Cập nhật:  GMT+7
4buXRHJw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jMSRxJDhu5Dhu4Dhuq7hu6HGoSVE4buS4buCQ3DDlOG7ouG6onDhuqLhu5Thu4JDcOG6oMSQ4bqo4buCcMSC4but4buE4buXL0RyxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jF3huq7GsMOD4buhxqHhuqvEkTktcMSR4buecOG7gkPhu6tVcOG6oMSQ4bqo4buCcCbDjOG7gkNw4oCcw4NBVXDDlEbhu4JD4oCdw7Rw4buCRFHhu4JDcOG7gkPhu6tVcOG6ouG7lOG7gkNwUk3EkHDhuqLhu61w4buC4bucTeG6onDhuqLhu6nhuqJw4bqi4bu34buMw7Rw4bqi4bup4bqicOG7gkPhu6vhu4JEcFLhu6tw4buGS8SQcOG7gkPhu5xOxJBww4Phu7Xhu4Jw4buQw5XDguG7gnDEguG6uMawcOG6oOG7q+G7gnDhu5Dhurrhu4JEcMSCxrDhu4JDcOG7gkPhu6tVcMSCw4Lhu4ZwROG7nE3hu4JDcFLhuqZw4bqgxJDhuqjhu4JwxILhu63hu4RwVcOC4buScOG7kEThu5xM4buCQ8O0cOG6oHjhu4JDcOG7gkRR4buCQ3BSxJDhuqzhuqJw4buA4bur4buGcOG7kETEkOG6pOG7kHDhu5BE4bug4bqiw7Rw4buCRHjhu4ZwQ0bhu4xww5Thu6LhuqJw4buCRElw4bqg4bqwcOG6osagxrBw4buGw4nhu4JEcMSC4bqocOG7kETGsOG7hnBDxJDGsHDGoOG7gkNwRMSocOG7kMOV4buE4buCQ3BSxJDhuqzhuqJw4bqg4but4buEcFLhuqxw4bqiRMagcOG7juG7klXhuqbhu4Jw4bqgxJDhuqjhu4JwxILhu63hu4Rw4buQRMSQw4Lhu4JDcOG7gMSQw4Lhu4JDcOG6osagxrBwxJFKcOG7juG7kuG7iuG6ouG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7kMaw4bqg4buA4bqucMOU4buQVeG7gOG6rm3hu6Hhu4bGsMOVQ8SQ4buC4buPc+G7jFRwxrDhu5Lhu5Dhu4Thu6HGoeG7l+G7kMOVxqHhu5fhu5DDg8ah4buXxJDhu4ZDcMOUw5XhuqJt4buhLy/huqLhu5HhuqDGsOG7hOG7jEThu5Lhu5BE4buE4buRUuG7gi/Dg+G6rsOU4bq+4buQ4buE4buML+G7guG6rlPDlC9ydXPDuS914bunw4N0ccO5dXFxceG7kHJ1dcO6dMO64buAcuG7kcOK4buMQ+G7oXAvxqHhu5cv4buQw4PGoeG7ly/hu5DDlcah4buX4buQw5XGoeG7l+G7kMODxqEkxrDhu4Jw4buGeeG7kHDhu5DDlUHhu4Jw4bqi4bup4bqicOG6vkThu5Jww4Phu7Xhu4Jw4bqi4buccFJB4buCcMSCxKjhu4JDcOG6oOG7q3DhuqLhu4Thu4JwxqDhu4JDcETEqHDhuqJE4bucTOG7gkNw4buQw5XDieG7gkRw4oCcZ8OJcOG6oMSQ4bqo4buCcMSC4but4buEcOG7juG7ksOCcEThu5xM4buCQ+KAneG7keG7ly/hu5DDg8ah4buXL+G7kMOVxqHhu5cv4buQxrDhuqDhu4Dhuq7GoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocahJeG7muG7gkNw4buCROG7nHDhuqDGsOG7hHBDxJDGsHDEgsOJ4buCRHDhur5E4bup4bqicOG7kMOVw4Lhu4JwxILhurjGsHDhuqDhu6vhu4JwVOG7r3Bkw4zhu4JDcDbDjMO0cMSR4bqrcGfEkOG6rOG7kHDEkcOVw4nDtHDhuqDhu6twOEPhu5JV4bqq4buCcMSRROG6uHAq4buS4buCQ3DDlcawcOG7gkThu6twUnbhu4JwREbGsHDhuqLGoMawcOG6vkThu5Jww4Phu7Xhu4Jw4bqi4bucw7Rw4buCQ+G7hOG7q8SQcFLEkOG6rOG6onDhu4LEqOG7jHDhu5BE4buS4bqkcMOUUHDDg+G7luG7gkNwxILhu7fhu5BwUuG7q3DhuqLhu6nhuqJw4buA4buE4buxxJBw4buO4buSxajDtHDhuqDhu6twKuG7kuG7gkNw4bqiR+G7gnDhu5BE4bug4bqicETEkOG6rOG7gnDhu4JDROG6vMawcFLhu5Zw4bqixqDGsHDhu4bEqOG7kHDhu4JD4bucTsSQcMOD4bu14buCcGfEkOG6rOG7kHA4xrDhu4ZwQ0bhu4xww5Thu6LhuqJwZ8OJcOG6oMSQ4bqo4buCcMSC4but4buEcFXDguG7knDhu5BE4bucTOG7gkPhu5FwJOG7q3Aq4buS4buCQ3DhuqJE4buEcOG6oMSQ4bqk4buQ4buPcOKAnMSRw4zEkHDGoOG7gkNwRMSocHLDunFw4buCQ0TDieG7gnDEguG7iOG7gkPDtHDDlOG7inDhu5DEkOG6puG7gnDhur5Ew4zhu4JDcOG7gOG7q3DhuqDGsOG7hHDhu4JE4buc4buCQ3Dhu5DDjMSQcOG7huG7kuG7iuG7gnDEgkbhu4JDcENG4buMcMOU4buKcOG7kMSQ4bqm4buCcOG7gkRJcOG6osagxrBw4buGw4nhu4JEcENQxJBw4buQTcSQcOG6ouG7qeG6onDhuqJExJDhuqThu4Jww5Thurxw4buCTMSQcMSC4bu54buScMOURuG7gkNw4buCQ0jhu4JwQ8SQRnBVw4Lhu4Jw4buQ4bu14buGcOG6oOG7reG7hHBS4bqscOG6oMSQ4bqo4buCcMSC4but4buE4oCm4oCd4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhxqFbxJDGsHDEgsOJ4buCRHDDjOG7gkNwJnnhu4JDcCXDjOG7gkNwJcONxJBw4bqi4bua4buCQ3Dhu4JE4buccOG7gkTEkOG6puG7knBDxJDGsHDEgsOJ4buCRHDhu5BE4buS4bu54buCcOG7gsOM4buCQ3Dhur5E4bup4bqicOG6osagxrBwVOG7r3Bkw4zhu4JDcDbDjMO0cOG7hnnhuqJww4Phu5Rw4bqiR+G7gnDhu4JExJDhuqbhu5Jw4bq+REZw4bq+RHbhu4LDtHDhu4JE4buc4buCQ3DDjOG7gkNwxILhu69w4buQw4nhu4JEcOG7gkPhu5JV4bqs4buCcMSCRuG7gkNwQ0bhu4xww5Thu4pw4buQxJDhuqbhu4JwReG7kHBJxJBwxILhuqhw4bqi4buU4buCQ3DhuqJE4buS4buCQ3DDlOG7ouG6onBSTcSQcMSC4buI4buCQ3DhuqDhu6vhu4Rw4bqi4butcOG7guG7nE3huqJwVOG7tVVww4Phu6Dhu4JDcFLhu6tw4bqg4but4buEcFLhuqxw4bqiRMagcOG7juG7klXhuqbhu4Lhu5Fww6Phu4JDcCXDjcSQcOG7kOG7teG7hnDDlOG7oOG7j3DigJzEkcOMxJBw4buG4buE4buCQ3DDlOG7inDhu5DEkOG6puG7gnBF4buQcEnEkHDhuqLGoMawcOG7hsOJ4buCRHDDlE3hu4Zw4bqiROG7klXhuqjhu4JwxILhuqThu4Jw4bqi4bup4bqicOG6okTEkOG6pOG7gnDDlOG6vHDhuqLhu63hu4JEcMOU4bup4buQcOG6oMSQ4bqo4buCcFLhu6tw4buCQ+G7nHDDg+G7teG7gnDEguG6qHDhuqBN4buQcMSCxJBw4buCRFHhu4JDcOG6vkRGcOG6vkR24buCw7Rw4bqg4but4buEcFLhuqxw4bqiRMagcOG7juG7klXhuqbhu4Jw4bqgxJDhuqjhu4JwxILhu63hu4TigKbigJ3hu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGoTbhu6twxJHDleG7nMOT4buCQ3DhuqDGsOG7gnDhuqLDjOG7gkNw4buQ4bup4bqicDd54buQcOG7kMOVQeG7gnDhuqLGoMawcOG6vkThu5Jww4Phu7Xhu4Jw4bqi4bucw7Rww4zhu4JDcDhD4buSVeG6quG7gnA1RHfhuqJwOENE4bq8xrBwxILhu69w4buQ4bue4buCQ3Dhu5BExrDhu4ZwQ8SQxrBw4bqi4bup4bqicOG6ouG7ksSo4bqicOG6okTEkOG6pOG7gnDhu5DDlcaw4buCRHDEguG6qHDhuqDhu63hu4RwUuG6rHDhu4Lhuqbhu4JwxILEqOG6onDhu4BB4buMcOG7kOG7oHDDg+G7hHDhuqLGoMawcMSRSnDhu47hu5Lhu4rhuqLhu5FwXUzhu4JwxrDEkHBE4bqk4buQw7Rww4zhu4JDcDhDROG6vMawcMSC4buvcETEkOG6qOG7knDEguG7nE/huqJww5Thu6BwUuG7t+G7kHBS4butcOG6osagxrBw4bqi4bup4bqicOG6okTEkOG6pOG7gnDDlOG6vHDhu4JMxJBwROG7rcSQcMSC4but4buE4buRcMOj4buCQ3DEguG7r3DDg+G7q+G7gkRw4buQ4bu34buQcOG6ouG7rXDDlOG7inDhu5DEkOG6puG7gnDhu4xE4buWcOG6ouG7t+G7jHDhu5DDleG7hOG7gkNw4buGxKjhu5Bw4buQROG7qeG7gkNw4bqixqDGsHDhu4bDieG7gkRwxILhuqhwxqDhu4JDcETEqHBSw4lw4bqgxJDhuqjhu4JwxILhu63hu4Rw4buO4buSw4JwROG7nEzhu4JD4buRcMOj4buCQ3A4Q0ThurzGsHDhuqJExJDGsHDDlOG6suG7j3DigJzEkcOMxJBwxqDhu4JDcETEqHDhu5Dhu4Thu6vhu4Jw4bqgxKhw4buQxJDhuqbhu4Jw4buMROG7lnDhuqLhu7fhu4xw4bqiw4zhu4JDcOG7kOG7qeG6onDhu4Z54buQcOG7kMOVQeG7gnDhu4Dhu6twc3NxcOG7gkNEw4nhu4Iv4buQROG7qeG7gkNw4bqixqDGsHDhu4bDieG7gkRw4bqiROG7hHDhuqLhu6nhuqJw4bqiRMSQ4bqk4buCcMOU4bq8cMSCxrDhu4JDcEPEkFFwUlHhu4JDcOG6oMSQ4bqo4buCcMSC4but4buEcMSRSnDhu47hu5Lhu4rhuqLigJ3hu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGoWLhu5LGsHDhuqLhu6nhuqJw4buMROG7nEzhu4JDcOG7kMSQ4bqs4buCcOG7kETDjOG7gkNw4buQxJDhu4JwxILhu7HEkHDhuqJE4buY4buCQ8O0cMSCw4zhu4JDcMSC4but4buEcOG7gkPhu5xOxJBww4Phu7Xhu4JwVOG7r3Bkw4zhu4JDcDbDjHDEguG7r3DhuqDEkOG6pOG7kHDEguG7nE/huqJw4buCRFHhu4JDcOG7kETDjOG7gkNw4buQxJDhu4JwUuG6pnBSxJDhuqzhuqJwxJHDleG7kuG7gkNwYuG7kuG7iuG6onBE4buxcMSCeeG7kHDhu5DDleG7qcSQcOG7jEThurDhu4xwQ8SQ4bur4buCcOG6vkThu4TGsOG7gnBd4butxJBwKuG7nEzhu4JDcC1wxanhu6dycOG7kOG7scSQcFLhu5Thu4JDcMSCeeG6onDhu47hu5JV4bqm4buCcOG6vsSQ4buCRHDhu5DhuqRwUuG7q3Dhu5BE4bqm4buGcOG7gOG7luG6onDEguG6uMawcOG6osagxrBwZ8SQ4bqs4buQcDjGsOG7huG7kXAk4bu34buQcOG6oMOJ4buCRHDhu5DDleG7nE3huqJwROG7q+G7gkRwxILEqOG7gkNw4buCQ8aw4buCQ3Dhu4JD4bucT+G6onDhu4Lhu6tVw7RwREzhu4JwcuG7kXLDunFwRMSocEPEkMawcMSCw4nhu4JEcOG7kMOVw4Lhu4JwxILhurjGsHDhuqDhu6vhu4JwVOG7r3DEgsaw4buCQ3Dhu5BF4bqiRHDhuqLhu6DhuqJw4buQRMaw4buGcEPEkMawcMag4buCQ3BExKhwUuG7q3DhuqJGcOG7gkTEkOG6puG7knBE4buE4bux4buQcMSCxKjhu4JDcENG4buMcMOU4bui4bqicOG6oOG7reG7hHBS4bqscOG6oMSQ4bqo4buCcMSC4but4buEcOG6osagxrBwxJFKcOG7juG7kuG7iuG6ouG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocahJOG7q3A4Q+G7klXhuqrhu4JwxJFE4bq4cMSRw5Xhu7nhu4YtcCVExqBw4buQ4bq44bqiRHBlJHA3xJHEkWJwVOG7r3Bkw4zhu4JDcDbDjHDhur5Ew73hu4JDcMSC4bq44buCROG7j3DigJw4Q+G7nE7EkHDDg+G7teG7gnDhu5BExrDhu4ZwQ8SQxrBwxqDhu4JDcETEqHBSw4lw4bqgxJDhuqjhu4JwxILhu63hu4Rw4buO4buSw4JwROG7nEzhu4JDcFJNxJBw4buQxJDhu4JEcOG7kEThu7nhu4Jw4buQ4bugcEThu6vhu4TDtHDEguG7iOG7gkNw4buQw4nhu4JEcOG6ouG7lOG7gkNw4buQ4bu14buGcOG7gkPhu5JV4bqs4buCcOG6oOG7reG7hHBS4bqscOG7kOG7hOG7q+G7gnBS4bq24buCcOG6okTGoHDhu47hu5JV4bqm4buCcOG6oMSQ4bqo4buCcMSC4but4buEcOG6osagxrBwxJFKcOG7juG7kuG7iuG6ouKApuKAneG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocahZMaw4buScERM4buCcHJxcOG7gkPhu6tVcOG7jEThu6nhu5BwxILEqOG7gkPDtHDhuqLhu6nhuqJwxILhu4Thu6vhu4Jw4buQROG6qHBS4burcOG7gkThu7Xhu4Jww4Phu7Xhu4JwVOG7r3Bkw4zhu4JDcDbDjHDEguG7r3Dhu5DDieG7gkRw4buCQ+G7klXhuqzhu4JwxIJG4buCQ3BDRuG7jHDEguG7nE/huqJw4buQw5XDguG7gnByw7pw4buQw5XEkOG6rOG7knDEguG7iOG7gkPhu5FwZOG7inDhu5DEkOG6puG7gnDhur5Ew4zhu4JDcOG7gE3hu4Jw4buCROG7nOG7gkNwQ0bhu4xw4buMROG7ueG7gnDEgsSo4buCQ3BSxJDDguG7gnDhuqLhu6nhuqJw4bqiRMSQ4bqk4buCcMOU4bq8cOG6ouG7reG7gkRww5Thu6nhu5Bw4bqgxJDhuqjhu4LDtHDhur7EkOG6qOG7hnDhu4JD4buccFLhu6tw4bqg4burcOG6ouG7hOG7gnDhu4JD4buccMOD4bu14buC4buRcGfEkOG6rOG6onDhu4Dhu6vhu4Zw4bqixqDGsHDhuqDhu6tw4bqi4buE4buCcOG7gkThu7Xhu4Jww4Phu7Xhu4Jw4buQw5Xhu4Thu4JDcFThu69w4buA4burcOG7gkPhu5Lhu4jhu4JwxILEqOG7gkNwUsSQw4Lhu4Jw4buQxJDhu4JEcOG7kEThu7nhu4Jw4buQ4buEcOG7gE3hu4LDtHDhu5BE4bqocETEkOG6rOG7gnBSxrDEkHDhu5DDlUdwREHhu5Jw4buMROG7nEzhu4JDcFJR4buCQ3DhuqJEd+G6onDEguG6qHDhuqLhu6nhuqJw4buA4bug4bqicOG7gOG7nE/hu4JDcOG7kEThu6DhuqJw4buQRMSQcOG7gkTEkOG6rOG7hnBS4buWcOG6okThu7fhu4xw4buMROG7qeG7jHBVw4Lhu4Jw4buQ4bu14buGcOG6oOG7qeG7hnDhuqDEkOG6qOG7guG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocahxJFE4buYVXBdeOG7gkPhu5cv4buMxqE=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lâm Thao: Tổ chức diễn tập chiến đấu trị an

Lâm Thao: Tổ chức diễn tập chiến đấu trị an
2014-07-01 06:38:00

PTO- Vừa qua, tại xã Tiên Kiên, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Lâm Thao đã tổ chức diễn tập chiến đấu trị an cụm xã Xuân Huy, Tiên Kiên, thị trấn Hùng Sơn năm 2014 với nhiệm vụ đặt ra...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long