7reG7r+G7pcOJZ8OJ4butRuG7oWVn4but4buvxanhurhnROG6uMOyZWfhu6HDgGdB4but4buv4bun4bq4Z0nhu6/FqeG7oWfhu7dv4bu5Z8OJd0Hhu61nQeG7seG7rcO9bWVnQeG7reG7lUFnxJDhurJB4buxZ0Hhu61IQeG7sWfDieG7l+G7uWfhu7Hhu4bhuqRB4buxZ0Hhu7Hhu4bhuqzhu69nw4nhurDDiWVnSeG7r8Wp4buhZ8OJ4bqww4lnw4nEkMOBQeG7sWfDicOBb0Fnw4zhu41n4but4bqy4buvZWfhu7HDgENnQ+G7rcahQWfDieG7rUbhu6Fn4but4buvxalBZ8OJ4butw7VB4buxZ+G7t+G6qOG7r2fhu7nDiuG7oWfDieG7r8O54bq4Z3Dhu5VBZ+G7seG7r2/hurhlZ0Hhu4bhuqbhu6Fn4bu5w7NB4butZWdw4buVQWfhu6Hhu63hur5lZ+G7oeG6rkHhu7Fn4bufw7RB4buxZWdJ4buPQWfhu7nhu69B4butw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v+G7oOG7reG6uuG7oWfhu6Fu4buhZ3HhurZB4buxZ+G7oeG7rXZnReG7guG7oWfhu7Xhu63Dg3JlZ+G7rcOzQeG7rWdD4but4bq64buhZ0lvZ8OJ4butb0Hhu61n4buh4bquQeG7scOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur/hu6Dhu61vw4Fnw4nhu63hu5VBZ27hu69nSW9nROG6uOG7iuG7pcOJZ8OJ4butw7VB4bux4bq5ZsOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/MOG7rXLDgWdR4bugIOG6oUDDqi9D4bq/


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chủ động tạo nguồn, nâng cao chất lượng

Chủ động tạo nguồn, nâng cao chất lượng
2024-06-13 07:59:00

baophutho.vn Thực hiện Kết luận số 133-KL/TU, ngày 9/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 15/6/2016 của Ban...

Kỳ I: Khi ý Đảng hợp lòng dân

Kỳ I: Khi ý Đảng hợp lòng dân
2024-06-13 07:55:00

baophutho.vn Kể từ khi Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính...

Khai mạc Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 18

Khai mạc Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 18
2016-08-21 09:33:00

Sáng ngày 21/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao khai mạc Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 18 với chủ đề "Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại địa phương phục vụ phát triển và hội nhập".

Ngày mới trên chiến khu xưa

Ngày mới trên chiến khu xưa
2016-08-20 12:57:00

PTO- Xã Minh Hòa khi xưa còn được gọi là làng Phục Cổ, thuộc tổng Đồng Lỗ, châu miền núi Yên Lập. Nằm trong một thung lũng nhỏ, khu căn cứ Phục Cổ vùng lòng chảo Minh Hòa...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long