Cập nhật:  GMT+7
JeG6uSgu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG7luG6u+G7l2bhurUsKsOa4bq7Y+G7ly5IIGcu4bqx4bq54bubLuG7l+G7meG7i2jDqS7hurnhu4/hu5Eu4buXMOG6sS7DqeG6uzBpLuG6t+G7o+G6sS7hurMxaS7hu5cyaS7DusOy4bq7LuG6uGkgLuG7hMawJS/hurkoKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6uOG6tSDhurcsKuG7lHMu4bq54buP4buRLuG7lzDhurEuw6nhurt1IC7hurIy4bq7LuG6ueG7i+G6sS7DieG6tWnhu5nDqeG6tS5HIOG7lWlo4bu4Lmdt4buXLuG7l+G7mXDhu41ow6ku4bqxw60uxqHhu6cu4buX4bq9aC7hurHhu58gLuG6uGkgLuG7hMawLsO6w7Lhursu4buUIOG6u8OpaWgu4buW4bq14bqx4bq5LuG6ueG6u2NoLmgg4bunLsO6MS7hurEw4bqxLuG7l+G7mXDhu41ow6ku4bqzMuG6uy7hurnhu4vhurEu4buF4bq5MOG6sS7hurHhu58gLsOa4bq7Y+G7ly5IIGcu4buX4buZaWjDqS7hu5dww7Now6kuZiDhursu4buV4bqtLsOpw63hu5Eu4buR4bq54bqhaC7hu5fhurnhu5vhurEu4bqzw6Phu6cuaGJoLsOp4bq7MGku4bq34buj4bqxLsOa4bq7Y+G7ly5IIGcu4buR4bq5MOG7ly7hu5fhu5nhurtkaC7igJMu4bqw4bq54bufLuG7l+G6v+G6seG6uS5ocMOy4bqxLkjDqcah4bunxJFoLkfhurto4bq5LuG7luG7meG6u+G6q+G7ly5o4bq54bqjaC7hurPhur9o4bq5QCXhu5EqJeG7lyDhuq9m4bq1LuG7leG7l+G7p2bhurVWLGcg4buZw6nhurto4bu0KeG7keG7pS4gxqHhu5dpLCol4buX4buZKiXhu5fhurcqJeG6u2fDqS7hu5Xhu5nhurFWLOG6ueG7l+G7l+G7keG7tC8v4bqvIGnhu5HhurnGoeG7l+G6uWlAw7poL2lm4bq34bq3IOG7lyAvw7nhurXhuq/hu5Xhurvhu5fhurUv4buX4bq7aC3hu5fGoeG6sS3hu5XGoS3hu4XhurvhurVoLyghIeG6sEXhuq7hu60h4bqu4bq24butLykhKCgvKC8oKXspXeG6tOG6tFso4bq2fS8oKXsiKCgpIV0iPCldXyhA4buD4buRw6ksKiUv4buX4bq3KiUv4buX4buZKiXhu5fhu5kqJeG7l+G6tyol4buRKuG6sOG6ueG7ny7hu5fhur/hurHhurkuaHDDsuG6sS5Iw6nGoeG7p8SRaC5H4bq7aOG6uS7hu5bhu5nhurvhuqvhu5cu4buX4bq74bqr4buRLmpow6ku4buQ4bq14buX4bq14buZLkhA4buU4buX4bq1IOG7mWjhu5UuLS54aOG6ueG7tC7Dmkjhu60lL+G7kSolL+G7l+G6tyolL+G7l+G7mSolL+G7lyDhuq9m4bq1KiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKuG6sOG6ueG6u2LGoS4pPi8oKOG7uC7hu5cy4bq7LuG7kOG6ueG7ny7hurDhurnhu58u4buX4bq/4bqx4bq54bu4LuG6sOG6ueG7ny7hu5fhur/hurHhurkuaHDDsuG6sS5Iw6nGoeG7p8SRaC5H4bq7aOG6uS7hu5bhu5nhurvhuqvhu5cu4bqzNC7hu5fhurvhuqvhu5Eu4bq44bq7Y8ahLuG7l+G7mXDDtWjDqS7hurIy4bq7LuG6ueG7i+G6sS7DieG6tWnhu5nDqeG6tS5HIOG7lWloLj3hurhpIC7hu4TGsCThu7guamjDqS7hu5DhurXhu5fhurXhu5kuSEAu4buU4buX4bq1IOG7mWjhu5Uu4bqz4bqraC7hurHhurkxaS7hu6U0LsOp4bq7IGlAJeG7kSrhurDhurnhu58u4buX4bq/4bqx4bq5Lmhww7LhurEu4bq5aSBoLmjDqeG6ueG6qWjhurkuw7oxLuG6szBo4bq5LsOp4bq7MC7hurEgaS7hu5VzLuG6ueG7j+G7kS7hu5cw4bqxLsOp4bq7dSAu4bqyMuG6uy7hurnhu4vhurEuw4nhurVp4buZw6nhurUuRyDhu5VpaC7DujEu4buX4buZcOG7jWjDqS7hurAgaS7hurM5aMOpLmjDqeG6uWIu4buUMeG6uy7DicOsaC494buUIOG6u8OpaWgu4buW4bq14bqx4bq5JC7DujEuw7piLmbDocahLuG6tzHhursuZjEu4bq3cy4waC5nw7Uu4bqyMuG6uy7hurnhu4vhurEu4buTxqFr4bqxLuG7l+G6qy7hu5cy4bq7LsOa4bq7Y+G7ly5IIGcu4bqx4bufIC7DieG6tWnhu5nDqeG6tS5HIOG7lWloQCXhu5Eq4buW4bq54bq1aS7hurDhurnhu58u4buX4bq/4bqx4bq5Lmhww7LhurHhu7gu4buV4bq7aOG6uS7DuuG6u+G6qWguw5rhurtj4buXLkggZy7hurHDrS5o4bq5xqEu4bqx4bqhxqEu4bq54buL4bqxLuG7l+G6o+G7kS7hu5nDoOG7ly7hurEgaeG7uC5o4bq5cGjDqS5mMuG6uy7DqTjhu5Eu4buF4bq5w60u4buF4bq5NWguw7piLuG7heG6u2jhurku4buR4bq54bq9LuG6s2Qu4buZIC5ocMOy4bqxLmjDqWkx4bq7LuG6ueG7i+G6sS7hu5fhuqPhu5FALsOaw6ouw7rhuqPhu6fhu7guw7rhurtj4bqxLuG6ueG7j+G7kS7hu5cw4bqxLuG7k8aha+G6sS7hu5fhuqsuZ8O1LuG7l+G7mXDhu41ow6ku4bqzMuG6uy7hurnhu4vhurEu4buXMuG6uy7DmuG6u2Phu5cuSCBnLuG7leG6rS7DqeG6u+G7m+G7kS7hu5Xhurto4bq5LsO64bq74bqpaC7hurHDrS7hurNw4buP4bqxLuG6scOzLuG6uW3hursu4buX4bq74bqr4buRLuG6seG6o2guaGJoLsOp4bq7MGku4bq34buj4bqxLuG6szLhursu4bq54buL4bqxLuG6scOtLsah4bunLuG7l+G6vWguw7rDsuG6uy7hurHhurnhursu4buR4bq54bq9LuG7l+G6ucOg4buRQCXhu5Eq4bqw4bq54bufLuG7l+G6v+G6seG6uS5ocMOy4bqxLkjDqcah4bunxJFoLkfhurto4bq5LuG7luG7meG6u+G6q+G7ly5o4bq5w6BoLmcyaOG6ueG7uC5I4bq5MS5ocMOy4bqxLsOa4bq7Y+G7ly5IIGcu4bulMOG6sS7hurPhur9o4bq5LsOp4bq7MGku4bq34buj4bqxLsO6MS7hurMxaS7hu5cyaS5mMS7hu5PGoWvhurEu4buVMOG6seG6uS7hurkxaMOpLuG6s+G6ocah4bu4LmYxLuG6seG6ucOqIC7hu4XhurnDrSAuZ8O1LuG6sTBo4bq5LuG6sXQgLsO6MWku4buXcMOzaMOpLmYg4bq7LuG7keG6uTDhu5cu4buX4buZ4bq7ZGhAJeG7kSrhu5bhu5lpaMOpLuG6seG6ueG7ny7hu5fhu5lww7Now6ku4buXNWjDqS7hurFw4buNaMOpLsO6MS5nw7Uu4buZbWjDqS7hu5PGoSBoLuG6uWMu4bq54buP4buRLuG7lzDhurEuw7rDsuG6uy7hurEw4bqxLmhww7LhurHhu7gu4buX4buZaWjDqS7hurPDrS7hurHDrS7hurhpIC7hu4TGsOG7uC7DumIu4bqx4bq54bq9aOG6uS7hu5fhu5nhur/hu7gu4buF4bq7aOG6uS7hu5fhuqvhu7gu4buX4bq5cMOzaMOpLmcy4bq74bu4LuG6s+G6ocahLuG7l3DigKbhu7guw5rhurtj4buXLkggZy7hurNsaMOpLuG7l+G6ueG7jeG6uy7hurHhurnhu5su4buX4buZ4buLaMOpLuG6s8Oj4bunLmcyaOG6uS7hurnhu4/hu5Eu4buXMOG6sS7DqeG6uzBpLuG6t+G7o+G6sUAlL+G7kSol4buRKsOJ4bq7w7Lhursu4buX4bq54bq7Y8ahLsO6w7Lhursu4bqw4bq54bufLuG7l+G6v+G6seG6uS5ocMOy4bqxLkjDqcah4bunxJFoLkfhurto4bq5LuG7luG7meG6u+G6q+G7ly7DumIu4bqyMuG6uy7hurnhu4vhurEuw4nhurVp4buZw6nhurUuRyDhu5VpaOG7uC7hurjhurtjxqEu4buX4buZcMO1aMOpLuG7kOG6teG7l+G6teG7mS5IQC7hu5Thu5fhurUg4buZaOG7lS7hurHhurlpLuG6r+G6u+G6q+G7l+G7uC7DieG6tWnhu5nDqeG6tS5HIOG7lWloLmYxLmdt4buXLuG7l+G7mXDhu41ow6ku4buF4bq5MC7igJzhu5fhu5nhuqcu4buXxqFu4bq74oCd4bu4LmjhurlwaMOpLuG6ueG6u2NoLmgg4bunLuG7l+G7mXDhu41ow6ku4bqxw60u4buX4buZ4bqpaC48KS5ow6kxaC7hu5Xhurto4bq5LsO64bq74bqpaC7hurPhuqtoLuG7l3Iu4buF4bq5aTNow6kuKDwhLmhww7LhurEu4buX4buZ4bqpaC7hu5fhurnhuqsuw6nhurvDsuG6u+G7uC7hu5fhu5lpaMOpLuG6s8OtLuG6scOtLmjhurnhurtixqEu4buV4bq7aOG6uS7DuuG6u+G6qWguw5rhurtj4buXLkggZy7DujEu4buV4bq7aOG6uS7DuuG6u+G6qWguaMOpcOG7jeG6uy5H4buxLsOpa+G6sS7DmuG6u2Phu5dALuG7luG6ueG6tWku4bqw4bq54bq7aOG6ueG7keG6ucahQMO6aA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

POWERED BY
Việt Long