Cập nhật:  GMT+7
w6Hhu5HhurPhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveOG7tOG7k+G7teG7n8Sp4bqvw6DDjOG7q+G6seG7kcWp4buT4bqx4bu14buR4bu5w6zhurHhu4lo4bqk4bqxeeG7t2Nw4bqx4buRw7LhurHDtOG7k+G6tmPhurHDrGTDrOG6seG7i3FjcOG7keG6sXDDtOG7keG7k8OyeOG6sSzhu5PDsuG7teG6sVBj4buhLeG6sVDhu5Fn4bu14bqxw43DqXDDoS/hu5HhurPDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq944buQxKlj4buL4bqvw6Dhu7TDvXFww7ThurHhu7Xhu5FkcMO04bqx4bqz4bq14bqx4bu14bux4buTNuG6seG7iHHEkXDhurHDrGTDrOG6scOs4buR4bu34bqkbnDhurHDtOG7k2PhurHhu6Phu5Nw4buR4bqx4bu1b+G6sVDhu5Fn4bu14bqxw43DqXDhurHhu4tx4bqxw6zhu5Hhu7fhuqRucOG6scO04buTY+G6seG7o+G7k3Dhu5HhurHhu7Vv4bqx4buRxJFww7ThurHhu4lm4bu34bqx4bug4bu34bu1ceG6seG7tHHhu7Phu5Phu7Xhu5PDvXHhurHhu4tpcOG6seG7iWbhu7fhurHhurLEkeG6seG7iHHEkXDhurHDrMO5cMO04bqx4bu1ZMOs4bqxw6zDgGPhurHhu57hu5NucOG6seG7iXHEkXDhurHDrGTDrOG6seG7tMaw4bqxw6zhu5HDg8Os4bqx4buj4buTcOG7keG6seG7tW/hurFQ4buRZ+G7teG6scONw6lw4bqx4buzbeG6seG7teG7seG7k+G6seG7n8SR4buh4bqx4bqy4buTw7LDrOG6seG7tWXhu5PhurEs4buTw7Lhu7XhurFQY+G7oTfDoXjDoMOh4bu1Y8Ot4bufxKnhurHhu7Phu7XhuqThu5/EqSLhuq/hu6Fjw73DtOG7k3A04bq1eMOC4bqxY+G7t+G7tXHhuq/DoMOh4bu1w73DoMOh4bu14buLw6DDoeG7k+G7ocO04bqx4buzw73DrCLhuq/hu5Hhu7Xhu7V4NC8vw61jcXjhu5Hhu7fhu7Xhu5FxN+G6snAvceG7n+G7i+G7i2Phu7VjL+G6tMSpw63hu7Phu5Phu7XEqS/hu7Xhu5NwLeG7teG7t8OsLeG7s+G7ty3hu6Phu5PEqXAv4bqz4bq34bq3w4zDlcONQ+G6t8ON4buKQy/hurXhurfhurPhurMv4bqzL+G6s+G6teG6p+G6tWLhurXhuqfhuqvhurXDleG6sy/hurPhurXhuqdi4bqz4bqz4bqn4bqt4bqr4bqnYuG6t+G6rV/hu4rhu7LDjF/huqfDouG6teG6qTfhu514w7Thuq/DoMOhL+G7teG7i8Ogw6Ev4bu1w73DoMOh4bu1w73DoMOh4bu14buLw6DDoXjDoMONxanhurHhu7XDveG6onZww7Q24bqxw4zhu5HDgOG6sXDhu5Hhu5PDsuG7oeG6sSzhurtw4bqxeOG7kXNww7ThurHDjOG7keG7mXDhu5HhurF44buRw4DhurFQw7Thu7fhuqThu49w4bqxIeG7t+G7g3DhurFY4buR4bu5w6zhurHhu7Xhu5NveOG6seG7iGXhu5PhurHhu7PDg+G6sVDhu5Fn4bu14bqxw43DqXDhurHhu6Dhu5Phu7Xhu7Phu7dx4bqx4buyY+G7o2PDrWPhurEt4bqxw4lw4buRNOG6scOM4buR4buTcOG7kXjhu5Hhu7c34bqycMOhL3jDoMOhL+G7teG7i8Ogw6Ev4bu1w73DoMOhL+G7tWPDreG7n8Spw6DDoXjDoOG7tOG7k2944bqx4buIZeG7k+G6seG7s8OD4bqxUOG7kWfhu7XhurHDjcOpcOG6seG7oOG7k+G7teG7s+G7t3HhurHhu7Jj4bujY8OtY+G6scOs4buR4buTw7Phu7fhurHhurXhuqUv4bqz4bqzNuG6scONxanhurHhu7XDveG6onZww7Q24bqxw4zhu5HDgOG6sXDhu5Hhu5PDsuG7oeG6sSzhurtw4bqxeOG7kXNww7ThurHDjOG7keG7mXDhu5HhurF44buRw4DhurFQw7Thu7fhuqThu49w4bqxIeG7t+G7g3DhurFY4buR4bu5w6zhurFw4buR4buFcOG6seG7oWVw4buRNuG6sXnhu7djcOG6seG7kcOy4bqx4buR4buveOG6seG7tWTDrOG6sXDhu5Hhu5PDs+G7t+G6seG7oeG6v+G7teG6scO04buT4bq2Y+G6sSzhu5PDsuG7teG6sVBj4buh4bqx4bqyxJHhurFQ4buRZ+G7teG6scONw6lw4bqx4buJY3DDtOG6scOscuG6sXDhu5HhurZww7ThurHDreG6ouG7scOs4bqxeOG7kWThu7XhurHhu7XDveG7k+G7jXDhurHhu5Fv4bu14bqx4buzw4PDrOG6seG7teG7peG7teG6seG7iWt4N+G6seG7kOG7k8OycDbhurFQ4buRZ+G7teG6scONw6lw4bqx4bufxJHhurHhu6HFqeG7teG6seG7tcO9cXDDtOG6sXDhu5HhurZww7ThurHhu4nhu6Xhu5PhurHhu7Vkw6zhurHhu5HEkXDDtOG6seG7iWbhu7fhurHDrMOAY+G6sSzhu5PDsuG7teG6sVBj4buhN8OheMOgw4zhu5Hhu5lw4buR4bqxeOG7kcOA4bqxLOG7k8Oy4bu14bqxUGPhu6HhurHhu6FxcMO04bqx4buh4bu34bulcOG6sVDhu5Fn4bu14bqxw43DqXDhurHhu7Xhurtww7ThurHDrOG6ouG7rXDDtOG6seG7keG7q3DhurFw4bq2Y+G6scOsZMOs4bqx4buRcWXhu7XhurHhu4nFqXDDtOG6seG7iWbhu7fhurHhu7XhuqLhurHhu7XDveG6rsOs4bqx4bu14buTb3jhurHhurLEkXHhurEs4buTw7Lhu7XhurFQY+G7oeG6seG6ssSR4bqx4buzbeG6seG7tWVx4bqx4buJ4buTw7Phu7fhurHhu6Phu5PDsnDhurHhu7Xhu5Hhu7dncOG6seG7n+G7r+G7k+G6scOs4buRceG6scOsZMOs4bqxcOG7kcSR4bqx4buJZuG7t+G6seG7teG6ouG6sVDhu5Fn4bu14bqxw43DqXDhurHhurLhu5XhurHhu5/hu6/hu5PhurHhu5nDrOG7keG6scOs4buR4bu3cMO04bqxw6zDgGPhurHhu5Fj4buT4bqxcOG6ouG7scOs4bqxLeG6scONxanhurHhu7XDveG6onZww7Q24bqxw4zhu5HDgOG6sXDhu5Hhu5PDsuG7oeG6sSxYw4xY4bqxUMO04bu34bqk4buPcOG6sSHhu7fhu4Nw4bqxWOG7keG7ucOs4bqxcOG7keG7hXDhurHhu6FlcOG7kTfDoXjDoOG7iGXhu5PhurHhu7PDg+G6seG7oOG7k+G7teG7s+G7t3HhurHhu7Jj4bujY8OtY+G6seG7o+G7keG7gXDDtOG6seG7ieG7l3Dhu5E24bqxw6zhu5Hhu5lw4buR4bqx4buzZMOs4buR4bqxcOG7keG7heG7teG6sXnhu7dkcOG6scOsw4Bj4bqxw4zhu5Hhu5lw4buR4bqxeOG7kcOA4bqxUOG7kWfhu7XhurHDjcOpcOG6seG7n8SR4bqx4buf4bu3w7lw4bqx4buhcXDDtOG6seG7oeG7t+G7pXDhurHhu6F24bqxw73FqXDDtOG6seG7keG7q3DhurFw4bq2Y+G6sXnhu7djcOG6seG7kcOy4bqx4buR4buveOG6seG7tWTDrOG6sXDhu5Hhu5PDs+G7t+G6seG7oeG6v+G7teG6seG6suG7seG7k+G6sSzhu5PDsuG7teG6sVBj4buhN+G6scOM4buR4buZcOG7keG6sXjhu5HDgOG6sVDhu5Fn4bu14bqxw43DqXDhurHhu7Nt4bqx4bu14buTb3jhurHhu7XDgcOs4bqx4buL4bu34bqk4bqx4bu1w73hu5XhurHhurLhu5PDsnDhurHhu7XDveG7r+G6sVHhu4pD4bqxw6zhu5Fx4bqxLOG7k8Oy4bu14bqxUGPhu6HhurF24bqx4buhw4PDrOG6scOsY3HhurFw4buR4buF4bu1N8OheMOg4buIZeG7k+G6seG7s8OD4bqxw6zhu5Fx4bqxw63hu5Nv4bu1NuG6seG7tcO9cXDDtOG6seG7teG7kWRww7ThurHhurPhurXhurHhu7Xhu7Hhu5M24bqx4buIccSRcOG6scOsZMOs4bqxw6zhu5Hhu7fhuqRucOG6scO04buTY+G6seG7o+G7k3Dhu5HhurHhu7Vv4bqxUOG7kWfhu7XhurHDjcOpcOG6seG7i3HhurHDrOG7keG7t+G6pG5w4bqxw7Thu5Nj4bqx4buj4buTcOG7keG6seG7tW/hurHhu5HEkXDDtOG6seG7iWbhu7fhurHhu6Dhu7fhu7Vx4bqx4bu0ceG7s+G7k+G7teG7k8O9ceG6seG7i2lw4bqx4buJZuG7t+G6seG6ssSR4bqx4buIccSRcOG6scOsw7lww7ThurHhu7Vkw6zhurHDrMOAY+G6seG7nuG7k25w4bqx4buJccSRcOG6scOsZMOs4bqx4bu0xrDhurHDrOG7kcODw6zhurHhu6Phu5Nw4buR4bqx4bu1b+G6sVDhu5Fn4bu14bqxw43DqXDhurHhu7Nt4bqx4bu14bux4buT4bqx4bufxJHhu6HhurHhurLhu5PDssOs4bqx4bu1ZeG7k+G6sSzhu5PDsuG7teG6sVBj4buhN+G6seG7kGPhu5PhurHhu4lxxJFw4bqxw6zDuXDDtOG6seG7tWTDrOG6scOsw4Bj4bqxUOG7kWfhu7XhurHDjcOpcOG6seG7icOz4bu34bqx4buhcXDDtOG6seG7oeG7t+G7pXDhurHhu4nhuqLhu6/DrOG6scO04bq/eOG6scO0d+G6seG7n+G6uXDhu5HhurHhu4llceG6scOM4buR4buZcOG7keG6sXjhu5HDgOG6sSzhu5PDsuG7teG6sVBj4buhw6F4w6DDjcWp4bqx4bu1w73huqJ2cMO0NuG6scOM4buRw4DhurFw4buR4buTw7Lhu6HhurEsWMOMWOG6sVDDtOG7t+G6pOG7j3DhurEh4bu34buDcOG6sVjhu5Hhu7nDrOG6scOs4buRceG6scO9w6pww7ThurHhurLhu5PDssOs4bqx4bq14bqx4buJccSRcOG6scOsw7lww7ThurHhu7Vkw6zhurFwcuG7k+G6seG7tcO9bnDhurHDrMOAY+G6sVDhu5Fn4bu14bqxw43DqXDhurHhu7Xhu7Hhu5PhurEs4buTw7Lhu7XhurFQY+G7oeG6seG7n2Zw4bqxcMSR4bqk4bqx4bufxJHhurHDrOG7q+G6seG7kcWp4buT4bqx4bu14bul4bu14bqx4buJ4buN4bqx4buRY+G7k+G6scOtbnDhurHhu7XDvWNx4bqx4buJxrDhu5PhurHDrGTDrOG6scOt4buTw7Jw4bqxeOG7kWR44bqxcOG7kcOq4buh4bqx4bu14buTb3jhurHhu7XDgcOs4bqx4bu14buR4bu5w6zhurHhu4lo4bqk4bqxeeG7t2Nw4bqx4buRw7LhurHhu5Hhu6944bqx4bu1ZMOs4bqx4buJZuG7t+G6seG7teG6ouG6scO04buT4bq2Y+G6scOsZMOs4bqx4buLcWNw4buR4bqxcMO04buR4buTw7J44bqxw6zDgGPhurHhurXhurFw4bqi4buxw6w34bqxw43FqeG6seG7tcO94bqidnDDtOG6scOs4buRceG6scOt4buTb+G7teG6seG7s23hurHDrOG7keG7t+G6pOG7jXDhurHhu7Xhu7Hhu5PhurHhu5/hurlw4buR4bqx4buJZXHhurHDjOG7keG7mXDhu5HhurF44buRw4DhurEs4buTw7Lhu7XhurFQY+G7oeG6seG7oXFww7ThurHhu6Hhu7fhu6Vw4bqxw6zDgGPhurHhu5Fj4buT4bqx4buJccSRcOG6scOsw7lww7ThurHhu7Vkw6zhurFQ4buRZ+G7teG6scONw6lwN+G6seG7tOG7kcSpceG6scOM4buR4buTcOG7kXjhu5Hhu7c34bqycA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phát huy nguồn lực trí thức kiều bào

Phát huy nguồn lực trí thức kiều bào
2009-11-25 08:57:00

Việt Nam hiện có khoảng 300.000 người Việt Nam ở nước ngoài trình độ đại học trở lên. Nếu chúng ta biết cách thu hút nguồn lực trí thức này, họ sẽ góp phần đáng kể vào việc...

POWERED BY
Việt Long