Cập nhật: 16/05/2022 08:29 GMT+7

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 20 năm xây dựng và phát triển

TSKH. Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam và đồng chí Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng.

Ngày 16/5/2022, tròn 20 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội tỉnh). Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp hội tỉnh đã từng bước khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình khi quy tụ được đội ngũ trí thức KH&CN ở cả trong và ngoài tỉnh, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức KH&CN đóng góp được nhiều nhất tâm huyết, trí tuệ vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, Liên hiệp hội tỉnh được kiện toàn theo mô hình chuyên trách, đội ngũ cán bộ được bổ sung, trẻ hóa, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định. Đến nay, Liên hiệp hội tỉnh đã phát triển từ 12 hội thành viên, hai trung tâm trực thuộc lên 23 hội thành viên, năm hội viên tập thể, ba trung tâm trực thuộc với gần 95.000 hội viên.

Những năm qua, Liên hiệp hội đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 16/8/2010 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Quyết định số 3651/2010/QĐ-UBND ngày 11/11/2010 về Quy chế xét tặng Giải thưởng Hùng Vương về khoa học và công nghệ tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh; tổ chức các cuộc thi, hội thi, giải thưởng sáng tạo và các kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Liên hiệp hội tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Hằng năm, Liên hiệp hội đã thực hiện tốt các nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH) được giao. Đến nay đã thực hiện trên 90 nhiệm vụ TVPB&GĐXH về những đề án, dự án quy hoạch lớn của tỉnh; các tổ chức thành viên chủ trì, tham gia thực hiện hàng chục nghìn cuộc, vụ việc, góp ý, TVPB&GĐXH, góp phần nâng cao chất lượng, tác động tích cực tới nhận thức của các cấp, các ngành trong tỉnh về vị trí, vai trò của công tác TVPB&GĐXH của Liên hiệp hội.

Hoạt động khoa học và công nghệ được duy trì thường xuyên, phát huy thế mạnh, đóng góp thiết thực đối với xã hội. Cơ quan thường trực Liên hiệp hội đã tích cực hướng dẫn các hội thành viên, hội viên tập thể, trung tâm trực thuộc (các tổ chức thành viên), các ban cơ quan thường trực tham gia đề xuất các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN với Hội đồng khoa học tỉnh, Liên hiệp hội Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế tài trợ. Liên hiệp hội tỉnh và các tổ chức thành viên đã chủ trì, phối hợp triển khai trên 13.000 đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp.

Bên cạnh đó, Liên hiệp hội tỉnh còn tham mưu tổ chức 9 lần Hội thi sáng tạo kỹ thuật, có 166 công trình, giải pháp đạt giải cấp tỉnh, có 14 giải pháp đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc. Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh có 65 công trình tham dự; có 43 công trình đạt giải cấp tỉnh; có 08 công trình đạt giải Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng có 489 mô hình, sản phẩm đạt giải cấp tỉnh; 47 mô hình, sản phẩm đạt giải toàn quốc. Liên hiệp hội tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh thành lập Giải thưởng Hùng Vương về KH&CN, được xét tặng lần thứ nhất vào năm 2015; có ba công trình đạt Giải thưởng, trong đó có hai công trình đạt giải B, một công trình đạt giải C.

Hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho hội viên và nhân dân luôn đảm bảo kịp thời, thiết thực, nội dung, hình thức tổ chức đa dạng, phong phú….; thu hút đông đảo đội ngũ trí thức tích cực tham gia vào các hoạt động KHCN, kịp thời tôn vinh trí thức có đóng góp thiết thực đối với tỉnh. Những năm qua, Liên hiệp hội Phú Thọ đã thực sự trở thành mái nhà chung của đội ngũ trí thức khoa học của tỉnh. Bên cạnh việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ như TVPB&GĐXH hoạt động khoa học, công nghệ, thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức… Liên hiệp hội đã tích cực hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5; tôn vinh 315 trí thức, gồm: Bốn Phó Giáo sư, 152 Tiến sĩ, 77 Bác sĩ chuyên khoa II; 82 lượt trí thức, chuyên gia ở trong, ngoài tỉnh có nhiều thành tích, đóng góp cho hoạt động của Liên hiệp hội, hoạt động khoa học công nghệ và quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Qua mỗi giai đoạn xây dựng và phát triển, nhất là trong những năm gần đây, thực hiện “mục tiêu kép” vừa triển khai tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 vừa tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác, Liên hiệp hội tỉnh luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, các tổ chức đoàn thể Cơ quan thường trực, các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác. Trung bình hàng năm, Liên hiệp hội Phú Thọ tặng hai Cờ thi đua cho hai đơn vị xuất sắc tiêu biểu, 22-25 đơn vị hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được nhận giấy khen, 25-30 đơn vị trực thuộc các tổ chức thành viên được nhận giấy khen, 60-65 cá nhân có thành tích được tặng giấy khen. Đến nay, công tác thi đua khen thưởng của hệ thống Liên hiệp hội tỉnh đi vào nền nếp, tạo sự động viên, khích lệ, gắn kết giữa Cơ quan thường trực và các tổ chức thành viên. Cơ quan thường trực Liên hiệp hội tỉnh, các tổ chức thành viên, nhiều cá nhân, hội viên đã được các cấp, các ngành ghi nhận và khen thưởng, góp phần tăng thêm bề dày thành tích cho Liên hiệp hội tỉnh.

Để có được những kết quả trên, bên cạnh sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ trí thức khoa học, hội viên, Liên hiệp hội tỉnh đã nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Thời gian tới, Liên hiệp hội tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp; thành lập mới các hội khoa học kỹ thuật chuyên ngành về các lĩnh vực ưu tiên phát triển của tỉnh và xã hội có nhu cầu; thu hút trí thức trẻ, trí thức trong các doanh nghiệp, trí thức có trình độ cao tham gia hoạt động Hội. Đẩy mạnh hoạt động TVPB&GĐXH đối với các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch quan trọng của tỉnh; tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào đời sống và sản xuất; thực hiện tốt vai trò Cơ quan thường trực tổ chức các hội thi sáng tạo kỹ thuật; phát hiện, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động đổi mới, sáng tạo KH&CN; đổi mới và ứng dụng công nghệ số trong hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật công nghệ. Đồng thời đẩymạnh hợp tác trong nước, quốc tế về khoa học và công nghệ; phát huy dân chủ, tôn trọng tự do sáng tạo trong hoạt động KH&CN nhằm thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo trí thức KH&CN tham gia các hoạt động của Liên hiệp hội và của tỉnh.

Liên hiệp hội tỉnh cùng trí thức khoa học tỉnh Phú Thọ không ngừng cống hiến trí tuệ, tâm huyết với tinh thần trách nhiệm cao nhất để xây dựng Liên hiệp hội tỉnh ngày càng lớn mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu khu vực trung du miền núi phía Bắc.

Thạc sỹ

Hoàng Văn Tuyển

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnhCác tin đã đưa

Thúc đẩy phát triển kinh tế số

Thúc đẩy phát triển kinh tế số
2022-12-09 07:52:00

baophutho.vn Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đánh dấu sự phát triển vượt bậc trong việc sử dụng dữ liệu vào các hoạt động của đời sống xã hội, nhất là...

Thiếu chip cho máy làm chip

Thiếu chip cho máy làm chip
2022-05-05 09:29:00

​ Trang WSJ dẫn lời nhiều nhà sản xuất thiết bị làm chip cho biết, bản thân họ cũng đang gặp vấn đề về nguồn cung ứng kinh kiện. Thời gian giao hàng của một số thiết bị phục vụ...

Đua đăng tin giả lên Twitter để thử Elon Musk

Đua đăng tin giả lên Twitter để thử Elon Musk
2022-04-27 08:23:00

Một ngày sau thông tin Musk mua lại Twitter, nền tảng này ngập tràn các nội dung về "Ivermectin". Đây là tên một loại thuốc chống ký sinh trùng được nhiều người đồn thổi có khả...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long