Cập nhật:  GMT+7
w4JQxJBDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIlcVE64bumw5VC4bqk4buxUeG7mjpDa+G7hsWoQ8OSUFLGr1BDOlA+w5JDw5Lhu6pD4buFUeG7miVDUMOdUUPhuqlXxq/hu6BDxq/hu6BQ4buaQ8OSUDvhu7RRQ+G7pFBYUUPhu7FR4buaOkNr4buGxajDgi9QxJDhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqTDglHFqOG7oEM/JsOS4bu5Qi8vw5LhurDDk+G7huG7qCVQOzpQ4buo4bqwIsavL+G7jMOVP+G7pDrhu6glL8avw5UgPy9FRcSQ4buAL8SQRUXhu4zEkMSQ4bq6xJDhu4BERDrEkOG6vuG6uMSQw4nhurrhu6bEkOG6sMOZJeG7oEJDL+G6pHHhu6jhu4TGr0PDkkfGr1BDP31D4bukUeG7msavQ+G7sVHDlTrGr+G7hsWoQ+G6reG7puG7qMOS4bukw5JQ4buGUcavQ2MwJeG7qCLDlSY/w5VDOkZRQ+G6qzvDk+G7hlHhurBDw6HGr1BDxahRxq9QQ1Dhu6zhu4bhurBD4bqya+G7oDtZxq/Dg0Phu6Dhu6bhu6jDk8OVxq/DlSA/IFEmw5XhurDDkuG7qMWo4bq0w4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhu4XDleG7huG7jELhuqRrUF3Gr+G7oEPGr0nFqEPhu6BMxq9D4buOSjHhuq5D4buxUeG7mjpDa+G7hsWoQ8OSUD7Gr+G7oEPhu6RR4buWxq9DP31D4buMO0PGr1BNJUMi4buEQyVQ4buCOkM6JlHhu5zGr0PGr1Dhu4bGr1BDw5JQ4buqxq/hu6BDw5Io4buGQ8OSV8av4bugQ8av4bugUOG7mkPhuq3hu6bhu6jDkuG7pMOSUOG7hlHGr+G6rkPhu47hu4rDkkPDk1Hhu5o6Qzom4buoxq/hu6BD4bumw5rGr1BDIn3DkkM64buEUUPDklBSxq9QLcav4bugSsavQ1Dhu4TGr+G7oOG6rkMiUeG7osavQzpQV8av4bug4bquQzpQPOG7tsav4bugQ8WoRlFD4buOUeG7msavQzpb4bquQyJNxq9DOkdRLeG7puG7qOG7oFE/OlHDkj/huq5DMUM64buW4oCmQ+G7pFBRQz9YQ+G7jOG7qOG7hsavUEPGr+G7oFBR4buaJeG6rkPGr1Dhu4RDxq/hu6BQUeG7lMavQ8OSPjtDIuG7hEPhu6Q2Qz88QzpQw5Xhu6hD4buOO+G7slFDw5JXxq/hu6BDxq/hu6BQ4buaQ+G6reG7puG7qMOS4bukw5JQ4buGUcavQ8av4bug4buEMUPDkuG7hMav4bugQzpJxq/hu6BDw5Lhu4bhu6jhuq5Dxq9QO0PDkkw7Q+G7pOG7ljpDxq9YUeG6rkNQIyVDOuG7gsOS4bquQ8OSUFHhu4ZDP+G7kkMi4buEQ1Dhu7RDOiYjQ8av4bug4buEMUPDkuG7hMav4bugQ8WoRsavUEPFqOG7mOG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqThu7FTQyJNMeG6rkPFqMOdOkM64buyQ8OSUD7DkkPDklBSxq9QQzpQPsOSQ8OS4buqQ+G7jkwxQ+G7jihDJVDhu4IlQ8avUErGr0Phu47hu5xD4buO4buCJUM+xq/hu6BDOljDkkPhu47DnUPFqD1DJsOdxq/hu6BDIuG7hEPFqCHDkkM6UeG7lDtDJVDhu4I6QzomUeG7nMavQyJdxq/hu6BDxahGxq9QQ8OSKOG7hkPDksOdxq/hu6BD4buOWcav4bugQ+G6reG7puG7qMOS4bukw5JQ4buGUcavQ+G7sVHhu5o6Q2vhu4bFqEPhu6bhu4RDJks6Q8OSTMavQzpQUeG7ljrhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqkcVDDleG7qEPhu587MeG7ljpD4buOVMavUEM/WEPDieG6uMOJL+G7n2It4bqta+G7sUPhu448I8OSQ+G6rcOdQ2vDnVFDIiFDJVDhu5RD4buMOzHhu5o6Q8av4bug4buEMUNFw4ov4bq4L0VERUXhuq5D4buFUeG7miVDUMOdUUPhuqlXxq/hu6BDxq/hu6BQ4buaQ8OSUDvhu7RRQ+G7pFBYUUPhu7FR4buaOkNr4buGxahD4bqyw5Lhu7DGr0Phu6Dhu6xRQ+G7puG7hEPhu4VR4buaJUNQw51RQ+G6reG7puG7qMOS4bukw5JQ4buGUcavQ+G7sVHhu5o6Q2vhu4bFqOG6tEPhu448I8OSQ8OSUOG7qEMlUMOUJUM6UOG7hMavUEPhu6ZNJeG6rkM6Jj1DOlDhu4TGr1BDOuG7skPDklA+w5JDw5Lhu6pDJVDhu4IlQ8avUErGr0PDklBSxq9QQzpQPsOSQ+G7jkw7QzpR4buUxq9DKjsxQzohQ8avUF3Gr+G7oEPGr+G7oDxAUUPhu47hu4bFqEPFqOG7lEPGr+G7oFBR4buUxq9Dw5I+O0Mi4buEQz7Gr+G7oEPhu4whxq/hu6BDw5JXxq/hu6BDxq/hu6BQ4buaQ+G6reG7puG7qMOS4bukw5JQ4buGUcavQzom4buUxq9DOuG7qOG7hMavQ+G7pkjGr1BDOlDhu7JD4buxUeG7mjpDa+G7hsWo4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pGJGUUNQw51RQ+G7pkzGr0M6UD5DZkPDkijhu4ZD4buFUeG7miVDUMOdUUPhuq3hu6bhu6jDkuG7pMOSUOG7hlHGr0Phu7FR4buaOkNr4buGxahDP+G7mEPhu448I8OSQzrhu7JDw5JQPsOSQyLhu4Thu6hD4bugUV3hu4ZDOlDhu4LGr+G7oEPhurovRURFReG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqThu4VR4buaJUNQw51RQ+G6reG7puG7qMOS4bukw5JQ4buGUcavQ+G7sVHhu5o6Q2vhu4bFqEPhu6bhu4RDOuG7skPDklA+w5JDMEhDUMOdUS3Gr+G7oFDGoEPGr+G7oFBR4buaJUNQ4buoRjpD4buOw53Gr+G7oEPhu6RQV8av4bugQzom4buCUUMi4bu4UUMlUOG7giVD4bumO0064bquQ8OS4buqQ+G7jlHGoDtD4bum4bua4bquQzomIUM/PeG6rkPDkuG7qMavQ+G7jEs7QyLhu4RDOuG7hFFDP0fGr0MmUeG7lMav4bug4bqwQ+G7hVHhu5olQ1DDnVFD4buOPCPDkkM6UOG7hMavUEPhu6ZNJUM6JuG7lMavQzpRxq9QQzpQTMavQzp9Q8av4bugOzHhu5rGr0PDkijhu4ZDw5Lhu4JDxq9QSsav4bquQzrhu7JDw5JQPsOSQ8OS4buqQ8OSUDvGr+G7oEM/PUM6UFLDklDhuq5Dxq/hu6Dhu4TGr1BDxq/hu6BQxqBDIuG7hEPFqCHDkkPhu45Sw5JQQ1Dhu6hGOkPhu47Dncav4bug4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pOG7hVHhu5olQ1DDnVFDUOG7qEY6Q+G7jsOdxq/hu6BDOlA8QMav4bugQzA7MeG7lMavQ8avUMOMxahDw5NH4buoQyLhu5pDKjsxxqDGr+G6rkPhu6YjUUNSw5JQQ1AjJUMlUOG7giVDw5Io4buGQ1DDnVFDIlHhu5TGr0Mi4buEQ8OSw53Gr+G7oEPhu45Zxq/hu6BD4bqt4bum4buow5Lhu6TDklDhu4ZRxq9D4buxUeG7mjpDa+G7hsWo4bquQ+G7oOG7qiVDJVBMxq9DIuG7hOG7qEMiUeG7msOSQyVQ4buCOkM6JlHhu5zGr0Phu6RRxq9QQzrhu5YtMEhDUMOdUUPDkijhu4ZD4buOSzpDxq884bu4w5LhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqk4buNxq/hu6BD4buF4buo4buExq/hu6BD4buxScavQ+G7hTtKMeG6rkPGr+G7oDsx4buUxq9DcVA+QzomPD3Gr+G7oEPhuq3DnUPhu4lQ4buo4buGQ1Dhu6zDki3huqlXxq/hu6BDxq/hu6BQ4buaQyLhu4RDaldRQzomPEDGr+G7oEPhurLGr+G7hjFD4bum4buEQ+G6rcOdQ+G7iVDhu6jhu4ZDUOG7rMOSQyLhu4RD4bqpV8av4bugQ8av4bugUOG7muG6tOG6rkNxJjw9xq/hu6BDw5Phu4bGr0MiTcavQ+G7jsOdxq/hu6BDOlDhu4TGr1BD4bumTSVD4buFUeG7miVDUMOdUUPhuq3hu6bhu6jDkuG7pMOSUOG7hlHGr0Phu7FR4buaOkNr4buGxahDw5JQ4buoQ8OTUeG7ljpDP31DJuG7hkPhu45AUUPhu4VR4buaJUNQw51RQ8OSUFLGr1BDOlA+w5JDw5Io4buGQ8av4bug4buExq9QQ8OSV8av4bugQ8av4bugUOG7mkPhuq3hu6bhu6jDkuG7pMOSUOG7hlHGr0M/4buYQzpG4buoQybhu4ZDw5LDnTpDxahYw5JDKjvhu4bGr0M6JuG7rMav4bug4bquQ+G7juG7gsavUEPhu4xLO0MiVEM6JlJDw5Io4buGQ+G7sVHhu5o6Q2vhu4bFqEM6JuG7lMavQ8OTR8avQ+G7jllDw5JXxq/hu6BDxq/hu6BQ4buaQzpQ4buWQ+G7oFHhu7hR4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pOG7hVHhu5olQ1DDnVFDP+G7mEPhu6bhu4RDxq/hu7ZRQ1DDnVFDOiFDw5Io4buGQ8avUF3Gr+G7oEPGr+G7oDxAUUMqO+G7hsavQzpKxahD4buO4buWxq9Dxq/hu6BQUeG7lMavQ8OSPjvhuq5DOlBbQ8av4bugUFHhu5rFqOG6rkPhu47hu4LGr1BD4bugUeG7guG6rkPDklA7TsavQ1Dhu6rhu4ZDIuG7hEPhu6RQOzHhu5bGr0Phu6RQUsOSUEM+xq/hu6BD4buMIcav4bugQ8OSV8av4bugQ8av4bugUOG7mkPhuq3hu6bhu6jDkuG7pMOSUOG7hlHGr0M9Q+G7sVHhu5o6Q2vhu4bFqOG6sENiWcav4bugQzpQQFHhuq5D4buFUeG7miVDUMOdUUM6RuG7qEPFqFdRQzomPEDGr+G7oEMlUOG7gjpDOiZR4bucxq9Dxq/hu6A7WcavQ8avUErGr0Phu6Z9w5JDw5JQSzpD4bumPCPGr+G7oEPDkuG7huG7qEPDkijhu4ZD4buxUeG7mjpDa+G7hsWoQ+G7juG7nEPGr8ONxahD4bugUV1Dw5JXxq/hu6BDxq/hu6BQ4buaQ+G7plZRQ+G6reG7puG7qMOS4bukw5JQ4buGUcavQ8avUMOMxahDw5JGxq9QQzom4buGxq9QQyLGoEPDklfGr+G7oEPGr+G7oFDhu5pDP1hDIuG7uFFDOlDhu5ZD4bugUeG7uFHhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqk4buFUeG7miVDUMOdUUPhuq3hu6bhu6jDkuG7pMOSUOG7hlHGr0Phu7FR4buaOkNr4buGxahDP+G7mEPhu6bhu4RDOuG7skPDklA+w5JDUOG7qEY6Q+G7jsOdxq/hu6BDOibhu6jGr+G7oEPhu6bDmsavUEMifcOSQ+G7pFDhu6jhu4ZDUOG7rMOSQyLhu4RDw5JXxq/hu6BDxq/hu6BQ4bua4bquQyo7MUM6IUPGr+G7oDxAUUPhu47hu4bFqEPFqOG7lENQ4buo4buKw5JD4buO4buGxq/hu6BDUOG7qEY6Q+G7jsOdxq/hu6BD4bumUeG7lMavQyo74buGxq9D4buO4buWxq9D4bqt4bum4buow5Lhu6TDklDhu4ZRxq9DPUPhu7FR4buaOkNr4buGxajhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqk4bqp4buCw5JDOlDhu4TGr1BDIlHhu5TGr0PDki7Gr+G7oEPGr1Dhu4Y7Q8OSUFHhu4ZDP+G7kkPhu6RRxq9QQ8av4bugUFHhu5rFqOG6rkPGr+G7oDtZxq9D4bumfcOSQ+G7juG7nEPGr+G7oFBR4buUxq9Dw5I+O+G6rkM6UFtDxq/hu6BQUeG7msWo4bquQz7Gr+G7oEPhu4whxq/hu6Dhuq5DOiZR4bucxq9D4bukUOG7hlHhuq5D4bukUcavUEPhu4zhu6jhu4bGr1BDw5JXxq/hu6BDxq/hu6BQ4buaQ+G6reG7puG7qMOS4bukw5JQ4buGUcavQzpQw5Xhu6hDKjsxQ+G7jlTGr1BDw5Io4buGQyVQ4buCJUPhu6Y7TTpD4buxUeG7mjpDa+G7hsWo4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pOG7hVHhu5olQ1DDnVFDw5Iuxq/hu6BDIuG7uFFDOlDhu4TGr1BDIlHhu5TGr0NQOzFD4buOw53Gr+G7oEPGr+G7oDtZxq9DIljGr0M6PEPGr1BKxq9D4buO4bucQ1AjJUM64buCw5JDUFHhu5o7Qyo7R0Mi4bu4UUPFqMOdOkM/WEM6JjxAxq/hu6BD4buORlFDUOG7rMOSQ8OSV8av4bugQ8av4bugUOG7mkPhu6ZR4buUxq9DKjvhu4bGr0M6UH3DkkNQUeG7msavQ+G7jsagQzrhu4RRQ8av4bugUFHhu5TGr0PDkj47Qz7Gr+G7oEPhu4whxq/hu6BDIsagQ8OSV8av4bugQ8av4bugUOG7mkPhuq3hu6bhu6jDkuG7pMOSUOG7hlHGr0PDkinGr+G7oEPGr1A8Q+G7juG7hOG7qEM6RuG7qEMlUOG7gjpDOiZR4bucxq9Dxq/hu6A7WcavQ+G7pn3DkkM6JuG7qMav4bugQ+G7psOaxq9QQyJ9w5JD4bqt4bum4buow5Lhu6TDklDhu4ZRxq/hurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqkcOG7qMav4bugQz/hu6jGr+G7oEPhu47hu6rhuq5D4buFUeG7miVDUMOdUUPhuq3hu6bhu6jDkuG7pMOSUOG7hlHGr0Phu7FR4buaOkNr4buGxahDP+G7mEPhu6bhu4RD4buOWFFDOuG7gsOSQ+G7jlnGr+G7oENQ4buExq9QQ8OSLsav4bugQ8OS4bu2Qyo74buGxq9DKjtHxq9D4bumMkPGr1Dhu4RDxq884bu4w5JDIuG7hEPDkuG7gsOSQzrhu7JDw5JQPsOSQzBIQ1DDnVFD4bukUOG7gsOSQzom4buoxq/hu6BDIlHhu5rDkkPGr0rGr+G7oEPDkuG7huG7qEPGr1BNxq9DOlA+w5JDw5Io4buGQ8OSw53Gr+G7oEPhu45Zxq/hu6Dhuq5DOlDhu4bFqEPFqDw7Qzo8QyJLxq9DMEoxQ+G7jH3Gr+G7oEPDkuG7gsOSQ1Dhu4TGr1BD4bum4buGxq/hu6BDJVDhu4IlQ+G7pjLhuq5DOlHhu5Q7Q8OSUDtOxq/huq5DKjsxQ8OSUDtOxq9DOibhu6jGr+G7oEMiUeG7msOSQz7Gr+G7oEPhu4whxq/hu6BDJVDhu4I6QzomUeG7nMavQz9Hxq9DJVBOxajhuq5D4buMVMOSUEMiIUM6JuG7lMavQ8avxqDGr0M6R8av4bugQ8OSV8av4bugQ8av4bugUOG7mkPhuq3hu6bhu6jDkuG7pMOSUOG7hlHGr+G6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqRx4buyQ8OSUD7DkkMi4buEQ1Dhu6hGOkPhu47Dncav4bugQ8OSKOG7hkPhu4VR4buaJUNQw51RQ+G6reG7puG7qMOS4bukw5JQ4buGUcavQ+G7sVHhu5o6Q2vhu4bFqEPDklBUO0M/fUMqO0fGr0Phu6YyQ8avUOG7hEPGrzzhu7jDkkM6UDxAxq/hu6BDMDsx4buUxq9Dw5Io4buGQ+G6rcOdQ2vDnVFDIiHhuq5D4bqtw51D4buJUOG7qOG7hkNQ4busw5JDIuG7hEPhuqlXxq/hu6BDxq/hu6BQ4bua4bqwQ3EuMUM6e8av4bugQyJLxq9D4buOxqBDw5IhQzpQ4buc4bquQ+G7hVHhu5olQ1DDnVFDw5Lhu6pDOlDhu5xDw5JQVDtDP31DKjtHxq9D4bumMkPDkijhu4ZDxajDnTpDP1hDw5PDneG6rkPGr+G7oOG7hMavUEPDkuG7qkPhu6ZR4buUxq9DKjvhu4bGr0M6UMOV4buoQyo7MUPhu45Uxq9QQ8OSKOG7hkMlUOG7giVD4bumO0064bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pGvhu6Dhu6jhu4RRQybhu4bhuq5DIuG7uFFDxaghw5JDOlHhu5Q7Q1A8Pcav4bugQz7Gr+G7oEPhuqlQPOG7tsav4bugQzomU8avUEPDklA7MeG7nMavQ+G7juG7slFDP1hDKjtYw5JD4bugUeG7huG6rkPhu4VR4buaJUNQw51RQz/hu5hDw5JQLEM6JuG7rMav4bugQ1AjJUM64buCw5JD4buO4buE4buoQzpG4buoQyLhu4RDJVDhu4I6QzomUeG7nMavQ8av4bugO1nGr0PGr1BKxq9D4bumfcOSQ+G6reG7puG7qMOS4bukw5JQ4buGUcavQ8OSUEs6Q+G7pjwjxq/hu6BDw5Lhu4bhu6jhuq5DUDzhu7jGr+G7oEPhu47hu5bGr0M/fUMlUOG7gjpDOiZR4bucxq9Dw5PGoMavQyJdxq/hu6BDw5Io4buGQ8av4bug4buExq9Q4bqwQ+G6qVA84bu2xq/hu6BDOiZTxq9QQ+G7heG7hMavUEPhu47Dncav4bugQ+G7p8av4bugQ+G7jCHGr+G7oEPhuq3hu6bhu6jDkuG7pMOSUOG7hlHGr0M6JuG7qMav4bugQ+G7iVHGr1BDOuG7lkM/WEM6UCzDkkPhu45OMUPhuqlQUeG7lsavQ+G7pjwjw5JD4bqpUDsx4bucxq9D4buO4buyUUM/WEMqO1jDkkPhu6BR4buGQz/hu5hD4buOPCPDkkPDklfGr+G7oEPDk1hDOibhu6jGr+G7oENiRlFDUMOdUUM64bu4UUPhu45KMeG6sC/hurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJXDhu6g7JsOSw5VC4bqkcVDDleG7qENxceG7r+G7sWvDgi8l4bqk

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thiếu chip cho máy làm chip

Thiếu chip cho máy làm chip
2022-05-05 09:29:00

​ Trang WSJ dẫn lời nhiều nhà sản xuất thiết bị làm chip cho biết, bản thân họ cũng đang gặp vấn đề về nguồn cung ứng kinh kiện. Thời gian giao hàng của một số thiết bị phục vụ...

Đua đăng tin giả lên Twitter để thử Elon Musk

Đua đăng tin giả lên Twitter để thử Elon Musk
2022-04-27 08:23:00

Một ngày sau thông tin Musk mua lại Twitter, nền tảng này ngập tràn các nội dung về "Ivermectin". Đây là tên một loại thuốc chống ký sinh trùng được nhiều người đồn thổi có khả...

Ứng dụng công nghệ số trong làm báo

Ứng dụng công nghệ số trong làm báo
2022-04-21 07:35:00

baophutho.vn Trong xu thế phát triển của báo chí hiện đại, công nghệ là một yếu tố vô cùng quan trọng. Các nền tảng công nghệ số đang thể hiện vai trò then...

Xu hướng thuê hacker tìm lỗ hổng hệ thống

Xu hướng thuê hacker tìm lỗ hổng hệ thống
2022-03-31 08:51:00

"Trên TV, bạn sẽ thấy công việc của một hacker rất thú vị, với những dòng chữ xanh đỏ liên tục hiển thị trên màn hình. Nhưng công việc thật của hacker không như vậy. Trên thực...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long